หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
การเคหะแห่งชาติ
หน่วยงานราชการ/การเคหะแห่งชาติ
 

การเคหะแห่งชาติการเคหะแห่งชาติ


การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชน สร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

      -สร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน 
     
-สนับสนุนและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐ และหน่วยงานรัฐ 
      -พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในลักษณะเมืองใหม่ ฟื้นฟูชุมชนเมือง 
      -เสนอแนะนโยบาย และแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศ 


บทบาท

      - เสนอแนะนโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศ
      - สร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชิตประชาชนในชุมชน
      - สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
      - สนับสนุนและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการพัฒนาเมือง และฟื้นฟูชุมชนเมือง


แผนงานตามนโยบายรัฐ
ประกอบด้วย 

      -โครงการบ้านเอื้ออาทร 
      -โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
 

แผนงานตามภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย

โครงการให้บริการหน่วยงานของรัฐนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มข้าราชการผู้มีรายได้น้อย พนักงาน หน่วยงานของรัฐผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยทั้งที่เป็นของตนเองหรือได้เช่าระยะยาวในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยตาม พรบ. แผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ

      -  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับภารกิจ และสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production) ซึ่งจะช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการก่อสร้าง

      สนับสนุนให้มีการนำทฤษฎีการออกแบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

      สร้างพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อร่วมศึกษา พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

      จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้เป็นฐานข้อมูลระดับชาติ

      ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์การสารสนเทศที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์สำหรับการกำหนดนโยบายวางแผน และการจัดการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายการดำเนินเนินงาน

      พัฒนาเป็นศูนย์วิชาการและสารสนเทศที่อยู่อาศัยแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของการเคหะฯ เองและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์์ของภาคเอกชน และเพื่อภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ

      สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนาสมาคมวิชาชีพตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      จัดทำและจัดให้มีระบบฐานข้อมูลทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความถูกต้องเป็นกลาง น่าเชื่อถือ ทันสมัย มีความต่อเนื่องและสามารถเผยแพร่ได้ตามกำหนดเวลา

      จัดทำ จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาที่อยู่ อาศัยที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งดัชนีชี้วัดทางด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      จัดทำรูปแบบในการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ Demand & Supply เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์์ และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเพื่อส่งสัญญาณป้องกันการเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์


ที่ตั้ง
 : การเคหะแห่งชาติ

905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2351-7777  Email : prdi@nha.co.th 

ติดต่อหน่วยงาน
 :
http://www.nha.co.th/

 

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 111 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
โครงการเอื้ออาทรผดุงพันธ์เมื่อไรเสร็จ สัญญาจองเมื่อวันที่22กพ.2554/ 3,000บาท โดยทำสัญญาเจ้าหน้าที่นางสาวนันทา ลิขนะนันท์ โดยผู้ซื้อตกลงจะซื้อที่ดินแปลงเลขที่0000/0684 ซึ่งข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะชำระส่วนที่เหลือ วันส่งมอบสัญญา 387,000 บาท **คำถามคือเมื่อไรโครงการเอื้ออาทรผดุงพันธ์เสร็จ(กลัวว่าจะล้มเลิกโครงการ)เนื่องจากโทรถามไปที่เคหะก็ไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจน และบอกถึงความคืบหน้าได้เลย ได้โปรดให้ข้อมูล ขอบพระคุณ นางสาวกฤตลักษณ์ มูลประหัส
ผู้แสดงความคิดเห็น  จะฟ้องร้องถึงที่สุดโครงการผดุงพันธ์  [ rabthukyang@gmail.com ]  วันที่ 26-02-2557 16:27:27
 
