หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
แนวร่นจากถนน และระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า 
การขออนุญาตปลูกสร้าง/การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
แนวร่นจากถนน และระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ
ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล
 

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ในฉบับนี้ผู้เขียนขอนำเสนอในเรื่องของแนวร่นจากถนน และระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ ครับ สืบเนื่องจากผู้เขียนได้รับเป็นคำถามอยู่เสมอจากท่านผู้อ่าน และท่านเข้ารับฟังการบรรยายในโครงการอบรบสัมมนาของหน่วยงานต่าง ผู้เขียนเป็นวิทยากร

ปัจจุบันการควบคุมอาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจะมีกฎหมายบังคับที่สอดคล้องกันกล่าวคือ มีข้อบัญญัติและกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น บังคับใช้เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องความคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) เป็นต้น โดยจะมีการบังคับเกี่ยวกับแนวร่นอาคารจาก ทางสาธารณะ ที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังอาคาร และระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งสรุปโดยรวมได้ดังนี้

 
 

1.   แนวร่นอาคารจาก ถนนหรือทางสาธารณะ
      กรณีที่ 1 อาคารพักอาศัย (สูงไม่เกิน 3 ชั้น สูงไม่เกิน10.00 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (สูงไม่เกิน 2 ชั้นสูงไม่เกิน 8.00 ม. และมิใช่อาคารขนาดใหญ่)
      1.1  ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6.00 เมตร ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3.00 เมตร
      1.2  ถ้าถนนสาธารณะกว้างมากกว่าง 6.00 เมตร รินแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะ ดังนี้
             1.   สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.50 เมตร
             2.   สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 1.00 เมตร
      กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถวตึกแถวและอาคารอื่นๆ ที่มิใช่ตามกรณีที่ 1
      2.1  ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร รินแนวอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร
      2.2  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 10% ของความกว้างถนน
      2.3  ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร
            (ทั้งนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยครับ )
           
2.   ที่เว้นว่างด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างอาคาร

      กรณีที่ 1     ห้องแถว ตึกแถว
      1.1  สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางต้องมีพื้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6.00 เมตร
      1.2  สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 ม. (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป)
      1.3  ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารอย่างน้อย 3.00 ม.
      1.4  ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินด้านข้างอย่างน้อย 2.00 ม.
      1.5  ติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ห้อง และยาวรวมกันไม่เกิน 40 เมตร
      1.6  ทุก 10 ห้องต้องมีที่เว้นว่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
      กรณีที่ 2  อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารอื่นๆ (ยกเว้นอาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่มิใช่อยู่อาศัยรวม อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 8.00 เมตร.)
      2.1  สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6.00 เมตร
      2.2  สูงเกิน  3  ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 เมตร
      2.3  ที่ว่างหน้าอาคารตามข้างต้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1/6 เท่าของเส้นรอบรูปตัวอาคารนั้น และต้องไปต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ (ถ้าเป็นถนนภายในที่ผ่านช่องลอด ในอาคารอื่นต้องสูงไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตรด้วย)
      2.4  ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

 
 
หมายเหตุ
   
 
1.   อาคารที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะหมายถึงอาคารที่อยู่ห่างจากทางสาธารณะเกินกว่า 20.00 เมตร 
2.   มีหน้ากว้างของอาคารหันสู่ทางสาธารณะยาวน้อยกว่า 1/8 เท่าของความยาวเส้นรอบรูปอาคารนั้น 
3.   ระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียงของช่องแสง ช่องระบายอากาศ, ประตู, หน้าต่างและริมกันตกระเบียบของอาคารต่างๆ 
       3.1 ตั้งแต่ชั้น1 และชั้น 2 ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
       3.2 ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
4.   ที่ว่างโดยรอบอาคารต่างๆ (ตามที่บัญญัติกทม. พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
       4.1 อาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่รวมไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีพื้นว่าง โดยสอบไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร (ยกเว้นได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง) 
       4.2 อาคารต่างๆ ที่มีความสูงไม่เกิน 15.00 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
       4.3 อาคารต่างๆ ที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร แต่ไม่ถึง 23.00 เมตรต้องมีพื้นที่ว่าง โดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
       4.4 อาคารต่างๆ ที่มีความสูง ตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีพื้นว่างโดยรอบไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
           
ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นเป็นเรื่องของระยะร่น ระยะห่างเขตที่ดิน ที่ว่างโดยรอบอาคารครับ ยังมีเรื่องที่ว่างและระยะต่างๆ ที่มีบังคับไว้ตามกฎหมายควบคุมอาคารอีกหลายกรณีครับ ซึ่งข้อบังคับต่างๆ ในการออกแบบก่อสร้างอาคารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทุกข้อนะครับ  โดยยึดถือส่วนที่บังคับมากที่สุดเป็นเกณฑ์นะครับ โดยในบทความครั้งต่อไป จะได้กล่าวถึงในเรื่องที่ว่างและระยะต่างๆ ครับ
 
 


สวัสดีครับ
ดร.วิรัช  ศิลป์เสวีกุล
ฝากคำถามได้ที่ viruchsil@yahoo.co.th

 

 

 

