หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
ส.อุตฯก่อสร้างแจง 6 มติครม.ช่วยผู้ประกอบการ รับฟิตแบคแรง-เตรียมเดินหน้ากระตุ้นรัฐต่อเนื่อง


นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดเผยว่า   ในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา   คณะรัฐมนตรีประกาศเรื่อง....การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้าง ขั้นต่ำ  300 บาท…. โดยสรุปคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  6 ประการมีดังนี้ คือ ประการแรก การให้ความช่วยเหลือนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น  

ประการที่สอง  เรื่อง..การขยายระยะเวลา...แยกเป็นข้อย่อยที่ 1 ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้าง ต้องเป็นคู่สัญญาที่ได้ลงนามทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยบังคับใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 25566 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือฯ ยกเว้นสัญญาที่หน่วยงานได้พิจารณาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้วว่า จะบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีสัญญาดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ 

ข้อย่อยที่ 2 สัญญาจ้างก่อสร้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อย่อยที่ 1 ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาออกไปอีก จำนวน 150 วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า 150 วัน ก็ให้ขยายระยะเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม ข้อย่อยที่ 3  สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับการขยายระยะเวลาออกไปตามข้อย่อยที่ 2  ให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้คือกรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา และได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2556 ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับการช่วยเหลือฯ แต่จะได้รับการลดหรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการนี้เท่านั้น    นอกจากนี้กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญา ให้ขยายระยะเวลา โดยนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม

ข้อย่อยที่ 4  กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือฯ หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งดลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี    สำหรับข้อย่อยที่ 5 กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือหากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีการจ้างเอกชนควบคุมงาน ค่าจ้างควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าจ้างควบคุมงาน และหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับประโยชน์จากการได้รับการขยายระยะเวลาดังกล่าวแล้ว    ส่วนข้อย่อยที่ 6  ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและข้อย่อยที่ 7  กรณีคู่สัญญาใดเห็นว่า การได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ยังไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้และมีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานพิจารณาและหากเห็นสมควรขยายระยะเวลา ก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป   

ประการที่สาม  เรื่อง..การพิจารณาไม่ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน....นั้น  หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ให้ถือว่าไม่เป็นผู้ทิ้งงาน

ประการที่สี่ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว  ประการที่ห้า เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และมีมติแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน   ประการที่หก มอบให้กระทรวงมหาดไทยนำมาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยอนุโลม

สำหรับประเด็นการขอใช้ค่าปรับรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.01 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ และการขอประกันผลงานของตนเอง เมื่อผลงานก่อสร้างนั้นก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว 6 เดือน โดยไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันจากธนาคารนั้นเป็นประเด็นเรื่องหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันสัญญามาวางในขณะทำสัญญาตาม อัตราที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด และผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวจะต้องประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ ว 1    ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นว่า เนื่องจากทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงเห็นควรให้ กค. โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ศึกษารายละเอียดและความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล  กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อมติครม.ดังกล่าวว่า ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณรัฐบาล  ที่พยายามนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอย่างรวดเร็ว   ทั้ง ๆ ที่ในช่วงนี้รัฐบาลติดภาระกิจทางการเมืองหลายเรื่อง  สำหรับผลที่ออกมานั้น  แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ตอบรับกับเงื่อนไขที่สมาคมฯได้เสนอไปทั้งหมด   แต่ก็ต้องยอมรับว่าเงื่อนไขที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างจำนวนมาก  อย่างไรก็ดีสมาคมฯทราบว่ายังมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่ยังคงได้รับความเดือดร้อน และไม่เข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติครม.ดังกล่าว   ซึ่งมติครม.ได้เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายๆไป (เน้นตามข้อย่อยที่ 7)  จึงใคร่ขอให้สมาชิกศึกษาผลกระทบที่ได้รับ  เร่งทำความเข้าใจกับมติครม.ดังกล่าว    และประสานกับหน่วยงานราชการที่ผู้ประกอบการแต่ละรายเกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเอง     และหากติดขัดปัญหาหรือมีประเด็นโต้แย้งอย่างไร   ก็สามารถติดต่อมายังสมาคมฯได้ทันที   ทางคณะกรรมการสมาคมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ  อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯจะได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อไป      

