หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาต
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า 
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน/การจัดสรรที่ดิน
 

อ.ชูศักดิ์ ศรีอนุชิต
นักวิชาการที่ดิน 8ว กรมที่ดิน
www.dol.go.thในฉบับนี้จะได้อธิบายถึงขั้นตอนในการขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ว่ามีขั้นตอนการยื่นคำขอจะต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
 
                1.   ผู้ขออนุญาติทำการจัดสรรที่ดิน ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ตามแบบ จ.ส.1 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวน 13 ชุด
                                1.1 โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นตัองปลอดจากบุริมสิทธิ์ใด ๆ เว้นแต่บุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
                                1.2   ในกรณีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิ?ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจำนอง ให้แสดงบันทึกความยินยอมให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิ์ หรือ ผู้รับจำนอง และจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ์ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุด้วยว่า ที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิ์หรือจำนองดังกล่าว
                                1.3   แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของทิ่ดินแต่ละแปลง
                                1.4   โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผังรายละเอียด และ รายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลาที่จะทำให้แล้วเสร็จกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร หรือได้จัดทำสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ แล้วเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียด และรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้วเสร็จนั้นด้วย
                                1.5   แผนผัง โครงการ และระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
                                1.6   วิธีการจำหน่ายที่ดินจัดสรร และการชำระราคาหรือค่าตอบแทน
                                1.7   ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
                                1.8   แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
                                1.9   ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
                                1.10 ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดซึ่งจะเป็นผู้คำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดิน และค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

ทั้งนี้ ในการขออนุญาติทำการจัดสรรที่ดิน ยอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ต้องแสดงตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 แล้ว ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต้องแสดวฃงแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน โดยต้องจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด........   พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานการอนุยาตหรือยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ หลักฐานการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักฐานการอนุญาตให้เชื่อมทาง หลักฐานการอนุญาตให้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หลักฐานการอนุญาตให้ก่อสร่างสะพาน หนังสือรับรองการให้บริการน้ำประปา (กรณีที่ใช้บริการของการประปานครหลวง) หลักฐานการชำระเงินค่าไฟฟ้า   ประปา หรือ แบบแปลนแผนผังระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า (กรณีค้ำประกันการจัดทำระบบไฟฟ้า) เป็นต้น
               
                2.   เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา ตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและรายละเอียดตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าไม่ครยถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินส่งหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
                                2.1   กรณีผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินไม่ยื่นหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือได้ยินหลักฐานและรายละเอียดภายในเวลาที่กำหนด แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา   หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐานและรายละเอียดยังไม่ครบถ้วนให้สั่งไม่รับคำขอ แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมส่งหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องคืนให้แก่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
                                2.2   กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นขอพร้อมคำขอตามข้อ 1 หรือหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว ให้สั่งรับคำขอ
               
                3.   เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร / สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา สั่งรับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินแล้ว ให้นำคำขอลงบัญชีคุมเรื่องการจัดสรรที่ดินตามแบบ จ.ส.ก.4 แล้วให้ส่งคำขอ แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                                3.1   ในกรุงเทพมหานคร
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครภายในสองวันทีสั่งรับคำขอ และให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในวันนั้นหรือวันทำการถัดไป
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในสองวันทำการนับแต่วันที่สั่งรับคำขอ เพื่อสนองเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณา
 
                                3.2   ในจังหวัดอื่น
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภายในสองวันทำการนับแต่วันที่สั่งรับคำขอ
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้เสอนเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา
 
                4.   เมื่อผู้อำนวนการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้รับคำขอแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน   ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคระอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบ ตามแบบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
 
                5.   ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอเรื่องการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา สั่งรับคำขอ
                                5.1   กรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาเรื่องราวการขออนุญษตทำการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวให้ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด
                                5.2   กรณีที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามแบบ จ.ส. 2 ให้ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาลงนามให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง   โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
               
                6.   เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินแล้ว      
                                6.1 ในกรุงเทพมหานคร
                                                ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและผู้ทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                                6.2   ในจังหวัดอื่น
                                                ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งให้ผู้ทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้ให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
                จากลำดับขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น พอจะเห็นได้ว่า การขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ได้มีข้อยุ่งยากมากมาย เพียงแต่ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้วกฏหมายจะกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรกฏหมายจัดสรรที่ดินถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว และต้องออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินภายใน 7 วัน สรุปได้ว่า ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจนกระทั่งถึงออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งหมดจะมีแค่ 52 วัน เท่านั้น   ดังนั้น ผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินจึงไม่ควรกังวลในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการทำให้สามารถกำหนดแผนในการดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินได้อย่างชัดเจน เพียงแต่มีข้อควรพึงระวังในด้านของเอกสารหลักฐานจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะแผนผัง โครงการและวิธีการที่ต้องจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน   รวมทั้งหลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฉบับนี้ค่อนข้างจะเป็นวิชาการมากไปหน่อย เพราะเป็นระเบียบ วิธีการที่กำหนดโดยกฏหมายและระเบียบของทางราชการ   ฉบับหน้ารับว่าจะนำประเด็นที่น่าสนใจในการพิจารณาของคณะกรรมการมาเล่าให้ฟัง

