หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 
การเขียนแบบก่อสร้าง/มาตราฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
 

www.asa.or.th

มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
(Standard Drawing)

           
            เครื่องมือการสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงานออกแบบก่อสร้างที่สำคัญนั้นก็คือ การเขียนแบบ(Drawing) เพราะการเขียนแบบก่อสร้างนั้นเป็นการถ่ายทอดความคิดในการออกแบบของสถาปนิก วิศวกร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากการเขียนแบบมีการระบุระยะ ตำแหน่งพิกัดของสิ่งที่ต้องการปลูกสร้างพร้อมกับระบุวัสดุที่ใช้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายในการเข้าใจความหมายของผู้ออกแบบได้อย่างถูกต้อง
 
 
            แต่การเขียนแบบก่อสร้างนอกจากสถาปนิกจะต้องสื่อสารไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนั้น ระหว่างขบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิกนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสื่อสารกันระหว่างทีมงานออกแบบด้วยกัน เช่น ทีมออกแบบโครงสร้าง ทีมออกแบบงานไฟฟ้า งานระบบ ทีมออกแบบตกแต่งภายใน หรือ แม้กระทั่งทีมออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกัน 
 
 
            ปัจจุบันสถาปนิกผู้ออกแบบแต่ละคนหรือแต่ละองค์กรนั้น มักจะสร้างมาตรฐานการเขียนแบบขึ้นมาใช้เองเฉพาะการทำงานในส่วนของตนเอง ทำให้เกิดปัญหาในการประสานงานกันระหว่างองค์กร หรือ ในทีมงานเดียวกันก็ตาม เพราะมีการกำหนดขนาดกระดาษ ชื่อแฟ้ม ชื่อหัวแบบ ตัวอักษร สัญลักษณ์ การกำหนดสีและเบอร์ปากกา การกำหนดเลเยอร์ การจัดองค์ประกอบของแผ่นงาน เป็นต้น ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้ง่ายในการสับสนในการทำงาน และใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ร่วมกันได้ยาก
 
 
            ดังนั้นจึงมีองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศได้มีการกำหนดมาตรฐานการเขียนแบบขึ้นมา เรียกว่า National CAD Standard โดยเรียกระบบมาตรฐานนี้ว่า Uniform Drawing System เวอร์ชั่น 3.0 เพื่อให้ง่ายในการปรับปรุงให้ทันสมัยภายหลัง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานนี้มีอยู่ 4 หน่วยงานคือ


Uniform Drawing System

   

The American Institute of Architects

   

The U.S. CADD/GIS Technology Center
   

The Construction Specifications Institute


 
สำหรับในประเทศไทยเรานั้น สถาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 ขึ้นมาเพื่อให้สถาปนิกและผู้เกี่ยวข้องการกับเขียนแบบก่อสร้างทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนานี้อ้างอิงจาก National Cad Standard Version 3.0 มาตรฐาน มอก. ของสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมจนถึงความคิดเห็นเสนอแนะของกลุ่มทดลองของผู้ใช้งานในประเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับการทำงานในประเทศไทย
 
 
 
            คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 นี้ มีจำนวน 221 หน้า ได้แบ่งเป็น 16 บท โดยมีเนื้อหาดังนี้
 
สำหรับคู่มือจะแบ่งออกเป็น 16 บท โดยมีเนื้อหาดังนี้
-          บทที่ 1 แนวความคิดในการจัดทำคู่มือ อธิบายถึงที่มาที่ไปของการจัดทำคู่มือแนงทางในการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน
-          บทที่ 2 ความเป็นมา อธิบายถึงมาตรฐานปัจจุบันที่มีอยู่ การพัฒนาการของมาตรฐานต่างๆ
-          บทที่ 3 กระบวนการทำงาน อธิบายถึงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกระบวนการที่สอดคล้องกับการจัดทำมาตรฐาน
-          บทที่4 การจัดชุดของแบบ อ้างอิงมาจากโมดูล 1 Drawing Set Organization  ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงการแบ่งแยกการเรียงลำดับชุดของแบบ การเรียงชื่อต่างๆ การจัดหมวดหมู่ของแฟ้มข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอีเลคโทรนิคส์
-          บทที่5 การตั้งชื่อแฟ้ม อ้างอิงมาจากโมดูลที่1 Drawing Set Organization ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงมาตรฐานวิธีการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่เป้ฯตัวเนื้องานที่เรียกว่า Model File
-          บทที่ 6 ชื่อเลเยอร์ อธิบายถึงมาตรฐาน วิธีการจัดกลุ่มของชื่อตารางตั้งชื่อเลเยอร์ต่างๆ โดยแบ่งแยกตามกลุ่มสาขา (Discipline) เป็นหลักเพื่อสะดวกต่อการค้นหา โดยชื่อเลเยอร์จะอ้างอิงมาจากมาตรฐานของAIA Layer Guidelines ver.3 ส่วนมาตรฐานการใช้สีจะอ้างอิงมาจากมาตรฐานของ Tri-service
-          บทที่ 7 การจัดองค์ประกอบของแผ่นงาน อ้างอิงจากโมดูล ที่ 2   Sheet Organization ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงขนาดมาตรฐานของกระดาษ การจัดแบ่งพื้นที่บนหน้ากระดาษ ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแบบคำอธิบาย เป็นต้น
-          บทที่ 8 มาตรฐานการเขียนแบบ อ้างอิงมาจากโมดูลที่4 Drafting Convention  ของ National CAD Standard ver.3 รูปลักษณ์ของการเขียนแบบ นำเสนอเป็นข้อสรุป ทั้งนี้รายละเอียดสามารถค้นหาเติ่มได้จากเอกสาร CAD Standard ดังกล่าวข้างต้น
-          บทที่ 9 เปรีบยเทียบมาตรฐานของ CAD Standard กับมาตรฐาน มอก. ที่ใช้อยู่ในบ้านเรา
-          บทที่ 10 สัญลักษณ์ในแบบ อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 6 Symbol ของ CAD Standard ver.3 สัญลักษณ์ วิธีการอ้างอิง และตัวอย่างมาตรฐานสัญลักษณ์ หลักๆที่ใช้ โดยอ้างอิงจาก Module ที่ ของ National CAD Standard ver.3
-         บทที่ 11 การให้คำอธิบาย อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 7 National ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงรูปแบบการให้คำบรรยายในแบบ ตำแหน่งลำดับก่อนหลังที่ควรเป็น โดยอ้างอิงจาก Module ที่ของเอกสาร NCS
-         บทที่ 12 ข้อมูลเชิงตาราง อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 3 schedule ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงรูปแบบการจัดทำ schedule วิธิการมาตรฐานในการแบ่งช่องของตารางโดยอ้างอิงจาก Module ที่มาตรฐานของ NCS
-         บทที่ 13 มาตรฐานการใช้สี อธิบายถึงมาตรฐานการใช้สี และขนาดน้ำหนักเส้นโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของ Triservice ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับมาตรฐานการใช้สีของหน่วยงานเลย เพราะสามารถใช้มาตรฐานเลเยอร์มาใช้ควบคุมได้ อย่างไรก็ตามได้เสนอข้อมูลไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับต่างประเทศที่ใช้มาตรฐานนี้อยู่
-         บทที่ 14 คำย่อ อ้างอิงมาจากโมดูลที่ 5 Terms and Abbreviations ของ National CAD Standard ver.3 อธิบายถึงตัวย่อภาษาอังกฤษที่มักใช้ในแบบคำบรรยาย โดยอ้างอิง Module  ที่ 5 ของ NCS ประกอบกับเอกสารที่ใช้อยู่ในบ้านเรา
-         บทที่ 15 นิยามศัพท์ เนื่องจากมีข้อมูลหลายส่วนที่นำมาจากภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จึงได้แสดงคำภาษาไทยที่ใช้ในเอกสารว่ามาจากคำใดในภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงจากราชบัณฑิตยสภา เป็นหลัก
-         บทที่ 16 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับผลจากกลุ่มทดลอง รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
 
ภาคผนวก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่อ้างอิงที่ใช้ในคู่มือนี้ และองค์ประกอบที่มีในแผ่นซีดีที่แนบมากับคู่มือนี้ รวมไปถึงวิธีการนำข้อมูลในแผ่นซีดีไปปรับใช้ในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้สะดวกขึ้น
 
สำหรับผู้สนใจ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 นี้ กรุณาติดต่อกับสมาคมสถาปนิกสยาม ได้โดยตรง หรือแวะชมได้ที่ http://www.asa.or.th/2008/

 

 

Bookmark and Share
 
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 19 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
PurseBlog Asks: Which Bag Gets You the Most Compliments?