ความคิดเห็นที่ 110 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ดิฉันทำสัญญาซื้อบ้านเอื้ออาทร อำเภอพนมสารคาม ได้รับกุญแจบ้านเมื่อวันท่ี 1 กันยายน2556 ต่อมาในวันท่ี6 ตุลาคม 2557 รั้วของเคหะเอื้ออาทรแห่งนี้ได้พังลง ทางดิฉันได้ติดต่อไปท่ีเคหะหลายครั้ง ก็อ้างบ่ายเบี่ยงมาตลอด จนถึงวันนี้ 15 กุมภาพันธ์2557 ยังไม่มีวี่แววว่าจะมา ทำให้เลย อยากให้เคหะรับทราบว่า ทางลูกบ้านเอื้ออาทรแห่งนี้ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถรู้ได้ ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และท่ีีสำคัญ อยากให้ทางเคหะได้เข้ามาดุความทุกข์ของคนอื่นบ้าง ไม่ใช่ว่าจะขายอย่างเดียว  อย่างน้อยก็มีความรับผิดชอบส่วนที่เป็นของเคหะ และควรมีการทำงานท่ี่เร็วขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ และอยากทราบว่าเมื่อไร ทางเคหะจะมาทำการทำรั้วให้เร็วท่ีสุด...เพราะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าหน้าฝนแล้ว เคหะจะมีข้ออ้างอะไรอิกละ?  ช่วยบอกหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น  ณุชชนา ปัญญากิตติมณีกุล  [ nutchana_pu@hotmail.com ]  วันที่ 15-02-2557 22:30:59
 
ความคิดเห็นที่ 109 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ผมอยู่บ้านเอื้ออาทรบ้านฉาง ปทุมธานี เคยร้องเรียนเรื่องบ้านน้ำรั่วน้ำซึมตามขอบมุมบ้าน แต่ก็ไร้วี่แววการมาซ่อมหรือทำอะไรซักอย่าง (ผมไปเขียนคำร้องมาประมาณ สองปีก่อนโน้น) ผมเข้าว่าบ้านเอื้ออาทรเป็นบ้านสำหรับคนจนหรือหาเช้ากินค่ำ แต่ช่วยทำงานหน่อยครับ ผมไปร้องเรียนที่ไหร(กับทีมบริหารที่รับสัมปทานมา)ก็จะตอบว่า เขียนคำร้องไว้หรือยัง ต้องรอนะเพราะคิวยาวมาก (ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกเลยมั่ง จะสามปีเข้าไปแล้วคิวบ้านผมยังไม่ถึงเลย) ไปที่ไรก็นั่งขากระดิกอยู่ คิดค่าน้ำก็ไม่ได้คิดตามมิเตอร์  (โอ้ย หลายเรื่องถ้าจะพูด)
ผู้แสดงความคิดเห็น  นาวิน  [ winpala@hotmail.com ]  วันที่ 24-04-2555 11:55:52
 
ความคิดเห็นที่ 108 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ไม่ทราบว่า การเคหะขายบ้านเสร็จแล้ว เคยเข้าไปดูหรือเปล่า
หรือขายแล้ว แล้วแต่คนซื้อจะอยู่งัย
ผู้แสดงความคิดเห็น  ชาวเคหะ  [ wararang@sanook.com ]  วันที่ 10-03-2555 01:44:09
 
ความคิดเห็นที่ 107 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เรียนการเคหะแห่งชาติ
รบกวนสอบถามว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ไม่ทราบว่าจะจัดมหกรรมการจองอีกเมื่อไหร่คะ  เพราะไปสอบถามมาแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจองเต็มแล้ว   จะรบกวนสอบถามวันที่เปิดจองรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 นี้ค่ะ    
                        ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  phetcharat  [ phetcharat09@gmail.com ]  วันที่ 30-01-2555 17:57:16
 
ความคิดเห็นที่ 106 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
โครงการเอื้ออาทรกระทุ่มล้ม อยู่มา2ปีแล้วยังไม่มีโทรศัพเลยช้ามากยามก้อไม่มีตอนกลางคืนไม่มีความปลอดภัยเลยครับทามมั้ยโทรศัพมาช้ามากผมอยากได้โทรสัพครับช่วยทีครับมีแต่สายแต่ใช่ไม่ได้อ่ะไรก้อช้าไปหมดทีเงินจะเก็บอยางเดียว
ผู้แสดงความคิดเห็น  tong  [ ophas@hotmail.com ]  วันที่ 17-01-2555 07:45:03
 
