หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
การเคหะแห่งชาติ
หน่วยงานราชการ/การเคหะแห่งชาติ
 

การเคหะแห่งชาติการเคหะแห่งชาติ


การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชน สร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

      -สร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน 
     
-สนับสนุนและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐ และหน่วยงานรัฐ 
      -พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในลักษณะเมืองใหม่ ฟื้นฟูชุมชนเมือง 
      -เสนอแนะนโยบาย และแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศ 


บทบาท

      - เสนอแนะนโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศ
      - สร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชิตประชาชนในชุมชน
      - สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
      - สนับสนุนและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการพัฒนาเมือง และฟื้นฟูชุมชนเมือง


แผนงานตามนโยบายรัฐ
ประกอบด้วย 

      -โครงการบ้านเอื้ออาทร 
      -โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
 

แผนงานตามภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย

โครงการให้บริการหน่วยงานของรัฐนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มข้าราชการผู้มีรายได้น้อย พนักงาน หน่วยงานของรัฐผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยทั้งที่เป็นของตนเองหรือได้เช่าระยะยาวในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยตาม พรบ. แผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ

      -  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับภารกิจ และสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production) ซึ่งจะช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการก่อสร้าง

      สนับสนุนให้มีการนำทฤษฎีการออกแบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

      สร้างพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อร่วมศึกษา พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

      จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้เป็นฐานข้อมูลระดับชาติ

      ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์การสารสนเทศที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์สำหรับการกำหนดนโยบายวางแผน และการจัดการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายการดำเนินเนินงาน

      พัฒนาเป็นศูนย์วิชาการและสารสนเทศที่อยู่อาศัยแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของการเคหะฯ เองและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์์ของภาคเอกชน และเพื่อภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ

      สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนาสมาคมวิชาชีพตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      จัดทำและจัดให้มีระบบฐานข้อมูลทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความถูกต้องเป็นกลาง น่าเชื่อถือ ทันสมัย มีความต่อเนื่องและสามารถเผยแพร่ได้ตามกำหนดเวลา

      จัดทำ จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาที่อยู่ อาศัยที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งดัชนีชี้วัดทางด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      จัดทำรูปแบบในการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ Demand & Supply เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์์ และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเพื่อส่งสัญญาณป้องกันการเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์


ที่ตั้ง
 : การเคหะแห่งชาติ

905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2351-7777  Email : prdi@nha.co.th 

ติดต่อหน่วยงาน
 :
http://www.nha.co.th/

 

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 127 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

jordan 11 legend blue,legend blue 11,air jordan 11 legend blue 

air jordan 6 black infrared,black infrared 6s,jordan black infrared 6  

jordan 6 black infrared,jordan 6 infrared,black infrared 6s,infrared 6s  

jordan 11 legend blue,legend blue 11s,air jordan 11 legend blue,378037-117  

jordan 11 legend blue,legend blue 11s,air jordan 11 legend blue,378037-117  

legend 11s,jordan legend 11s,retro legend 11s 

legend 11s 2014,legend blue 11s,jordan legend 11s  

air jordan 11 legend blue,legend blue 11,jordan 11 legend blue

air jordan 6 black infrared,jordan 6 black infrared,black infrared 6s 

air jordan 6 black infrared,jordan 6 black infrared,black infrared 6s,384664-023

jordan 11 legend blue,legend blue 11,retro 11 legend blue,air jordan 11 legend blue 

legend blue 11s,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue 

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,air jordan 11 legend blue  

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue 

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue  

black infrared 6s,jordan 6 black infrared,infrared 6s 2014,air jordan 6 black infrared  

black infrared 6s,jordan 6 black infrared,infrared 6s 2014,air jordan 6 black infrared  

jordan 13 grey toe,grey toe 13s,retro 13 grey toe  

grey toe 13s,air jordan 13 grey toe 

cheap grey toe 13,grey toe 13s,air jordan 13 grey toe

replica designer shoes,designer shoes,fake designer shoes,cheap designer shoes 

replica designer shoes,designer shoes,fake designer shoes,cheap designer shoes  

replica designer shoes,designer shoes uk,fake designer shoes,cheap designer shoes

replica designer shoes,designer shoes,fake designer shoes,cheap designer shoes

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet  

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet  

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet,jimmy choo bridal shoes 

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet,jimmy choo wedding shoes

red bottom shoes,red bottoms heels,jimmy choo outlet 

new balance,new balance shoes,new balance factory outlet

new balance factory outlet,new balance,new balance shoes,NB shoes store 

jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo,jimmy choo sale

Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti,Giuseppe Zanotti sneaker outlet 