 

 

Bookmark and Share
 
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
chanel sungl * es, http://www.chanelhandbags.net.co/
chi flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/
converse sneakers, http://www.converse.net.co/
ferragamo shoes, http://www.ferragamo.com.co/
gucci outlet, http://www.guccihandbags.com.co/
hollisterco, http://www.hollister.us.org/
insanity workout calendar, http://www.insanityworkout.net.co/
jimmy choo shoes, http://www.jimmychoo.net.co/
air jordan, http://www.jordan-shoes.com.co/
juicy couture handbags, http://www.juicycouture.com.co/
juicy couture, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
kate spade outlet, http://www.kate-spade.com.co/
kate spade sale, http://www.katespade-outlet.com.co/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
michael kors outlet online, http://www.michael-kors.us.org/
michael kors purses, http://www.michael-kors-handbags.us.com/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet.us.org/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
the north face, http://www.northface.us.org/
oakley sungl * es cheap, http://www.oakley-sungl * es.us.org/
pandora bracelet, http://www.pandorajewelry.com.co/
prada sungl * es, http://www.pradahandbags.com.co/
prada shoes, http://www.pradashoes.com.co/
ray ban sungl * es, http://www.ray-ban-outlet.us.com/
ray ban outlet, http://www.rayban-sungl * es.us.org/
replica watches, http://www.replicawatches.us.com/
swarovski jewelry, http://www.swarovskicrystal.com.co/
the north face, http://www.thenorthface.us.org/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.net.co/
tiffany co, http://www.tiffanyjewelry.us.org/
true religion outlet, http://www.true-religion.com.co/
true religion jeans outlet, http://www.truereligionjeans.net.co/
uggaustralia.com, http://www.uggaustralia.net.co/
cheap ugg boots, http://www.uggboots.net.co/
ugg boots, http://www.uggbootsclearance.com.co/
uggs outlet, http://www.uggsonsale.com.co/
ugg, http://www.uggsoutlet.com.co/
oakley outlet, http://www.cheap-oakleysungl * es.in.net/
oakley sungl * es, http://www.oakleysungl * escheap.in.net/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren--outlet.in.net/
burberry outlet online, http://www.burberryoutlet--online.in.net/
toms shoes outlet, http://www.tomshoes.in.net/
tom's shoes, http://www.toms-outlet.in.net/
christian louboutin outlet, http://www.christianlouboutin.in.net/
tory burch sandals, http://www.tory-burch-outlet.in.net/
gucci belts, http://www.gucci-outlet.in.net/
longchamp outlet, http://www.longchamphandbagsoutlet.in.net/
abercrombie kids, http://www.abercrombie-kids.in.net/
hollister coupons, http://www.hollisterclothing-store.in.net/
hermes birkin, http://www.hermes.in.net/
cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/
beats audio, http://www.beats-by-dre.in.net/
dre beats, http://www.beatsheadphones.in.net/
ghd, http://www.ghdhairstraightener.in.net/
rayban, http://www.rayban-sungl * es.org.uk/
michael kors handbags, http://www.michaelkors-uk.org.uk/
michael kors outlet, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
louis vuitton handbags, http://www.louis--vuitton.org.uk/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
free run, http://www.nikefree-run.org.uk/
rolex watches, http://www.rolex-watches.me.uk/
wedding dresses, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
pandora bracelet, http://www.pandora-charms.org.uk/
thomas sabo, http://www.thom * abo-uk.org.uk/
swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/
christian louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/
nike huarache, http://www.air-huarache.co.uk/
nike roshe run, http://www.rosherun.org.uk/
north face, http://www.thenorth-face.org.uk/
louis vuitton canada, http://www.louis--vuitton.ca/
air jordan shoes, http://www.airjordans.us/
jordan shoes, http://www.jordanretro.org/
air jordans, http://www.cheap-jordans.net/
nike outlet store, http://www.nikefactory.org/
nike shoes, http://www.nikestore.us/
cheap nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.com/
nike air max 2015, http://www.nike-air-max.us/
air max, http://www.airmax-2015.org/
air max 90, http://www.airmax-90.org/
free running, http://www.nikefree-run.net/
free run, http://www.nikefree5.net/
supra shoes, http://www.suprashoe.net/
new balance outlet, http://www.newbalance-outlet.org/
montblanc, http://www.montblanc--pens.net/
salvatore ferragamo, http://www.ferragamoshoes.net/
mcm bags, http://www.mcm-bags.net/
bottega, http://www.bottega.us/
nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/
celine handbags, http://www.celinebags.org/
nike roshe run, http://www.rosheruns.us/
roshe runs, http://www.nikerosherun.us/
vans shoes, http://www.vansshoes.us/
timberland outlet, http://www.timberland-shoes.com/
phone cases, http://www.iphone-cases.us/
easton bats, http://www.softball-bats.us/
babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton-outlets.us/
burberry outlet online, http://www.burberry-outlet.jp.net/
louboutin outlet, http://www.louboutin.jp.net/
christian louboutin, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton.jp.net/
prada sungl * es, http://www.official-pradaoutlet.com/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsclance.com/
michael kors outlet, http://www.official-michaelkorsonline.com/
tommy hilfiger coupons, http://www.tommyhilfiger.in.net/
mcm backpack outlet, http://www.mcmworldwide.ca/
moncler coats, http://www.mmoncler-outlet.com/
kate spade handbags, http://www.kate-spades.com/
barbour factory shop, http://www.barbour-factory.com/
ferragamo, http://www.salvatoreferragamo.in.net/
canada goose clearance, http://www.canada-gooser.com/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonas.com/
burberry, http://www.burberry-outlet2015.com/
ralph lauren clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/
