หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
แนวร่นจากถนน และระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า 
การขออนุญาตปลูกสร้าง/การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
แนวร่นจากถนน และระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ
ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล
 

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ในฉบับนี้ผู้เขียนขอนำเสนอในเรื่องของแนวร่นจากถนน และระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ ครับ สืบเนื่องจากผู้เขียนได้รับเป็นคำถามอยู่เสมอจากท่านผู้อ่าน และท่านเข้ารับฟังการบรรยายในโครงการอบรบสัมมนาของหน่วยงานต่าง ผู้เขียนเป็นวิทยากร

ปัจจุบันการควบคุมอาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจะมีกฎหมายบังคับที่สอดคล้องกันกล่าวคือ มีข้อบัญญัติและกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น บังคับใช้เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องความคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) เป็นต้น โดยจะมีการบังคับเกี่ยวกับแนวร่นอาคารจาก ทางสาธารณะ ที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังอาคาร และระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งสรุปโดยรวมได้ดังนี้

 
 

1.   แนวร่นอาคารจาก ถนนหรือทางสาธารณะ
      กรณีที่ 1 อาคารพักอาศัย (สูงไม่เกิน 3 ชั้น สูงไม่เกิน10.00 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (สูงไม่เกิน 2 ชั้นสูงไม่เกิน 8.00 ม. และมิใช่อาคารขนาดใหญ่)
      1.1  ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6.00 เมตร ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3.00 เมตร
      1.2  ถ้าถนนสาธารณะกว้างมากกว่าง 6.00 เมตร รินแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะ ดังนี้
             1.   สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.50 เมตร
             2.   สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 1.00 เมตร
      กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถวตึกแถวและอาคารอื่นๆ ที่มิใช่ตามกรณีที่ 1
      2.1  ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร รินแนวอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร
      2.2  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 10% ของความกว้างถนน
      2.3  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร
            (ทั้งนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยครับ )
           
2.   ที่เว้นว่างด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างอาคาร

      กรณีที่ 1     ห้องแถว ตึกแถว
      1.1  สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางต้องมีพื้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6.00 เมตร
      1.2  สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 ม. (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป)
      1.3  ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารอย่างน้อย 3.00 ม.
      1.4  ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินด้านข้างอย่างน้อย 2.00 ม.
      1.5  ติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ห้อง และยาวรวมกันไม่เกิน 40 เมตร
      1.6  ทุก 10 ห้องต้องมีที่เว้นว่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
      กรณีที่ 2  อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารอื่นๆ (ยกเว้นอาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่มิใช่อยู่อาศัยรวม อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 8.00 เมตร.)
      2.1  สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6.00 เมตร
      2.2  สูงเกิน  3  ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 เมตร
      2.3  ที่ว่างหน้าอาคารตามข้างต้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1/6 เท่าของเส้นรอบรูปตัวอาคารนั้น และต้องไปต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ (ถ้าเป็นถนนภายในที่ผ่านช่องลอด ในอาคารอื่นต้องสูงไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตรด้วย)
      2.4  ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

 
 
หมายเหตุ
   
 
1.   อาคารที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะหมายถึงอาคารที่อยู่ห่างจากทางสาธารณะเกินกว่า 20.00 เมตร 
2.   มีหน้ากว้างของอาคารหันสู่ทางสาธารณะยาวน้อยกว่า 1/8 เท่าของความยาวเส้นรอบรูปอาคารนั้น 
3.   ระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียงของช่องแสง ช่องระบายอากาศ, ประตู, หน้าต่างและริมกันตกระเบียบของอาคารต่างๆ 
       3.1 ตั้งแต่ชั้น1 และชั้น 2 ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
       3.2 ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
4.   ที่ว่างโดยรอบอาคารต่างๆ (ตามที่บัญญัติกทม. พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
       4.1 อาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่รวมไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีพื้นว่าง โดยสอบไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร (ยกเว้นได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง) 
       4.2 อาคารต่างๆ ที่มีความสูงไม่เกิน 15.00 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
       4.3 อาคารต่างๆ ที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร แต่ไม่ถึง 23.00 เมตรต้องมีพื้นที่ว่าง โดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
       4.4 อาคารต่างๆ ที่มีความสูง ตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีพื้นว่างโดยรอบไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
           
ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นเป็นเรื่องของระยะร่น ระยะห่างเขตที่ดิน ที่ว่างโดยรอบอาคารครับ ยังมีเรื่องที่ว่างและระยะต่างๆ ที่มีบังคับไว้ตามกฎหมายควบคุมอาคารอีกหลายกรณีครับ ซึ่งข้อบังคับต่างๆ ในการออกแบบก่อสร้างอาคารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทุกข้อนะครับ  โดยยึดถือส่วนที่บังคับมากที่สุดเป็นเกณฑ์นะครับ โดยในบทความครั้งต่อไป จะได้กล่าวถึงในเรื่องที่ว่างและระยะต่างๆ ครับ
 
 


สวัสดีครับ
ดร.วิรัช  ศิลป์เสวีกุล
ฝากคำถามได้ที่ viruchsil@yahoo.co.th

 

 

 

  
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 20 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ดิฉันขอถามว่ากว้าง4เมตรต้องเสียเงินให้กับช่างวิศวกรและช่างสถาปนิคหรือเปล่า
เท่าที่ดิฉันทราบมาว่ากว้าง5เมตรขึ้นไปถึงจะเสียเงินให้กับช่างวิศวกรและช่างสถาปนิค
เพื่อให้ช่างออกใบรับรองหรือมีลายเซ็นของช่างเท่านั้นไม่ทราบว่าเท่าที่ดิฉันรู้มาว่ากว้าง4เมตรก็ขออนุญาติจากเทศบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ช่างวิศวกรเซ็นใช่มั๊ยค่ะดิฉันจึงเขียนมาถามเผื่อความกระจ่างว่ากฎหมายเขาออกมาแบบนี้หรือเปล่า
ผู้แสดงความคิดเห็น  สาธิกา แก้วเกษศรี  [ sathika22@gmail.com ]  วันที่ 11-11-2557 12:22:51
 
ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ผมอยากถามเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร ใช้ในพื้นที่ใดบ้างครับ ชนบทใช้ด้วยหรือเปล่าครับ เพราะบางบ้าน มุงด้วยสังกะสี มุงหญ้าคา แบบนี้จะควบคุมิย่างไรครับ เพราะเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว ตอนขอบ้านเลขที่ ต้องไปขอเทศบาล และต้องเสียเงินอีก 5000 บาท คนจนตามชนบท บางคนเขาไม่มีจริงๆครับ ขอความเห็นด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธวัฒชัย สรรเสริญวัฒนา  [ jackintrust@hotmail.com ]  วันที่ 04-09-2557 22:44:30
 
ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรียนถาม ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล กระผมจะสร้างอาคารเพื่อเก็บอะไหล่เครื่องจักรและห้องเก็บสารเคมีทำความสะอาด ในโรงงานโดยมีพื้นที่ 10*6 ตรม.สูง 5 เมตรแบ่งเป็นสองห้องติดกัน (48 ตรม.+12 ตรม.)ชั้นเดียวผนังอิฐบล็อก โดยบริเวณที่จะปลูกสร้างเป็นมุมด้านหน้า โรงงาน ด้านข้างติดถนน ด้านหลังติดหอพักผู้อื่น (มีกำแพงกั้นทั้งสองมุม) ขอเรียนถามดังนี้ 1.ระยะห่างแนวร่นถนนถึงสิ่งปลูกสร้างกี่เมตร 2.ระยะห่างแนวกำแพงด้านถนนถึงสิ่งปลูกสร้างกี่เมตร 3.ระยะห่างแนวกำแพงด้านหอพักผู้อื่นถึงสิ่งปลูกสร้างด้านหลังกี่เมตร ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ ศนิต มโนจิตต์
ผู้แสดงความคิดเห็น  ศนิต มโนจิตต์  [ panejorn-cm@hotmail.com ]  วันที่ 23-07-2557 11:26:42
 
ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
<p>The holidays have drawn to a close, and we spent the afternoon looking in on our <a href="http://www.michaelkorsoutlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> members to see what they have been up to this week. We found some resolutions, and of course some reveals, too! But why, you ask? Because <a href="http://www.michael-kors-outlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet store</a> tights last forever, or at least, for an incredibly long time - we've owned a pair for five years now and they're still as soft, silky, and snag-free <a href="http://www.marcby-marcjacobs.com/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a> as the day we brought them home.Stand on a piece of cardboard, and trace both feet with a <a href="http://www.coachstoreonline.com/" title="Coach Outlet">Coach Outlet</a>; cut cardboard along lines. Remove socks. Use a sewing pencil to trace the <a href="http://www.coach-factory-outlet-online.com/" title="coach factory">coach factory outlet online</a> templates on sueded fabric and fusible <a href="http://www.michaelkorshandbagsnew2013.com/" title="michael kors">michael kors</a> webbing, a material that bonds fabrics together; cut them out. This I Am <a href="http://www.coachfactoryoutlet2014.com/" title="coach factory">coach factory</a> Mountain Sunset Necklace ($41) gives that colorful cheap stuff a new level of glamour in a simple, funky rendering of a quaint winter <a href="http://www.coachinc.nl.ae/" title="coach factory outlet">coach outlet</a> landscape, complete with itty bitty plastic pine trees and a romantic cabin hideaway.</p>
<p>It's also a good way to make sure your <a href="http://www.marcjacobsmarc.com/" title="marc jacobs handbags">marc jacobs handbags</a> stash stays safe from those tiny, candy-grubbing <a href="http://www.marcjacobsinc.com/" title="marc by marc jacobs bags">marc by marc jacobs bags</a>. Loyal Target shoppers probably won't let this snafu stop them from shopping at the big <a href="http://www.louisvuittonhandbagsnew2013.com/" title=" louis vuitton handbags">louis vuitton handbags</a> store, but there are ways you can protect yourself from another attack. <a href="http://www.marcbymarcjacobsinc.com/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a> is <a href="http://www.coachfactoryhandbagsoutlet.com/" title="coach factory handbags outlet">coach handbags outlet</a> celebrating the new year with new <a href="http://www.coachhandbagsnew2013.com/" title="coach handbags">coach handbags</a> savings for the new you! Simply apply coupon code <a href="http://www.fitflopflip-flop.com/" title="flip flops">fitflop shoes</a> to save $10 on a $30 <a href="http://www.coachfactoryoutlet-purses.com/" title="coach factory outlet">coach factory outlet</a> purchase. We're betting they'll only steal a sliver once.For future <a href="http://www.marcjacobsbagsshops.com/" title="marc jacobs bags">marc jacobs bags</a> reference, if there's wordplay to be had about <a href="http://www.fitflopsflipflops.com/" title="flip flops">fitflops</a> dinosaurs and an editor's favorite tool, we're in <a href="http://www.marcjacobsoutletstore.com/ " title="marc jacobs outlet">marc jacobs outlet</a>. We'll also accept puns about <a href="http://www.marcbymarcjacobs.org/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a>.We kept our promise - we said a few weeks ago that we'd stay on top of whatever <a href="http://www.coachoutletstoreonline2014.com/" title="coach outlet store online">coach outlet store online</a> declared the hot color for 2014. </p>
<p>Thus, this week's Does This Make Us Look <a href="http://goo.gl/OY98HY" title="michael kors handbags">michael kors handbags</a> Cheap? While some bags lean towards kitschy and over-the-top, when done right, they exude a well-balanced vibe I think of as ethno-chic.Then we'll head over to the second, where wearing this simple-yet-hot piece of activewear will undoubtedly make us the center of attention.We can only imagine what new <a href="http://goo.gl/C3aqu1" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a> styles are yet to arrive at <a href="http://goo.gl/8PkSUC" title="coach factory outlet">coach factory outlet</a> World Market this year. Not only does the <a href="http://goo.gl/JaGdpL" title="fitflops">fitflops</a> sale section include cool-girl essentials from brands like <a href="http://www.coachfactoryoutlet2014.com/" title="www.coachfactory.com/store">www.coachfactory.com/store</a> and Helmut Lang, but through January 7, take an extra 50% off all sale prices.The selection includes lots of handbags in basically all of Tory's recently popular shapes, so now's the time to start 2014 off with a treat!</p>
ผู้แสดงความคิดเห็น  millan36  [ ketaoy22@yahoo.com ]  วันที่ 07-01-2557 14:05:45
 
ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ที่ดินด้านหน้าติดถนนกว้าง 4เลนกว้าง 20 ม.( ถนนบางกระดี่) ที่ดินหน้า กว้าง 16 ม. ลึก 5 ม
เนื้อที่ 20 ตร.วา.
ต้องมีระยะร่นเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น  ปีรติ  [ visionsupply@hotmail.com ]  วันที่ 15-09-2555 19:17:15
 
ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอเรียนถาม ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล ครับว่า ผมมีที่ดินขนาด 732 ตร.ม. กว้างลึก 17.5x33 ม.โดยประมาณ ที่ดินติด 3 แยก คือติดถนนสาธารณะ 2 ด้าน ด้านกว้างติดทางสาธารณะกว้างประมาณ 6 เมตรกับยาวติดทางสาธารณะกว้างประมาณ 4 เมตร และติดที่ข้างเคียง 2 ด้านเป็นบ้านชั้นเดียวและ2ชั้น ตามลำดับครับ ที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตสีแดง ใกล้หาดจอมเทียน เมืองพัทยาครับ ต้องการสร้างอพร์ทเมนท์ บนชั้นดาดฟ้าทำสระว่ายน้ำ รวมทั้งมีห้อง Fittness ชั้นล่างสุด เป็นที่จอดรถ รวม LOBBY อยากสอบถามว่าที่ดังกล่าว 1. สามารถสร้างอพาร์ทเมนท์ได้กี่ชั้น 2. ระยะร่นแต่ละด้านอย่างน้อยสุด 3. ที่จอดรถน้อยสุดกี่คัน 4. ขนาดพื้นที่ห้องพักอาศัยอย่างน้อยกี่ตร.ม./ห้อง 5. ค่า FAR และ OSR มีกำหนดไหมครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น  อัครวิทย์  [ akarawit_dec22@yahoo.com ]  วันที่ 21-08-2555 07:50:48
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
1.คำนิยามของตึกแถวคือ 2 คูหาขึ้นไป ถ้าหากจะขออนุญาตเป็นตึกแถวอาคารสูง 7 -7.90 ม. ถนนกว้างน้อยกว่า 6.00 ม. ห่างจากกึ่งกลางทางสาธารณะ 3.00 ม. ใช่หรือไม่
2.ที่ดินกว้าง 3.50 ม. ขออนุญาตก่อสร้างเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมเป็นที่อยู่อาศัยได้ใช่หรือไม่
3.คำนิยามของตึกแถว บ้านแถว นอกจากที่เขียนไว้ว่าตั้งแต่ 2 คูหา มีคำนิยามอย่างอื่นอีกมั๊ย เช่น ดูจา * ปทรงซึ่งมันก็เป็นแท่งขึ้นไป  หรือพิจารณาตรงไหน เพราะจากคำถามข้อ 2 ที่ดินเค้ามีแค่นี้ไม่สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ต้องไปอยู่วัดหากไม่อนุญาตให้เค้า
4.อยากฝากให้มีการแก้กฎกระทรวง 55  เรื่องการติดตั้งป้ายอาคาร ในกฎหมายมีบังคับมั๊ยว่าด้านหน้าอาคารต้องมีหน้าต่าง เพราะมีการติดตั้งป้ายแนบอาคารใหญ่มากโดยเฉพาะทุกวันนี้ป้ายโฆษณารถมอไซด์แนบเต็มๆ ทั่วประเทศ แต่ถึงบอกว่ามันไม่ขัดกฎหมายว่าหน้าอาคารไม่จำเป็นต้องมีหน้าต่าง มันก็ขัดอีกอยู่ดี เพราะสูงได้ 0.60 ม. หรือไม่เกิน 2 ตรม.อยู่ดี  เคยเห็นเรื่องหารือเกี่ยวกับการส่งรายงานการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคารมันก็ทะแม่งดี เพราะให้ดูเรื่องความมั่นคง ระบบต่างๆ ถูกก็ออกแต่ถ้าป้ายผิดให้ใช้ดุลพินิจแจ้งแก้ไขหรือรื้อถอน เป็นอย่างนี้ชาวบ้านร้านตลาดเค้าก็ฟ้องสิครับ อย่าแต่ชาวบ้านเลยเจ้าพนักงานอย่างเราๆท่านๆ ก็งงกับการเขียนกฎหมายอย่างนี้ แถมที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเก็บภาษีป้ายตั้งแต่ 2510 สิครับ ลื้อเก็บเงินค่าภาษีป้ายอั๊ว แจ้งให้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ 2548  แต่ท้ายที่สุดมันก็ผิดรื้อครับท่าน ลองแก้กฎให้กับเหตุการณ์สิครับจะได้ฟันมันทุกช็อต
ผู้แสดงความคิดเห็น  ท่านกฤต  [ aim_pattum@hotmail.com ]  วันที่ 27-06-2555 18:37:41
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

กระผมขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัยบริเวณเขตบางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมโดยได้แจ้งร้องเรียนกับเขตบางกอกใหญ่แล้วว่ามีการก่อสร้างอาคารผิดแบบเป็นอาคาร 3 ชั้นโดยสร้างติดกับกำแพงบ้านที่ของกระผม ดังนั้นจึงขอเรียนถามท่านว่า กรณีที่มีการแจ้งระงับการก่อสร้างแล้วแต่ผู้รับเหมาก็ยังแอบจะก่อสร้างเพิ่มอีก แล้วกระผมควรจะทำอย่างไรดีครับ  เรียนถามด้วยความเคารพและอยากได้คำตอบเนื่องจากโยธาเขตบอกว่าก็เป็นไปตามกฎหมายภายใน 15  วันแล้วก็ไม่ดำเนินการใด ๆ  สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความเมตตา ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจาย์ ดร.มา ณที่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  Tadpong09@hotmail.co.th  [ Tadpong09@hotmail.co.th ]  วันที่ 19-05-2555 21:36:19
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอเรียนถามอาจารย์ครับ _ที่ดินแปลงทึ่11ของทาวเฮ้าส์มีใว้เพื่ออะไรครับ _ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ _บ้านหลังริมที่ติดกับที่ดินแปลงนี้มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการไดๆกับที่ดินแปลงนี้ได้บ้างครับ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งลงบ้างครับ ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร  [ leker-aree@hotmail.com ]  วันที่ 18-02-2555 21:01:35
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
สวัสดีค่ะ ท่านใดที่ทราบข้อมูลนี้รบกวนชี้แนะด้วย มีเนื้อที่ 52 ต.ว หน้ากว้าง10 ม ลึก 15 อยู่ติดถนน ถนนกว้าประมาณ 2เมตร สร้างหอหักได้มัยค่ะ และต้องมีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง อยู่ในเขต อ.เมื่อง ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ไพรินทร์ ช  [ cmi_dt@hotmail.com ]  วันที่ 06-02-2555 22:02:19
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากจะขอทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ระยะห่างระหว่างอาคารในโรงงาน 2.ระยะห่างระหว่างอาคารกับที่ดิน พื้นที่ของโรงงานรวมที่ดินทั้งหมด9891 ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  Pp  [ Chintakanon@yahoo.com ]  วันที่ 17-12-2554 01:46:06
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากจะขอทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ระยะห่างระหว่างอาคารในโรงงาน 2.ระยะห่างระหว่างอาคารกับที่ดิน พื้นที่ของโรงงานรวมที่ดินทั้งหมด9891 ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  Pp  [ Chintakanon@yahoo.com ]  วันที่ 17-12-2554 01:46:06
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขออนุญาติเรียนถาม ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล บ้านผมเป็นตึกแถวอยู่ในซอยครับ แล้วด้านหลังบ้านมีการสร้างอาคารเพื่อเปิดเป็นห้องเช่าลักษะอาคารเป็นห้องเช่า3ชั้น ไม่รวมชั้นล่างที่ทำเป็นที่จอดรถ กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ อยากจะสอบถามว่า ตัวอาคารที่สร้างห่างจากผนังด้านหลังบ้านผมประมาณ1.70เมตร แบบนี้ผิดกฏหมายหรือป่าวครับ ถ้าผิดผมต้องทำยังไงบ้างครับ ขอบคุณมาครับ สิทธิฉัตร
ผู้แสดงความคิดเห็น  สิทธิฉัตร  [ sitthichath_t@hotmail.com ]  วันที่ 26-08-2554 04:00:07
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
กระผมต้องการสร้างบ้านในเขตเทศบาล โดยด้านหน้าของบ้านอยู่ติดกับถนนของเทศบาลไม่มีปัญหา แต่ด้านข้างขวาของบ้านเป็นถนนดินลูกรัง เป็นทางจำยอม กว้าง 3 เมตร ซึ่งเป็นถนนที่ให้ชาวบ้านประมาณ  10  ครอบครัว เข้าออกไม่ใช่ถนนของเทศบาล ดังนั้นกระผมอยากทราบว่าในการสร้างบ้าน ต้องสร้างห่างจากถนน ที่เป็นทางจำยอม กี่เมตรครับ มีกฎหมายบังคับหรือไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น  ถามผู้รู้ครับ  [ thitana@hotmail.com ]  วันที่ 17-11-2553 21:03:33
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
แล้วถ้าที่ตั้งโครงการอยู่กลางทางด่วนอย่างที่สามเสนในที่อยู่ตรงข้ามรพ.วิชัยยุทธละคะใช้กฎหมายระยะร่นเหมือนๆถนนอื่นมั้ย
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะหากท่านผู้รู้จะช่วยตอบปัญหานี้ของดิฉันเพราะไม่ค่อยสันทัดเรื่องกฎหมายเอาซะเลยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  นักศึกษา  [ somza_designer@hotmail.com ]  วันที่ 17-11-2553 10:39:35
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เรียน ขอคำปรึกษาท่านที่เกี่ยวข้องครับ