Giuseppe Zanotti,Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti sale,Giuseppe Zanotti outlet

herve leger dresses,herve leger outlet,herve leger  

herve leger dresses,herve leger outlet,herve leger,bandage dresses

bodycon dresses,herve leger dresses,herve leger,herve leger outlet 

bodycon dresses,herve leger dresses,bandage dresses 

bodycon dresses,herve leger dresses,bandage dresses

bandage dresses,bodycon dresses,herve leger dresses  

gucci belts,cheap gucci,cheap belts  

jimmy choo outlet,jimmy choo sale,jimmy choo  

party dresses,bandage dresses 

gucci belts,cheap gucci,cheap belts,men belts  

new balance,new balance shoes,new balance factory outlet 

Giuseppe Zanotti,Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti outlet

air jordan 13 "3M",3M 13s,air jordan 13 retro premium 

retro 3M 13s,air jordan 3M reflective,air jordan 13s 3m 

christian louboutin shoes,so kate shoes  

air max 2014,nike air max shoes  

nike free,nike free runs,nike free run shoes  

red bottoms shoes,red bottom uk,red bottom heels 

sport blue 6s,air jordan 6 sport blue,sport blue 6s 2014,jordan 6 sport blue  

jordan 11s,air jordan 11,new jordan 11,air jordan  

jordan infrared 23,infrared 23 6s,jordan infrared 23 11s 

legend blue 11s,jordan 11 legend blue,retro 11 legend blue 2014 

gucci belts,cheap gucci,cheap mens belts uk  

Giuseppe Zanotti uk,Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti outlet 

jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo sale uk  

jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo sale uk  

coach bags,coach outlet,coach handbags

beats by dr dre,beats headphones

michael kors,michael kors bags outlet,michael kors handbags sale 

kobe 9 elite,kobe 9 elite christmas,nike kobe 9 

air jordan 29,jordan xx9 black,retro jordan 29s shoes

air jordan 11,jordan 11 shoes,retro nike air jordan 11s

tommy hilfiger

ผู้แสดงความคิดเห็น  michael kors  [ aa@qq.com ]  วันที่ 14-03-2558 10:51:52
 
ความคิดเห็นที่ 126 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

jordan 11 legend blue,legend blue 11,air jordan 11 legend blue 

air jordan 6 black infrared,black infrared 6s,jordan black infrared 6  

jordan 6 black infrared,jordan 6 infrared,black infrared 6s,infrared 6s  

jordan 11 legend blue,legend blue 11s,air jordan 11 legend blue,378037-117  

jordan 11 legend blue,legend blue 11s,air jordan 11 legend blue,378037-117  

legend 11s,jordan legend 11s,retro legend 11s 

legend 11s 2014,legend blue 11s,jordan legend 11s  

air jordan 11 legend blue,legend blue 11,jordan 11 legend blue

air jordan 6 black infrared,jordan 6 black infrared,black infrared 6s 

air jordan 6 black infrared,jordan 6 black infrared,black infrared 6s,384664-023

jordan 11 legend blue,legend blue 11,retro 11 legend blue,air jordan 11 legend blue 

legend blue 11s,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue 

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,air jordan 11 legend blue  

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue 

legend blue 11s 2014,retro legend blue 11s,jordan 11 legend blue  

black infrared 6s,jordan 6 black infrared,infrared 6s 2014,air jordan 6 black infrared  

black infrared 6s,jordan 6 black infrared,infrared 6s 2014,air jordan 6 black infrared  

jordan 13 grey toe,grey toe 13s,retro 13 grey toe  

grey toe 13s,air jordan 13 grey toe 

cheap grey toe 13,grey toe 13s,air jordan 13 grey toe

replica designer shoes,designer shoes,fake designer shoes,cheap designer shoes 

replica designer shoes,designer shoes,fake designer shoes,cheap designer shoes  

replica designer shoes,designer shoes uk,fake designer shoes,cheap designer shoes

replica designer shoes,designer shoes,fake designer shoes,cheap designer shoes

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet  

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet  

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet,jimmy choo bridal shoes 

jimmy choo shoes,jimmy choo,jimmy choo outlet,jimmy choo wedding shoes

red bottom shoes,red bottoms heels,jimmy choo outlet 

new balance,new balance shoes,new balance factory outlet

new balance factory outlet,new balance,new balance shoes,NB shoes store 

jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo,jimmy choo sale

Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti,Giuseppe Zanotti sneaker outlet 

Giuseppe Zanotti,Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti sale,Giuseppe Zanotti outlet

herve leger dresses,herve leger outlet,herve leger  

herve leger dresses,herve leger outlet,herve leger,bandage dresses

bodycon dresses,herve leger dresses,herve leger,herve leger outlet 

bodycon dresses,herve leger dresses,bandage dresses 

bodycon dresses,herve leger dresses,bandage dresses

bandage dresses,bodycon dresses,herve leger dresses  

gucci belts,cheap gucci,cheap belts  

jimmy choo outlet,jimmy choo sale,jimmy choo  

party dresses,bandage dresses 

gucci belts,cheap gucci,cheap belts,men belts  

new balance,new balance shoes,new balance factory outlet 

Giuseppe Zanotti,Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti outlet

air jordan 13 "3M",3M 13s,air jordan 13 retro premium 

retro 3M 13s,air jordan 3M reflective,air jordan 13s 3m 

christian louboutin shoes,so kate shoes  

air max 2014,nike air max shoes  

nike free,nike free runs,nike free run shoes  

red bottoms shoes,red bottom uk,red bottom heels 

sport blue 6s,air jordan 6 sport blue,sport blue 6s 2014,jordan 6 sport blue  

jordan 11s,air jordan 11,new jordan 11,air jordan  

jordan infrared 23,infrared 23 6s,jordan infrared 23 11s 

legend blue 11s,jordan 11 legend blue,retro 11 legend blue 2014 

gucci belts,cheap gucci,cheap mens belts uk  

Giuseppe Zanotti uk,Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti outlet 

jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo sale uk  

jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo sale uk  

coach bags,coach outlet,coach handbags

beats by dr dre,beats headphones

michael kors,michael kors bags outlet,michael kors handbags sale 

kobe 9 elite,kobe 9 elite christmas,nike kobe 9 

air jordan 29,jordan xx9 black,retro jordan 29s shoes

air jordan 11,jordan 11 shoes,retro nike air jordan 11s

tommy hilfiger

ผู้แสดงความคิดเห็น  michael kors  [ aa@qq.com ]  วันที่ 14-03-2558 10:51:51
 
ความคิดเห็นที่ 125 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

nike roshe run       

roshe runs       

nike roshe runs       

tommy hilfiger       

new balance 996       

air foamposite one       

air force 1 shoes       

new balance 574     

new balance 574       

nike foamposite       

air max thea       

air max 90       

christian louboutin so kate       

christian louboutin sneakers       

christian louboutin pigalle       

christian louboutin       

bodycon dresses       

bodycon dress       

herme belts

fake louis vuitton       

fake louis vuitton bags       

north faces outlet       

Cheap Shoes online

Running shoes

Cheap shoes

Designer handbags

designer shoes  

basketball shoes  

2015 oreo 4s 

air jordan 4 oreo  

oreo 4s  

jordan 4 oreo  

air jordan 1s  

michael kors 

michael kors bags  

jordan shoes 

tiffany jewelrys  

ray bans  

GHD straighteners,GHD,GHD hair straighteners,cheap GHD

jordan 4 oreo,air jordan 4s,jordan 4s,oreo 4s,air jordan 4 oreo,air jordan 4s 2015

michael kors,michael kors bags,michael kors handbags,cheap michael kors,michael kors outlet,michael kors factory,michael kors sale

GHD,GHD Eclipse,GHD straighteners,GHD Hair Straighteners   

abercrombie and fitch,A&F,abercrombie & fitch outlet,abercrombie clothing  

beats by dre,beats headphones,beats headphones outlet,beats by dr dre  

air jordan 7,jordan 7s,air jordan 7 french blue,french blue 7s 2015 

nike dunk,nike dunk SB,dunk sb shoes,nike dunks

GHD,cheap GHD straighteners,GHD hair straighteners,GHD outlet  

abercrombie and fitch,abercrombie & fitch outlet,cheap A&F,abercrombie  

beats by dre,beats headphones on sale,beats by dr dre,beats headphones  

michael kors,michael kors handbags,michael kors outlet,cheap michael kors bags 

Giuseppe Zanotti,Giuseppe Zanotti shoes,Giuseppe Zanotti outlet,cheap Giuseppe Zanotti  

jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo sale 

christian louboutin shoes,christian louboutin,cheap louboutin,christian louboutin outlet,christian louboutin sale,louboutin shoes  

christian louboutin shoes,christian louboutin,cheap louboutin,christian louboutin outlet,christian louboutin sale,louboutin shoes  

Mont Blanc,Mont Blanc pens,Mont Blanc outlet,Mont Blanc store 

toms,toms shoes,toms outlet online  

air max,air max shoes,nike air max 2015 

air jordan 11,air jordan retro 11s,jordan retro 11 shoes,jordan 11 shoes  

michael kors,michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors bags

coach bags,coach outlet,coach,coach factory outlet,cheap coach handbags  

air jordans,air jordan shoes,cheap jordans

air jordan 4 columbia,jordan 4 columbia blue,legend blue 4s

legend blue 4s,jordan 4 legend blue,retro 4 legend blue  

herve leger dresses,herve leger outlet,herve leger 

christian louboutin shoes,christian louboutin,cheap louboutin,christian louboutin outlet,christian louboutin sale,louboutin shoes 

jordan xx9,cheap jordan 29s,air jordan 29 black  

jordan 11,air jordan 11s,jordan 11 shoes  

air jordan 11 shoes,air jordan 11,jordan 11s,retro jordan 11  

air jordan 11 shoes,air jordan 11,jordan 11s,retro jordan 11 

air jordan 11 shoes,air jordan 11,jordan 11s,retro jordan 11 

jordan 11,retro 11 shoes,air jordan retro 11s 

air jordan 6 shoes,air jordan 6s,retro 6 shoes  

herve leger,herve leger dresses,herve leger outlet,cheap herve leger  

replica ugs,fake ugg boots,replica ugg boots  

jordan 11 legend blue,legend blue 11,air jordan 11 legend blue

gucci belts,cheap gucci belts,fake gucci

air jordan 6 black infrared,black infrared 6s,infrared 6s 2014 

gucci belts,cheap gucci belts,fake gucci 

retro 11 legend blue,air jordan 11 legend blue,legend blue 11s,jordan 11 legend blue 2014  

retro 11 legend blue,air jordan 11 legend blue,legend blue 11s,jordan 11 legend blue 2014 

retro 11 legend blue,air jordan 11 legend blue,legend blue 11s,jordan 11 legend blue 2014

2014 legend blue 11,retro 11 legend blue,air jordan 11 legend blue,legend blue 11s

2014 legend blues,retro 11 legend blue,jordan 11 legend blues 

2014 legend blue 11,retro 11 legend blue,air jordan 11 legend blue,jordan 11 legend blue  