ความคิดเห็นที่ 105 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เรียนผู้บริหารชุมชน และผู้ดูแลบ้านเอื้ออาทรสายไหม
       เนื่องจากขณะนี้ ได้มีการจะทำการโอนบ้าน ในกรณีนี้พวกเราชาวเอื้ออาทรสายไหมไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีเรื่องเดียวที่อยากจะถามคือ ค่าส่วนกลาง  เดือนละ 250 บาท อยากทราบว่า ก่อนที่พวกคุณจะลงมติในที่ประชุมว่า จะเก็บเดือนละ 250 บาท นะ พวกคุณได้ถามชาวบ้านไหมว่า พวกเขา ต้องการจะจ่ายให้พวกคุณเท่าไหร่ ทำแบบนี้ ไม่มันแฟร์เลยนะ ถ้าพวกคุณทำแบบนี้ก็ไม่เป็นไร แต่พวกเราชาวเอื้ออาทรสายไหม จะเข้มงวดกับพวกคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ไหล ไฟดับ ตึกไม่สะอาด รถหาย ความปลอดภัยไม่มี ขยะเหม็น เสาอากาศไม่ชัด พวกคุณเตรียมตัวไว้ได้เลย 250 บาท ของพวกเรามีค่ามาก 

ผู้แสดงความคิดเห็น  ชาวเอื้ออาทรสายไหม  [ XP_123@hotmail.com ]  วันที่ 13-01-2555 22:04:29
 
ความคิดเห็นที่ 104 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
"กว่าจะได้มาสักห้อง...ผมสลับสีเสียแล้วหนอเรา?เฮ้อ..ต้องทำใจกับทุกๆเรื่องที่คุณพบเจอแล้วคุณจะสบายใจ...สวัสดีปีใหม่นะทุกๆคน เอ้าๅ ชาวเอื้ออาทรครับขอเสียงหน่อย
...ขอให้ทุกคนอย่าเจ็บ อย่าจนและอดทนกันต่อไปอดทนให้มากๆนะครับ..จนกว่าจะสื้น..ล..ม..ม


      (   ชั้น1ตึก41 บางบัวทอง 2 ไทรน้อย นนทบุรี )

   "  ขอบคุณ การเคหะฯสำหรับถุงยังชีพและข้าวกล่องครับ"  อย่าลืมนะชาวเอื้ออาทรทุกๆคนช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ๆท่านอยู่อาศัย..แล้วท่านจะพบว่าความสุขของชีวิตคืออะไร
ผู้แสดงความคิดเห็น  บิล บ้านเอื้อฯไทรน้อย  [ gb241@ovi.com ]  วันที่ 05-01-2555 02:21:26
 
ความคิดเห็นที่ 103 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
สวัสดีปีใหม่ 2555 ดีใจกับบ้านเอื้ออาทรแพรกาษา 14 จ.สมุทรปราการ ที่ได้มีเครื่องกรองน้ำหยอดเหรียญที่ไม่ต้องไปหยอดเหรียญไกล แต่ดีใจแค่ไม่นานครับปัญหาก็เกิดขึ้นครับ อยากถามการเคหะหน่อยครับ ว่าเครื่องกรองน้ำแบบหยอดเหรียญหาที่มันใหม่กว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอ และอีกอย่างครับหยอดน้ำ 1 บาทได้นำ้ยังไม่ถึงครึ่งขวดเลย ผมหยอดไป15 บาทได้น้ำมา6ขวด เอออยา * ้เหมือนกันว่าขูดเลือดกะปูเปล่า มีคนหลายคนอยากจะร้องเรียนแต่ไม่รู้ไปที่ไหน ผมว่าน้ำ 1ลิตรคงไม่กี่สตางค์ อย่างนี้กินกันเห็นๆๆ แล้วจะเป็นเอื้ออาทรได้อย่างไร ผมว่าบางคนคงคิดทำไมไม่ชื้อเครื่องกรองน้ำเองละ ก้ออย่างว่าครับถ้ามีเงินคงไม่ต้องชื้อบ้านเอื้ออาทรอยู่ครับ แต่ผมคิดว่าไม่ได้เอื้ออาทรอย่างที่คิด ค่านำ้แพง ปะปาแพงใช้น้ำ10หน่วย จ่ายไป200กว่าบาทผมว่าแพงกว่าห้องเช่าอีก ทำการเคหะทำงานกันแบบนี้ผมว่าประชาชนแย่นะครับ ยังงัยก้อช่วยจัดการหน่อยนะครับถือว่าเอาบุญเถอะ อย่าคิดแต่จะเอาเงินอย่างเดียวประชาชนตาดำำๆๆเอาจะได้ชื่นชมพวกท่านบ้างอย่าให้เขาด่าลับหลังเลย สุดท้ายบางคำอาจจะรุ่นแรงบ้างขออภัยนะที่นี้ด้วย ตาสีตาสา ตาดำๆๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น  แทนตาสีตาสา  [ tanakorn213@hotmail.com ]  วันที่ 01-01-2555 23:03:50
 