  
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 25 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

mulberry uk

jordan 11 concord low

new jordans

burberry outlet

uggs outlet

canada goose sale

canada goose

christian louboutin

canada goose jackets

coach factory outlet online

michael kors uk

ralph lauren sale

canada goose outlet online

ray ban outlet

hollister clothing store

louis vuitton outlet

jordan 11s

true religion

canada goose outlet online

soccer jerseys

ugg boots

michael kors outlet online

true religion

adidas wings

uggs on sale

timberland boots

louis vuitton outlet

timberlands

louis vuitton handbags

abercrombie & fitchfitch

abercrombie kids

canada goose sale

ugg boots

michael kors handbags

canada goose outlet

canada goose

coach outlet store online

ray ban sungl * es

ray ban outlet

burberry outlet

canada goose jackets

timberland canada

michael kors outlet online

michael kors outlet

burberry scarf

abercrombie

abercrombie store

toms outlet

ugg boots

polo ralph lauren

louis vuitton outlet

belstaff jackets

coach outlet store

oakley sungl * es outlet

michael kors handbags

louis vuitton handbags

oakley sungl * es wholesale

marc jacobs bags

kate spade outlet

gucci outlet

ugg shoes

toms promo code

louis vuitton

timberland outlet

tory burch outlet online

jordans 11

burberry outlet

true religion outlet

burberry sale

gucci outlet online

wholesale nfl jerseys

michael kors watches

uggs on sale

coach outlet

gucci factory outlet

tod's outlet

michael kors outlet

ghd flat iron

abercrombie & fitchfitch

michael kors outlet

jordan 6 rings

replica rolex watches

abercrombie and fitch

insanity workout

louis vuitton

ugg australia

coach outlet store online

tory burch flats

louis vuitton handbags

tory burch sale

christian louboutin outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton purses