north face jackets, http://www.thenorthface.so/
barbour women's jacket, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
the north face, http://www.thenorthfacejackets.in.net/
north face outlet, http://www.northclearance.com/
burberry outlet, http://www.burberry-factory.org/
ralph lauren outlet online, http://www.ralph-lauren.org.uk/
polo ralph lauren, http://www.polo-outlets.com/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
monster headphones outlet, http://www.monsterbeatsbydres.net/
louis vuitton bags, http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
louis vuitton shoes, http://www.lv-guccishoesfactory.com/
longchamp, http://www.longchampsoutlet.com/
moncler jackets, http://www.moncler-clearance.com/
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurentshirts.com/
burberry handbags, http://www.usahanbags.com/
beats by dre outlet online, http://www.beatsbydreoutlet.net/
coach outlet store, http://www.coach-blackfriday2014.com/
shop.coachfactory.com, http://www.coachccoachoutlet.com/
coach outlet store online, http://www.coach-clearance.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsbags.us.org/
coach factory outlet online, http://www.coach-factories.net/
oakley sungl * es cheap, http://www.oakley.so/
hermes belt, http://www.hermes-outletonline.com/
marc by marc, http://www.marcjacobsonsale.com/
nike air jordan, http://www.nike-jordanshoes.com/
woolrich, http://www.woolrich-clearance.com/
coach outlet online, http://www.coachoutletew.com/
coach factory outlet, http://www.coachoutlet.so/
coach outlet, http://www.coachoutletrusa.com/
gucci outlet, http://www.guccishoes-uk.com/
coach factory outlet online, http://www.official-coachoutlets.com/
michael kors bags, http://www.michaelkors.so/
gucci sale, http://www.guccifactorys.com/
northface, http://www.the-northface.in.net/
ugg australia, http://www.cheapuggboots.eu.com/
tory burch sandals, http://www.tory-burchoutlet.us.com
tommy hilfiger, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
uggs on sale, http://www.uggboots.so/
louis vuitton bags, http://www.louisvuitton.so/
calvin kleins sale, http://www.calvin-kleins.com/
louboutin shoes, http://www.cheap-christianlouboutinshoes.com/
air jordan retro, http://www.airjordanshoes2015.com/
burberry outlet, http://www.burberry.eu.com/
abercrombie and fitch, http://www.abercrombiee.com/
ผู้แสดงความคิดเห็น  wet  [ wew@aol.com ]  วันที่ 23-04-2558 08:09:39
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Thus far the case is one of suspicion only. Waiting until the end of the trial before we decide on whom that suspicion ought to rest, let us now hear the evidence by which the Duparcs and their adherents proceeded to justify their conspiracy against the liberty and the life of a friendless girl. Having secured Marie in solitary confinement, and having thus left the oakley gl * es house and all that it contained for a whole night at the free disposal of the Duparcs, the Procurator Revel bethought himself, the morning after the arrest of his prisoner, of the necessity of proceeding with something like official regularity. He accordingly issued his requisition to the Lieutenant-Criminel to accompany him to the house of Monsieur Duparc, attended by ray ban 2140 wayfarer the medical officers and the clerk, to inquire into the circumstances under which the suspected death by poisoning of Monsieur De Beaulieu had taken place. Marie had been imprisoned on the evening of the seventh of August, and this requisition is dated on the morning of the eighth. The document betrays one remarkable informality. It mentions the death of Nike Air Max 90 Cl * ic Monsieur De Beaulieu; but is absolutely silent on the subject of the alleged poisoning of seven persons at dinner the next day. And yet it was this latter circumstance only which first directed suspicion against Marie, and which induced Friley to lodge the information against her on which the Procurator was now acting. Probably Monsieur Revel��s legal acumen convinced michael kors outlet purses him, at the outset, that the story of the poisoned dinner was too weak to be relied on. The officers of the law, accompanied by the doctors, proceeded to the house of the Duparcs on the eighth of August. After viewing the body of Monsieur De Beaulieu, the medical men were directed to open and examine it. They reported the fake ray bans uk discovery in the stomach of a reddish, brick-colored liquid, somewhat resembling the lees of wine. The mucous membrane was detached in some places, and its internal surface was corroded. On examining the reddish liquid, they found it to contain a crystallized sediment, which, on analyzation, proved to be arsenic. Upon this, the doctors delivered it as their opinion that http://www.2015cheapoakleysungl * essale.com Monsieur De Beaulieu had been poisoned, and that poison had been the cause of his death. The event having taken this serious turn, the first duty of the Lieutenant-Criminel (according to the French law) was to send for the servant on whom suspicion rested, to question her, and to confront her with the Duparcs. He did nothing of the kind; Air Jordan 11 Release Date he made no inquiry after the servant (being probably unwilling to expose his colleague, the Procurator, who had illegally arrested and illegally imprisoned her); he never examined the kitchen utensils which the Commissary had locked up; he never opened the servant��s cupboard with the key that had been taken from her when she was searched in prison. All he ray ban for sale did was to reduce the report of the doctors to writing, and to return to his office with his posse comitatus at his heels. It was necessary to summon the witnesses and examine them. But the Procurator Revel now conveniently remembered the story of the poisoned dinner, and he sent the Lieutenant-Criminel to examine the Duparcs