ความคิดเห็นที่ 102 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ดิฉันอยู่บ้านเอื้ออาทรป่าตัน เบื่อจังเลยค่ะเกือบทุกวันจะได้ยินเสียงคนแก่พูดบ้าน้ำลายไม่รู้เป็นประธานของชุมชนหรือเปล่า กับการใช้เสียงตามสายบางทีดิฉันต้องการพักผ่อน หรือดูทีวีไม่รู้เรื่องเลย คนพูดก็พูดแบบน้ำไหลไฟดับหรือใช้คำไม่สุภาพ 
ต้องการร้องขอให้การเคหะช่วยทีช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  จขกท  [ tong@hotmail.com ]  วันที่ 27-12-2554 03:40:14
 
ความคิดเห็นที่ 101 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรียน ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ผมอาศัยอยู่ เอื่ออาทรสันผีเสื้อ เชียงใหม่ ของเรียนถามดังนี้ 1. สนามเอนกประสงค์หน้าข้างสำนักงานควรให้ลูกบ้านใช้ แต่เป็นที่เปิดจำหน่ายสินค้า(ลูกบ้านอยู่กันเกิน 1,000 ครอบครัว น่าจะให้เด็กๆ มาออกกำลังกายได้ สนามบาส เป็นสนามฟุตบอลไปแล้ว มีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า) 2. บังคับให้ใช้เคเบิลของโครงการ(จนทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีให้ดู ทางหัวหน้าโึครงการแจ้งว่ากำลังให้สำนักงานใหญ่มนุมัติอยู่ให้รอไปก่อน) ไม่ทราบว่ามีผลประโยชนแอบแฝงหรือเปล่า จะติดจางเองก็ไม่อนุญาติ ลูกบ้านไม่ต้องการเสียค่ารายเดือนครับ 3.บริษัท นิติ รับผิดชอบแค่งานเก็บเงินค่าน้ำและค่าขยะเท่านั้นหรือ เวลาแจ้งขอความช่วยเหลื่อก็ทะเลาะกับลูกบ้าน 4. ใครๆกับมองว่าเอื้ออาทรเป็นสลาม เห็นจะจริง ให้ดูที่ป้อมยาม ยิ่งกว่าสลามอีก วันๆนั่งให้เมียคุม กินโน่นนี้ ใครเข้า ออก ไม่สนใจ อย่ามียามเสียเลยดีกว่า ดูแล้วเศร้า 5. ข้อห้ามมีมากมาย แต่ก็ไม่เห็นทำอะไรสักอย่าง ลูกบ้านเลี้ยงสุนัข ในห้อง ตากผ้านอกห้องขวางทางเดิน อีกมากมาย ที่ผิดกฏ แจ้งไปก็งั้นๆ ู6. พนักงานนิติให้โอนค่าน้ำเข้าบัญชีส่วนตัว แลัวลูกบ้านยังถูกปรับเงินอีกทั้งที่โอนก่อนวันที่ 10 คิดเอาเองก็แล้วกัน พนักงานพูดจาไม่ค่อยได้รับการอบรมเรื่องการให้บริการเลย ทำเหมือนลูกบ้านเป็นคนขออยู่ฟรีหรือไร ตะคอกใส่ลูกบ้านบ่อย 7.ทางนิติ แจ้งจะเก็บบัตรเข้าออกของรถ ใบละ 100 บาท มันสูงไป แล้วทั้งโครงการมีลูกบ้านอยู่เป็น 1000 up เงินก้อนใหญ่มาก ในโครงการคนจนมีเยอะนะครับเก็บกันเป็นร้อย มากไปนะ มันเป็นหน้าที่ของทางนิติต้องดูและ อยู่แล้ว ผลประโยชน์ทั้งนั้น ท่านครับรัฐบาลช่วยคนจนให้มีที่อยู่ ก็อย่ากอยู่แบบอบอุ่นครับ ไม่ใช้อยู่แบบต้องดูสิหน้า ของสาวนิติ ของคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  นายสุพจน์  [ sun123@hotmail.com ]  วันที่ 21-11-2554 06:30:39
 