Coach Factory Outlet

Coach Outlet

christian louboutin shoes

It¡¯s that time again, friends and purse fans! Each week we bring you some of the best reveals and conversations on the PurseForum, our favorite place to talk about fashion and whatever else strikes our fancy.

valentin outlet

prada outlet

christian louboutin shoes

ray ban outlet

michael kors outlet

chi hair straightener

kate spade outlet,kate spade bags,kate spade outlet online,kate spade outlet store,kate spade handbags,cheap kate spade,kate spade purses

35 Pics That Illustrate Hilary Duff¡¯s Seemingly Endless Love for Chanel Bags

Michael Kors Outlet

Oakley Sungl * es

Coach Outlet

tiffany and co

Cheap Ray Ban Sungl * es

tiffany and co jewelry outlet online

Louis Vuitton,Louis Vuitton Outlet Stores,Louis Vuitton Outlet,100% Authentic Louis Vuitton Outlet,Louis Vuitton Clearance Sale,Cheap Louis Vuitton Handbags Sale,Official Louis Vuitton Website,Cheap Authentic Louis Vuitton Handbags,Louis Vuitton Outlet Las Vegas,Louis Vuitton Factory Outlet Store

Sometimes a sale comes along that¡¯s so good that we have a hard time believing it ourselves, and today, dear readers, is one of those wonderful days. The Barneys Warehouse Best Sale Ever somehow lives up to its name with up to an extra 50% off the site¡¯s already very competitive prices on great brands like Givenchy, Chlo¨¦ and Proenza Schouler.

Valentino Rockstud Shoes

Louis Vuitton Outlet

Oakley Sungl * es

Cheap Ray Ban Sungl * es

Ray Ban Outlet

Oakley Sungl * es

michael kors outlet

We¡¯ve taken the liberty of  * embling ten of our favorite sale finds below, but you¡¯re going to want to check out the full thing. Think of this as a jumping-off point for your weekend shopping excursion. Hurry, though¨Cthis deal expires on November 23.

chi official website

tiffany and co

coach outlet online

ray ban sungl * es

cheap beats by dre

true religion outlet

PurseBlog Asks: What¡¯s Your Black Friday 2015 Strategy?

coach factory outlet

louboutin shoes

Coach Outlet

Louis Vuitton Outlet Stores

Toms Shoes Outlet Online

In spite of the fact that it¡¯s yet to get genuinely cold in NYC and it therefore does not feel like the holidays quite yet, we are exactly one week out from Black Friday 2015. If you¡¯re a longtime PurseBlog reader, you already know what that means around here: bag-centric coverage of the Internet¡¯s best designer deals so you guys know you¡¯re nabbing the best purses at the best prices.

Coach Outlet Online,Coach Factory Outlet,Coach Outlet Store Online,Coach Outlet,Coach Factory Outlet Online,Coach Handbags,Coach factory Stores,Coach Outlet Store Online Purses

cheap ray ban sungl * es

marc by marc jacobs

Chi Flat Iron Official

Michael Kors Outlet,Shop Michael Kors,Michael Kors Outfits,Official Michael Kors Outlet Stores Online Sale,Michael Kors,Michael Kors Outlet handnags California (USA)

The 15 Best Bag Deals for the Weekend of November 20

Cheap Oakley Sungl * es,Oakley Sungl * es,Oakley outlet,Cheap Oakleys,Oakley Eyegl * es,Oakley Gl * es,Oakley Sungl * es Cheap,Oakley Sungl * es Wholesale,Oakley.com

coach outlet online

Cheap Ray Ban Sungl * es

Coach Outlet Online

sungl * eshut.com

Cheap Oakley Sungl * es

Ray-Ban Sungl * es

Tiffany Outlet

Coach Outlet

Tiffany Outlet

coach factory outlet

ray ban sungl * es

hermes bag

oakley sungl * es

In just one week it will be the beginning of the biggest shopping season of the year (and the single most important day in American retail, but, like, no pressure), but now, things are a bit quiet on the shopping front. That doesn¡¯t mean there aren¡¯t exceptional bag deals to be had, though¨Cit just means we had to dig a little, and that¡¯s exactly what we did. Below, check out the fruits of our labors.

cheap ray ban sungl * es

Oakley Sungl * es Outlet

Ray Ban Sungl * es Outlet

Louboutin Shoes

Coach Factory Outlet

Ray-Ban Sungl * es

Oakley Sungl * es,Cheap Oakley Sungl * es,Oakley outlet,Oakley Outlet Store Online,Oakleys,Cheap Oakleys,Oakley Sungl * es Outlet,Oakley Sungl * es Wholesale,Cheap Oakley Sungl * es Outlet Online,Oakley Sungl * es Men,Men's Sungl * es

True Religion Jeans

True Religion

toms outlet

tiffany and co 2015

oakley sungl * es

chi flat iron official website

Toms Shoes Outlet Online

In addition to those, make sure you check out our Deals Page early and often¨Cit¡¯s continuously updated, and it¡¯ll have all the sale and discount news you could ever want next week.

Coach Outlet Store Online

cheap ray ban sungl * es

Gucci Shoes

Although sale season doesn¡¯t get its official start until next week, our friends at yoox.com have a little something special that you can enjoy right now. Through November 21, you can take an extra 15% off the site¡¯s vast sale selection, no code required. On top of that, all orders from the site will ship free through November 22, so that¡¯s even more savings to factor in. Yoox.com¡¯s prices are already fantastic, and this gives you an opportunity to get as much as 55% off!

Louis Vuitton Outlet Online

Ray Ban Sungl * es

Coach Outlet Store Online

Color Story: 14 Burgundy Shoes for Every Fall Occasion

Valentino Shoes

Oakley Outlet

cheap ray ban sungl * es

Michael Kors Outlet Online

Ralph Lauren Outlet Online

Coach Outlet

True Religion Outlet

coach factory outlet

ray-ban sungl * es

chi flat iron 2015 sale

christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,cheap christian louboutin shoes,christian louboutin shoes on sale,discount christian louboutin shoes,fake christian louboutin shoes,christian louboutin shoes for men,christian louboutin shoes outlet,christian louboutin shoes sale

Burberry Handbags

prada outlet store

Every fall, without fail, we look forward to the rich textures and warm hues the cold weather brings to our wardrobes. We already showed you some of our favorite burgundy bags to covet this season (and, might I add, we¡¯re still swooning), but handbags aren¡¯t the only way to showcase this gorgeous shade.

Oakley Sungl * es

Polo Ralph Lauren

Coach Factory Outlet

Christian Louboutin Outlet Online

red bottom shoes

Louis Vuitton

red bottom shoes

Abercrombie And Fitch

chi hair straightener website

oakley sungl * es

Oakley Sungl * es

As you¡¯ve probably noticed (you¡¯re observant!), premier designer brands price the majority of their handbags between $1,500 and $3,000, and a select few even manage to exceed that average range for everyday leather pieces. Those are the bags we most often cover because they¡¯re usually the pieces with the most interesting details and variations, and because of that, they generate the lion¡¯s share of the consumer interest.

Cheap Oakley Sungl * es

True Religion Outlet

Ray Ban Outlet

Ray-Ban Sungl * es

coach handbags

Oakley Sungl * es

Cheap Ray-Ban Sungl * es

oakley sungl * es outlet

burberry outlet

Louis Vuitton Outlet

Valentino Shoes

Louis Vuitton Outlet Stores

Not everyone wants to (or can) pay that kind of money for a bag, though, even if they want a big-name brand. Luckily, there¡¯s a little bit of middle ground.

ray-ban sungl * es for women,cheap ray-ban sungl * es sale under 14.99$,polarized ray-ban sungl * es,ray-ban sungl * es rb 3025 58 aviator,discount ray-ban sungl * es,ray-ban wayfarer sungl * es,fake ray-ban sungl * es,ray ban,ray ban outlet,Ray Ban Sungl * es Outlet Store Online

Valentino Shoes

ray-ban sungl * es

Coach Factory Outlet

true religion jeans outlet

true religion outlet store online

Coach Outlet

Chi Flat Iron Black Friday

Oakley Outlet

Check Out Photos and Prices for Chanel¡¯s Cruise 2016 Bags, in Stores Now

True Religion Jeans

christian louboutin outlet

Louis Vuitton Purses Outlet

Co Co Chanel

Celebs Go to Galas, Soccer Games & Craig¡¯s with Great New Bags

Cheap Ray Bans

valentino rockstud shoes

true religion Jeans

sac chanel,chanel porte monnaie

Toms Shoes

cheap hair straighteners

tiffany jewelry

Beats Headphones Black Friday

Michael Kors

coach factory outlet online

I¡¯m just going to throw this out there, right up front: there is a double dose of Chrissy Teigen in this celeb handbag round-up, and we¡¯ve included one of her pups as a reward for your readership.

michael kors outlet online,michael kors outlet bags,michael kors jet set outlet,michael kors outlet online inc,michael kors outlet store,handbags michael kors outlet,michael kors outlet clearance,Michael Kors Stores Online,Cheap Michael Kors Handbags

true religion jeans

tiffany and co

Louis Vuitton Handbags Outlet

chanel handbags

christian louboutin shoes

chanel porte monnaie

Exclusive: Rebecca Minkoff x PurseBlog ¨C Your Design, Your Way

beats by dre black friday

coach factory outlet

Ray-Ban Sungl * es

tiffany outlet

True Religion Outlet

valentino rockstud shoes

true religion jeans

hermes birkin outlet

Michael Kors Outlet

michael kors outlet

ray ban outlet

ray ban sungl * es

When we started PurseBlog and PurseForum over ten years ago, the very first designer we met was Rebecca Minkoff. At the time, Rebecca and her team were working out of an apartment below her own place, and the tiny NYC office was filled with boxes and bags from end to end.

coach purses outlet

Abercrombie And Fitch Outlet

Michael Kors Outlet Online

ray-ban sungl * es

true religion jeans

Abercrombie Outlet

Michael Kors Outlet

PurseBlog Beauty: 10 Treatments to Keep Your Lips Soft Through Winter

abercrombie and fitch

coach outlet

sac longchamp

Coach Factory Outlet

Red Bottom Shoes

Ralph Lauren outlet

Oakley Sungl * es

valentino outlet

sac chanel blanc

giuseppe zanotti

Here's an extremely excited Behati Prinsloo, greeting the paps in NYC. She's carrying a black leather Balenciaga Cable Bag. I've probably pointed this out before, but I don't love this Balenciaga style, mainly because at first glance, it's easily mistaken for a shopping bag. Your mileage may vary.

