หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 
การเขียนแบบก่อสร้าง/มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
 

www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
(Standard Drawing)

           
            เครื่องมือการสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงานออกแบบก่อสร้างที่สำคัญนั้นก็คือ การเขียนแบบ(Drawing) เพราะการเขียนแบบก่อสร้างนั้นเป็นการถ่ายทอดความคิดในการออกแบบของสถาปนิก วิศวกร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากการเขียนแบบมีการระบุระยะ ตำแหน่งพิกัดของสิ่งที่ต้องการปลูกสร้างพร้อมกับระบุวัสดุที่ใช้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายในการเข้าใจความหมายของผู้ออกแบบได้อย่างถูกต้อง
 
 
            แต่การเขียนแบบก่อสร้างนอกจากสถาปนิกจะต้องสื่อสารไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนั้น ระหว่างขบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิกนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสื่อสารกันระหว่างทีมงานออกแบบด้วยกัน เช่น ทีมออกแบบโครงสร้าง ทีมออกแบบงานไฟฟ้า งานระบบ ทีมออกแบบตกแต่งภายใน หรือ แม้กระทั่งทีมออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกัน 
 
 
            ปัจจุบันสถาปนิกผู้ออกแบบแต่ละคนหรือแต่ละองค์กรนั้น มักจะสร้างมาตรฐานการเขียนแบบขึ้นมาใช้เองเฉพาะการทำงานในส่วนของตนเอง ทำให้เกิดปัญหาในการประสานงานกันระหว่างองค์กร หรือ ในทีมงานเดียวกันก็ตาม เพราะมีการกำหนดขนาดกระดาษ ชื่อแฟ้ม ชื่อหัวแบบ ตัวอักษร สัญลักษณ์ การกำหนดสีและเบอร์ปากกา การกำหนดเลเยอร์ การจัดองค์ประกอบของแผ่นงาน เป็นต้น ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้ง่ายในการสับสนในการทำงาน และใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ร่วมกันได้ยาก
 
 
            ดังนั้นจึงมีองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศได้มีการกำหนดมาตรฐานการเขียนแบบขึ้นมา เรียกว่า National CAD Standard โดยเรียกระบบมาตรฐานนี้ว่า Uniform Drawing System เวอร์ชั่น 3.0 เพื่อให้ง่ายในการปรับปรุงให้ทันสมัยภายหลัง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานนี้มีอยู่ 4 หน่วยงานคือ


Uniform Drawing System

   

The American Institute of Architects

   

The U.S. CADD/GIS Technology Center
   

The Construction Specifications Institute


 
สำหรับในประเทศไทยเรานั้น สถาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 ขึ้นมาเพื่อให้สถาปนิกและผู้เกี่ยวข้องการกับเขียนแบบก่อสร้างทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนานี้อ้างอิงจาก National Cad Standard Version 3.0 มาตรฐาน มอก. ของสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมจนถึงความคิดเห็นเสนอแนะของกลุ่มทดลองของผู้ใช้งานในประเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับการทำงานในประเทศไทย
 
 
 
            คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 นี้ มีจำนวน 221 หน้า ได้แบ่งเป็น 16 บท โดยมีเนื้อหาดังนี้
 