polo ralph lauren online

coach outlet

lebron james shoes 2015

chanel bags

rayban sungl * es

louis vuitton outlet

fitflop shoes

cheap toms

timberland uk

michael kors uk

abercrombie & fitch

louis vuitton handbags

nike nfl jerseys

ray ban aviators

louis vuitton

ugg outlet

mulberry bags

north face jackets

michael kors outlet

louis vuitton outlet

tory burch outlet

canada goose sale

louis vuitton outlet

michael kors

louis vuitton purses

canada goose jackets

fitflop shoes

abercrombie & fitch

toms wedges

jeremy scott adidas

hollister jeans

coach factory outlet

uggs outlet

ugg boots

fitflops outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

coach outlet stores online

polo ralph lauren home

jordan 11

coach factory outlet

prada handbags

coach purses

burberry scarf

michael kors canada

lv bags

michael kors outlet

coach factory outlet

ugg boots uk

ugg boots

micahel kors outlet

gucci outlet

louis vuitton outlet

coach purses

coach factory store

cheap toms

michael kors

true religion kids

hollister clothing store

ray ban aviators

jordan retro

cheap uggs

ray ban sungl * 

abercrombie

michael kors watches

coach outlet

mont blanc mountain

www.louisvuitton.com

chanel online shop

nike outlet

ugg boots

burberry outlet

burberry bags

michael kors handbags

michael kors outlet online

chanel outlet

louis vuitton outlet

ray ban watyfarer

hollister clothing

louis vuitton

oakley sungl * es wholesale

ray ban gl * es

hollister clothing store

christian louboutin outlet

michael kors canada

mont blanc legend

timberland boots for men

coach factory outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

moncler jacket

canada goose

the north face

air jordans

imitation watches

celine bags

uggs for women

cheap toms

canada goose outlet

ray ban outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags

oakley sungl * es cheap

supra outlet

abercrombie

michael kors outlet online

ray ban outlet

cheap uggs

ugg on sale

red bottoms

coach handbags

polo ralph lauren online

abercrombie and fitch

true religion sale

discount oakley sungl * es

hollister jeans

mont blanc pen

louis vuitton

hollister kids

michael kors outlet

cheap oakleys

ugg outlet

knockoff watches

jordan 3

michael kors outlet online

louis vuitton handbags

celine outlet online

michael kors uk

tory burch outlet

michael kors outlet online sale

toms.com

louis vuitton handbags

coach factory

ray ban aviators

replica rolex watches

coach factory outlet

fendi handbags

coach outlet store

burberry scarf

chi hair strighteners

louis vuitton handbags

michael kors

ray ban aviator

kobe bryant shoes 2015

replica rolex watches

ugg australia

christian louboutin outlet

jordan retro 11

toms canada

retro 11

michael kors watches

beats headphones

chanel handbags

cheap uggs

canada goose outlet

coach outlet store online

louis vuitton outlet

michael kors uk

marc jacobs outlet

michael kors

jeremy scott adidas

hollister

michael kors uk sale

ray ban canada

true religion outlet

coach outlet store online

michael kors outlet online

coach outlet

ray ban clubmaster

true religion outlet online

coach outlet online

michael kors handbags

adidas shoes

ralph lauren home

louis vuitton handbags

gucci belts

oakley sungl * es cheap

michael kors purses

tod's shoes

michael kors outlet

ugg outlet online store

burberry bags

polo shoes

timberland canada

michael kors outlet online sale

concord 11

michael kors

mont blanc

jordan retro 8

michael kors handbags

jordan 11

ray ban clubmaster

michael kors handbags

kors outlet

cheap beats by dre

nike free run

jordan concords

coach factory

concords 11

abercrombie

oakley sungl * es

coach factory outlet

ugg australia

burberry bags

michael kors uk

gucci outlet online

coach factory outlet

timberland canada

christian louboutin

louis vuitton

louis vuitton outlet

timberland shoes

canada goose jackets

ugg outlet

michael kors uk

louis vuitton

polo ralph lauren

tory burch outlet online

coach outlet

christian louboutin outlet

tory burch handbags

michael kors

burberry handbags

abercrombie outlet

uggs outlet

ray-ban sungl * es

louis vuitton

canada goose outlet stores

christian louboutin shoes

uggs for women

michael kors outlet sale

oakley sungl * es

kevin durant shoes 2014

michael kors handbags

christian louboutin outlet

fitflop shoes

michael kors outlet

ugg outlet

ugg boots

timberland uk

canada goose outlet

red shoes

coach factory outlet

belstaff outlet

cheap jerseys wholesale

michael kors outlet online sale

rayban sungl * es

air jordan 11

kate spade

hollister clothing

hollister clothing store

ugg boots

ugg boots for women

michael kors outlet online

red christian louboutin

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

michael kors outlet

coach outlet

christian louboutin shoes

ugg outlet

replica watches

louis vuitton handbags

hermes belts

discount rayban sungl * es

coach outlet

coach factory outlet

oakley sungl * es

michael kors watches

ugg boots outlet

coach outlet online

tods sale

ผู้แสดงความคิดเห็น  ja * dd  [ 709776393@qq.com ]  วันที่ 27-02-2558 08:00:54
 
ความคิดเห็นที่ 24 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
kate spade elissa moncler long coat cheap authentic nba jerseys gucci bag outlet online new balance training shoes prada outlet sawgr *  louis vuitton epi new balance mr993gl handbags louis vuitton louis vuitton outlet store location moncler jackets uk moncler designer christian louboutin shoes prices chanel jumbo gucci sukey bag chance by chanel new balance men s shoes ebay nike free chanel tattoos discount chanel bag gucci online outlet authentic chanel ski goggles authentic louis vuitton belts jacket barbour air jordan x nike outlet charleston sc men gucci belt gucci bags on sale online air jordan retro 9 gucci online store cheap gucci shoes for sale new balance 605 barbour jackets for sale wholesale chanel handbags gucci outlet factory online louis vuitton 2011 discount gucci chanel online store usa new balance outlet oxford maine chanel outlet ny new kate spade bags new balance 993 men s yellow christian louboutin pumps kate spade cobble hill leslie louis vuitton website is michael kors factory outlet online authentic real christian louboutin shoes on sale new balance pittsburgh new balance mx871 kate spade idiom bangle christian louboutin boots on sale louis vuitton wallet men michael kors uptown astor new balance 400 chanel fragrances chanel fragrance for men barbour women jackets chanel haute couture kate spade store locator men s michael kors watches sale louis vuitton chanel crossbody nike air total max uptempo michael kors gold watch barbour ladies beadnell waxed jacket barbour beauchamp jacket chanel perfume samples prada outlet florence michael kors stores 992 new balance new balance coupon printable where is louis vuitton outlet store new balance 710 how to tell is a louis vuitton bag is real boys new balance chanel bridal chanel bag online vintage chanel handbag christian louboutin satin pumps champion nba jerseys gucci mens shoes on sale chanel vintage bag kate spade stevie gucci of fashion christian louboutin sales shoes buy louis vuitton online louis vuitton suitcase cheap michael kors handbags used louis vuitton handbags for sale the louis vuitton outlet secaucus outlets gucci prada fairy bag kids nba jerseys louis vuitton outlet cheap kate spade noel michael kors shoe outlet louis vuitton burns bags chanel outlet bags authentic moncler jackets kids kate spade address book gucci sneakers men customized jerseys nba louis vuitton outlet official website air jordan 20 louis vuitton clothes free nike wallpapers air jordan 1 black and red nike shox kate spade new york outlet louis vuitton bag outlet online louis vuitton purses outlet www.christian louboutin.com christian louboutin flip flops new balance arch support kate spade polka dot michael kors outlet online official christian louboutin los angeles michael michael kors handbags outlet moncler hats christian louboutin london nike shox running shoes chanel prescription gl * es christian louboutin clearance sale barbour international polarquilt jacket the gucci store gucci cabazon outlet christian louboutin cl * ic kate spade stud earrings nike online outlet store nike dunk hi premium new balance 574 mens mens barbour jacket used barbour jackets michael kors outlet online website christian louboutin fetilo chanel handbag sale barbour store new balance outlet myrtle beach kate spade for men christian louboutin boutique nike dunk high shoes nike dunk low black moncler uk outlet moncler ladies jackets reviews on michael kors outlet online new balance 2001 chanel stores cheap nba basketball jerseys new balance 360 new balance 805 big and tall nba jerseys louis vuitton handbags outlet authentic chance chanel kate spade crossbody bag kate spade los angeles michael kors perfume mens barbour quilted jacket gucci watches for women chanel cc earrings nike zoom lebron barbour liddesdale jacket sale louis vuitton cosmetic bag louis vuitton handbags knockoffs gucci shoulder bags all air jordan shoes authentic gucci sneakers i offer louis vuitton cheap chanel outlet nike air max 1 pink gucci bag gucci outlet florence new balance store richmond va retro nike air jordan shoes mary jane christian louboutin chanel bronzer chanel chance price kate spade sale dresses new balance coupons in store silver christian louboutin heels kate spade white shoes christian louboutin black studded pumps nba players high school jerseys nike dunk for women christian louboutin deals nike free 50 trainers air jordan sneakers michael kors handbags sale online louis vuitton backpack men vintage gucci bag new balance pro court michael kors promotional code barbour enfield kate spade flower necklace chanel discount bags chanel denim sungl * es christian louboutin for sale chanel chance eau fraiche nike air max plus barbour quilted jackets nike air max cb34 related links: [chencaifei0207]
ผู้แสดงความคิดเห็น  mike  [ mikee@126.com ]  วันที่ 07-02-2558 10:40:46
 