Ray Ban Sungl * es

cheap beats by dre

porte monnaie chanel

michael kors

model de sac chanel

Coach Factory Outlet

valentino shoes

Michael Kors Outlet

North Face Jackets

Coach Outlet

coach factory outlet

beats headphones black friday

Louis Vuitton Outlet Stores

One of the trickiest winter beauty problems I¡¯ve ever encountered is how to keep my lips from turning dry and chapped in the harsh Northeastern weather. It¡¯s a problem I never had when I lived in more humid climates, and over the past four winters, I¡¯ve gone through a lot of trial and error in how to fix it.

christian louboutin shoes

true religion outlet

Coach Outlet

toms outlet

valentino outlet

Chi Flat Iron

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Coach Factory Outlet

red bottom shoes for women

sac chanel blanc pascher

michael kors outlet stores

coach factory outlet

Ray-Ban Sungl * es

coachfactory.com

coach outlet

The Beginner¡¯s Guide to Buying Pre-Owned Designer Bags Online

Louis Vuitton

chanel handbags

valentino shoes

ray ban pas cher

coach factory outlet

hermes belts outlet

cheap nike air max

oakley sungl * es

valentino rockstud shoes

Waltzing into a boutique or pulling up your favorite retailer¡¯s website and buying a new bag at full price is great (trust us, we love it), but it¡¯s not the only way. For the huge number of consumers who want to find a good deal, search down a bag they missed in seasons past or find a way to access designs that may not otherwise be readily available to them in their hometowns or online, a new cottage industry has sprung up: designer bag resale sites.

michael kors handbags outlet,michael kors outlet clearance,michael kors outlet locations,michael kors outlet online store 49.00 outlet,michael kors outlet stores,michael kors handbags,michael kors purses outlet,michael kors outlet,michael kors outlet online,cheap michael kors handbags

Coach Factory Outlet,Coach Outlet,Coach Factory Outlet Stores ,Coach Purses, Coach Off black friday,Coach Outlet Store Online sells Coach handbags,Coach Bags,Coach Sungl * es,Compare Prices for Coach

Valentino Rockstud

chanel porte monnaie

Coach Outlet Store Online

tiffany outlet

burberry outlet

oakley sungl * es

Coach Outlet

cheap ray ban sungl * es

coach outlet

kate spade outlet

christian louboutin

kate spade handbag sale,kate spade handbag outlet,discount kate spade handbag,kate spade handbag ebay,kate spade outlet,purple kate spade handbag,kate spade handbag with bowblue kate spade handbag,kate spade handbag sale,kate spade outlet online

5 Under $500: Simple Black Everyday Bags

toms shoes

valentino shoes

beats by dre headphones

coach factory outlet

michael kors outlet online sale

red bottom shoes

Oakley Sungl * es

Perfect Pairs: Coach Link Messenger Bag and Coach Boys Bikers Jacket

tiffany and co jewelry for sale

ray ban sungl * es

beats by dre headphones

Beats By Dre

Toms Shoes Outlet Online

sac chanel cuir blanc

Coach Outlet

michael kors outlet online

coach factory outlet

coach factory outlet

coach outlet

Louis Vuitton

red bottom

Here's Kelly Rowland, heading into LAX with her sleepy son Titan and a black leather Chanel Cl * ic Flap. There's some strong mother-son knitwear coordination going on here.

Cheap Ray Ban Sungl * es

Valentino Shoes

Michael Kors Outlet Online

louboutin shoes

Chi Flat Iron Official

Ray Ban Outlet

From the moment Stuart Vevers took the helm at Coach as the new creative director, there was an immediate impact. I¡¯ve loved seeing the changes take place and Stuart has revamped the brand and brought a freshness that was needed.

model de sac chanel pas cher

Cheap Oakley Sungl * es

portefeuille chanel femme

marc jacobs handbags

coach outlet

beats by dre

north face jackets outlet

kate spade outlet online

coach outlet online

Michael Kors Outlet

The 22 Best Everyday Men¡¯s Bags at Every Price Point Right Now

the north face outlet

toms shoes

Valentino Rockstud Shoes

coach factory outlet

tiffany outlet online

tiffany and co

Toms Shoes Outlet Online

celine handbags

coach factory outlet

oakley sungl * es

coach outlet

Michael Kors Handbags,M. Michael Kors Outlet,Shop Michael Kors,Cheap Michael Kors Handbags,Michael Kors Purses,Michael Kors Handbags Clearance,KORS Michael Kors,Michael Kors Outlet Online

You can¡¯t really blame us for concentrating almost entirely on women¡¯s bags; they have, for PurseBlog¡¯s entire existence, been much more aesthetically interesting than those made for men. The male-focused accessories market is starting to expand a bit, though, and it¡¯s a great time to be a man in the market for a new bag.

oakley sungl * es,cheap oakley sungl * es,discount oakley sungl * es,oakley prescription sungl * es,fake oakley sungl * es,oakley sungl * es outlet,oakley outlet,oakley store,oakley sungl * es wholesale,Cheap Oakley Sungl * es Outlet Online,oakley outlet vacaville

Sac Louis Vuitton

Chanel Outlet

prada handbags

gucci outlet

Oakley Sungl * es

Reese Witherspoon was recently spotted out and about in Santa Monica with her latest handbag acquisition from Salvatore Ferragamo. Reese's love of the Fiamma is well-documented; she owns at least three of them, and this black leather version is her newest. We love the Fiamma, but I'd still love to ask: Why this bag, Reese? Why this bag, out of all bags?

abercrombie and fitch

michael kors outlet online

michael kors outlet

Coach Outlet

michael kors outlet

michael kors

christian louboutin shoes outlet online

marc by marc jacobs

michael kors outlet

Cheap Oakleys

cheap oakley sungl * es

Ray-Ban Sungl * es

sac chanel,sac a main

coach outlet store online

ray ban sungl * es

portefeuille femme chanel

giuseppe zanotti shoes

We brought you an in-depth look at Chanel¡¯s Cruise 2016 handbag lookbook last week, but when we got to poking around the brand¡¯s website, we realized that wasn¡¯t the full story. The number of small leather goods, including the popular Wallet on Chain (WOC) bags, the brand includes in the seasonal spotlight fluctuates with each collection, and this time, there were quite a few pieces well worth some attention.

marc by marc jacobs

valentino outlet

Christian Louboutin Shoes

Ray Ban Outlet

Ray Ban Sungl * es

true religion outlet

Hollister Outlet

kate spade outlet

marc jacobs outlet

tiffany

Marc Jacobs Outlet,Marc By Marc Jacobs handbags,Marc Jacobs Outlet Store,Marc Jacobs,Marc Jacobs Outlet Online,Marc by marc jacobs outlet i Los Angeles, CA, USA Marc by Marc Jacobs Outlet, Marc by Marc Jacobs Los Angeles

sac hermes

Louis Vuitton Outlet

The North Face Jackets

michael kors outlet

We so rarely get to feature dudes in these celeb round-ups, and when we do feature a men, it¡¯s usually Rich Kid EJ Johnson, flaunting his ridiculously high-end handbag collection. (We get it, EJ. You have great taste in bags.) In recent days, however, we¡¯ve seen several celeb dudes stepping out with the ladies in their lives (and their handbags), or simply using giant designer bags to ferry their personal effects through LAX.

christian louboutin

sac chanel,sac a main

chi flat irons

Louis Vuitton Outlet

celine handbags

Gucci Sneakers,Gucci outlet online store, Gucci Shoes outlet,Gucci Purses,Gucci Outlet

red bottom shoes christian louboutin,louis vuitton red bottom shoes,red bottom shoe protectors,men's louis vuitton red bottom shoes,cheap red bottom shoes,red bottom shoes for women,discount red bottom shoes,red bottom shoes men,christian louboutin heels online store,red bottom shoes

