หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาต
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า 
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน/การจัดสรรที่ดิน
 

อ.ชูศักดิ์ ศรีอนุชิต
นักวิชาการที่ดิน 8ว กรมที่ดิน
www.dol.go.thในฉบับนี้จะได้อธิบายถึงขั้นตอนในการขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ว่ามีขั้นตอนการยื่นคำขอจะต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
 
                1.   ผู้ขออนุญาติทำการจัดสรรที่ดิน ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ตามแบบ จ.ส.1 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวน 13 ชุด
                                1.1 โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นตัองปลอดจากบุริมสิทธิ์ใด ๆ เว้นแต่บุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
                                1.2   ในกรณีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิ?ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือภาระการจำนอง ให้แสดงบันทึกความยินยอมให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิ์ หรือ ผู้รับจำนอง และจำนวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิ์ หรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง และต้องระบุด้วยว่า ที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิ์หรือจำนองดังกล่าว
                                1.3   แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของทิ่ดินแต่ละแปลง
                                1.4   โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผังรายละเอียด และ รายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลาที่จะทำให้แล้วเสร็จกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร หรือได้จัดทำสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ แล้วเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียด และรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้วเสร็จนั้นด้วย
                                1.5   แผนผัง โครงการ และระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
                                1.6   วิธีการจำหน่ายที่ดินจัดสรร และการชำระราคาหรือค่าตอบแทน
                                1.7   ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
                                1.8   แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
                                1.9   ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
                                1.10 ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดซึ่งจะเป็นผู้คำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดิน และค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

ทั้งนี้ ในการขออนุญาติทำการจัดสรรที่ดิน ยอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ต้องแสดงตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 แล้ว ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต้องแสดวฃงแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน โดยต้องจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด........   พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานการอนุยาตหรือยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ หลักฐานการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักฐานการอนุญาตให้เชื่อมทาง หลักฐานการอนุญาตให้ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หลักฐานการอนุญาตให้ก่อสร่างสะพาน หนังสือรับรองการให้บริการน้ำประปา (กรณีที่ใช้บริการของการประปานครหลวง) หลักฐานการชำระเงินค่าไฟฟ้า   ประปา หรือ แบบแปลนแผนผังระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้า (กรณีค้ำประกันการจัดทำระบบไฟฟ้า) เป็นต้น
               
                2.   เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา ตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและรายละเอียดตามข้อ 1 แล้วเห็นว่าไม่ครยถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินส่งหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
                                2.1   กรณีผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินไม่ยื่นหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือได้ยินหลักฐานและรายละเอียดภายในเวลาที่กำหนด แต่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา   หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐานและรายละเอียดยังไม่ครบถ้วนให้สั่งไม่รับคำขอ แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมส่งหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องคืนให้แก่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
                                2.2   กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นขอพร้อมคำขอตามข้อ 1 หรือหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว ให้สั่งรับคำขอ
               
                3.   เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร / สาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา สั่งรับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินแล้ว ให้นำคำขอลงบัญชีคุมเรื่องการจัดสรรที่ดินตามแบบ จ.ส.ก.4 แล้วให้ส่งคำขอ แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                                3.1   ในกรุงเทพมหานคร
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครภายในสองวันทีสั่งรับคำขอ และให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในวันนั้นหรือวันทำการถัดไป
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในสองวันทำการนับแต่วันที่สั่งรับคำขอ เพื่อสนองเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณา
 
                                3.2   ในจังหวัดอื่น
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้ส่งคำขอพร้อมแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภายในสองวันทำการนับแต่วันที่สั่งรับคำขอ
                                กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นผู้สั่งรับคำขอ ให้เสอนเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา
 
                4.   เมื่อผู้อำนวนการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้รับคำขอแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน   ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคระอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบ ตามแบบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
 
                5.   ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอเรื่องการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา สั่งรับคำขอ
                                5.1   กรณีที่คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาเรื่องราวการขออนุญษตทำการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวให้ผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด
                                5.2   กรณีที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามแบบ จ.ส. 2 ให้ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาลงนามให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรือถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง   โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
               