ความคิดเห็นที่ 23 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
politicians, which put pressure on the Drug Enforcement Administration to crack down. ����Infuriated, the Zetas threw hand grenades into newsrooms, and even sent killers you��d just happened to be wandering by with nothing betterto do. If someone appears and invites you into the cave, great. If not, you get up and go. You donot go walking [url=http://www.moncleroutletonlineinc.com]http://www.moncleroutletonlineinc.com[/url] around. There was nothing but rocks and cactus. ������We��re where?�� ������Aqu�� mismo�� Salvador said. ��Right here. This is where the Quimare clan lives.�� ����I didn��t get much as cops, it was singers and reporters. Not singers in any slang sense [url=http://www.christianlouboutinoutletwow.com]Christian Louboutin shoes online[/url] ofsnitches or stool pigeons; they hated real, guitar-strumming, love-song-singing crooners. close enough to see each other��s cooksmoke. ����I opened my mouth [url=http://www.moncleroutletonlineinc.com]Moncler Outlet[/url] to call out, then shut it. Someone was already there, standing in the dark,watching us. Then Arnulfo French playwright Antonin Artaud grumbledafter he sweated and inched his way into the Copper Canyons in search of shamanic wisdom in the1930s. ��At best, there are a few asurefire way to make cash, he��d never returned to race again. ����When it comes to the rest of the planet, the Tarahumara are [url=http://www.highheelshoesstore.com]High Heel Shoes[/url] living contradictions: they shunoutsiders, alongside us. It was a glorious, sunny day with a cool, pine-scented breeze,but the truck��s windows were all tightly shut, leaving the mysterious crew invisible behind sign of Arnulfo. ����I shuffled over to Salvador. ��Is he coming back?�� [url=http://www.christianlouboutinoutletwow.com]Christian Louboutin[/url] ������No s��,�� Salvador said, shrugging. ��I don��t know. We might have really pissed him off.�� baddest of badlands in his time, including a hellacioustwo-year expedition to the Arctic Circle. But when he got to the Copper Canyons, he had torecalibrate his scoring [url=http://www.highheelshoesstore.com]High Heels[/url]
ผู้แสดงความคิดเห็น  oakley gl * es  [ 1111111@qq.com ]  วันที่ 05-02-2558 14:40:10
 
ความคิดเห็นที่ 22 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hargraves is neither a belletrist nor a language curmudgeon. Not the least wisp of snobbery clings to his pages. He does not [url=http://www.cheaplouisvuitton-bagso.net]Louis Vuitton Outlet[/url] set out to reform the English language and its use. What he intends, he tells us in his final chapter, [url=http://www.cheaplouisvuitton-bagso.net]Louis Vuitton Outlet[/url] is to call to the attention of interested readers and writers the need to excise from prose those deposits of stale language that come in the form of clich��s and that block, if they do not sometimes befuddle, clear communication. He wants his readers to ��write mindfully����mindful, that is, of when their own language is precise and lively and when wobbly and deadening. Interest in Emerson has been going strong [url=http://www.cheaplouisvuitton-bagso.net]Cheap Louis Vuitton Bags[/url] ever since. When I completed graduate school six years ago, no discussion of American literature seemed complete without reference to Emersonian this or Emersonian that: He was regularly brought up in discussions of contemporary poetry and contemporary politics, and once he was even suggested as [url=http://www.cheaplouisvuitton-bagso.net]Cheap Louis Vuitton Bags[/url] a source of personal ressourcement during the grind of academic life. In the last half-decade, over 20 books solely or partly devoted to Ralph Waldo Emerson (excluding collections and reprints) have been published by major university presses. related links:, [caifei0203],04]
ผู้แสดงความคิดเห็น  mike  [ mikee@126.com ]  วันที่ 04-02-2558 15:06:07
 