ขณะนี้ผมเกิดปัญหาว่า บ้านของผมเป็นทาวน์เฮ้าส์หลังสุดท้าย และติดกลับบ้านเดี่ยวหลังนึง ซึ่งผนังของบ้านผมก็อยู่ภายในบ้านเดี่ยวหลังดังกล่าว  

และตอนนี้เกิดปัญหาว่าผนังข้างน้ำซึม ชื้น เข้าที่ผนัง และต้องการขออนุญาตกับข้างบ้านเพื่อให้ไปแก้ไข ซ่อมแซม ผนังให้น้ำไม่ซึม แต่กลับถูกปฏิเสธจากข้างบ้าน ไม่อนุญาตให้เข้าไป

ทีนี้ผมเคยทราบว่า ตามกฎหมาย ต้องมีระยะห่าง ช่วงนึงระหว่างทาวน์เฮ้าส์ กับบ้านเดี่ยว ใช่หรือไม่ 

หมายเหตุ  เป็นทาวน์เฮ้า เก่า น่าจะเกือบ 20 ปีแล้วครับ

รบกวนขอความช่วยเหลือด้วยครับ

ชัย

ผู้แสดงความคิดเห็น  ชัย  [ wichai.rak@hotmai.com ]  วันที่ 14-07-2553 18:12:42
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากจะทราบว่ากรณี พรบ.ควบคุมอาคารไม่ครอบคลุมใช้บังคับกับพื้นที่บริเวณเพราะไม่อยู่ในบริเวณผังเมืองรวม และไม่มีพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ จะมีทางออกอย่างไรถ้าเพื่อนบ้านสร้างหอพักนักศึกษา 3 ชั้นไว้ใกล้แนวเขตที่ดิน ไม่เกิน 50 ซม. ทั้งที่มีระเบียง หน้าต่าง

และกฎหมายใดเป็นตัวกำหนดผังสีและมีบทบังคับอย่างไรบ้าง

ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ผู้เดือดร้อน  [ attirkus@hotmail.com ]  วันที่ 15-06-2553 03:22:07
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เรียน ดร.วิรัช  ศิลป์เสวีกุล

กระผมขอเรียนถาม เรื่องดังต่อไปนี้
               
                       