                6.   เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินแล้ว      
                                6.1 ในกรุงเทพมหานคร
                                                ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและผู้ทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                                6.2   ในจังหวัดอื่น
                                                ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งให้ผู้ทำการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้ให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
                จากลำดับขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น พอจะเห็นได้ว่า การขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ได้มีข้อยุ่งยากมากมาย เพียงแต่ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้วกฏหมายจะกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรกฏหมายจัดสรรที่ดินถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินนั้นแล้ว และต้องออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินภายใน 7 วัน สรุปได้ว่า ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจนกระทั่งถึงออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งหมดจะมีแค่ 52 วัน เท่านั้น   ดังนั้น ผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินจึงไม่ควรกังวลในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการทำให้สามารถกำหนดแผนในการดำเนินโครงการจัดสรรที่ดินได้อย่างชัดเจน เพียงแต่มีข้อควรพึงระวังในด้านของเอกสารหลักฐานจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะแผนผัง โครงการและวิธีการที่ต้องจัดทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน   รวมทั้งหลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฉบับนี้ค่อนข้างจะเป็นวิชาการมากไปหน่อย เพราะเป็นระเบียบ วิธีการที่กำหนดโดยกฏหมายและระเบียบของทางราชการ   ฉบับหน้ารับว่าจะนำประเด็นที่น่าสนใจในการพิจารณาของคณะกรรมการมาเล่าให้ฟัง

 

 

Bookmark and Share
 
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

mac makeup

adidas wings

prada handbags

celine handbags

kate spade handbags

hollister pas cher

oakley vault

toms shoes outlet online

burberry outlet online

tod's shoes

air jordan gamma blue

hollister

louis vuitton

michael kors outlet online

abercrombie

michael kors outlet

puma shoes

pandora charms

coach factory outlet

coach outlet online

thomas sabo

lacoste polo shirts

celine outlet

kate spade outlet

babyliss

m a c cosmetics

coach factory outlet

air jordan shoes

cheap ray ban sungl * es

hollister clothing

christian louboutin shoes

michael kors outlet online sale

snapback hats wholesale

ed hardy clothing

ray ban

adidas outlet

lacoste shoes

mont blanc

air jordan 4

coach outlet online

tods shoes

karen millen sale

michael kors canada

lululemon outlet online

tods shoes

pandora

pandora jewelry

gucci outlet

replica rolex watches

puma sneakers

herve leger dresses

jordan shoes

fitflop sandals

louis vuitton outlet

lacoste shirts

discount oakley sungl * es

insanity workout

jordan 4 retro

tods outlet

ray ban

soccer jerseys for sale

instyler

coach factory outlet

salomon shoes

cheap snapbacks

babyliss hair dryer

louis vuitton uk

timberland boots

air jordan concord

swarovski crystal

ghd hair straighteners

oakley sungl * es

nfl jerseys wholesale

adidas shoes

foamposite shoes

coach outlet store

burberry outlet online

pandora jewelry

swarovski jewelry

burberry handbags

chanel bags

ghd

true religion

michael kors handbags

cheap oakley sungl * es

oakley sungl * es

kate spade outlet

christian louboutin outlet

michael kors handbags

links of london jewellery

mlb jerseys

louis vuitton outlet online

hollister clothing store

tods outlet

foamposite gold

louis vuitton outlet uk

longchamp sale

ray ban sungl * es

louboutin shoes

chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55

converse shoes

ghd hair

nhl jerseys

giuseppe zanotti sale

louboutin shoes

salomon speedcross 3

nike air force 1

oakley sungl * es wholesale

coach outlet store

timberland shoes

louis vuitton handbags

polo ralph lauren outlet

lacoste polo shirts

coach outlet online

toms shoes

oakley sungl * es

oakley sungl * es

beats by dre

jordan shoes

replica watches

iphone 6 cases

swarovski outlet

lebron 10,lebron 11,lebron 12

tod's sale

oakley sungl * es

hollister clothing store

burberry handbags

cheap jordans

fitflop shoes

toms outlet

louis vuitton outlet

abercrombie outlet

giuseppe zanotti

ralph lauren outlet

pandora

pandora charms

ralph lauren polo shirts

discount oakley sungl * es

converse all star

nba jerseys

puma outlet store

marc jacobs

herve leger

cheap nba jerseys

polo lacoste pas cher

ผู้แสดงความคิดเห็น  20150327maoqiuyun  [ 709776393@qq.com ]  วันที่ 27-03-2558 12:22:32

 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com