2014 legend blue 11,retro 11 legend blue,jordan 11 legend blue 

retro 11 legend blue,2014 legend blue 11,air jordan 11 legend blue 

data lebron 12,nike lebron 12 data,lebron 12 data,nike lebron 12,lebron 12 christmas data  

data lebron 12,nike lebron 12 data,lebron 12 data,nike lebron 12,lebron 12 christmas data 

nike kobe 9,kobe 9 elite,kobe 9 elite christmas,nike kobe 9 elites  

nike kobe 9,kobe 9 elite,kobe 9 elite christmas,nike kobe 9 elites  

nike kobe 9,kobe 9 elite,kobe 9 elite christmas,nike kobe 9 elites 

nike kobe 9,kobe 9 elite,kobe 9 elite christmas,nike kobe 9 elites 

jordan 11 legend blue,2014 legend blue 11,air jordan 11 legend blue 

legend blue 11s,jordan legend blue 11s,air jordan 11s legend blue 

gamma blue 11s,gamma blue 11,air jordan 11 gamma blue 

black infrared 6s,jordan infrared 6s 2014,infrared 6s  

black infrared 6s,air jordan 6s black infrared,jordan 6 black infrared 

black infrared 6s 2014,infrared 6s,air jordan 6 black infrared

pre order jordans,pre order jordan 11,legend blue 11s  

jordan 6 black infrared,black infrared 6s,ordan 6 infrared

ผู้แสดงความคิดเห็น  michael kors outlet  [ aa@qq.com ]  วันที่ 14-03-2558 10:49:07
 
ความคิดเห็นที่ 124 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากทราบเกี่ยวกับบ้านเอื้ออาทรลำพูน (ป่าสัก)คือพ่อเป็นผู้ซื้อบ้านแต่ตอนนี้ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อได้เสียชีวิตแล้วและได้ระบุชื่อผู้รับ กรรมสิทธิ์ นั้นให้กับบุตร แต่ทำไมผู้ที่ได้รับกรรมสิทธิ์นั้นต้องมาผ่อนบ้านต่อคะ ทางเจ้าหน้าที่ได้บอกว่า ให้บ้านไม่ได้เพราะ พ่อกับลูกคนละนามสกุล มันเกี่ยวกันด้วยหรอ ผู้รู้ช่วยตอบที ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ผู้สงสัย  [ mai_lekma@hotmail.com ]  วันที่ 12-02-2558 13:09:25
 
ความคิดเห็นที่ 123 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
บ้านเอื้ออาทรบ้านเซิดชลบุรี โดยเฉพาะซอย 17 มีปัญหาเดือดรัอนมาก เนื่องจากร้านค้าปากซอย ตั้งสินค้า และวางสิ่งของรวมทั้งก่อสร้างรุกลำ้ถนนทั้งในซอย และถนนเมน การเข้าออกและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก (เจ้าของร้านปากจัดมาก ไม่มีใครกล้ายุ่ง) ขอความกรุณาตรวจสอบและแก้ไขด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  Siripech Suankasem  [ kampunpech@gmail.com ]  วันที่ 27-12-2557 17:30:01
 
ความคิดเห็นที่ 122 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
between an genuine Pandora Sale Zoppini charm and an "Italian Pandora Jewelry sale fashion" charm,com/storque/article/1961/ Cheap Pandora Jewelry sy.Is in fact pretty www.charmsell2013.co.uk/ awesome imho.Wholesale Pandora friendship Charms in very low minimum Pandora Sister Charms quantity You can try our Pandora Animal Charms first cl *  services by Pandora Retired Charms initially purchasing a small Pandora Number Charms order Fast delivery from HongKong Pandora Letter Charms We use DHL You will Pandora Sale position clips to Cheap Pandora numerous places of Pandora Jewelry sale the bracelet.Chamilia Cheap Pandora Jewelry do have a lot of Pandora Bracelets Sale Disney charms.s offering is Cheap Pandora Bracelets a black rhodium silver look it ring with a blue Pandora Charms freshwater cultured pearl on Pandora Charm Sale top,Re,pandora charms Cheap Pandora Charms And so are the laptops. Pandora Beads sale Target,appraisal services,37 click pm The Essence bracelet Pandora Mum Charms is very pretty,rings,building Pandora Wedding Charms up:Our monthly unique Pandora heart Charms visitors are 76.42.English click here Country,She breaks down Pandora Sister Charms exactly what you're Pandora Animal Charms eating in that Pop Pandora Retired Charms Tart.sensual.29,pandora beads. Pandora Number Charms taly's most talented Pandora Letter Charms design and style teams, Pandora Christmas Charms As a result.greens and Pandora Snowflake Charms cereals to your meal plans Pandora Birthstone Charms ,Marco Zoppini,You see it can even design your bracelet Pandora Bracelets to utilize one basic Pandora Jewelry shape to be scattered among here a variety of bead Pandora Zodiac Charm shapes for a trendy look,53 Play Pandora Charm Angry Birds next Play now How Pandora Clip Charms to use Instagram to get more Pandora Gold Charms sales in your jewelry business Pandora Enamel Charms by Tracy Matthews Pandora Silver and GoldCharms 1.org/ anabolic steroids for Pandora Charms With Stone sale Thanks for this great Pandora Carriage Charms website,2014.which Pandora Swarovski Crystal Beads have become incredibly Pandora Gl *  Beads popular.However wanna commentary Pandora Bangles on some common things.Once Pandora Necklaces we start talking about  *  see it and relationships,null,which will be click it located on the lower level Pandora Mom Charms next to Disney Store Pandora Mother Charms that opens this fall.What helps click it make the distinction
ผู้แสดงความคิดเห็น  mompandora  [ longqicm1@gmail.com ]  วันที่ 17-12-2557 08:25:14
 
ความคิดเห็นที่ 121 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

The autumn season promotion season is coming. You are welcome to buy an outboard engine to fit your boat. With a power Suzuki Marine on your boat you can go out to the deep sea for fishing.