นายณัฐพร  พรหมสุทธิ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า  สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ สมาคมฯยังมีภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญอื่นๆที่ต้องติดตามและดำเนินการร่วมกับภาครัฐอีกเช่น การปรับราคากลางให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากขึ้น การจัดทำ Factor F และค่า K ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งงานเหล่านี้จะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านสมาชิกด้วยเช่นกัน
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ที่มา : ข่าวก่อสร้าง.ไทย 20-12-2556 11:23:17
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 28 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้


Diet Rapid Tone That's the underside line. Very best Weight Loss program should promote healthy Weight Loss. It won't allow anyone to lose weight too fast and it might let you have to get highly effective press release nutrients it takes to function normally. Buy won't enable you to go hungry, you'll swear about to catch on an eating plan at virtually.Eating small meals collect energy is tasks to loss Weight Loss Reviews at once. When you eat many small meals the body's metabolism kicks into overdrive, burning fat and calories at a higher rate. It also will help curb cravings for unhealthy foods and make you feel full usually.


<a href="http://perfecttips4health.com/diet-rapid-tone/"> Diet Rapid Tone</a>

<a href="http://perfecttips4health.com/diet-rapid-tone/">  DietRapid Tone</a>

<a href="http://perfecttips4health.com/diet-rapid-tone/">Diet Rapid Tone Reviews</a>

<a href="http://perfecttips4health.com/diet-rapid-tone/"> DietRapid ToneReviews</a>

<a href="http://perfecttips4health.com/diet-rapid-tone/"> Diet Rapid Tone Official Website</a>

<a href="http://perfecttips4health.com/diet-rapid-tone/"> Where to BUy  Diet Rapid Tone</a>
ผู้แสดงความคิดเห็น  Diet Rapid Tone  [ awsedfrtg@yopmail.com ]  วันที่ 03-06-2561 00:41:32
 
ความคิดเห็นที่ 27 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ProlongMax ist ein wirksames Nahrungsergänzungsmittel für Männer, das hilft, Ihre Libido, Testosteron, Ausdauer zu steigern und sorgt für eine länger anhaltende Erektion im Schlafzimmer. Wo kaufen "ProlongMax"? Besuchen Sie einfach die offizielle Website: http://atozsupplement.com/prolongmax/
ผู้แสดงความคิดเห็น  Prolong Max  [ prolongmax@yopmail.com ]  วันที่ 31-05-2561 00:22:09
 
ความคิดเห็นที่ 26 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
VirilTech SuperCharge is a effective male enhancement supplement that helps to boost your libido, testosterone, stamina and ensures a longer lasting erection on bedroom. Where to Buy "VirilTech SuperCharge"? Just Visit Official Website :- http://atozsupplement.com/viriltech-supercharge/
ผู้แสดงความคิดเห็น  VirilTech SuperCharge  [ viriltechsupercharge@yopmail.com ]  วันที่ 28-05-2561 23:05:40
 
ความคิดเห็นที่ 25 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Everyone wants to look slim and thin. Unfortunately, some people are experiencing obesity and fat. Everyone knows that obesity will affect your personality. Greenlyte Keto Blend is one of the highest and most reliable weight loss supplements you can use to improve your personality, seeing amazing results for your weight loss goal. Official Website :- http://atozsupplement.com/greenlyte-keto-blend/
ผู้แสดงความคิดเห็น  Greenlyte Keto Blend  [ greenlyteketo@yopmail.com ]  วันที่ 26-05-2561 01:29:25
 
ความคิดเห็นที่ 24 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Biometric Device and Fingerprint Device in india The sensor utilizes progressed capacitive touch to take a high-determination picture from little areas of your fingerprint from the subepidermal layers of your skin. Touch ID at that point cleverly breaks down this data with a wonderful level of detail and exactness. It cl * ifies your fingerprint as one of three essential writes—curve, circle, or whorl. It additionally maps out individual points of interest in the edges that are littler than the human eye can see, and even investigates minor varieties in edge heading caused by pores and edge structures.

http://www.megamindindia.in/
ผู้แสดงความคิดเห็น  megamindindia  [ megamindindia@hotmail.com ]  วันที่ 24-05-2561 17:55:19
 