and their friends at michael kors bags factory outlet the private residence of the family, in consideration of the sickly condition of the eaters of the adulterated meal. It may be as well to observe, here as elsewhere, that these highly indulged personages had none of them been sufficiently inconvenienced even to go to bed, or in any way to alter their ordinary habits. On the afternoon of the http://www.raybansungl * es-rb3025.com eighth, the Lieutenant-Criminel betook himself to the house of Monsieur Duparc, to collect evidence touching the death by poison of Monsieur De Beaulieu. The first witness called was Monsieur Duparc. This gentleman, it will be remembered, was away from home on Monday, the sixth, when Monsieur De Beaulieu died, and only returned, at the summons of his eldest son, at Ray Ban half-past eleven on the forenoon of the seventh. He had nothing to depose connected with the death of his father-in-law, or with the events which might have taken place in the house on the night of the sixth and the morning of the seventh. On the other hand, he had a great deal to say about the state of http://www.oakleysungl * es-outletstore.com his own stomach after the dinner of the seventh �� a species of information not calculated to throw much light on the subject of inquiry, which was the poisoning of Monsieur De Beaulieu. The old lady, Madame De Beaulieu, was next examined, She could give no evidence of the slightest importance touching the matter in hand; but, like Monsieur Duparc, Sungl * es Ray Ban On Sale she had something to say on the topic of the poisoned dinner. Madame Duparc followed on the list of witnesses. The report of her examination �� so thoroughly had she recovered from the effects of the dinner of the seventh �� ran to a prodigious length. Five-sixths of it related entirely to her own sensations and suspicions, and the sensations Cheap Ralph Lauren UK and suspicions of her relatives and friends, after they had risen from the table. As to the point at issue, the point which affected the liberty, and perhaps the life, of her unfortunate servant, she had so little to say that her testimony may be repeated here in her own words: ��The witness (Madame Duparc) deposed, that after Marie had coach purse helped Monsieur De Beaulieu to get up, she (Marie) hastened out for the milk, and, on her return with it, prepared the hasty-pudding, took it herself off the fire, and herself poured it out into the plate �� then left the kitchen to accompany Madame De Beaulieu to m * . Four or five minutes after Monsieur De Beaulieu had eaten nike air max 1 the hasty-pudding, he was seized with violent illness.�� Short as it is, this statement contains several distinct suppressions of the truth. First, Madame Duparc is wrong in stating that Marie fetched the milk, for it was the milk-woman who brought it to the house. Secondly, Madame Duparc conceals the fact that she handed the flour to the servant to make the discount oakley sungl * es hasty-pudding. Thirdly, Madame Duparc does not mention that she held the plate for the pudding to be poured into, and took it to her father. Fourthly, and most important of all, Madame Duparc altogether omits to state that she sprinkled salt, with her own hands, over the hasty-pudding �� although she had expressly informed her servant, a day or Wholesale Christian Louboutin two before, that salt was never to be mixed with it. At a subsequent stage of the proceedings she was charged with having salted the hasty-pudding herself, and she could not, and did not, deny it. The examination of Madame Duparc ended the business of the day of the eighth. The next morning the Lieutenant-Criminel, as politely attentive as before, http://www.nikeairmax1essential.com returned to resume his inquiry at the private residence of Monsieur Duparc. The first witness examined on the second day was Mademoiselle Duparc. She carefully followed her mother��s lead �� saying as little as possible about the preparation of the hasty-pudding on the morning of Monday, and as much as possible about the pain suffered by everybody after the dinner 2015 cheap oakley sungl * es sale of Tuesday. Madame Beauguillot, the next witness, added her testimony, as to the state of her own digestive organs, after partaking of the same meal �� speaking at such prodigious length that the poison would appear, in her case, to have produced its principal effect (and that of a stimulating kind) on her tongue. Her son, Monsieur De Beauguillot, air jordan 5 retro was next examined, quite uselessly in relation to the death by poison, which was the object of inquiry. The last witness was Madame Duparc��s younger son �� the same who had complained of feeling a gritty substance between his teeth at dinner. In one important respect, his evidence flatly contradicted his mother��s. Madame Duparc had adroitly connected Monsieur De raybans.com Beaulieu��s illness with the hasty-pudding, by describing the old man as having been taken ill four or five minutes after eating it. Young Duparc, on the contrary, declared that his grandfather first felt ill at nine o��clock ��-exactly two hours after he had partaken of his morning meal. With buy oakley sungl * es 2015 the evidence of this last witness, the examinations at the private residence of Monsieur Duparc ended. Thus far, out of the seven persons, all related to each other, who had been called as witnesses, three (Monsieur Duparc himself, Madame Beauguillot, and her son) had not been in the house on the day when Monsieur De Beaulieu died. Of the other four, who had been present (Madame De Beaulieu, Madame Duparc, her son and her daughter), not one deposed to a single fact tending to fix on Marie any air max 2015 reasonable suspicion of having administered poison to Monsieur De Beaulieu. The remaining witnesses, called before the