ผู้แสดงความคิดเห็น  นิสิต พิมพะติกติกะ  [ iamnisit@gmail.com ]  วันที่ 01-01-2553 18:54:46
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

กระผมขออนุญาตเรียนถามท่าน ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล ดังนี้ครับ ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยครับ
                           ในกรณีที่  ที่ดินแปลงหนึ่งถูกแบ่งเป็นแปลงเพื่อก่อสร้างอาคารพานิชย์ในพื้นที่ด้านหน้า      และแบ่งเป็นแปลงเพื่อก่อสร้างทาวเฮ้าในพื้นที่ด้านหลัง

                           ดังนั้นเจ้าของที่ดินได้ไปปรึกษาเจ้าพนักงานที่ดินและแบ่งโฉนดออกเป็นหลายๆแปลงแต่ละแปลงได้ลงชื่อเจ้าของไว้ทุกแปลง

                            ในการแบ่งโฉนดครั้งนี้ได้หักแบ่งเป็นทางสาธารณะไว้ด้วย  มีความกว้างแปดเมตรเพื่อให้สามารถสะดวกต่อการสัญจรเข้าออกของผู้ที่จะมาซื้ออาคารภายในโครงการ

     (ในแบบการแบ่งโฉนดนั้นได้แบ่งเป็นอาคารพานิชย์สามชั้นจำนวนเก้าคูหาไว้ด้านซ้ายของโครงการมีถนนกว้างแปดเมตรอยู่ตรงการถัดมาเป็นอาคารพานิชย์สามชั้นห้าคูหา)

                       แต่ในการก่อสร้างกับต้องเจอกับปัญหาเรื่องระยะร่นของอาคารพานิชย์ซึ่งได้สร้างติดกับถนนที่หักแบ่งใว้           ซึ่งต้องห่างจากกลางถนนมาถึงแนวอาคารหกเมตรและผิดพรบ.ควบคุมอาคาร     
       
                      แต่กลับกันกรณีที่เจ้าของที่ดินบางเจ้าไม่ได้หักแบ่งพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นถนนแต่เป็นที่ส่วนบุคคลซึ่งเป็นที่ว่างระหว่างอาคารกว้างแปดเมตรเมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จจึงยกให้เป็นทางสาธารณะ    ซึ่งการแสดงเจตนานั้นเหมือนกันคือให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทาง       
         
                       จึงมีความสงสัยว่าในกรณีนี้ที่เจ้าของโครงการไปยื่นแบบต่อเทศบาล     เทศบาลตรวจโฉนดที่ดินแล้วตีความหมายเป็นทางสาธารณะให้ร่นแนวเขตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ทั้งที่เจตนาของเจ้าของที่ดินทำเพื่อเป็นทางในโครงการใหม่และไม่ได้เป็นทางสาธารณะมาก่อนแต่ต้น     

                     ดังนั้นในก่รณีนี้จะตีความหมายถนนดังกล่าวเป็นถนนภายในโครงการได้หรือไม่เพราะการแสดงเจตนานั้นเหมือนกับโครงการอื่นๆที่หักแบ่งที่ดินไว้เป็นทางแต่ยังเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วภายหลังโครงการแล้วเสร็จจึงยกเป็นทางสาธารณะ
                      
                     จึงขอเรียนถามดังนี้ครับ  
                          1 เจ้าของอาคารสามารถสร้างอาคารพานิชย์ชิดแนวเขตที่ดินด้านที่หักแบ่งเป็น ทาง  ได้หรือไม่  

                          2 จะตีความหมายเป็นถนนภายในโครงการได้หรือไม่เพราะเดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวไม่ได้เป็นถนนสาธารณะมาก่อน
                               
                               ขอบพระคุณมากๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  chanaton  [ ssuur@hotmail.com ]  วันที่ 28-08-2552 21:28:46
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากทราบว่าหากจอดรถในแนวร่นหน้าอาคาร ( ตึกแถว ) ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. เทศกิจมีสิทธิห้ามจอดหรือเขียนใบสั่งไหมครับ ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  สมชาย  [ lionbu@thaimail.com ]  วันที่ 18-02-2552 14:55:48
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com