หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาต
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า 
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน/การจัดสรรที่ดิน
 

อ.ชูศักดิ์ ศรีอนุชิต
นักวิชาการที่ดิน 8ว กรมที่ดิน
www.dol.go.thในฉบับนี้จะได้อธิบายถึงขั้นตอนในการขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ว่ามีขั้นตอนการยื่นคำขอจะต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
 
                1.   ผู้ขออนุญาติทำการจัดสรรที่ดิน ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ตามแบบ จ.ส.1 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวน 13 ชุด
                                1.1 โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นตัองปลอดจากบุริมสิทธิ์ใด ๆ เว้นแต่บุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
                                1.2   ในกรณีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิ?ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจำนอง ให้แสดงบันทึกความยินยอมให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิ์ หรือ ผู้รับจำนอง และจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ์ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุด้วยว่า ที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิ์หรือจำนองดังกล่าว
                                1.3   แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของทิ่ดินแต่ละแปลง
                                1.4   โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผังรายละเอียด และ รายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลาที่จะทำให้แล้วเสร็จกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร หรือได้จัดทำสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ แล้วเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียด และรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้วเสร็จนั้นด้วย
                                1.5   แผนผัง โครงการ และระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
                                1.6   วิธีการจำหน่ายที่ดินจัดสรร และการชำระราคาหรือค่าตอบแทน
                                1.7   ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
                                1.8   แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
                                1.9   ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
                                1.10 ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดซึ่งจะเป็นผู้คำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดิน และค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

ทั้งนี้ ในการขออนุญาติทำการจัดสรรที่ดิน ยอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ต้องแสดงตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 แล้ว ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต้องแสดวฃงแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน โดยต้องจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด........   พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานการอนุยาตหรือยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ หลักฐานการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักฐานการอนุญาตให้เชื่อมทาง หลักฐานการอนุญาตให้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หลักฐานการอนุญาตให้ก่อสร่างสะพาน หนังสือรับรองการให้บริการน้ำประปา (กรณีที่ใช้บริการของการประปานครหลวง) หลักฐานการชำระเงินค่าไฟฟ้า   ประปา หรือ แบบแปลนแผนผังระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า (กรณีค้ำประกันการจัดทำระบบไฟฟ้า) เป็นต้น
               
                2.   เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา ตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและรายละเอียดตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าไม่ครยถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินส่งหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
                                2.1   กรณีผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินไม่ยื่นหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือได้ยินหลักฐานและรายละเอียดภายในเวลาที่กำหนด แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา   หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐานและรายละเอียดยังไม่ครบถ้วนให้สั่งไม่รับคำขอ แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมส่งหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องคืนให้แก่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
                                2.2   กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นขอพร้อมคำขอตามข้อ 1 หรือหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว ให้สั่งรับคำขอ
               
                3.   เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร / สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา สั่งรับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินแล้ว ให้นำคำขอลงบัญชีคุมเรื่องการจัดสรรที่ดินตามแบบ จ.ส.ก.4 แล้วให้ส่งคำขอ แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                                3.1   ในกรุงเทพมหานคร
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครภายในสองวันทีสั่งรับคำขอ และให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในวันนั้นหรือวันทำการถัดไป
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในสองวันทำการนับแต่วันที่สั่งรับคำขอ เพื่อสนองเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณา
 
                                3.2   ในจังหวัดอื่น
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภายในสองวันทำการนับแต่วันที่สั่งรับคำขอ
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้เสอนเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา
 
                4.   เมื่อผู้อำนวนการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้รับคำขอแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน   ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคระอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบ ตามแบบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
 
                5.   ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอเรื่องการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา สั่งรับคำขอ
                                5.1   กรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาเรื่องราวการขออนุญษตทำการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวให้ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด
                                5.2   กรณีที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามแบบ จ.ส. 2 ให้ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาลงนามให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง   โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
               
                6.   เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินแล้ว      
                                6.1 ในกรุงเทพมหานคร
                                                ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและผู้ทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                                6.2   ในจังหวัดอื่น
                                                ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งให้ผู้ทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้ให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
                จากลำดับขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น พอจะเห็นได้ว่า การขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ได้มีข้อยุ่งยากมากมาย เพียงแต่ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้วกฏหมายจะกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรกฏหมายจัดสรรที่ดินถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว และต้องออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินภายใน 7 วัน สรุปได้ว่า ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจนกระทั่งถึงออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งหมดจะมีแค่ 52 วัน เท่านั้น   ดังนั้น ผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินจึงไม่ควรกังวลในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการทำให้สามารถกำหนดแผนในการดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินได้อย่างชัดเจน เพียงแต่มีข้อควรพึงระวังในด้านของเอกสารหลักฐานจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะแผนผัง โครงการและวิธีการที่ต้องจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน   รวมทั้งหลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฉบับนี้ค่อนข้างจะเป็นวิชาการมากไปหน่อย เพราะเป็นระเบียบ วิธีการที่กำหนดโดยกฏหมายและระเบียบของทางราชการ   ฉบับหน้ารับว่าจะนำประเด็นที่น่าสนใจในการพิจารณาของคณะกรรมการมาเล่าให้ฟัง

 

 

Bookmark and Share
 
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com