Cheap Oakley Sungl * es

louis vuitton,handbags louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton handbags on sale outlet,Shop Designer Handbags,authentic louis vuitton outlet,louis vuitton outlet handbags,louis vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses,louis vuitton sale,louis vuitton shoes,louis vuitton sungl * es,Louis Vuitton New Orleans Saks Store in U.S louis vuitton

First Chanel moved into online sales with its sungl * es, and following in its footsteps is Dior, one of the last premier-luxury brands to hold out on e-commerce. In a world where shopping online has become many consumers¡¯ preferred method, it was only a matter of time before Dior took the plunge.
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton outlet  [ asd@yahoo.com ]  วันที่ 25-11-2558 13:20:32
 
ความคิดเห็นที่ 18 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
http://www.bootsugg.org/ Cheap Boots Ugg
http://www.oakleysungl * esoutlet.name/ Oakley Sungl * es
http://www.oakleyoutletstore.net.co/ Oakley Outlet Online
http://www.yeezyboost350.us.com/ Yeezy Boost
http://www.raybanoutletstoresonline.net/ ray ban outlet online
http://www.ralphlaurenoutletstoreonline.com/ Ralph Lauren Outlet Online
http://www.ray-bansungl * es.top/ Ray-Ban Sungl * es
http://www.tomsoutletstore.org/ Toms Outlet
http://www.katespadeoutletsstore.com/ Kate Spade Outlet
http://www.air-max2015.org/ nike air max 2015
http://www.longchampoutletstore.us.com/ longchamp outlet store
http://www.katespade-outlet.org/ kate spade outlet online
http://www.discontinueduggbootsclearance.com/ ugg boots clearance
ผู้แสดงความคิดเห็น  nike air max 2015  [ huija * aua@gmail.com ]  วันที่ 21-11-2558 08:49:58
 