Lieutenant-Criminel, were twenty-nine in number. Not one of them had been in the house on the Monday which was the day of the old man��s death. Twenty-six of them had nothing to offer but hearsay evidence on the subject of the events which had Nike Air Max 90 Shoes taken place at, and after, the dinner of Tuesday. The testimony of the remaining three; namely, of Friley, who had lodged the information against Marie; of Surgeon H��bert, who had searched her pockets in the house; and of Commissary Bertot, who had searched her for the second time, after taking her to prison �� was the testimony on which Michael Kors wallets cheap the girl��s enemies mainly relied for substantiating their charges by positively  * ociating her with the possession of arsenic. Let us see what amount of credit can be attached to the evidence of these three witnesses. Friley was the first to be examined. After stating what share he had taken in bringing Marie to justice (it will be remembered that he air max ltd lodged his information against her at the instance of Madame Duparc, without allowing her to say a word in her own defense), he proceeded to depose that he hunted about the bed on which the girl had lain down to recover herself, and that he discovered on the mattress seven or eight scattered grains of some substance which resembled http://www.nikeairjordanshoes-store.com the powder reported to have been found on the crumbs in her pockets. He added further, that on the next day, about two hours before the body of Monsieur De Beaulieu was examined, he returned to the house, searched under the bed, with Monsieur Duparc and a soldier named Cauvin, and found there four or five grains more of coach handbags the same substance which he had discovered on the mattress. Here were two separate portions of poison found, then. What did Friley do with them? Did he seal them up immediately in the presence of witnesses, and take them to the legal authorities? Nothing of the sort. On being asked what he did with the first portion, he replied that ralph lauren bedding he gave it to young Monsieur Beauguillot. Beauguillot��s evidence was thereupon referred to, and it was found that he had never mentioned receiving the packet of powder from Friley. He had made himself extremely officious in examining the kitchen utensils; he had been as anxious as any one to promote the discovery of arsenic; and when he had the coach outlet online opportunity of producing it, if Friley were to be believed, he held it back, and said not one word about the matter. So much for the first portion of the mysterious powder, and for the credibility of Friley��s evidence thus far! On being questioned as to what he had done with the second portion, alleged to have been found under Air Jordan 4 the bed, Friley replied that he had handed it to the doctors who opened the body, and that they had tried to discover what it was by burning it between two copper pieces. A witness who had been present at this proceeding declared, on being questioned, that the experiment had been made with some remains of hasty-pudding scraped out http://www.shoppingray-bansungl * es.com of the saucepan. Here again was a contradiction, and here, once more, Friley��s evidence was, to say the least of it, not to be depended on. Sergeant H��bert followed. What had he done with the crumbs of bread scattered over with white powder which he had found in Marie��s pocket? He had, after showing them to the company in the nike air max thea premium drawing-room, exhibited them next to the apothecary, and handed them afterward to another medical man. Being finally  * ured that there was arsenic on the bread, he had sealed up the crumbs, and given the packet to the legal authorities. When had he done that? On the day of his examination as a witness �� the fourteenth of August. When http://www.cheapoakeyleysungl * eswholesale.com did he find the crumbs? On the seventh. Here was the arsenic in this case, then, p * ing about from hand to hand, and not sealed up, for seven days. Had Surgeon H��bert anything more to say? Yes, he had another little lot of arsenic to hand in, which a lady-friend of his had told him she had found on air jordan shoes Marie��s bed, and which, like the first lot, had been p * ed about privately for seven days, from hand to hand, before it was sealed up. To us, in these later and better days, it seems hardly credible that the judge should have admitted these two packets in evidence. It is, nevertheless, the disgraceful fact that he did so receive ray ban 4147 review them. Commissary Bertot came next. He and the man named V * ol, who had helped him to entrap Marie into prison, and to search her before she was placed in solitary confinement, were examined in succession, and contradicted each other on oath in the flattest manner. Bertot stated that he had discovered the dust at the bottom of her pockets; had shaken http://www.cheaplouisvuittonneverfullbags.com it out on paper; had placed with it the little linen bag, containing a morsel of the sacramental wafer, which had been sewn to her petticoat; had sealed the two up in one packet; and had taken the packet to the proper office. V * ol, on the other hand, swore that he had shaken out the pockets, and had made Ray Ban Sungl * es UK up the packet; and that Bertot had done nothing in the matter but lend his seal. Contradicting each other in these details, both agreed that what they had found on the girl was inclosed and sealed up in one packet, which they had left at the office, neglecting to take such a receipt for it as might have established ray ban sungl * es online stores usa its identity in writing. At this stage of the related links: [SuJuan0421]
ผู้แสดงความคิดเห็น  ralph lauren bedding  [ 123456@qq.com ]  วันที่ 21-04-2558 08:53:43
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