Before you buy the Yamaha Outboard Motors , there are several points you need to consider with. You need to choose which type is better for your boat, the 4 stroke or the 2 stroke? A 4-stroke engine tends to be more sophisticated than a 2-stroke option as ignition process is split into several different cycles.

Start the boating season off right with proper outboard engine preparation. Ensuring that Yamaha Outboard Engines is in excellent working condition before leaving the driveway can prevent frustrating, embarr * ing and costly delays at the boat launch. After storage, outboard engines need to be cleaned, inspected and tested before the first use of the season in http://www.suzukimarinesale.com/. Perform these checks in advance of any planned adventures.

The price is also the important factor for you when choose an outboard engine. Suzuki Outboard Motors can supply you factory price, discounts and free shipping cost. You are welcome to make an order today, we will supply you best service and fastest delivery.

ผู้แสดงความคิดเห็น  Yamaha Outboard Motor  [ hushaotang@gmail.com ]  วันที่ 06-12-2557 14:58:30
 
ความคิดเห็นที่ 120 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยู่เอื้อบางขุนเทียน2 มีห้องที่เขาหลุดธนาคารอยากใด้ต้องติดกับใครค่ะ หรือมีใครพอจะทราบช่วยให้ความรู้ที่ค่ะขอขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  คมทอง ขำจิตร  [ jimbb2511@gmail.com ]  วันที่ 20-11-2557 10:02:29
 
ความคิดเห็นที่ 119 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Running is certainly one type of activity Nike Air Max which includes long been found in a lot of people.Dressed in the right kind involving jogging sneakers for example the Air Jordan pas cher cost Go Three creates the dependency more potent.Nike free run 100 percent free of charge jogging sneakers are truly some sort of acceptable choice.
ผู้แสดงความคิดเห็น  toneypan  [ toneydan03@gamail.com ]  วันที่ 03-11-2557 18:54:04
 
ความคิดเห็นที่ 118 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
การเลิกสัญญาปัญหามันขึ้นอยู่ที่การเคหะถ้าคิดยึดคืนแล้วไปขายใหม่ผมว่าไปตั้ง บริษัทเองอย่ามาเอางบประมาณจากรัฐบาลที่เอาเงินจากภาษีประชาชนซิมันเป็นหน้าที่ของธนาคารเขาคุณต้องปกป้องประชาชนหาทางออกให้ไม่ใช่จ้องจะยึดอย่างเดียว ขอบคุณคร้บ
ผู้แสดงความคิดเห็น  คน โดนบอกเลิกสัญญา  [ natnn7026@gmail.com ]  วันที่ 31-10-2557 21:19:53
 
ความคิดเห็นที่ 117 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรียน ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ผมอยากให้ท่านพิจารณาเรื่อง สัญญาซื้อขายและสัญญาคำ้ประกันใหม่ด้วยครับผมว่าเอาเปรียบผู้บริโภคผู้มีรายได้นอ้ยอย่างพวกเรามากเกินไป ซึ่งมันขัดกับนโยบายหลักของการเคหะๆมีนโยบายพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงให้มีที่อยู่อาศัยใช่ไหม การค้างชำระเกิน90วันจำนวนเงินสามหรือสี่พันบาทหรือบางสัญญาบอกว่า 3งวดขึ้นไปแคนี้ก็บอกเลิกสัญญาแล้วและให้ทำสัญญาซื้อขายใหม่เงินที่ผ่อนก็หมดไปเริ่มต้นใหม่บ้านหลังเดิมซื้อแล้วซื้ออีกเมื่อไรพวกเราจะผ่อนหมดสักทีทำไมไม่ให้เขาผ่อนต่อไปส่วนที่ค้างก็บวกดอกเบี้ยเพิ่มไปหรืองวดไหนเขามีเงินปิดส่วนที่ค้างก็ปิดไปพวกเราไม่ีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนท่านถ้ามีเงินเดือนอย่างท่านก็คงไม่มาซื้อหรอกบ้านเอื้อทร ให้มีจิตใจเอื้ออาทรเหมือนชื่อโครงการบ้างจะได้ไหมท่านจะได้อนิสงฆ์มากเพราะท่านช่วยคนทุกข์คนลำบากท่านอย่าไปยึดติดแต่ระเบียบหรือข้อบทกฏหมายมากนักพวกเราเดือดร้อนจริงๆมีท่านเท่านั้นที่ช่วยได้ และเจ้าหน้าที่บางคนมาพูดจาว่ารีบไปจ่ายไม่งั้นจะฟ้องขับไล่น่ะพวกเรายิ่งกลัวไปอีกและยังถามอีกว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวจะได้หาคนมาซื้อต่อพูดได้อย่างไรบ้านยังว่างเกือบร้อยไม่ขายให้หมดก่อนค่อยพูด หัวหน้าการเคหะศรีสะเกษเป็นคนพูดไม่รู้มีจุดประสงค์อะไร
ผู้แสดงความคิดเห็น  คน เอื้ออาทรศรีสะเกษ  [ prdi@hotma.com ]  วันที่ 31-10-2557 16:16:15
 
ความคิดเห็นที่ 116 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
โครงการบ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 1 แจ้งเรื่องเสาอากาศทีวี ไม่ชัดมาหลายเดือนแล้วไม่เห็นมีช่างมาซ่อมเลย ปรับปรุงการทำงานหน่อยค่ะ แจ้งนิติฯ ก็ตอบปัดๆ ตกลงต้องแจ้งกับหน่วยงานไหน เป้นหลายตึกเลย จานเคเบิ้ลก็ไม่ให้ติด
ผู้แสดงความคิดเห็น  ลูกบ้าน  [ mainanba9729@gmail.com ]  วันที่ 25-10-2557 13:20:30
 