สำหรับคู่มือจะแบ่งออกเป็น 16 บท โดยมีเนื้อหาดังนี้
-          บทที่ 1 แนวความคิดในการจัดทำคู่มือ อธิบายถึงที่มาที่ไปของการจัดทำคู่มือแนงทางในการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน
-          บทที่ 2 ความเป็นมา อธิบายถึงมาตรฐานปัจจุบันที่มีอยู่ การพัฒนาการของมาตรฐานต่างๆ
-          บทที่ 3 กระบวนการทำงาน อธิบายถึงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกระบวนการที่สอดคล้องกับการจัดทำมาตรฐาน
-          บทที่4 การจัดชุดของแบบ อ้างอิงมาจากโมดูล 1 Drawing Set Organization  ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงการแบ่งแยกการเรียงลำดับชุดของแบบ การเรียงชื่อต่างๆ การจัดหมวดหมู่ของแฟ้มข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอีเลคโทรนิคส์
-          บทที่5 การตั้งชื่อแฟ้ม อ้างอิงมาจากโมดูลที่1 Drawing Set Organization ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงมาตรฐานวิธีการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่เป้ฯตัวเนื้องานที่เรียกว่า Model File
-          บทที่ 6 ชื่อเลเยอร์ อธิบายถึงมาตรฐาน วิธีการจัดกลุ่มของชื่อตารางตั้งชื่อเลเยอร์ต่างๆ โดยแบ่งแยกตามกลุ่มสาขา (Discipline) เป็นหลักเพื่อสะดวกต่อการค้นหา โดยชื่อเลเยอร์จะอ้างอิงมาจากมาตรฐานของAIA Layer Guidelines ver.3 ส่วนมาตรฐานการใช้สีจะอ้างอิงมาจากมาตรฐานของ Tri-service
-          บทที่ 7 การจัดองค์ประกอบของแผ่นงาน อ้างอิงจากโมดูล ที่ 2   Sheet Organization ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงขนาดมาตรฐานของกระดาษ การจัดแบ่งพื้นที่บนหน้ากระดาษ ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแบบคำอธิบาย เป็นต้น
-          บทที่ 8 มาตรฐานการเขียนแบบ อ้างอิงมาจากโมดูลที่4 Drafting Convention  ของ National CAD Standard ver.3 รูปลักษณ์ของการเขียนแบบ นำเสนอเป็นข้อสรุป ทั้งนี้รายละเอียดสามารถค้นหาเติ่มได้จากเอกสาร CAD Standard ดังกล่าวข้างต้น
-          บทที่ 9 เปรีบยเทียบมาตรฐานของ CAD Standard กับมาตรฐาน มอก. ที่ใช้อยู่ในบ้านเรา
-          บทที่ 10 สัญลักษณ์ในแบบ อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 6 Symbol ของ CAD Standard ver.3 สัญลักษณ์ วิธีการอ้างอิง และตัวอย่างมาตรฐานสัญลักษณ์ หลักๆที่ใช้ โดยอ้างอิงจาก Module ที่ ของ National CAD Standard ver.3
-         บทที่ 11 การให้คำอธิบาย อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 7 National ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงรูปแบบการให้คำบรรยายในแบบ ตำแหน่งลำดับก่อนหลังที่ควรเป็น โดยอ้างอิงจาก Module ที่ของเอกสาร NCS
-         บทที่ 12 ข้อมูลเชิงตาราง อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 3 schedule ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงรูปแบบการจัดทำ schedule วิธิการมาตรฐานในการแบ่งช่องของตารางโดยอ้างอิงจาก Module ที่มาตรฐานของ NCS
-         บทที่ 13 มาตรฐานการใช้สี อธิบายถึงมาตรฐานการใช้สี และขนาดน้ำหนักเส้นโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของ Triservice ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับมาตรฐานการใช้สีของหน่วยงานเลย เพราะสามารถใช้มาตรฐานเลเยอร์มาใช้ควบคุมได้ อย่างไรก็ตามได้เสนอข้อมูลไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับต่างประเทศที่ใช้มาตรฐานนี้อยู่
-         บทที่ 14 คำย่อ อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 5 Terms and Abbreviations ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงตัวย่อภาษาอังกฤษที่มักใช้ในแบบคำบรรยาย โดยอ้างอิง Module  ที่ 5 ของ NCS ประกอบกับเอกสารที่ใช้อยู่ในบ้านเรา
-         บทที่ 15 นิยามศัพท์ เนื่องจากมีข้อมูลหลายส่วนที่นำมาจากภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จึงได้แสดงคำภาษาไทยที่ใช้ในเอกสารว่ามาจากคำใดในภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงจากราชบัณฑิตยสภา เป็นหลัก
-         บทที่ 16 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับผลจากกลุ่มทดลอง รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
 
ภาคผนวก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่อ้างอิงที่ใช้ในคู่มือนี้ และองค์ประกอบที่มีในแผ่นซีดีที่แนบมากับคู่มือนี้ รวมไปถึงวิธีการนำข้อมูลในแผ่นซีดีไปปรับใช้ในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้สะดวกขึ้น
 
สำหรับผู้สนใจ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 นี้ กรุณาติดต่อกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้โดยตรง หรือแวะชมได้ที่ http://www.asa.or.th/2008/

 

 

Bookmark and Share
 
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากฝึกงาน -หาประสบการณ์ + เรียนรู้เพิ่มเติม  เขียนแบบ autocad และมีรายได้ด้วย  ในละแวกใกล้บ้าน   (พักอยู่ เทพารักษ์ กม. 1.5 สมุทรปราการ)
ท่านใดให้โอกาส หรือให้เป็นผู้ช่วยเขียนjob เล็กๆ  ช่วยติดต่อ pi_yanun@live.com

ผู้แสดงความคิดเห็น  piyanun  [ pi_yanun@live.com ]  วันที่ 20-10-2552 23:12:07
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