ความคิดเห็นที่ 23 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
HUrry Up Limite Trial Bottle Thank you for another informative website. On the other hand, can I type information of the ideal kind? I'm looking for this information, there's a struggle I'm working on. http://atozsupplement.com/purefit-keto/
ผู้แสดงความคิดเห็น  Purefit Keto  [ purefitketo@yopmail.com ]  วันที่ 24-05-2561 00:48:56
 
ความคิดเห็นที่ 22 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel Yorumları[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel şikayet[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel fiyatı[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel Resmi internet sitesi[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel yorum[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel Yan Etkileri[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel nereden alınır[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel nedir?[/url]|[url=http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/]Vejin Jel Satılık[/url]
ผู้แสดงความคิดเห็น  Vejin Jel  [ vejinjel@yopmail.com ]  วันที่ 18-05-2561 00:08:28
 
ความคิดเห็นที่ 21 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Okuduktan sonra, çok yararlı olduğunu düşündüm. Bu makaleyi özetlemenin uzun zaman aldığını takdir ediyorum. Okumak ve yorum yapmak için çok zaman harcadım. Ama yine de buna değdi!
<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel Yorumları</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel şikayet</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel fiyatı</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel Resmi internet sitesi</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel yorum</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel Yan Etkileri</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel nereden alınır</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel nedir?</a>|<a href="http://atozsupplement.com/vejin-jel-tr/">Vejin Jel Satılık</a>
ผู้แสดงความคิดเห็น  Vejin Jel  [ vejinjel@yopmail.com ]  วันที่ 18-05-2561 00:06:23
 
ความคิดเห็นที่ 20 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

Looking for VoIP Service for Business? Do you want to best VoIP Solution? Blazon Solutions is a <a href="http://blazonsolutions.com.au/">Virtual Phone Company</a>. He has provide a number of VoIP Solutions, Inbound Numbers, Call Termination Services, Call Center Routing Services, Wholesale and Retail <a href="http://blazonsolutions.com.au/">VoIP Services </a>. For more information on a wide range of VoIP services and solutions on low rate, please see the Website : http://blazonsolutions.com.au/

ผู้แสดงความคิดเห็น  Virtual Phone Company  [ marketing@dreamstel.com ]  วันที่ 08-05-2561 12:51:32
 
ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3 bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3 bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3 bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3 bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3 bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3 bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3bj3
ผู้แสดงความคิดเห็น  max  [ tar@stungun.ru ]  วันที่ 01-04-2561 22:27:29
 
ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
sciencesandtechnology technologychanging luxuryfashionideas ideasaboutfashion pet * perience petshealthyfoods sportstimemagazine sportsclubsfitness getsportsrules servicesforautomotive innovativeautomotives automotivesectors toprealestatepoints luxurypropertytrade openrealestatearea findrentalsproperty ideasaboutfinance smartfinancechoice luxuryvacationpack bestvacationsideas smalltripadvisor travellingedges diyinteriordecoration homebasicdesign singlehomeimprovements homesrenovationidea homeimproveservice shoppingsections ideasabouteducation educationstatistic facultyoflawyer lawsremedies thelawandpractice legallawfaces lawandpolicyblog sciencesforhealth healthdiscoveryplan healthcareandmedicine healthrecoverysupport eathealthiestfoods healthcaredrives riskinsurancepolicies securelifeinsuranceplan fullinsurancepolicy selectcheapinsurance lifeinsurancechart getabusinessinsurance typesofservice serviceexperienced servicesbusinessplans servicesdrive4u differentbusinessesideas mediumbusinesssolutions businessipcenter discoverbusinesslabel fastbusinessgrowing generalleads generallifetalk generalscrolls genaralindex
ผู้แสดงความคิดเห็น  Roger J. Taylor  [ crownwallproperty@gmail.com ]  วันที่ 29-03-2561 13:38:49
 
ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
cheap true religion, mbt shoes, fidget spinner, timberland shoes, plein shoes, belstaff, thunder jerseys, ray ban pas cher, coach outlet usa, ray ban sungl * es, coach outlet, ralph lauren uk, nike air max 90, oakley sungl * es, nfl saints jerseys, prada outlet, ray ban uk, marc jacobs handbags, omega, kate spade bags, nfl redskins jerseys, thomas sabo, mcm bags, coach factory outlet online, cheap ray ban, portland trail blazers jerseys, toronto raptors jerseys, nike outlet, swarovski crystal, timberland boots, nike running shoes, oakley standard issue, ray ban pas cher, north face canada, cheap ray ban, air max, nike uk, levis outlet, michael kors, converse outlet, wholesale handbags, babyliss flat iron, michael kors outlet, coach factory outlet, thomas sabo, nike factory outlet, adidas.nl, tommy hilfiger online, nfl cowboys jerseys, nfl lions jerseys, nfl eagles jerseys, hogan sito ufficiale, adidas shoes, ralph lauren uk, nuggets jersey, burberry outlet online, timberland pas cher, versace, nfl titans jerseys, valentino shoes, vans shoes, nike outlet, vans, sacramento kings jerseys, nfl jerseys, miami heat jersey, reebok, ralph lauren outlet, polo ralph lauren outlet, nfl chargers jerseys, adidas zx, coach outlet store, tory burch, michael kors, nike factory, nike roshe run, ralph lauren outlet online, burberry handbags, burberry, nike, nba jersey, cheap oakley, chi flat iron, phoenix suns jerseys, the north face, louboutin, nfl colts jerseys, thomas sabo outlet, givenchy, clippers jerseys, oakley holbrook, marc jacobs handbags, moncler outlet, red bottom shoes, nfl raiders jerseys, nfl falcons jerseys, prada handbags, skechers canada, pandora bracelet, rolex watches, fred perry, ray ban, omega watches, nfl broncos jerseys, celine outlet, huarache, nike air, oakley sungl * es outlet, michael kors outlet online sale, the north face outlet, air max, air jordan, bcbg max, hollister clothing, golden state warriors, ralph lauren polo, hugo boss, oakley sungl * es cheap, air max 95, belstaff sale, burberry outlet online, polo ralph lauren outlet, nfl vikings jerseys, oakley store, kate spade outlet, nike mercurial, fendi shoes, christian louboutin, nfl texans jerseys, rayban, skechers shoes outlet, air max thea, supra shoes, montre femme, new balance, polo ralph lauren, burberry handbags, 76ers jerseys, wholesale handbags, dsquared2 shoes, huarache, north face jackets, ralph lauren, pandora bracelet, mavericks jerseys, ray ban, dsquared2 sale, burberry outlet, purses and handbags, ray ban outlet, pandora jewellery australia, soccer jerseys, true religion, omega watches, nfl bears jerseys, new balance, lakers jersey, new balance, hollister co, armani watches, mont blanc pens, nike air max, converse, salvatore ferragamo, mcm bags, longchamp, veneta, prada sungl * es, fred perry polos, louboutin shoes, ecco mens shoes, instyler, belstaff uk, cheap jordans, coach outlet, nfl rams jerseys, jimmy choo, nba jersey, birkenstock deutschland, nba jerseys, air jordan shoes, nfl buccaneers jerseys, huaraches, oakley, nfl jaguars jerseys, longchamp, nike free, coach factory online, nike roche, ferragamo, oakley pas cher, woolrich clearance, ray ban sungl * es outlet, nfl jerseys, easton bats, hogan shoes, jerseys from china, northface, montblanc, kate spade handbags, long champ, oakley vault, easton bats, new balance store, c.c beanies outlet, polo ralph, swarovski online shop, hermes tracksuits, soccer shoes outlet, nike roshe run, ray-ban sungl * es, cheap barbour jackets, oakley outlet online, doudoune north face, tommy hilfiger, north face backpacks, michael kors purses, true religion jeans women, nike free trainer 5.0, air max pas cher, asics gel, uhren shop, mizuno wave, tommy hilfiger online shop, orlando magic jerseys, Hermès Pas Cher, michael kors, michael kors handbags, air max shoes, michael kors bags, ed hardy, new orleans pelicans jerseys, nfl azcardinals jerseys, coach black friday, ferragamo, tommy hilfiger outlet, nike soccer shoes, tory burch sale, coach bags friday, cheap coach purses, nhl jerseys, moncler jackets outlet, under armour outlet, coach factory outlet online, burberry outlet, omega watches, cheap oakley sungl * es, nike shoes, north face, mens hoodies, beats by dre headphones, designer handbags, reebok outlet, prada, burberry outlet online, michael kors outlet online sale, polo ralph, nike, barbour mens jackets, nfl dolphins jerseys, calvin klein outlet, memphis grizzlies jerseys, mcm handbags, giuseppe zanotti sneakers, jordan retro 11, brooklyn nets, air max 2007, adidas, , nba jersey, nike