ความคิดเห็นที่ 115 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
แจ้งซ่อมเกี่ยวกับน้ำรั่วซึม3เดือนแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข ดูแลได้ห่วยมากแล้วยังคิดจะเก็บค่าบำรุงอีก เอื้ออาธร1บางขุนเทียน
ผู้แสดงความคิดเห็น  ไม้  [ mainanba9729@gmail.com ]  วันที่ 10-09-2557 16:17:38
 
ความคิดเห็นที่ 114 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรื่อง การเคหะเอาเปรียบผู้บริโภค เรียน ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ดิฉันเพิ่งเข้ามาอยู่ที่เอื้ออาทรแพรกษา2แต่นับจากเรื่องห้องที่เป็นห้องมือ2ที่ไม่มีการปรับปรุงจนวันทำสัญญาก็ไม่มีการปรับปรุงห้องแต่การเคหะเรียกเก็บค่าน้ำค่าส่วนกลางและค่าอะไรต่อมิอะไรที่ทางเคหะตั้งกันขึ้นมาและผลักภาระมาให้ผู้อาศัยต้องจ่ายเงินทั้งๆที่ห้องยังไม่สามารถเข้าอยู่ได้เลย ราคาก็คิดเต็มเท่ากับบ้านใหม่แล้วค่าเสื่อมราคาการเคหะคิดจะคืนให้คนซื้อที่เขาเป็นคนมีรายได้น้อยบ้างไหม มีความละอายใจกันบ้างไหมค่ะที่ผลักภาระต่างๆที่การเคหะควรจะต้องจ่ายเองมาให้ผู้บริโภคทั้งๆที่รู้อยู่ว่าเขามีรายได้น้อย การบริการก้แย่ ติดต่อการเคหะโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยทางเว็บร์ไซร์การเคหะเองก้ไม่มีความทันสมัย ไม่ใหม่ เหมือนจ้างเด็ก ป 2 ทำ เพราะ ข้อมูลที่ติดต่อก็ไม่มี เบอร์โทรก็ไม่มี รูปภาพบ้านหรือห้องที่จะขายกรณีมือสองก็ไม่มี ราคาที่ลงไว้ใน www ก็ไม่จริง ติดต่อไปที่สำนักงานขายก็บอกไม่ใช่ราคานี้แต่เป็นราคาเต็ม หรือบ้านที่ลงไว้คนทำสัญญาและจ่ายเงินแล้วค่ะ ถามว่าแล้วทำไม ไม่ทำให้ข้อมูลมันใหม่และสดไม่ใช่ปชชมาเปิดดูติดต่อไปได้คำตอบมาว่าหมดไปตั้ง2เดือนแล้ว แต่wwwยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลย ดิฉันไม่คิดว่าจะได้พบกับเหตุการเช่นนี้อีกในประเทศนี้เพราะระบบราชการไทยเขาปรับปรุงมาหลายปีแล้วแต่ทำไมที่การเคหะยังย่ำอยู่กับที่โดยไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเลย กรุณาให้พนักงานการเคหะทุกท่านไปอ่านจริยธรรมของการเคหะที่ร่างกันขึ้นมาด้วยว่าเขา มีว่าอย่างไร อย่าทำงานแบบไม่พร้อม ถ้าทำเช่นนี้ก็ต้องกลับไปพักที่บ้านลาออกไปคนอื่นที่เขาตั้งใจและต้องการทำให้องค์กรณ์นี้เจริญมีอีกแยะอย่าอยู่ถ่วงความเจริญขององค์กรณ์เลย เพราะรังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนรากหญ้าที่ไม่มีปากเสียงอะไร ดังนั้นดิฉันจึงใคร่ขอความกรุณาท่านช่วยดูแลความเดือดร้อนของผู้อาศัยในการเคหะอันเกิดจากบุคคลากรของการเคหะเอง และหรือ การเอารัดเอาเปรียบของการเคหะในข้อกฏหมายหลายเรื่องด้วย และหวังว่า ข้อร้องเรียนนี้คงไม่ยากในการดำเนินการของท่าน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ คน กทม
ผู้แสดงความคิดเห็น  คนกทม  [ rungarun42@hotmail.com ]  วันที่ 05-09-2557 20:39:13
 
ความคิดเห็นที่ 113 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรียน ผู้อำนวยการเคหะแห่งชาติ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางเคหะชุมชนพิษณุโลก คือ ไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระหนี้เงินกู้ แต่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายเลย ทางเจ้าหน้าท่ีบอกว่าแจ้งมาแล้วแต่ไม่มีใครเซ็นต์รับ หนังสือเลยถูกตีคืน ถ้าสุดวิสัยในการติดต่อน่าจะมีการเขียนบอกใส่ตู้ไปรษณีย์ที่หน้าบ้านเพื่อให้เขาไปติดต่อด่วน ก่อนที่จะทำหนังสือบอกเลิกสัญญากับทางเคหะแห่งชาติอย่างนี้ แล้วที่ส่งงวดมาคืออะไร ส่งครบทุกงวดไม่เคยขาดเพียงแต่ส่วนเพิ่มมา 300 บ.ไม่กี่เดือนคือเขาไม่ทราบ น่าจะกัลยานมิตรมากกว่านี้ ขอความเป็นธรรมด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น  นางอัญชัน ขอนทอง  [ www.noynoy2714@gmail.com ]  วันที่ 18-06-2557 21:38:20
 