ความคิดเห็นที่ 17 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Eve (Silent Night),[url=http://www.edhardypopsale.com/][b]ED Hardy Outlet[/b][/url] Christmas Eve (Christmas Eve,12 24th),[url=http://www.michaelkorsoutletsonlines.us.com/][b]Michael Kors Outlet[/b][/url]in most Christian countries is one of the Christmas holiday,[url=http://www.edhardypopsale.com/][b]ED Hardy Clothing[/b][/url] but now, due to the fusion of Chinese and Western culture,[url=http://www.longchampoutlets.us.com/][b]Longchamp Handbags[/b][/url] has become a universal Festival.Christmas Eve traditions is [url=http://www.innnov8.com/][b]Michael Kors Handbags[/b][/url] the device on Christmas day,[url=http://www.innnovate.com/][b]Coach Outlets Online[/b][/url] but with the [url=http://www.coachoutletsonlinestore.us.com/][b]Coach Online Store[/b][/url] Christmas celebrations begin early,[url=http://www.cheap-raybangl * es.us.com][b]www.cheap-raybangl * es.us.com[/b][/url] such as the United States [url=http://www.coachhandbagstore.us.com/][b]Coach Factory Outlet[/b][/url] the day after Thanksgiving,[url=http://www.katespadeoutletsstore.us.com/][b]Kate Spade Handbags[/b][/url] many as early as several weeks before Christmas the Christmas [url=http://www.michaelkorsoutletsstores.us.com/][b]Michael Kors Store[/b][/url] tree has been furnished. Extension [url=http://www.longchampoutlets.us.com/][b]Longchamp Outlet[/b][/url] now refers not only to Christmas Eve on December 24,[url=http://www.michaelkorsoutletsonlines.us.com/][b]Michael Kors Handbags[/b][/url] referring to Christmas Eve, especially on December 24 a day,[url=http://www.cheapjordansretro.us.com/][b]Air Jordan[/b][/url] but due to the General festival atmosphere in the evening easy to mobilize,[url=http://www.coachoutletonlinesstore.us.com/][b]Coach Purse[/b][/url] large-scale activities are concentrated in the evening,[url=http://www.oakleygl * essale.us.com/][b]Oakley Outlet[/b][/url] the solid is known as Christmas Eve,[url=http://www.louis-vuittonfactoryoutlet.com][b]Louis Vuitton Factory Outlet[/b][/url]more appropriate. By then, hundreds of thousands of Europeans and nearly back to the family [url=http://www.coachhandbagsfactoryoutlet.us.com/][b]Coach Handbags[/b][/url] reunion. Christmas night essential celebration or party. Most European and American family members at home, having a big dinner, then sit around the burning fireplace, play and sing together at the table family;[url=http://www.uggbootsoutlets.us.com/][b]UGG Boots[/b][/url] or holding a Christmas costume party,[url=http://www.redbottomshoeoutlet.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] all night long to celebrate [url=http://www.monclerdownjackets.us.com/][b]Moncler Jackets[/b][/url] Christmas Eve is a happy, peaceful, Carnival, reunion on Christmas Eve night. Looking forward to the coming of Christmas, is said to be on Christmas Eve, Santa Claus will quietly give kids presents in their stockings.Christmas Eve on December 24,[url=http://www.toryburch-outlet.us.org/][b]Tory Burch Outlet[/b][/url] Christmas Eve is meant,[url=http://www.northfaceoutletblackfriday.com/][b]North Face Outlet[/b][/url] in English called the Christmas Eve [url=http://www.northfaceoutletblackfriday.com/][b]North Face Black Friday[/b][/url] (Christmas Eve, Christmas Eve), Christmas Eve [url=http://www.burberryoutletsstore.us.com/][b]Burberry Outlet[/b][/url] is also used to denote the day before Christmas. It happened that,[url=http://www.katespadefactoryoutlet.us.com/][b]Kate Spade Black Friday[/b][/url] and Chinese folk "sweep the dust Festival" (Chinese Lunar Calendar December 24, in the family to sweep the dust in most parts of the country,[url=http://www.monclerjacketsoutlet.com.co/][b]Moncler Outlet[/b][/url] "dust" and "old" sounds like "sweep the dust" and "the old"), in old Europe, Christmas Eve is also dust-swept day. For rural parents to this day in particular,[url=http://www.toryburch-outlet.us.org/][b]Tory Burch Shoes[/b][/url] is a very hard day. They want to do many things for Christmas and the new year: busy living,[url=http://www.northfacejacketsinc.com/][b]North Face Jackets[/b][/url] caring for animals, cleaning floors,[url=http://www.katespadeoutletonline.name/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] washing kitchen utensils,[url=http://www.coachhandbagsfactoryoutlet.us.com/][b]Coach Black Friday[/b][/url] baking cakes, decorate the Christmas tree,[url=http://www.katesapdeoutlet.us.org/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] Christmas goose,[url=http://www.maganates.com/][b]Coach Factory[/b][/url] do raise Christmas gifts ... ... Family reunion celebrating the Christmas Eve when parents usually already too tired to [url=http://www.thenorthfaceoutlets.name][b]North Face Outlet[/b][/url]straight up.Many people ask the origin of Christmas Eve. Christmas is on December 25,[url=http://www.north-faceoutlets.us.com][b]The North Face Outlet[/b][/url] Christmas Eve is referring to December 24,[url=http://www.raybangl * es.name/][b]Cheap Ray Ban Sungl * es[/b][/url] Christmas Eve, known as Christmas Eve,[url=http://www.tomshoesoutlet.us.com/][b]Toms Shoes[/b][/url] also known as Christmas Eve. By then, hundreds of thousands of Europeans and nearly back to the family reunion. Christmas Eve Party or a party's essential program. Most European and American family members at home, having a big dinner, then sit around the burning fireplace,[url=http://www.louisvuittons.name][b]Louis Vuittons Handbags[/b][/url]play and sing together at the table family;[url=http://www.michaelkorsoutlet.name/][b]Michael Kors Outlet[/b][/url] or holding a Christmas costume party,[url=http://www.raybanoutlets.com.co/][b]Ray Ban Outlet[/b][/url] all night long to [url=http://www.cheapguccihandbags.us.com][b]www.cheapguccihandbags.us.com[/b][/url] celebrate Christmas Eve is a happy, [url=http://www.hermesbeltstore.com/][b]Hermes Blet[/b][/url]peaceful, Carnival, reunion on Christmas Eve night. On Christmas Eve,[url=http://www.uggbootoutlet.us.com/][b]Cheap UGG Boots[/b][/url] the parents will quietly give kids presents in their stockings.Christmas Eve activities culminated in the Church on Christmas Eve. The Christmas Eve m *  is generally divided into two, a congregation of 9~10 at night; another is a midnight high m * ,[url=http://www.coachfactoryoutlet.name/][b]Coach Factory Outlet[/b][/url] it is Christmas Eve climax. Midnight m *  at midnight,[url=http://www.coachoutlet.name/][b]Coach Outlet[/b][/url] at this time, Christmas, often accompanied by church bells sounded for forgiveness, blessings and joy and happiness in the world.Christmas Eve to sing Christmas songs,[url=http://www.christianlouboutinsoutlets.com/][b]Christian Louboutin Outlet[/b][/url] which is an ancient tradition; according to incomplete statistics,[url=http://www.christianlouboutinshoes.name/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] world recorded Christmas [url=http://www.outletnorthface.name/][b]North Face Outlet[/b][/url] songs about qianshou; long lasting more than 50 first,[url=http://www.katespadeoutleinc.com/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url]and most famous of the Christmas song silent night. This song is a total of 6 sections, section 3 is usually popular (first, second and sixth in the original section) first section of lyrics are: silent night, Holy night! /Everybody rest,/the Holy alone. /Kind son of curly hair,/sleep,[url=http://www.uggbootssale.us.com/][b]UGG Boots Sale[/b][/url] in the wonderful quiet,/sleep, in the wonderful quiet. The first sentence is "silent night",[url=http://www.outletburberry.us.com/][b]Burberry Outlet[/b][/url] song also called the silent night, from now on, [url=http://www.northfacefactoryoutlet.name][b]North Face Factory Outlet[/b][/url] Christmas Eve was named "Eve".On December 11, 1792,[url=http://www.burberryhandbags.name/][b]Burberry Black Friday[/b][/url] the silent night has been translated into almost all of the world's languages, [url=http://www.nike-airmaxaustralia.com/][b]Cheap Nike Air Max[/b][/url] original lyrics are written in German, the first sentence [url=http://www.north-face.us.com][b]North Face Store[/b][/url]is Stille Nacht (silent night or a quiet night),[url=http://www.airmaxsprzedazdla.pl][b]Buty Nike Air Max[/b][/url] yuesefu•moer as the weaving female worker Anna Shuo Hibert and a local garrison infantry bastard at Austria Salzburg was born, his father fled in fear. Baptism, asks an executioner named yuesefu•woergemute in Zell am see Godfather.[url=http://www.uggsbootsoutlet.us.com/][b]Uggs Boots[/b][/url] Moore has a kind heart,[url=http://www.balenciagaoutlet.us.com/][b]Balenciaga Outlet[/b][/url]good things for the weak,[url=http://www.louisvuittonwallets.org/][b]Louis Vuitton Wallet[/b][/url]the poor and children,[url=http://www.uggboots2015.us.com/][b]UGG Boots[/b][/url] but unfortunately the story drove the young Moore has been, until 1815, when Pastor Mo Ercai Presidency of the small town of Oberndorf bei Salzburg, where awareness of the market from the neighboring town of Arnsdorf,[url=http://www.louisvuitton-outletonline.com][b]Louis Vuittons Outlet Online[/b][/url] primary school teachers and the fair organizer fulanci•kesafu•gelubeier,[url=http://www.northfaceoutletstores.us.com][b]North Face Outlet Store[/b][/url]the two men became good friends. Moire (lyrics) and grubel (composition) cooperation of the Christmas song silent night on December 24,[url=http://www.toryburchsoutlet.us.com][b]Tory Burch Outlet[/b][/url] 1818, the first time in the town of Oberndorf church singing, because the organ is bitten,[url=http://www.louisvuittonoutletsonline.us.com][b]Louis Vuitton Outlet Online[/b][/url] temporarily switching to guitar accompaniment. By the way,[url=http://www.uggbootsoutlet.net/][b]UGG Boots Outlet[/b][/url]quiet or silent and "green" are different, but the first to "silent night" has been translated into Chinese, preconceived notions.On December 24,[url=http://www.uggs-boots.us.com/][b]Uggs Boots[/b][/url] 1914, the States participating in the first world war soldier spontaneous truce,[url=http://www.monclerjacketsru.ru/][b]Moncler Jackets[/b][/url]they heard from the radio Austria aolisi•Shuman Opera Actress singing silent night. At the moment, two of her sons are on the front line to listen to the mother's singing,[url=http://www.uggcheapbootstore.com/][b]Cheap UGG Boots[/b][/url]one on the German trenches and one in the forward positions of the Allied army,[url=http://www.timberlandsboots.us.com][b]Timberland Boots[/b][/url] they hope for an early end to the war, came home and mothers.No matter where and how to celebrate Christmas Eve,www.outletgucci.name needs to remember is that [url=http://www.toryburchoutletstores.com][b]Tory Burch Outlet Online[/b][/url] the silent night witnessed the wishes of the people of the world long for peace,[url=http://www.cheapnikeairmax.pl/][b]Nike Air Max Damskie[/b][/url] grateful for your parents on Christmas Eve.Eve was also believed to be Santa Claus and other similar figures with gifts to good children around. In Italy, presents on Christmas Eve morning is open, and in the United Kingdom, and Ireland, and Sweden,[url=http://www.tanienikerosherun.pl/][b]Nike Roshe Run[/b][/url]and Denmark, and Norway, and Finland,[url=http://www.nikeairmaxstore.ru/][b]Nike Air Max[/b][/url]and Portugal,[url=http://www.burberryshandbag.us.com/][b]Burberry Handbags[/b][/url]and Poland,[url=http://www.balenciagahandbags.us.com/][b]Balenciaga Handbags[/b][/url] Christmas gifts are usually opened on [url=http://www.nikeairmax.com.co/][b]Nike Air Max[/b][/url]Christmas night and Christmas morning. In Germany most parts of Christmas presents on Christmas night (German Bescherung) opened. Iceland Christmas on Christmas Eve starting at 6 o'clock in the afternoon,[url=http://www.redbottomshoes.name/][b]Cheap Red Bottom Shoes[/b][/url] church bells will be ringing, people will enjoy a holiday dinner with his family,[url=http://www.toryburchoutletstore.name][b]Tory Burch Outlet Store[/b][/url][url=http://www.toryburchsoutlet.us.com][b]t[/b][/url] then opened presents and spend the evening together. In North America, most of the family opened presents on Christmas morning. For divorced families, children with either father or mother may separate the two-day celebration. Spain gifts until January 6 showing Japanese ([url=http://www.redbottomshoeoutlet.com/][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] de Reyes) will be removed in the morning.[url=http://www.louisvuittonsoutlet.us.com/][b]Louis Vuitton Outlet[/b][/url] Many traditional Christmas stories happen www.ralphlaurenoutlets.name on Christmas night. In Japan, most people believe in traditional Shintoism and Buddhism, religious atmosphere of Christmas,www.ralphlaurenoutlets.name and ordinary people rarely pay attention to the religious significance of Christmas or Christmas Eve. Mostly young people under the influence of commercial hype, to equate Christmas gift exchange Valentine's day, Mardi Gras, or extension of the young party,[url=http://www.cheaptimberlandboots.name][b]Cheap Timberland Boots[/b][/url]couples dating, eating a big meal on Christmas Eve,[url=http://www.ralphlaurenoutlets.name][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url][b]x [/b]causing restaurants and hotels crowd than the Church.In Taiwan,[url=http://www.katespadefactoryoutlet.us.com/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] only a minority of Christians in a traditional way to celebrate,[url=http://www.guccifactoryoutlet.name][b]Gucci Factory Outlet[/b][/url]however, stimulated by the Western culture in recent years,[url=http://www.cheap-raybangl * es.us.com][b]Cheap Ray Ban Sungl * es[/b][/url] as well as the Japan program, the impact of ACG culture, Christmas Eve unrest has grown up among young people, celebrate but transplanted from Japan and the United States in addition to many places will organize Christmas party. In addition,[url=http://www.timberlandoutletstore.us.com][b]Timberland Outlet[/b][/url]the romantic atmosphere of the holiday may easily lead to indulge, and failed to take appropriate measures of contraception, Eve often occur after a woman's abortion tide.Also non-traditional Christian country,www.guccifactoryoutlet.name but during the colonial period in Hong Kong and Macau respectively by the United Kingdom,[url=http://www.michaelkorsoutletusa.us.com][b]Michael Kors Outlet[/b][/url]and Portugal's influence, Eve was young people, children and all the people will celebrate the day. Several 100,000 [url=http://www.uggbootsoutlets.us.com/][b]UGG Black Friday[/b][/url] of thousands of Hong Kong people will see the Christmas lighting to Tsim Sha Tsui East,[url=http://www.ralphlaurenoutlets.name][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url]and the hotel buffet; a lot of people [url=http://www.outletgucci.name][b]Gucci Outlet[/b][/url]exchange gifts on Christmas Eve, young couples are in Tsim Sha Tsui to view the Christmas lights, a Christmas party, or to the Lan Kwai Fong Carnival, religions such as Christians and Catholics are going to participate in Caroling party. Eve also makes many young people in this night "tasted the forbidden fruit," so there "on Christmas Eve, deflowered Eve," said,[url=http://www.cheapguccihandbags.us.com][b]Gucci Handbags[/b][/url] the Hong Kong family planning Association, mother's choice and other organizations received help every year. In Macau, every step into the streets in December will whitewash with strong European Christmas, Christmas tree, Manger,[url=http://www.monclerdownjackets.us.com/][b]Moncler Black Friday[/b][/url] ribbons, lights everywhere. On Christmas Eve,[url=http://www.coachoutletsonlinestore.us.com/][b]Coach Factory[/b][/url]the young friends flock to the central shopping, and like before the Senado and ruins of appreciation from the Catholic Church and Christian [url=http://www.oakleygl * essale.us.com/][b]Oakley Sungl * es[/b][/url] groups organized a [url=http://www.coachhandbagstore.us.com/][b]Coach Handbags[/b][/url] Christmas caroling. By midnight,[url=http://www.katespadeoutletsstore.us.com/][b]Kate Spade Outlet[/b][/url] Macau each and every parish Catholic Church celebrated Christmas midnight m * , particularly in the Cathedral the largest Christmas bells are spread throughout the city,[url=http://www.coachoutletonlinesstore.us.com/][b]Coach Outlet[/b][/url] even non-Catholic religious people also like to [url=http://www.cheapjordansretro.us.com/][b]Cheap Jordans[/b][/url]go to church to feel Christmas atmosphere. And the Macau dynasty area crowds such as cuttlefish,[url=http://www.michaelkorsoutletsstores.us.com/][b]Michael Kors Outlet Store[/b][/url] the young bar orgy Festival.
ผู้แสดงความคิดเห็น  ugg boots  [ uggboot0908@yahoo.com ]  วันที่ 06-11-2558 20:19:44
 