same converse breath true religion outlet one nike blazer pas cher dogmatizes about soccer jerseys material nike trainers uk causation nike air max as prada outlet if Hume, michael kors outlet online Kant, and supra shoes Lotze had never been born. One bottega veneta cannot louboutin pas cher thus blow thomas sabo uk hot salvatore ferragamo and oakley sungl * es cold. herve leger One wedding dresses uk must be impartially naif mulberry uk or converse shoes outlet impartially critical. lancel If the wedding dresses latter, lululemon outlet the louis vuitton reconstruction must be thorough-going hogan sito ufficiale or louis vuitton uk 'metaphysical,' north face pas cher and will replica watches probably preserve converse,scarpe converse,converse italia,converse sito ufficiale,converse all star the juicy couture outlet common-sense longchamp uk view that ralph lauren outlet ideas tiffany and co jewelry are forces, in ray ban sungl * es some nike air max uk translated form. valentino shoes But Psychology beats by dre is a ray ban,rayban,occhiali ray ban mere natural science, accepting longchamp outlet certain polo ralph lauren uk terms hermes handbags uncritically true religion outlet as her michael kors uk data, louboutin uk and nike air max stopping sac guess pas cher short sac louis vuitton of longchamp soldes metaphysical reconstruction. Like nike air max physics, michael kors handbags she must be na?ve; and if timberland shoes she finds that in her nike air max very gucci,borse gucci,gucci sito ufficiale,gucci outlet peculiar field of nike air max uk study ideas seem to be causes, she true religion outlet had better continue vans pas cher to talk soccer shoes of them as such. nike huarache,nike huaraches,nike air huarache She gains absolutely hermes pas cher nothing by swarovski uk a pandora uk breach hollister with coach outlet common-sense in oakley sungl * es this louis vuitton outlet matter, and burberry pas cher she longchamp bags loses, to louis vuitton say coach outlet the least, north face uk all naturalness of speech. links of london uk If feelings are vans,vans scarpe,vans italia causes, of nike roshe run course michael kors outlet online their effects must louis vuitton outlet online be furtherances and north face outlet checkings replica watches of abercrombie and fitch UK internal longchamp pas cher cerebral air max,nike air max motions, nike air force of which chi flat iron in instyler ionic styler themselves asics running shoes we true religion jeans are abercrombie and fitch entirely nike tn pas cher without ralph lauren polo knowledge. kate spade It nike roshe uk is oakley,occhiali oakley,oakley italia probable mont blanc that christian louboutin for louis vuitton handbags years softball bats to come new balance we shall have to infer insanity workout what michael kors outlet store happens mcm handbags in mac cosmetics the lunette ray ban pas cher brain nike roshe run pas cher either ghd hair from burberry outlet our nike outlet feelings or toms shoes from motor effects michael kors outlet online which celine handbags we observe. The gucci handbags organ will longchamp outlet be for us abercrombie a sort of michael kors handbags vat karen millen uk in which coach outlet feelings and burberry factory outlet motions somehow go north face outlet on hollister stewing vanessa bruno pas cher together, and in which innumerable things happen nike free of chanel handbags which we pandora jewelry catch but the statistical result. Why, lunette oakley pas cher under these circumstances, we hollister,abercrombie,hollister sito ufficiale,abercrombie italia,abercrombie and fitch,abercrombie outlet should be asked to forswear new balance shoes the language of our childhood jimmy choo outlet I cannot well louis vuitton imagine, especially as it louboutin shoes is ray ban uk perfectly compatible with juicy couture outlet the language louboutin,louboutin outlet,louboutin outlet italia of reebok outlet physiology. louis vuitton outlet The giuseppe zanotti feelings vans outlet can oakley sungl * es produce nothing absolutely kate spade outlet new, they polo lacoste pas cher can swarovski jewelry only ray ban sungl * es reinforce and timberland pas cher inhibit ralph lauren pas cher reflex currents, christian louboutin and the nike air max pas cher original coach outlet store online organization by physiological jordan pas cher forces of these babyliss pro in pandora jewelry paths lululemon outlet must coach purses always be the nfl jerseys ground-work of sac louis vuitton the psychological scheme.