id, air max, rolex replica, cle Jerseys, timberland outlet, bulls jersey, burberry handbags, nike shoes, oakley sungl * es cheap, nfl seahawks jerseys, hollister, supra shoes outlet, nfl panthers jerseys, michael kors purses, ralph lauren outlet online, jimmy choo outlet, ferragamo shoes outlet, nfl packers jerseys, ralph lauren, swarovski canada, coach outlet online, nfl patriots jerseys, polo outlet online, ray bans, hollister kids, salomon, hollister online shop, iphone 4s cases, michael kors uhren, coach factory outlet, burberry sale, burberry handbags, swarovski jewelry, birkenstock, ray ban outlet, nfl jets jerseys, michael kors, nfl steelers jerseys, rolex watches, dre headphones, michael kors outlet online sale, louboutin shoes, michael kors, nike, adidas, air yeezy, hollister clothing store, mcm backpack, utah jazz jerseys, vibram five fingers, tommy hilfiger outlet stores, polo ralph lauren, nike air max, michael kors bags, ferragamo shoes, ralph lauren, true religion jeans outlet, swarovski, ralph lauren factory store, dansko shoes outlet, coach shop factory, nfl 49ers jerseys, nfl chiefs jerseys, nfl bills jerseys, air jordan retro, hogan, adidas online shop, hornets jersey, polo ralph lauren outlet online, indiana pacers jerseys, michaelkors.com, ray ban prezzi, asics, christian louboutin outlet, prada shoes, hermes birkin, nfl browns jerseys, michael kors outlet online, hilfiger outlet, pumas, burberry, long champ, fitflop shoes, new balance shoes, atl jerseys, washington wizards jerseys, hollister co, nike air max, spurs jerseys, celtics jerseys, nfl bengals jerseys, michael kors handbags, flat iron, birkenstock taschen deutschland, mlb jerseys, ray-ban sungl * es, rolex watch, skechers mens shoes, milwaukee bucks jerseys, mizuno, nike jordan, mlb jerseys, hermes birkin bag, kate spade handbags, coach factory, puma online shop, north face, oakley sungl * es, longchamp outlet, juicy couture handbags, true religion jeans outlet, air force, barbour outlet store, pandora charms, longchamp, eyegl * es frames, burberry outlet online, adidas online shop, coach bags outlet, iphone 5s cases, coach factory outlet online, louboutin shoes, michael kors outlet store, north face outlet, nike roshe run, tommy hilfiger canada, oakley outlet, burberry outlet online, tn requin pas cher, pandora jewelry, ray ban wayfarer, oakley, oakley, michael kors, nfl giants jerseys, mcm backpack outlet, vans, philipp plein clothes, roshe, true religion outlet, jordan retro, air max 90, nike store, michael kors handbags, lebron james shoes, pandora charms, under armour shoes, michael kors outlet online, barbour jackets outlet, polo ralph lauren, nhl jerseys, lacoste outlet, basketball shoes, chrome hearts clothings, swarovski crystal, nike free, free running, longchamp handbags, replica watches, rockets jerseys, cheap eyegl * es, pandora, stone island jackets, coach factory outlet, nfl ravens jerseys, air max, hermes belt, bottega, jordans, new york knicks jersey, ray ban, juicy couture clothings, ralph lauren outlet, asics shoes, adidas clothings, baseball jerseys, shoes outlet, cheap oakley sungl * es, horloges, oakley, bcbg max azria, michael kors outlet, barbour, nike roshe run, michael kors outlet, guciheaven mens shoes, beats by dr dre, converse, converse sneakers, giuseppe zanotti, minnesota timberwolves jerseys, christian louboutin, beats headphones, michael kors bags, versace clothes, detroit pistons jersey
ผู้แสดงความคิดเห็น  myy  [ c60601@163.com ]  วันที่ 15-03-2561 13:19:32
 
ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
escorts
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:22:43
 
ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
signaturia
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:22:30
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
youtube
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:22:15
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
www.youtube.com
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:22:02
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
how to cure varicose veins
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:21:41
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
furniture storage units
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:21:28
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
vis 5x70
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:21:09
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
cleaning companies
ผู้แสดงความคิดเห็น  Gaia1956  [ vvv@vvv.com ]  วันที่ 07-03-2561 20:20:51
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com