ความคิดเห็นที่ 16 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
<p>The Sheepskin boots from 1910 became popular <a href="http://www.edhardypopsale.com/"><strong>ED Hardy Outlet</strong></a> in the shearing, shearing wool from sheep who removed a small piece <a href="http://www.michaelkors--outlets.us.com/"><strong>Michael Kors Outlet</strong></a> of parchment, after after pruning, to wrap their feet and they called these shoes ugly boots.World War I,<a href="http://www.coachoutletweb.us.com/"><strong>Coach Outlet</strong></a> Australia pilot wrapped two pieces of <a href="http://www.raybangl * es.name/"><strong>www.raybangl * es.name</strong></a> sheepskin into shoes on your feet from the cold, then gradually popular in Australia.In those days,<a href="http://www.katespadeoutletsstore.us.com/"><strong>Kate Spade Outlet</strong></a>Australia snow boots were first discovered the <a href="http://www.cheapairjordans.us.com/"><strong>Cheap Jordans</strong></a> wonderful functions of the air force,<a href="http://www.michaelkorsoutletsstores.us.com/"><strong>Michael Kors Outlet Store</strong></a> it was wool, soft Sheepskin that <a href="http://www.coachoutlet-online.us.org/"><strong>Coach Handbags</strong></a> is outside tanning, so snow boots is Australian air force designated <a href="http://www.coachoutletsonlinestore.us.com/"><strong>Coach Factory</strong></a> production of a special military boots, once it was known as FUGG.Ugg boots really are <a href="http://www.oakleygl * esoutlets.us.com/"><strong>Oakley Sungl * es</strong></a> well know in the world is because the UGG AUSTRALIA brand.In 1979, another surfer Brian Smith,Bought some Australia Sheepskin boots to the United States, began selling in New York,Mainly used for surfing in California. Later,<a href="http://www.katespadeoutletblackfriday.com/"><strong>Kate Spade Outlet</strong></a> he established the UGG Holding Company, <a href="http://www.toryburch-outlet.us.org/"><strong>Tory Burch Outlet</strong></a> UGG trademark is registered,But due to poor management, in 1995,<a href="http://www.longchamp-outlet.us.com/"><strong>Longchamp Handbags</strong></a> Brian Smith sells the shares to Deckers (DEX) outdoor platform,<a href="http://www.pagina16.com/"><strong>Louis Vuitton Outlet</strong></a> the company's Hollywood stars <a href="http://www.innnov8.com/"><strong>Michael Kors Handbags</strong></a> wearing red United States,<a href="http://www.innnovate.com/"><strong>Coach Outlets Online</strong></a> and recognized in several countries.2009 <a href="http://www.edhardypopsale.com/"><strong>ED Hardy Clothing</strong></a> winter snow boots by Deckers UGG trademark ushered <a href="http://www.michaelkors--outlets.us.com/"><strong>Michael Kors Handbags</strong></a> in their spring momentum,<a href="http://www.coachoutletweb.us.com/"><strong>Coach Purse</strong></a> sales skyrocketed overnight.After 2010,<a href="http://www.katespadeoutletsstore.us.com/"><strong>Kate Spade Handbags</strong></a> more Australian uggs brand (like PACIFIC, JOMVOX, AUKOALA, and iPure) entered China in exploring the mainland market.</p>
<p>Deckers (DEX) outdoor <a href="http://www.cheapairjordans.us.com/"><strong>Air Jordan</strong></a> products in China respectively,<a href="http://www.michaelkorsoutletsstores.us.com/"><strong>Michael Kors Store</strong></a> in shoes, clothing, hats,<a href="http://www.coachoutlet-online.us.org/"><strong>Coach Factory Outlet</strong></a> handbags UGG on <a href="http://www.coachoutletsonlinestore.us.com/"><strong>Coach Online Store</strong></a> registered trademarks, and in 2011, the registered trademark is <a href="http://www.oakleygl * esoutlets.us.com/"><strong>Oakley Outlet</strong></a> recognized as a well-known trademark. The company in more <a href="http://www.toryburch-outlet.us.org/"><strong>Tory Burch Shoes</strong></a> than 100 countries around the world registered UGG trademark, others contain "UGG" brands <a href="http://www.longchamp-outlet.us.com/"><strong>Longchamp Outlet</strong></a> are not allowed in Deckers market of the <a href="http://www.uggbootsstores.com/"><strong>UGG Boots</strong></a> country of registration of the company. But in Australia,<a href="http://www.uggbootsstores.com/"><strong>UGG Black Friday</strong></a> Australia United UGG snow boots Manufacturers Association,<a href="http://www.monclerjacketsblackfriday.com/"><strong>Moncler Black Friday</strong></a> to affirm the struggle with Deckers company. They said Australia is <a href="http://www.redbottomshoeoutlet.com/"><strong>Red Bottom Shoes</strong></a> UGG country of origin and Australia's manufacturers have done <a href="http://www.redbottomshoeoutlet.com/"><strong>Christian Louboutin Shoes</strong></a> this boots have done for decades,<a href="http://www.outletskatespade.com/"><strong>www.outletskatespade.com</strong></a> including exported to United States, UGG becomes the common name should be, <a href="http://www.northfaceoutletblackfriday.com/"><strong>North Face Black Friday</strong></a> Australia Court upheld UGG as the generic name of goods approach.In the United States and the Netherlands, and Turkey,<a href="http://www.raybanoutlets.com.co/"><strong>www.raybanoutlets.com.co</strong></a> the Court rejected the claim that "UGG" is the generic name of goods, maintained "UGG" as the <a href="http://www.monclerjacketsblackfriday.com/"><strong>Moncler Jackets</strong></a> validity of a single brand, Chinese courts in the <a href="http://www.northfaceoutletblackfriday.com/"><strong>North Face Outlet</strong></a> adjudication of fake "UGG" trademark in both civil and<a href="http://www.monclerjacketsoutlet.com.co/"><strong>www.monclerjacketsoutlet.com.co</strong></a> criminal cases also made the same decision.</p>
<p>UGG in December 4,<a href="http://www.katespadeoutletblackfriday.com/"><strong>Kate Spade Black Friday</strong></a> 2013 this day for Hao Lei couple served Shang <a href="http://www.burberryhandbagsoutlet.com.co/"><strong>www.burberryhandbagsoutlet.com.co</strong></a> has unique of congratulated gift--cl * ic <a href="http://www.monclerjacketsoutlet.com.co/"><strong>Moncler Outlet</strong></a> simple of Slipper series <a href="http://www.maganates.com/"><strong>Coach Factory</strong></a> most right full responsible of husband and father,<a href="http://www.coachhandbagsblackfriday.com/"><strong>Coach Handbags</strong></a> as love crystal of baby is was dad mother and Pup series warm with, and Crystal flashing of I Do series is to most attention of bride and mother; while UGG also intimate to for relatives prepared has I Do hand package as gift,<a href="http://www.coachhandbagsblackfriday.com/"><strong>Coach Black Friday</strong></a> hope this copies better of memories can for more people brings happiness. As Hao Lei said,<a href="http://www.outletskatespade.com/"><strong>Kate Spade Outlet</strong></a> apart from the first spark of p * ion and love, marriage and the family are sometimes more like a snowy night in winter, perhaps to outsiders is not so vigorous; only and the "different" one with him, quiet stay,<a href="http://www.northfacejacketsinc.com/"><strong>North Face Jackets</strong></a> feelings can be a bright snow melt on the inside,<a href="http://www.raybanoutlets.com.co/"><strong>Ray Ban Outlet</strong></a> always unforgettable romance and tenderness.UGG shares the view that the most "comfortable" and "luxury" the sweetness of life comes from love and family and care--whether it is elegant and colorful glitter, soft and sweet <a href="http://www.burberryhandbagsoutlet.com.co/"><strong>Burberry Outlet</strong></a> skins of reflective material, or simply the <a href="http://www.burberryhandbagsoutlet.com.co/"><strong>www.burberryhandbagsoutlet.com.co</strong></a> sparkling Swarovski Crystal and a warm beautiful wool, I Do series UGG to "hold your hand" lovers of best wishes. UGG hopes that when he is in the heart of the most beautiful "she" put on I Do series,<a href="http://www.raybangl * es.name/"><strong>Cheap Ray Ban Sungl * es</strong></a> this "I do" commitment to her heart; for love, each other is so "different".</p>
ผู้แสดงความคิดเห็น  Michael Kors Handbags  [ CoachOutlet@hotmail.com ]  วันที่ 07-08-2558 21:37:52
 
ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

Spring Michael Kors Outlet pastels? Not for Nicky coach outlet store online Hilton! In coach factory outlet spite of everyone's desire coach handbags for an end to winter, there has been very little springtime to enjoy; we've kind coach outlet of gone straight into summer, so it's getting hot in NYC.Thinking back on your high school style is www.outletnorthface.us.com something most of us coach factory outlet are joyfully chanel handbags,chanel purses really needing to do. Lauren Conrad? Not so much. Even if we all coach factory outlet thought Laguna cheap ray ban sungl * es Beach was the pinnacle of style when the show was on, theres a good chance any viewings now michael kors outlet online would coach handbags some feelings of shock over what we Coach Outlet thought was so fashionable. The www.michaelkorsoutletco.us.com same holds true coach outlet for LC, who www.oakleyoutletstore.us.com out which outfit she true religion outlet from her teenage days."It's me in those jeans that came right about the knee. The capri denim. Everybody else was wearing them, but [pictures are] a reminder they were a www.coachoutletfactoryonline.us.com Coach Outlet,she told MTV News.coach outlet not much that can north face outlet turn around a Tuesday, michael kors outlet, of course, a coach factory outlet surprise sale! From www.marcbymarc-jacobs.com Thursday, you can get up to 75% off handbags, jewelry, clothing and more. michael kors outlet tons of bright, colorful www.raybangl * es.us.com what your oakley sungl * es closet is missing for summer.ray ban sungl * es And did we mention prices coach factory outlet are as low as $29?Why not treat yourself to a little something before the long weekend?It will make MDW even that much more coach factory outlet epic (and coach outlet online this week fly be valentino shoes even faster).Palais du Cinema door guards' rejection of several middle-aged women www.coach-outletstoreonline.us.com invited to www.raybansungl * esweb.com Sunday night's premiere of Carol, the lesbian drama starring coach outlet online coach factory outlet Cate Blanchett, created a ruckus that by Tuesday morning found even www.michael-kors-outletonline.us.com Benicio del Toro-possibly the most unequivocally masculine michael kors outlet online sale star on the screen-joking that he would wear high heels to his own michael kors in protest.

At a gucci outlet press oakley outlet conference for true religion Jeans covert www.outlet-michaelkors.us.com Mexican drug ray ban sungl * es Emily Blunt as a hermes belts tough, michael kors outlet online director Denis www.ray-bansungl * es.com Villeneuve joked that he, along with the film's male marc by marc jacobs stars Benicio del Toro and Josh Brolin, should wear high heels tiffany and co instead of the plain black shoes required by the male dress code.Emily Blunt, a self-confessed tomboy, was aghast when asked about the compulsory heel rule. "That's very coach factory outlet, just when you kind of think there are these new waves of equality," she said. "I think that www.sungl * esoakley.us.com everyone should toms shoes flats, to be honest."Our www.ralphlaurenpolos.us.com Goodman know a www.coachfactoryoutletstore.us.org thing or two about the best prada outlet: handbags and dogs. Once we got chatting we knew a collaboration was in order and to ray ban outlet celebrate our love of dogs and designer handbags, we partnered with Bergdorf Goodman on a series aptly ray ban outlet named www.outletrayban.us.com Coach Best coach factory outlet Friend.Career www.tomsshoeoutletonline.com: Beats By Dre, Bose, cheap oakley sungl * es , New York Fashion Week, Vogue Paris, GQ France, Harper's Bazaar Australia, Cosmopolitan, C-Heads Magazine, Galore ray-ban sungl * es Magazine, Nextdoormodel Magazine, Bullett oakley sungl * es Magazine, Fucking Young,Brands featured: michael kors outlet online sale Abysse, Her the Label, Bianca www.coachoutlets.us.org Chandon & coach outlet Designsadidas coach outlet legendary Stan Smith www.kate-spadesoutlet.com gets a new makeover courtesy www.polosralphlauren.us.com of this dazzling "Midsummer Metallic"colorway.A snake-embossed leather upper is accompanied by metallic accents on the toe, heel and tongue, making for a much bolder coach outlet online than what we www.outletcoach.us.com typically expect from oakley sungl * es tennis low-top. Keep an the north face outlet eye out coach outlet for the sneaker when it hits adidas accounts from June.Alright,so I've lied already in the title. I didn't Coach Outlet meet Al Pacino, but I was in the michael kors outlet same room as him. We shared the same air for a night-that has to count for something.(One person did say they heard of a woman being turned louboutin shoes away by one Ralph Lauren outlet guard coach outlet due to her toms shoes outlet online that they heard she was then www.coachfactory-outlet.us.org another.)

Exactly what coach outlet store online occurred on the true religion outlet carpet oakley sungl * es might be up for marc jacobs outlet debate, but the kate spade handbags blowup has illuminated a larger www.oakleyoutletsstore.us.com issue. In an era when rigidity around gender roles seems to be dissolving-in part thanks to more frequent giuseppe zanotti and humanizing portrayals of LGBT characters in Hollywood-the fact that the ray-ban sungl * es festival www.gucci-outlets.us.com would www.onlineoutlet-michaelkors.com continue to enforce such a rule strikes many as out of step with marc jacobs outlet the industry kate spade at best and flagrantly  * ist at worst.When I heard Al Pacino oakley outlet was going to be doing a black tie coach factory dinner and Q & A event in Leeds, I cheap ray ban sungl * es was all www.cheapnikeairmaxes.com like 'ZOMG! That's michael kors outlet online worth the train coach outlet ride from London town-get me in!With abercrombie and fitch tickets ranging between £500 and £2000, it was looking unlikely that my dream of sharing air with the legend that is Pacino would ever coach outlet store online happen.Yesterday afternoon, 12 burberry outlet nervous Parsons true religion Jeans students, cheap oakley sungl * es each of them finalists in the fourth edition of oakley sungl * es and Kering's Empowering Imagination Contest,gave three-minute tiffany and co presentations of their senior theses. The stakes: marc jacobs handbags Kering's michael kors outlet manufacturing www.burberryoutletstore.us.com facilities and cheap beats by dre material celine handbags libraries, a chance to display kate spade outlet their creations on mannequins in Saks Fifth www.marcsbymarcjacobs.com Avenue's windows, and prada handbags mentorship www.truereligion-jeans.com from Style.com.

Jury coach outlet members www.beatsbydrdre.us.com Wang, marc by marc jacobs actress www.coachoutlet-factoryonline.us.com Aimee abercrombie and fitch Mullins, burberry outlet Saks Fifth Avenue's Colleen coach outlet Sherin, W's Giovanna Battaglia, Kering's Laurent red bottoms shoes Claquin, Parsons' former dean of fashion Simon Collins, and myself got to see and feel the students' work and hear about their inspirations, aspirations, and designer www.thenorth-face.us.com Prada, valentino shoes Raf Simons, and Wang www.tiffanyandcosite.com shout-outs, www.coachoutletstore.us.com but we also saw the influence of Hood by Air's Shayne Oliver and his flair polo ralph lauren clothing.burberry handbags In the end, the winners were clear. www.raybanoutlets.us.com solutions ray ban sungl * es for seated individuals, while Blair Moore's addresses the wardrobe needs of destination travelers cheap ray ban sungl * es and happens to include some toms outlet fantastic modular footwear. abercrombie clothes Both Jones valentino shoes and Moore chanel handbags problems and used their know-how to begin to address them. Jennifer, celine handbags Lupita, Shailene. Who will be 2015's breakout giuseppe zanotti shoes actress? gucci handbags Every year, a new crop of talent emerges cheap nike air max gifting us all with their insane acting skills www.coachhandbagssale.us.com and on-camera grace. With more films focusing on female-www.coachoutletonlinecoachfactory.com characters (www.coachoutletfactory.us.org), the search for who will steal this year's Oscar buzz has already begun.kate spade outlet So who are the coach factory outlet coach outlet online months? Scroll through our list to www.oakleygl * es.us.com see which marc by marc jacobs talented ladies you're going to hermes bag see on the big ray ban outlet screen kicking  *  and having us reaching for an extra box of tissues. We guarantee you'll probably want to Instagram-stalk beats by dr dre and steal their style, too.Perhaps the michael kors outlet emerge at this year's Cannes Film Festival has nothing www.michaelkorsoutletinc.us.com to do with ralph lauren outlet the movies themselves. On Tuesday morning, trade www.oakleysungl * esstore.us.com published a story claiming that several coach factory outlet women were www.outletsonlinemichaelkors.com turned away from ray-ban sungl * es the premiere of prada handbags Cate ray ban outlet Carol on Sunday evening www.michaelkorsoutletonlines.us.com because hollister clothing store they were christian louboutin outlet wearing flats.