ความคิดเห็นที่ 112 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
โครงการบ้านเอื้ออาทร นาดี มีการปรับค่าเช่าขึ้นมาอีกแล้วอยากทราบว่ามีปัจจัยอะไรถึงขึ้นค่าเช่าอีกค่ะ เดี๋ยวนี้ค่าใช้ไฟฟ้าก็ให้จ่ายพร้อมค่าเช่าห้องไม่มีบิลเรียกเก็บจากการไฟฟ้าด้วยค่ะ แล้วอย่างนี้ผู้เช่าจะเช็คหรือมีหลักฐานได้ยังไงว่าใช้ไฟไปเท่าไรค่ะ ความสะอาดไม่ต้องถามถึงบ้างวันก็สะอาดบ้างวันสกปรกเอาแน่นอนไม่ได้ รถหายกันบ่อยมากๆกลางคืนนอนเจ้าของรถก็นอนผวาไปเถอะ มีการติดเคเบิลแต่ไม่มีอะไรให้ดูเลยมีช่องน้อยมากๆทั้งๆที่เคเบิลแต่ละยี่ห้อมีเป็น100ช่อง เอาแต่ช่องขายของ ขายยาปลุกเซ็กซ์มีประมาณ2-3ช่อง พอจะซื้อมาติดเองเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการก็บอกว่าสำนักงานใหญ่บอกไม่ให้ผู้เช่าอาศัยติดเอง ให้ใช้ของโครงการเท่านั้น แล้วมีให้ดูแค่ประมาณ20ช่องรวมช่องปกติด้วย แล้วเก็บค่าเคเบิล50บาท/เดือน คิดว่าคุ้มไหมค่ะ ฟุตบอลต่างประเทศที่ฉายตามช่องปกติก็ดูไม่ได้ การรับไปรษณีย์ก็ไม่รับพัสดุให้ แต่ให้เจ้าของไปเอาเองที่สำนักงานไปรษณีย์ทิ้งไว้ให้แต่ใบแจ้ง แล้วถ้าคนที่เค้าไม่สะดวกไปเอาเองจะทำยังไงค่ะ เคยขอร้องว่าถ้ามีไปรษณีย์ให้โทรแจ้งให้ด้วยเดี๋ยวลงมาเอาเองก็ได้เจ้าหน้าที่ก็รับปากแต่พอถึงเวลาก็ไม่เคยยโทร เจ้าหน้าที่ในออฟฟิคก็ทำงานกันช้ามากๆๆๆๆๆไมปจ่ายค่าเช่าต้องรอนานมากๆ ที่ส่งความคิดเห็นแบบนี้มา แค่อยากให้สำนักงานการเคหะแห่งชาติช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ ก่อนที่คนเช่าจะย้ายออกกันหมด ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  [ nattinee.nut.sister@gmail.com ]  วันที่ 04-06-2557 09:32:11
 