ความคิดเห็นที่ 21 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Um die Ohren der drei auf der Veranda kamen die Ger?usche der Hufe, das Klirren von Geschirr chainsand das schrille Lachen der sorglosen negro Stimmen, wie die Feldarbeiter und Maultiere kamen aus thefields . Von innen ist das Haus schwebte die weiche Stimme von Scarlett Mutter , Ellen nike free run 2 O'Hara, wie zu dem kleinen schwarzen M?dchen , die ihren Korb von Schl��sseln durchgef��hrt shecalled Louis Vuitton Sungl * es Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Sungl * es LV outlet Cheap Louis Vuitton http://www.cheaplouisvuitton-bagso.net Cheap Louis Vuitton Cheap Louis Vuitton Bags louis vuitton louis vuitton store louis vuitton outlet louis vuitton handbags Louis Vuitton Handbags outlet Louis Vuitton Handbags outlet Louis Vuitton Handbags http://www.louisvuitton-newlv.com http://www.michaelkorshandbags-2014.com michael kors handbags cheap michael kors handbags authentic michael kors handbags http://www.louisvuitton-bags-2014.com http://www.louisvuitton-bags-2014.com Louis Vuitton http://www.louisvuitton-bags-2014.com barbour outlet store barbour.com barbour jackets barbour outlet http://www.thebestcoachstore2013.com Coach Outlet Store Online Coach Outlet Online Coach Outlet Online Christian Louboutin Outlet Store Christian Louboutin Shoes Outlet Christian Louboutin Outlet http://www.christainloubutinshoesstore.com christian louboutin outlet christian louboutin shoes christian louboutin shoes Christian Louboutin http://www.freerunsport.com nike free run nike free run High Heel Shoes Christian Louboutin Shoes High Heels High Heel Shoes Moncler Outlet Online Moncler Outlet Store Moncler Outlet Store Moncler Outlet Online Christian Louboutin shoes online Christian Louboutin online store Christian Louboutin online store Christian Louboutin nba jerseys nba jerseys online sale cheap nba jerseys wholesale nba jerseys new balance factory outlet cheap new balance new balance shoes outlet new balance outlet online Cheap Moncler Jackets Moncler Coats Moncler Coats Moncler Coats new balance sale newbalance.com http://www.new-balance-nb.com new balance sale http://www.nikeoutlet-hot.com cheap nike shoes nike air max Nike Shoes On Sale Michael Kors watches cheap Michael Kors cheap Michael Kors watches Michael Kors wallets Michael Kors clearance sale cheap michael kors handbags hot sales cheap Michael Kors handbags cheap Michael Kors wallets Michael Kors gold purse Michael Kors black purse cheap michael kors color purses Michael Kors green purse Michael Kors Handbags sale owner michael kors black Friday Michael Kors Black Friday Michael Kors Handbags Black Friday Sale michael kors tote michael kors hamilton tote michael kors hamilton satchel michael kors hamiton michael kors outlet michael kors outlet online sale http://www.chevrecakes.com michael kors outlet online http://www.michaelkorsoutletonlinest.com http://www.michaelkorsoutletonlinest.com michael kors http://www.michaelkorsoutletonlinest.com Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Sale Louis Vuitton Louis Vuitton Michael Kors store Michael Kors outlet Michael Kors outlet store michael kors outlet store online sale Michael Kors sandals Michael Kors satchel bag michael kors satchel bags outlets michael kors bags Michael Kors shoes online Michael Kors shoes outlet Michael Kors outlet online michael kor shoes outlet online.com http://www.michaelkorssungl * espurse.biz Michael Kors outlet purses Michael Kors sungl * es Michael Kors outlet online store http://www.shoppingmichaelkorswatches.com shopping michael kors watches michael kors watches for men michael kors watches on sale Michael Kors handbags outlet sale Michael Kors handbags outlet online store Michael Kors handbags outlet cheap Michael Kors handbags outlet clearance http://www.michaelkorshandbags-outletstore.com Michael Kors outlet stores michael kors handbags outlet store Michael Kors outlet handbags christian louboutin online christian louboutin outlet christian louboutin outlet online christian louboutin outlet michael kors bags wholesale wholesales michael kors bags online wholesale michael kors michael kors bags on sale Moncler Coats http://www.shopmoncleroutlet.com Cheap Moncler Jackets http://www.shopmoncleroutlet.com Nike LunarEclipse Nike Free 3.0 Nike Outlet Online Nike LunarGlipse http://www.2014michaelkorswatches.com Michael Kors watches for women Michael Kors watches for men Michael Kors watch sale http://www.louisvuittonoutletyears.com Louis Vuitton Bags Louis Vuitton Louis Vuitton Louis vuitton outlet Louis Vuitton Bags Louis Vuitton purses http://www.louisvuitton-christmas.com Michael Kors bags Michael Kors handbags wholesale Michael Kors handbags on sale Michael Kors bags cheap Michael Kors bags usa find cheap michael kors bag Michael Kors bags on sale cheap Michael Kors bags on sale http://www.wholesalesmichaelkorsbagsonline.com michael kors bags on sale michael kors handbags wholesale michael kors handbags michael kors outlet online sale store Michael Kors online outlet Michael Kors handbags outlet stores Michael Kors outlet clearance http://www.michaelkorsoutletonlinestoresaleus.com michael kors outlet online store sale us Michael Kors outlet online sale http://www.michaelkorsoutletonlinestoresaleus.com michaelkors Michael Kors outlet online sale Michael Kors outlet handbags Michael Kors outlet online sale http://www.michalkors-purseoutlet.com Michael Kors purses michal kors purse outlet Michael Kors purse outlet http://www.michaelkorshandbagswhole-sale.biz Michael Kors bags wholesale Michael Kors handbags sale Michael Kors handbags sale gucci outlet gucci purses gucci outlet online gucci purses Kate Spade Online Sale Kate Spade New York Kate Spade Handbags http://www.katespadehandbags.net kate spade outlet kate spade new york kate spade store online kate spade outlet gucci handbags gucci bags gucci handbags gucci handbag katespade.com kate spade bags kate spade kate spade http://www.thebagsstyle.com kate spade bags kate spade http://www.thebagsstyle.com http://www.katespadeoutletst.com Kate Spade Bags Kate Spade Kate Spade Outlet http://www.shopkatespadebags.com kate spade online sale kate spade outlet online kate spade online sale http://www.katespadeplaza.com Kate Spade Outlet http://www.katespadeplaza.com Kate Spade Outlet Online Louis Vuitton Outlet Store Louis Vuitton Outlet Handbags Louis Vuitton Outlet Online http://www.usalouisvuittonoutlet-store.com . Die hohe, kindliche voiceanswered " Yas'm ", und es gab Ger?usche von Schritten Gehen den Weg zur��ck in Richtung thesmokehouse wo Ellen w��rde auf die Heimkehr H?nde rationieren das Essen . Es war die clickof Porzellan und die R * el von Silber als Schweinefleisch, der Kammerdiener - Butler von Tara, deckte den Tisch f��r das Abendessen .
leicht zu tanzen , squiring theladies mit Eleganz und mit mindestens einem der Alkohol wie ein Gentleman waren die Dinge, die wichtig war. In diesen Errungenschaften hervor die Zwillinge , und
totheir unmittelbaren Situation . "Was hat deine Mutter ��ber Sie sagen zwei , die wieder ausgetrieben ? " Die Jungs sahen unangenehm , unter Hinweis auf das Verhalten ihrer Mutter vor drei
in der Grafschaft , aber die Jungen weniger grammarthan meisten ihrer schlechten Cracker Nachbarn hatten . Es war aus diesem Grund, d *  Stuart pr?zise und Brent wurden auf der Veranda des Tara
Kiefer. Ihre Augen waren hellgr��n ohne einen Hauch von Haselnuss, spielte mit borstigen schwarzen Wimpern und an den Enden leicht geneigt . ��ber ihnen browsslanted ihre dicken schwarzen nach
related links: [linlei1125]
ผู้แสดงความคิดเห็น  Michael Kors outlet  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 25-11-2557 09:13:54
 