My conclusion is montre pas cher that to urge hollister uk the automaton-theory upon iphone 6 cases us, as it is cheap jordans now urged, p90x workout on purely a michael kors outlet priori and nike free pas cher quasi-metaphysical grounds, tory burch outlet is prada handbags an unwarrantable michael kors impertinence in the abercrombie and fitch present state of psychology.

Reasons nike free against ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale the Theory.

tiffany jewelry
ผู้แสดงความคิดเห็น  ffffffffff  [ lijiao1993630@163.com ]  วันที่ 18-04-2558 14:49:36
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
air jordan 11 retro low [linlei0409] vintage oakley sungl * es www ray ban sungl * es outlet com cheap ray ban frames ray ban sungl * es ray ban sungl * es oakley cycling latest ray ban sungl * es for women oakley radar sungl * es oakley crosshair sungl * es like ray bans oakley sungl * es for kids matte ray bans oakley clearance oakley nanowire 2.0 ray ban shooter sungl * es oakley hat oakley e wire cheap fake ray ban sungl * es oakley military sales ray bans for cheap buy cheap ray ban cheap ray ban sungl * es ray ban china ray ban aviators sungl * es ray ban gl * es for women oakley sungl * es repair prescription oakley lenses standard issue oakley oakley customer service ray ban jr ray ban 4068 polarized mens oakley sungl * es oakley jupiter sungl * es ray ban sungl * es outlet sale oakley gascan sungl * es cheap ray ban vintage sungl * es oakley sungl * es locations ray ban outlet camarillo discoun t ray bans outlet oakley mars ray bans wayfarer sungl * es 52mm ray ban aviators inexpensive ray bans oakleys for kids ray ban new wayfarer 2132 oakley minutes ray ban sungl * es cl * ic coupon for oakley sungl * es eyegl * es ray ban military oakley discount ray ban sungl * es for women oakley jacket sungl * es prescription ray ban sungl * es discount oakley gl * es sungl * es oakley cheap oakley sungl * es for sale best oakley sungl * es oakley store ray ban wayfarer prescription ray ban gl * es for women 2013 ray ban sungl *  lens replacement oakley gascan white ray ban sungl * es wikipedia ray ban buy ray ban sungl * es for kids oakley probation sungl * es cheap ray ban sungl * es for men fake ray ban wayfarer for sale oakley safety gl * es ray ban 3179 ray ban lens repair oakley sungl * es whisker kids ray bans sungl * es oakley snowboarding jackets ray bans mirrored aviators oakley outlet ray ban sungl * es official site ray ban predator sungl * es ray ban round sungl * es ray ban polarized aviator discount ray ban gl * es ray ban gl * es cheap wayfarer ray ban sungl * es ray ban sungl *  repair oakley cycling gl * es oakley returns ray ban wayfarer cheap prices sungl * es ray ban for men ray ban wiki ray ban sungl * es new wayfarer oakleys cheap oakley gear ray ban junior wayfarer replacement oakley lenses price of ray bans sungl * es best ray ban aviators for men ray ban jackie ohh ii womens oakleys fake ray ban sungl * es for sale ray bans wayfarer black oakley gloves nike outlet california nike dunk shoe nike air jordan 19 nike air max safari nike free 50 trainers nike r4 shox nike shox r5 23 air jordan mens nike free 30 nike shox wholesale nike air zoom gp ii nike air jordan 5v retro nike outlet factory nike air max 95 360 cheap nike air jordan nike air zoom huarache total air foamposite max nike air jordan viii nike air jordan 12 retro nike total air foamposite max nike outlet albertville nike air zoom kobe 1 nike air max trainer nike sb dunk lows white air max 90 air jordan store nike air max plus nike shoes outlet nike air zoom jet mens nike dunk low nike air jordan retro 13 nike dunk high pro sb nike outlet location buy nike dunk air max nike nike free 70 trainer nike air max tailwind 6 nike sb zoom nike free 50 mens nike air jordan retro xi nike free sneakers nike dunk low shoes nike air jordan xx3 nike air jordan 3 nike zoom tennis shoes nike air jordan xi nike shox tl1 nike zoom lebron ii nike dunk black white nike air jordan 4 retro nike sb dunk mid blue nike shox nike free tennis shoes kobe nike zoom dunk nike nike dunk for women nike air max 95 neon nike air jordan flights nike air jordan 8 air jordan retro 3 nike zoom sd free nike shoes nike shox mens nike outlet coupons nike air jordan retro shoes ebay nike free run nike shox baseball cleats nike air zoom generation nike air zoom flight 95 premium nike outlet georgia nike apparel outlet nike shox mens shoes air max 90s black nike shox for women air jordan ix nike air max running shoes nike outlet in san diego nike 60 air zoom oncore nike free toddler air jordan 1 retro nike max breathe free ii nike air jordan 7 retro nike shox size 15 discount nike shox girls nike shox tenis nike shox cheap womens nike shox nike dunk high premium sb air jordan 22 nike dunk high tops customize nike shox nike air max tailwind 5 nike air jordan retro 8 air max 90 premium nike shox size 14 cheap air jordan shoes nike shox sale nike air jordan xxi retro nike air jordan michael kors sale watches michael kors makeup michael kors bracelet watch michael kors for men watches michael kors retailers michael kores michael kors women watches on sale michael michael kors sale authentic michael k...andbags outlet online cheap michael kors shoes michael kors 2013 handbags michael kors totes on sale official michael kors outlet michael kors coupon codes hamilton bag by michael kors michael kors t shirt macy michael kors watches on sale michael kors handbags michael kors beach bag michael kors wallets for men michael kors factory online michael kors clear watch michael kors mens michael kors watches on sale michael kors luggage michael kors outlets store michael kors online outlet store michael kors leather watch michael kors leather bags michael kors clutches michael kors mens shoes michael kors vest michael kors michael kors michael kors portland satchel best michael kors sales michael kors sale handbags michael kors pressley pump michael kors hamilton tote michael kors briefcase 2013 shopping michael kors website michael kors shipping michael kors outlet dallas michael kors watches womens michael kors watches sale discount michael kors outlet online cheap michael kors watch michael kors outlet shoes michael kors watch sale cheap fake michael kors purses michael kors female watches coupons for michael kors michael kors flat shoes michael kors python handbags authentic michael kors michael kors outlet clothing kors by michael kors authentic michael kors handbags outlet cheap michael kors watches michael kors womens shoes michael kors handbags at macy s cheap michael kors bags michael kors outlet cheap purses michael kors wiki shop michael kors outlet online michael kors factory outlet online official michael kors gansevoort michael kors top zip tote michael kors outlet online shopping michael kors replicas michael kors women s watch michael kors leather handbags michael kors leather jackets michael kors outlet store online michael michael kors hamilton satchel 2013 michael kors outlet reviews michael kors acrylic watch michael kors outlet ny all michael kors watches michael kors bags sale macy s handbags michael kors michael kors oversized tortoise watch michael kors discount purses michael watches michael kors handbags outlet online michael kors outlet shop official michael kors outlet reviews michael kors factory store michael by michael kors michael kors apparel outlet michael kors astor bag discounted michael kors handbags michael kors exchange policy michael michael kors outlet online michael kors backpack michael kors outlet online store michael kors official store michael kors collection good cheap michael kors handbags macy s michael kors handbags michael michael kors handbags outlet
ผู้แสดงความคิดเห็น  Michael Kors outlet  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 09-04-2558 14:06:28
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