ความคิดเห็นที่ 100 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เรียน ผอ.การเตหะแห่งชาติ   ผมจองบ้านเอื้ออาทรที่เกาะหมี  หาดใหญ่ใช้ชื่อลูก กรกช ตอนไปทำสัญญามีปัญหาว่าลูกต้องไปเรียนต่อต่างประเทศผมจะขอทำสัญญาเองเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ทำเป็นว่าลูกรายได้ไม่พอเพื่อจะช่วยให้ได้เงินมัดจำคืนจึงทำเรื่องตามนั้นแล้วมานั่งรอโทรศัพท์ รออยู่นานมากอดใจไม่ไหวจึงโทรไปถาม เจ้าหน้าที่บอกว่าธนาคารแจ้งว่าลูกค้าบอกเลิกสัญญาแล้วทั้ง ๆที่ลูกค้าตัวจริงอยู่ต่างประเทศ ผมถามเจ้าหน้าที่หาดใหญ่เขาบอกว่าลูกค้าบอกเลิกสัญญาไม่คืนค่ามัดจำแค่นี้นะ แล้ววางสาย  เงินมัดจำ  9000 บาทไม่คืนไม่เป็นไรผมถือว่าเสียค่าโง่แต่ท่านช่วยดูแลลูกน้องของท่านที่หาดใหญ่หน่อยเป็นเจ้าหน้าที่การเคหะแต่ทำตัวเหมือนเจ้าหนี้ที่มีอำนาจ จึงขอฝากท่านช่วยบอกลูกน้องของท่านว่างานบริการประชาชนไม่ใช่มาเป็นเจ้านายลูกค้าไม่ได้ยืมเงินเจ้าหน้าที่ควรพูดดี ๆกับลูกค้า ๆจะได้ประทับใจ จะได้มีงานทำนาน ๆ ทั้งนี้ผมต้อขอโทษเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำดีๆให้การต้อนรับดีๆไว้ ณ ที่นี้ด้วยขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีก็ขอไห้ไปที่ชอบก็แล้วกันไม่รู้จักชื่อและไม่อยา * ้จักคนแบบนั้นด้วย       ขอรับรองว่าข้อความดั่งกล่าวเป็นความจริงทุกประการ   ขอให้ท่าน ผอ.การเคหะช่วยอนุเตราะห์ดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย  กราบขอบพระคุณอย่าวสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น  ศิริโรจน์ วิจิตรสงวน  [ lex2496@hotmail.co.uk ]  วันที่ 04-11-2554 20:05:53
 
ความคิดเห็นที่ 99 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
โครงการบ้านเอื้ออาทรหาดใหญ่-ลพบุรีราเมศ บ.เอยูเอ ขายสติ๊กเกอร์ให้ลูกบ้านใบละ60-80 บาทโดยบอกว่าเคหะฯให้ขาย อยากทราบว่าจริงป่าว!รถลูกบ้านไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่ให้เข้าโครงการฯ มีด้วยหรือบ้านผมแต่ผมเข้าบ้านไม่ได้ เพราะสติ๊กเกอร์ใบเดียวนี่ป่าวทั้งที่ผมซื้อบ้านเป็นแสนกับสติ๊กเกอร์ใบไม่กี่บาททำให้ผมเข้าบ้านไม่ได้ อีกอย่างหญ้าก็รกใกล้จะเป็นป่าช้าอยู่แล้วเก็บเงินทุกเดือนมันเอาไปทำรัย ขยะก็เหม็น พนักงานบ.เอยูเอก็มารยาทไม่ดี
ผู้แสดงความคิดเห็น  พลกฤต คำจันดา  [ 123kot@chaiyo.com ]  วันที่ 21-10-2554 19:48:20
 