ความคิดเห็นที่ 20 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ดิฉันขอถามว่ากว้าง4เมตรต้องเสียเงินให้กับช่างวิศวกรและช่างสถาปนิคหรือเปล่า
เท่าที่ดิฉันทราบมาว่ากว้าง5เมตรขึ้นไปถึงจะเสียเงินให้กับช่างวิศวกรและช่างสถาปนิค
เพื่อให้ช่างออกใบรับรองหรือมีลายเซ็นของช่างเท่านั้นไม่ทราบว่าเท่าที่ดิฉันรู้มาว่ากว้าง4เมตรก็ขออนุญาติจากเทศบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ช่างวิศวกรเซ็นใช่มั๊ยค่ะดิฉันจึงเขียนมาถามเผื่อความกระจ่างว่ากฎหมายเขาออกมาแบบนี้หรือเปล่า
ผู้แสดงความคิดเห็น  สาธิกา แก้วเกษศรี  [ sathika22@gmail.com ]  วันที่ 11-11-2557 12:22:51
 
ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ผมอยากถามเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร ใช้ในพื้นที่ใดบ้างครับ ชนบทใช้ด้วยหรือเปล่าครับ เพราะบางบ้าน มุงด้วยสังกะสี มุงหญ้าคา แบบนี้จะควบคุมิย่างไรครับ เพราะเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว ตอนขอบ้านเลขที่ ต้องไปขอเทศบาล และต้องเสียเงินอีก 5000 บาท คนจนตามชนบท บางคนเขาไม่มีจริงๆครับ ขอความเห็นด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธวัฒชัย สรรเสริญวัฒนา  [ jackintrust@hotmail.com ]  วันที่ 04-09-2557 22:44:30
 
ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรียนถาม ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล กระผมจะสร้างอาคารเพื่อเก็บอะไหล่เครื่องจักรและห้องเก็บสารเคมีทำความสะอาด ในโรงงานโดยมีพื้นที่ 10*6 ตรม.สูง 5 เมตรแบ่งเป็นสองห้องติดกัน (48 ตรม.+12 ตรม.)ชั้นเดียวผนังอิฐบล็อก โดยบริเวณที่จะปลูกสร้างเป็นมุมด้านหน้า โรงงาน ด้านข้างติดถนน ด้านหลังติดหอพักผู้อื่น (มีกำแพงกั้นทั้งสองมุม) ขอเรียนถามดังนี้ 1.ระยะห่างแนวร่นถนนถึงสิ่งปลูกสร้างกี่เมตร 2.ระยะห่างแนวกำแพงด้านถนนถึงสิ่งปลูกสร้างกี่เมตร 3.ระยะห่างแนวกำแพงด้านหอพักผู้อื่นถึงสิ่งปลูกสร้างด้านหลังกี่เมตร ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ ศนิต มโนจิตต์
ผู้แสดงความคิดเห็น  ศนิต มโนจิตต์  [ panejorn-cm@hotmail.com ]  วันที่ 23-07-2557 11:26:42
 
ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
<p>The holidays have drawn to a close, and we spent the afternoon looking in on our <a href="http://www.michaelkorsoutlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet</a> members to see what they have been up to this week. We found some resolutions, and of course some reveals, too! But why, you ask? Because <a href="http://www.michael-kors-outlet-store.com/" title="michael kors outlet">michael kors outlet store</a> tights last forever, or at least, for an incredibly long time - we've owned a pair for five years now and they're still as soft, silky, and snag-free <a href="http://www.marcby-marcjacobs.com/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a> as the day we brought them home.Stand on a piece of cardboard, and trace both feet with a <a href="http://www.coachstoreonline.com/" title="Coach Outlet">Coach Outlet</a>; cut cardboard along lines. Remove socks. Use a sewing pencil to trace the <a href="http://www.coach-factory-outlet-online.com/" title="coach factory">coach factory outlet online</a> templates on sueded fabric and fusible <a href="http://www.michaelkorshandbagsnew2013.com/" title="michael kors">michael kors</a> webbing, a material that bonds fabrics together; cut them out. This I Am <a href="http://www.coachfactoryoutlet2014.com/" title="coach factory">coach factory</a> Mountain Sunset Necklace ($41) gives that colorful cheap stuff a new level of glamour in a simple, funky rendering of a quaint winter <a href="http://www.coachinc.nl.ae/" title="coach factory outlet">coach outlet</a> landscape, complete with itty bitty plastic pine trees and a romantic cabin hideaway.</p>
<p>It's also a good way to make sure your <a href="http://www.marcjacobsmarc.com/" title="marc jacobs handbags">marc jacobs handbags</a> stash stays safe from those tiny, candy-grubbing <a href="http://www.marcjacobsinc.com/" title="marc by marc jacobs bags">marc by marc jacobs bags</a>. Loyal Target shoppers probably won't let this snafu stop them from shopping at the big <a href="http://www.louisvuittonhandbagsnew2013.com/" title=" louis vuitton handbags">louis vuitton handbags</a> store, but there are ways you can protect yourself from another attack. <a href="http://www.marcbymarcjacobsinc.com/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a> is <a href="http://www.coachfactoryhandbagsoutlet.com/" title="coach factory handbags outlet">coach handbags outlet</a> celebrating the new year with new <a href="http://www.coachhandbagsnew2013.com/" title="coach handbags">coach handbags</a> savings for the new you! Simply apply coupon code <a href="http://www.fitflopflip-flop.com/" title="flip flops">fitflop shoes</a> to save $10 on a $30 <a href="http://www.coachfactoryoutlet-purses.com/" title="coach factory outlet">coach factory outlet</a> purchase. We're betting they'll only steal a sliver once.For future <a href="http://www.marcjacobsbagsshops.com/" title="marc jacobs bags">marc jacobs bags</a> reference, if there's wordplay to be had about <a href="http://www.fitflopsflipflops.com/" title="flip flops">fitflops</a> dinosaurs and an editor's favorite tool, we're in <a href="http://www.marcjacobsoutletstore.com/ " title="marc jacobs outlet">marc jacobs outlet</a>. We'll also accept puns about <a href="http://www.marcbymarcjacobs.org/" title="marc by marc jacobs">marc by marc jacobs</a>.We kept our promise - we said a few weeks ago that we'd stay on top of whatever <a href="http://www.coachoutletstoreonline2014.com/" title="coach outlet store online">coach outlet store online</a> declared the hot color for 2014. </p>
<p>Thus, this week's Does This Make Us Look <a href="http://goo.gl/OY98HY" title="michael kors handbags">michael kors handbags</a> Cheap? While some bags lean towards kitschy and over-the-top, when done right, they exude a well-balanced vibe I think of as ethno-chic.Then we'll head over to the second, where wearing this simple-yet-hot piece of activewear will undoubtedly make us the center of attention.We can only imagine what new <a href="http://goo.gl/C3aqu1" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a> styles are yet to arrive at <a href="http://goo.gl/8PkSUC" title="coach factory outlet">coach factory outlet</a> World Market this year. Not only does the <a href="http://goo.gl/JaGdpL" title="fitflops">fitflops</a> sale section include cool-girl essentials from brands like <a href="http://www.coachfactoryoutlet2014.com/" title="www.coachfactory.com/store">www.coachfactory.com/store</a> and Helmut Lang, but through January 7, take an extra 50% off all sale prices.The selection includes lots of handbags in basically all of Tory's recently popular shapes, so now's the time to start 2014 off with a treat!</p>
ผู้แสดงความคิดเห็น  millan36  [ ketaoy22@yahoo.com ]  วันที่ 07-01-2557 14:05:45
 
ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ที่ดินด้านหน้าติดถนนกว้าง 4เลนกว้าง 20 ม.( ถนนบางกระดี่) ที่ดินหน้า กว้าง 16 ม. ลึก 5 ม
เนื้อที่ 20 ตร.วา.
ต้องมีระยะร่นเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น  ปีรติ  [ visionsupply@hotmail.com ]  วันที่ 15-09-2555 19:17:15
 
ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอเรียนถาม ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล ครับว่า ผมมีที่ดินขนาด 732 ตร.ม. กว้างลึก 17.5x33 ม.โดยประมาณ ที่ดินติด 3 แยก คือติดถนนสาธารณะ 2 ด้าน ด้านกว้างติดทางสาธารณะกว้างประมาณ 6 เมตรกับยาวติดทางสาธารณะกว้างประมาณ 4 เมตร และติดที่ข้างเคียง 2 ด้านเป็นบ้านชั้นเดียวและ2ชั้น ตามลำดับครับ ที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตสีแดง ใกล้หาดจอมเทียน เมืองพัทยาครับ ต้องการสร้างอพร์ทเมนท์ บนชั้นดาดฟ้าทำสระว่ายน้ำ รวมทั้งมีห้อง Fittness ชั้นล่างสุด เป็นที่จอดรถ รวม LOBBY อยากสอบถามว่าที่ดังกล่าว 1. สามารถสร้างอพาร์ทเมนท์ได้กี่ชั้น 2. ระยะร่นแต่ละด้านอย่างน้อยสุด 3. ที่จอดรถน้อยสุดกี่คัน 4. ขนาดพื้นที่ห้องพักอาศัยอย่างน้อยกี่ตร.ม./ห้อง 5. ค่า FAR และ OSR มีกำหนดไหมครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น  อัครวิทย์  [ akarawit_dec22@yahoo.com ]  วันที่ 21-08-2555 07:50:48
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
1.คำนิยามของตึกแถวคือ 2 คูหาขึ้นไป ถ้าหากจะขออนุญาตเป็นตึกแถวอาคารสูง 7 -7.90 ม. ถนนกว้างน้อยกว่า 6.00 ม. ห่างจากกึ่งกลางทางสาธารณะ 3.00 ม. ใช่หรือไม่
2.ที่ดินกว้าง 3.50 ม. ขออนุญาตก่อสร้างเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมเป็นที่อยู่อาศัยได้ใช่หรือไม่
3.คำนิยามของตึกแถว บ้านแถว นอกจากที่เขียนไว้ว่าตั้งแต่ 2 คูหา มีคำนิยามอย่างอื่นอีกมั๊ย เช่น ดูจา * ปทรงซึ่งมันก็เป็นแท่งขึ้นไป  หรือพิจารณาตรงไหน เพราะจากคำถามข้อ 2 ที่ดินเค้ามีแค่นี้ไม่สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ต้องไปอยู่วัดหากไม่อนุญาตให้เค้า
4.อยากฝากให้มีการแก้กฎกระทรวง 55  เรื่องการติดตั้งป้ายอาคาร ในกฎหมายมีบังคับมั๊ยว่าด้านหน้าอาคารต้องมีหน้าต่าง เพราะมีการติดตั้งป้ายแนบอาคารใหญ่มากโดยเฉพาะทุกวันนี้ป้ายโฆษณารถมอไซด์แนบเต็มๆ ทั่วประเทศ แต่ถึงบอกว่ามันไม่ขัดกฎหมายว่าหน้าอาคารไม่จำเป็นต้องมีหน้าต่าง มันก็ขัดอีกอยู่ดี เพราะสูงได้ 0.60 ม. หรือไม่เกิน 2 ตรม.อยู่ดี  เคยเห็นเรื่องหารือเกี่ยวกับการส่งรายงานการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคารมันก็ทะแม่งดี เพราะให้ดูเรื่องความมั่นคง ระบบต่างๆ ถูกก็ออกแต่ถ้าป้ายผิดให้ใช้ดุลพินิจแจ้งแก้ไขหรือรื้อถอน เป็นอย่างนี้ชาวบ้านร้านตลาดเค้าก็ฟ้องสิครับ อย่าแต่ชาวบ้านเลยเจ้าพนักงานอย่างเราๆท่านๆ ก็งงกับการเขียนกฎหมายอย่างนี้ แถมที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเก็บภาษีป้ายตั้งแต่ 2510 สิครับ ลื้อเก็บเงินค่าภาษีป้ายอั๊ว แจ้งให้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ 2548  แต่ท้ายที่สุดมันก็ผิดรื้อครับท่าน ลองแก้กฎให้กับเหตุการณ์สิครับจะได้ฟันมันทุกช็อต
ผู้แสดงความคิดเห็น  ท่านกฤต  [ aim_pattum@hotmail.com ]  วันที่ 27-06-2555 18:37:41
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

กระผมขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัยบริเวณเขตบางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมโดยได้แจ้งร้องเรียนกับเขตบางกอกใหญ่แล้วว่ามีการก่อสร้างอาคารผิดแบบเป็นอาคาร 3 ชั้นโดยสร้างติดกับกำแพงบ้านที่ของกระผม ดังนั้นจึงขอเรียนถามท่านว่า กรณีที่มีการแจ้งระงับการก่อสร้างแล้วแต่ผู้รับเหมาก็ยังแอบจะก่อสร้างเพิ่มอีก แล้วกระผมควรจะทำอย่างไรดีครับ  เรียนถามด้วยความเคารพและอยากได้คำตอบเนื่องจากโยธาเขตบอกว่าก็เป็นไปตามกฎหมายภายใน 15  วันแล้วก็ไม่ดำเนินการใด ๆ  สุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความเมตตา ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจาย์ ดร.มา ณที่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  Tadpong09@hotmail.co.th  [ Tadpong09@hotmail.co.th ]  วันที่ 19-05-2555 21:36:19
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอเรียนถามอาจารย์ครับ _ที่ดินแปลงทึ่11ของทาวเฮ้าส์มีใว้เพื่ออะไรครับ _ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ _บ้านหลังริมที่ติดกับที่ดินแปลงนี้มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการไดๆกับที่ดินแปลงนี้ได้บ้างครับ ขอรบกวนอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งลงบ้างครับ ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ดร  [ leker-aree@hotmail.com ]  วันที่ 18-02-2555 21:01:35
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
สวัสดีค่ะ ท่านใดที่ทราบข้อมูลนี้รบกวนชี้แนะด้วย มีเนื้อที่ 52 ต.ว หน้ากว้าง10 ม ลึก 15 อยู่ติดถนน ถนนกว้าประมาณ 2เมตร สร้างหอหักได้มัยค่ะ และต้องมีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง อยู่ในเขต อ.เมื่อง ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ไพรินทร์ ช  [ cmi_dt@hotmail.com ]  วันที่ 06-02-2555 22:02:19
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากจะขอทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ระยะห่างระหว่างอาคารในโรงงาน 2.ระยะห่างระหว่างอาคารกับที่ดิน พื้นที่ของโรงงานรวมที่ดินทั้งหมด9891 ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  Pp  [ Chintakanon@yahoo.com ]  วันที่ 17-12-2554 01:46:06
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากจะขอทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ระยะห่างระหว่างอาคารในโรงงาน 2.ระยะห่างระหว่างอาคารกับที่ดิน พื้นที่ของโรงงานรวมที่ดินทั้งหมด9891 ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  Pp  [ Chintakanon@yahoo.com ]  วันที่ 17-12-2554 01:46:06
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขออนุญาติเรียนถาม ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล บ้านผมเป็นตึกแถวอยู่ในซอยครับ แล้วด้านหลังบ้านมีการสร้างอาคารเพื่อเปิดเป็นห้องเช่าลักษะอาคารเป็นห้องเช่า3ชั้น ไม่รวมชั้นล่างที่ทำเป็นที่จอดรถ กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ อยากจะสอบถามว่า ตัวอาคารที่สร้างห่างจากผนังด้านหลังบ้านผมประมาณ1.70เมตร แบบนี้ผิดกฏหมายหรือป่าวครับ ถ้าผิดผมต้องทำยังไงบ้างครับ ขอบคุณมาครับ สิทธิฉัตร
ผู้แสดงความคิดเห็น  สิทธิฉัตร  [ sitthichath_t@hotmail.com ]  วันที่ 26-08-2554 04:00:07
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
กระผมต้องการสร้างบ้านในเขตเทศบาล โดยด้านหน้าของบ้านอยู่ติดกับถนนของเทศบาลไม่มีปัญหา แต่ด้านข้างขวาของบ้านเป็นถนนดินลูกรัง เป็นทางจำยอม กว้าง 3 เมตร ซึ่งเป็นถนนที่ให้ชาวบ้านประมาณ  10  ครอบครัว เข้าออกไม่ใช่ถนนของเทศบาล ดังนั้นกระผมอยากทราบว่าในการสร้างบ้าน ต้องสร้างห่างจากถนน ที่เป็นทางจำยอม กี่เมตรครับ มีกฎหมายบังคับหรือไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น  ถามผู้รู้ครับ  [ thitana@hotmail.com ]  วันที่ 17-11-2553 21:03:33
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
แล้วถ้าที่ตั้งโครงการอยู่กลางทางด่วนอย่างที่สามเสนในที่อยู่ตรงข้ามรพ.วิชัยยุทธละคะใช้กฎหมายระยะร่นเหมือนๆถนนอื่นมั้ย
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะหากท่านผู้รู้จะช่วยตอบปัญหานี้ของดิฉันเพราะไม่ค่อยสันทัดเรื่องกฎหมายเอาซะเลยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  นักศึกษา  [ somza_designer@hotmail.com ]  วันที่ 17-11-2553 10:39:35
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com