mac makeup

adidas wings

prada handbags

celine handbags

kate spade handbags

hollister pas cher

oakley vault

toms shoes outlet online

burberry outlet online

tod's shoes

air jordan gamma blue

hollister

louis vuitton

michael kors outlet online

abercrombie

michael kors outlet

puma shoes

pandora charms

coach factory outlet

coach outlet online

thomas sabo

lacoste polo shirts

celine outlet

kate spade outlet

babyliss

m a c cosmetics

coach factory outlet

air jordan shoes

cheap ray ban sungl * es

hollister clothing

christian louboutin shoes

michael kors outlet online sale

snapback hats wholesale

ed hardy clothing

ray ban

adidas outlet

lacoste shoes

mont blanc

air jordan 4

coach outlet online

tods shoes

karen millen sale

michael kors canada

lululemon outlet online

tods shoes

pandora

pandora jewelry

gucci outlet

replica rolex watches

puma sneakers

herve leger dresses

jordan shoes

fitflop sandals

louis vuitton outlet

lacoste shirts

discount oakley sungl * es

insanity workout

jordan 4 retro

tods outlet

ray ban

soccer jerseys for sale

instyler

coach factory outlet

salomon shoes

cheap snapbacks

babyliss hair dryer

louis vuitton uk

timberland boots

air jordan concord

swarovski crystal

ghd hair straighteners

oakley sungl * es

nfl jerseys wholesale

adidas shoes

foamposite shoes

coach outlet store

burberry outlet online

pandora jewelry

swarovski jewelry

burberry handbags

chanel bags

ghd

true religion

michael kors handbags

cheap oakley sungl * es

oakley sungl * es

kate spade outlet

christian louboutin outlet

michael kors handbags

links of london jewellery

mlb jerseys

louis vuitton outlet online

hollister clothing store

tods outlet

foamposite gold

louis vuitton outlet uk

longchamp sale

ray ban sungl * es

louboutin shoes

chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55

converse shoes

ghd hair

nhl jerseys

giuseppe zanotti sale

louboutin shoes

salomon speedcross 3

nike air force 1

oakley sungl * es wholesale

coach outlet store

timberland shoes

louis vuitton handbags

polo ralph lauren outlet

lacoste polo shirts

coach outlet online

toms shoes

oakley sungl * es

oakley sungl * es

beats by dre

jordan shoes

replica watches

iphone 6 cases

swarovski outlet

lebron 10,lebron 11,lebron 12

tod's sale

oakley sungl * es

hollister clothing store

burberry handbags

cheap jordans

fitflop shoes

toms outlet

louis vuitton outlet

abercrombie outlet

giuseppe zanotti

ralph lauren outlet

pandora

pandora charms

ralph lauren polo shirts

discount oakley sungl * es

converse all star

nba jerseys

puma outlet store

marc jacobs

herve leger

cheap nba jerseys

polo lacoste pas cher

ผู้แสดงความคิดเห็น  20150327maoqiuyun  [ 709776393@qq.com ]  วันที่ 27-03-2558 12:22:32

 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com