พึ่งเรียนเขียนแบบ autocad  จบ   อยากมีโอกาสเรียนรู้ ++ ได้ฝึกงาน และมีรายได้ด้วย  ในละแวกใกล้บ้าน (พักอยู่ เทพารักษ์ กม. 1.5 )
หากท่านใดให้โอกาส หรือต้องการลูกมือช่วยงาน-และให้โอกาสเรียนรู้ด้วย  ติดต่อกลับ pi_yanun@live.com

ผู้แสดงความคิดเห็น  piyanun  [ pi_yanun@live.com ]  วันที่ 20-10-2552 23:08:41
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
 รับงานเขียนแบบ บ้านพักอาศัย โรงงาน ราคาย่อมเยาว์ พร้อมรายการคำนวณ และประมาณราคาแถมแบบ 3D ให้ครับ
 สนใจ 085-883-4445 ครับ ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  Lam  [ sut4445@hotmail.com ]  วันที่ 13-10-2552 03:15:46
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

หวัดดีคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  *-*  [ sabnkanha_01@hotmail.com ]  วันที่ 10-09-2552 21:13:10
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
พอดีเปิดเจอเว็บ เขียนแบบ สอนเขียนแบบ ฟรี เลยบอกต่อเพื่อนครับ
www.designer-3d.com
ผู้แสดงความคิดเห็น  สอนเขียนแบบ ฟรี ออนไลน์  [ pattra-max@hotmail.com ]  วันที่ 03-08-2552 04:01:25
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากได้แบบก่อสร้างเพื่อไว้ศึกษาจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น  บ่าว  [ Jatupot2009@hotmail.com ]  วันที่ 10-07-2552 06:55:17
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

รับเขียนแบบบ้านไม่ถึง 100 ตรม คิดค่าจ้างยังไงคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  jesy  [ jesy_jj69@hotmail.com ]  วันที่ 25-06-2552 05:17:17
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

รับงานออกแบบ  เขียนแบบ 2D, 3D ทุกชนิด (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา)

งานแบบนักศึกษา   งาน  Project นักศึกษา   งานระบบ  ปรับอากาศ (Air)

ไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical)  งานสุขาภิบาล (Sanitary) ทำ Shop drawing ฯลฯ

ถอดแบบ  ขึ้นรูป 3D   เขียนแบบ Drawing ประกอบการทำ Project  เพื่อนำไปลงเล่ม  

งานประกอบชิ้นส่วน  แกะแบบจริง  เขียนแบบตาม Idea และตามที่ลูกค้าต้องการ

ทำโมเดล 3D เสนออาจารย์   เคลียร์แบบชิ้นงานให้ผลิตได้จริง

โดยใช้โปรแกรม  Solid Work, AutoCAD, Visio, Sketch Up และโปรแกรมอื่นๆ

หรือ เพียงท่านสเก็ตลายเส้นพร้อมขนาดชิ้นงานมาให้เรา  ไม่ว่าจะเป็น  2D, 3D  แล้ว

ส่งไฟล์มาให้เรา ทางเราจะทำการเขียนแบบให้  และส่งกลับเป็นไฟล์ให้ท่าน

สนใจสอบถามรายละเอียด หรือ ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร  0867451178 (คุณพล)

draft_king@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น  พล  [ draft_king@hotmail.com ]  วันที่ 11-06-2552 00:23:44
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากจะได้ข้อมูลทำยังไงดีคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  อยากได้ข้อมูล  [ yamad9@hotmail.com ]  วันที่ 03-06-2552 20:57:39
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เขียนแบบมา3ปีแล้ว เงินอยู่แค่14000นี้ดีไหม คุ้มไหมครับ ช่วยตอบหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น  san  [ sanphet_mm@yahoo.com ]  วันที่ 16-04-2552 20:18:11
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
น่ามีเนื้อหามากกว่านี้นคะ

อยากให้มีรูปการเขียนแบบไฟฟ้า

ประปา
ผู้แสดงความคิดเห็น  กาท  [ kaka_13@hotmail.com ]  วันที่ 20-12-2551 20:54:16
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

รบกวนหน่อยครับคืออยากได้หนังสือเล่มนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามีขายที่ใหนคือตอนนี้ผมทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบอยู่ครับบางทีเขียนไปก็ไม่แน่ใจว่านี้คือมาตรฐานของการเขียนแบบหรือปล่าวเลยอยากเอามาอ่านดูจะได้แน่ใจว่าที่เขียนไปถูกต้องครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  อู๋  [ urai.2525@hotmail.com ]  วันที่ 06-12-2551 16:17:03
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เอกสารประกอบ  
ผู้แสดงความคิดเห็น  art  [ art-may18@hotmail.com ]  วันที่ 04-12-2551 06:54:07
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 
สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ ช่วยตอบด้วยนะครับขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  khanet  [ khanet.p@hotmail.com ]  วันที่ 27-11-2551 20:54:00
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com