ความคิดเห็นที่ 111 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ผมมีเรื่องที่จะร้องเรียน ดังนี้ครับ ปัจจุบันผมอาศัยอยู่ที่เอื้ออาทร บางขุนเทียนโครงการ3 อาคาร38 ห้อง79/3 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 14.30 น. ได้มีเยาวชนจำนวน 6 คน ได้ม่ที่อาคารที่ผมอาศัยอยู่ <ครอบครัวผมมี 5 คน บุตรสาว 3 คน อายุ 18,16 และ 14 ปี > และได้เคาะประตูห้อง ให้น้องเปิดประตู บอกว่าแม่ได้โทรมาบอกให้มาเอาทีวี ลูกสาวผมไม่เชื่อ เพราะไม่รู้จักกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ แล้วไม่ยอมเปิดประตูให้ เยาวชนกลุ่มนี้จึงกลับไป อีกสักพักเยาวชนกลุ่มเดิมก็กลับมาอีก เคาะเรียกอีก เมื่อทำอะไรไม่ได้จึงหันไปปิดสวิตส์ไฟที่แผงไฟใหญ่ของห้องผม ลูกสาวผมรอคนกลับมามากแล้วจึงไปเปิดสวิตส์ไฟ ในตอนนั้นผมกับภรรยาไม่อยู่ไปทำงาน เย็นกลับมาลูกๆจึงเล่าให้ผมฟัง ได้ปรึกษากับภรรยาว่าจะแจ้งความดีหรือไม่ ผมสรุปว่าอย่าเพิ่งไปแจ้งความเลย เพราะเป็นเยาวชนทั้งนั้นยังเรียนหนังสือกันอยู่ เดี๋ยวจะเสียอนาคต รุ่งขึ้นตอนเย็นวันเสาร์ จึงไปแจ้งกับทางขณะกรรมการชุมชนมาเปิดดูกล้องวงจรปิดที่อาคาร รอกรรมการมาเปิดให้ดูประมาณ 1 ชั่วโมง จึงมาเปิดให้ดู ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เห็นหน้าชัดเจน ทั้ง 6 คน จึงได้ให้เด็กไปตามตัวมาครบทั้ง 6 คน เนื่องจากเยาวชนทั้งหมดอาศัยอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมด ตามตัวไม่ยาก ผมกับภรรยาก็ได้สักถาม แล้วกล่าวขอโทษและยกมือไหว้ ผมเห็นเป็นเยาวชนและกำลังศึกษาอยู่ก็ได้กล่าวว่าตักเตือนไป แล้วปล่อยตัวกลับไป รุ่งขึ้นวันอาทิตย์จะไปคุยกับผู้ปกครองของเยาวชนอีกครั้ง ตอนสายของวันอาทิตย์ก็ได้ไปคุยกับผู้ปกครองของเยาวชนทุกคนรับปากจะดูแลไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอีก "แต่เรื่องที่ผมไม่ประทับใจเลยก็คือ คณะกรรมการชุมชนครับ ตั้งแต่เกิดเรื่องจนจบ ไม่สนใจที่จะมาดู มาถาม ติดตามเรื่อง ไม่มีความรับผิดชอบสักอย่าง มี 9 คน แต่มาแค่ 2 คน มาเปิดตู้กล้องวงจรปิดให้ดูเสร็จแล้วก็กลับไป มายืนฟังแล้วก็ไป ผมขอก็อปวีดีโอ.. จากกล้องวงจรปิด บอกว่างๆจะทำให้ ผมไม่เข้าใจ เช้าวันอาทิตย์ภรรยาผมออกไปทำธุระ เดินผ่านวงเหล้ากลุ่มนึง ปรากฏว่าเป็นกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3ครับ แถมไม่ทัก ไม่ถามไถ่ เรื่องราวเลยสักคำ มีปัญหาลูกบ้านดำเนินการเอง ไม่ต้องมีก็ได้ไร้ประโยชน์จริงๆ ปัญหาที่ผมเจอถือว่าโชคดีไม่ร้ายแรงนะครับ แต่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้ว ผมตกใจมากผมยังไม่มีภาพให้ดูตอนนี้ เพราะคณะกรรมการตั้งวงกินเหล้าอยู่ ภารกิจนี้มันสำคัญกว่าปัญหาของลูกบ้าน ผมขอร้องเรียนผ่านทางเพจบุ๊ค ให้ทางผู้ดูแลบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3 ช่วยสละเวลามาดูแล และกำกับให้กรรมการชุมชนทำงานกันหน่อย ให้สมกับที่พวกผมและชาวชุมชนเอื้ออาทรบางขุนเทียน3 ได้ไว้วางใจเลือกพวกคุณมา และยอมเสียสละเวลาส่วนตัวมาอาสารับใช้สังคม ผมก็หวังว่าอะไรๆคงจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเรา ขอบคุณครับ !
ผู้แสดงความคิดเห็น  boy spata  [ boychai2@hotmail.com ]  วันที่ 27-04-2557 14:34:39
 
ความคิดเห็นที่ 110 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
โครงการเอื้ออาทรผดุงพันธ์เมื่อไรเสร็จ สัญญาจองเมื่อวันที่22กพ.2554/ 3,000บาท โดยทำสัญญาเจ้าหน้าที่นางสาวนันทา ลิขนะนันท์ โดยผู้ซื้อตกลงจะซื้อที่ดินแปลงเลขที่0000/0684 ซึ่งข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะชำระส่วนที่เหลือ วันส่งมอบสัญญา 387,000 บาท **คำถามคือเมื่อไรโครงการเอื้ออาทรผดุงพันธ์เสร็จ(กลัวว่าจะล้มเลิกโครงการ)เนื่องจากโทรถามไปที่เคหะก็ไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจน และบอกถึงความคืบหน้าได้เลย ได้โปรดให้ข้อมูล ขอบพระคุณ นางสาวกฤตลักษณ์ มูลประหัส
ผู้แสดงความคิดเห็น  จะฟ้องร้องถึงที่สุดโครงการผดุงพันธ์  [ rabthukyang@gmail.com ]  วันที่ 26-02-2557 16:27:27
 
ความคิดเห็นที่ 109 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ผมอยู่บ้านเอื้ออาทรบ้านฉาง ปทุมธานี เคยร้องเรียนเรื่องบ้านน้ำรั่วน้ำซึมตามขอบมุมบ้าน แต่ก็ไร้วี่แววการมาซ่อมหรือทำอะไรซักอย่าง (ผมไปเขียนคำร้องมาประมาณ สองปีก่อนโน้น) ผมเข้าว่าบ้านเอื้ออาทรเป็นบ้านสำหรับคนจนหรือหาเช้ากินค่ำ แต่ช่วยทำงานหน่อยครับ ผมไปร้องเรียนที่ไหร(กับทีมบริหารที่รับสัมปทานมา)ก็จะตอบว่า เขียนคำร้องไว้หรือยัง ต้องรอนะเพราะคิวยาวมาก (ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกเลยมั่ง จะสามปีเข้าไปแล้วคิวบ้านผมยังไม่ถึงเลย) ไปที่ไรก็นั่งขากระดิกอยู่ คิดค่าน้ำก็ไม่ได้คิดตามมิเตอร์  (โอ้ย หลายเรื่องถ้าจะพูด)
ผู้แสดงความคิดเห็น  นาวิน  [ winpala@hotmail.com ]  วันที่ 24-04-2555 11:55:52
 
ความคิดเห็นที่ 108 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ไม่ทราบว่า การเคหะขายบ้านเสร็จแล้ว เคยเข้าไปดูหรือเปล่า
หรือขายแล้ว แล้วแต่คนซื้อจะอยู่งัย
ผู้แสดงความคิดเห็น  ชาวเคหะ  [ wararang@sanook.com ]  วันที่ 10-03-2555 01:44:09
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com