Olen ray ban pas cher miettinyt monet kerrat, että farkut ovat aivan liian helppo vaate. Kaapeissani on vaikka millaisia lunettes ray ban, mutta silti valitsen lähes poikkeuksetta jalkaan denimiä. Helppoa, turvallista ja vähän tylsää. Olenkin nyt ollut ihan älyttömän iloinen tästä culottes-housutrendistä, koska se on innostanut ja inspiroinut pukemaan ylle vaatekaapin muitakin lunettes ray ban. Kiireisenä aamuna tulee turvauduttua niin helposti siihen ilmeisimpään, mutta olen nyt yrittänyt lunettes ray ban vähän haastaa ajatuksiani tässä asi * a ja hyödyntää vaatekaappini potentiaalia täysmittaisemmin.Hertta ratkaisi pulman ostamalla toisen samanlaisen lempipaidan, jotta ei kainostelisi käyttää sitä. Minä en ole tainnut koskaan hankkia samaa vaatekappaletta tuplana, mtuta esimerkiksi yhdet halvat lemppariaurinkolasini ostin uudelleen, kun lunettes vue ray ban lunettes ray ban lunettes vue ray ban vähän nitistä liitoksistaan. Kiittelin itseäni, kun lunettes ray ban lunettes de soleil ray ban aurinkolasit pian sen sac chanel todellakin hajosivat ja sain vain napata kaapista uudet (ja samainen malli oli tietysti siihen mennessä jo liikkeestä loppunut).

Yhdet sac chanel kaapin perukoilla odotelleista housuista ovat nämä sac chanel,sac a main lancel Sessùnin lunettes vue ray ban pintatekstuurilla varustetut sac chanel raitahousut, jotka sac lancel,sac a main lancel kuin hanska. Kun vedin nämä jalkaani lunettes ray ban viikolla, parikin ihmistä kysyi, että olenko teettänyt housut räätälillä, kun ne Sac Lancel,sac a main lancel niin täydellisesti. Hyvä istuvuus ei siis tainnut olla vain minun om * a päässäni. :D Vinkiksi muillekin hoikille, bracelet hermes,sac chanel,moc * in louis vuitton,sac kelly hermes,sac celine,sac prada: Sessùnin siluetti sopii erinomaisen hyvin lanteikkaalle mutta vyöräröltä kapealle kropalle! Joka sac chanel , sac longchamp lunettes ray ban olen jostain syystä ihan turhaan pantannut kaapissa, enkä oikein edes tiedä miksi.Joskus myös käy niin, että Sac Lancel,sac a main lancel on lunettes vue ray ban säästellyt kaapissa ihan turhaan, kun aika ja oma maku ajavat siitä ohi. Sitä toteaa hautoneensa lunettes vue ray ban jotakin, mistä olisi voinut olla valtavasti iloa, kunnes sac hermes vaatetta sac chanel ei sitten oikeastaan enää edes kiinnosta käyttää. Jo senkin takia niitä lempivaatteita pitäisi käyttää!

ผู้แสดงความคิดเห็น  coach outlet  [ asf@yahoo.com ]  วันที่ 21-05-2558 13:36:57
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากฝึกงาน -หาประสบการณ์ + เรียนรู้เพิ่มเติม  เขียนแบบ autocad และมีรายได้ด้วย  ในละแวกใกล้บ้าน   (พักอยู่ เทพารักษ์ กม. 1.5 สมุทรปราการ)
ท่านใดให้โอกาส หรือให้เป็นผู้ช่วยเขียนjob เล็กๆ  ช่วยติดต่อ pi_yanun@live.com

ผู้แสดงความคิดเห็น  piyanun  [ pi_yanun@live.com ]  วันที่ 20-10-2552 23:12:07
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

พึ่งเรียนเขียนแบบ autocad  จบ   อยากมีโอกาสเรียนรู้ ++ ได้ฝึกงาน และมีรายได้ด้วย  ในละแวกใกล้บ้าน (พักอยู่ เทพารักษ์ กม. 1.5 )
หากท่านใดให้โอกาส หรือต้องการลูกมือช่วยงาน-และให้โอกาสเรียนรู้ด้วย  ติดต่อกลับ pi_yanun@live.com

ผู้แสดงความคิดเห็น  piyanun  [ pi_yanun@live.com ]  วันที่ 20-10-2552 23:08:41
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
 รับงานเขียนแบบ บ้านพักอาศัย โรงงาน ราคาย่อมเยาว์ พร้อมรายการคำนวณ และประมาณราคาแถมแบบ 3D ให้ครับ
 สนใจ 085-883-4445 ครับ ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  Lam  [ sut4445@hotmail.com ]  วันที่ 13-10-2552 03:15:46
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

หวัดดีคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  *-*  [ sabnkanha_01@hotmail.com ]  วันที่ 10-09-2552 21:13:10
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
พอดีเปิดเจอเว็บ เขียนแบบ สอนเขียนแบบ ฟรี เลยบอกต่อเพื่อนครับ
www.designer-3d.com
ผู้แสดงความคิดเห็น  สอนเขียนแบบ ฟรี ออนไลน์  [ pattra-max@hotmail.com ]  วันที่ 03-08-2552 04:01:25
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากได้แบบก่อสร้างเพื่อไว้ศึกษาจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น  บ่าว  [ Jatupot2009@hotmail.com ]  วันที่ 10-07-2552 06:55:17
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

รับเขียนแบบบ้านไม่ถึง 100 ตรม คิดค่าจ้างยังไงคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  jesy  [ jesy_jj69@hotmail.com ]  วันที่ 25-06-2552 05:17:17
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

รับงานออกแบบ  เขียนแบบ 2D, 3D ทุกชนิด (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา)

งานแบบนักศึกษา   งาน  Project นักศึกษา   งานระบบ  ปรับอากาศ (Air)

ไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical)  งานสุขาภิบาล (Sanitary) ทำ Shop drawing ฯลฯ

ถอดแบบ  ขึ้นรูป 3D   เขียนแบบ Drawing ประกอบการทำ Project  เพื่อนำไปลงเล่ม  

งานประกอบชิ้นส่วน  แกะแบบจริง  เขียนแบบตาม Idea และตามที่ลูกค้าต้องการ

ทำโมเดล 3D เสนออาจารย์   เคลียร์แบบชิ้นงานให้ผลิตได้จริง

โดยใช้โปรแกรม  Solid Work, AutoCAD, Visio, Sketch Up และโปรแกรมอื่นๆ

หรือ เพียงท่านสเก็ตลายเส้นพร้อมขนาดชิ้นงานมาให้เรา  ไม่ว่าจะเป็น  2D, 3D  แล้ว

ส่งไฟล์มาให้เรา ทางเราจะทำการเขียนแบบให้  และส่งกลับเป็นไฟล์ให้ท่าน

สนใจสอบถามรายละเอียด หรือ ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร  0867451178 (คุณพล)

draft_king@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น  พล  [ draft_king@hotmail.com ]  วันที่ 11-06-2552 00:23:44
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

อยากจะได้ข้อมูลทำยังไงดีคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  อยากได้ข้อมูล  [ yamad9@hotmail.com ]  วันที่ 03-06-2552 20:57:39
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เขียนแบบมา3ปีแล้ว เงินอยู่แค่14000นี้ดีไหม คุ้มไหมครับ ช่วยตอบหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น  san  [ sanphet_mm@yahoo.com ]  วันที่ 16-04-2552 20:18:11
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
น่ามีเนื้อหามากกว่านี้นคะ

อยากให้มีรูปการเขียนแบบไฟฟ้า

ประปา
ผู้แสดงความคิดเห็น  กาท  [ kaka_13@hotmail.com ]  วันที่ 20-12-2551 20:54:16
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

รบกวนหน่อยครับคืออยากได้หนังสือเล่มนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามีขายที่ใหนคือตอนนี้ผมทำงานเกี่ยวกับการเขียนแบบอยู่ครับบางทีเขียนไปก็ไม่แน่ใจว่านี้คือมาตรฐานของการเขียนแบบหรือปล่าวเลยอยากเอามาอ่านดูจะได้แน่ใจว่าที่เขียนไปถูกต้องครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น  อู๋  [ urai.2525@hotmail.com ]  วันที่ 06-12-2551 16:17:03
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เอกสารประกอบ  
ผู้แสดงความคิดเห็น  art  [ art-may18@hotmail.com ]  วันที่ 04-12-2551 06:54:07
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับ 2549 
สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ ช่วยตอบด้วยนะครับขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  khanet  [ khanet.p@hotmail.com ]  วันที่ 27-11-2551 20:54:00
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com