ความคิดเห็นที่ 98 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ผมอยู่บ่านเอื้ออาทรนาจอมเทียนพัทยามีท่อน้ำแตกจากชั้นสองทำให้น้ำซึมลงมาห้องข้างล่างจึงไม่สามารถใช้ระเบียงหลังได้เพราะน้ำหยดลงมาตลอดเวลาตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ืnn  [ noi2100@hotmail.com ]  วันที่ 05-10-2554 02:29:57
 
ความคิดเห็นที่ 97 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
บ้านเอื่ออาทร 2 ที่นครสวรรค์ปล่อยให้เช่าเต็มไปหมดเอาเปรียบคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่ คนมีเงินมาซื้อแล้วก็ปล่อยให้เช่าไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาดูแลเลย ใครที่อ่านแล้วขอความกรุณาประสานให้ที่ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  อาทิตย์  [ dome_nb@hotmail.com ]  วันที่ 02-10-2554 02:28:15
 
ความคิดเห็นที่ 96 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอโทษนะค่ะดิฉันมีเงินในบัญชีแล้วทำไมคุณไม่ตัดแต่กลับจะมาคิดดอกเบี้ยและจะให้นำสมุดไปให้ดูทำไมคุณในระบบเช็คไม่ได้หรือว่าเงินเข้าโดยตัดไปหรือไม่หรือว่าอย่างไรทำไมเช็คไม่ได้ที่คุณนำเงินไปทำไร  ถ้าต้องการเช็คเงินเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจ่ายครบไม่ครบถ้าคุณจะทำอะไรแค่นี้คุณก็เช็คให้เราไม่ได้นี้คุณจ้างลูกน้องมาทำงานหรือแอบทำไรคุณเคยดูลูกน้องคุณหรือไม่คุณเจ้านายค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  ao  [ aonongbeaw30@gmail.com ]  วันที่ 20-09-2554 16:13:04
 
ความคิดเห็นที่ 95 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
การเคหะเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 ได้มาตราฐาน มอกหรือเปล่า เพราะบางอาคารก็มีรอยร้าวอย่างดีจะปล่อยภัยกับผ้อยู่อาศัยหรือเปล่า ช่วยตอบก่อนที่พวกเราจะร่วมตัวกันไปที่สำนักนายก
ผู้แสดงความคิดเห็น  การเคหะเอื้ออาทรร่มเกล้าก่อสร้างและใช้วัสดุที่ได้มาตราฐาน มอกหรือเปล่ากลัวตัวอาคารจะไม่ทนเพราะตอนนี้อาคารบางอาคารมีรอยร้าวแล้วช่วยตอบด้วยก่อนที่จะ  [ ice.go_go@windowslive.com ]  วันที่ 14-09-2554 01:58:45
 
ความคิดเห็นที่ 94 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
  เรียน  ผู้อำนวยการเคหะแห่งชาติ
             เนื่องจากกระผม  ได่ซื้อบานเอื้ออาทร  นนทบุรี  วัดกู้  2  ซึ่งใกล้ๆๆกับตึก  38  หรือตรงข้าม  ทำไมการเคหะแห่งชาติปล่อยปละละเลยให้มีการเลี้ยงสุนัข  เพราะผมเห็นตึกเนี่ยตรงชั้น  3  นำสุนัขมาผูกไว้ตรงริมบันได  บางครั้งเสียงเห่าหอนดังทุกคืน  ผมได้รับความเดือนร้อนมากและเห็นใจคนที่อยู่ในตึกเนี่ยมากเพราะบางครั้งผมมานั้งสูบบุหรีเห็นคนเดินมาก้อต้องเดินไปใช้บันไดอีกฝั่ง  ผมไม่ทราบว่าการเคหะมีการให้เลี้ยงสุนัข  หรือ  ผมเห็นเจ้าของสุนัขเวลาตัดขนสุนัขเสร็จก้อไม่ไปทิ้งถังขยะแต่กับนำขนไปทิ้งไว้ตามพื้นดินเต็มไปหมดผมนั่งมองมากจากตึกข้างๆทุกคืนเลย  บางครั้งผมเห็นรปภ  เดินตรวจก้อไม่เห็นว่าอะไรเลย  ตอนกลางวันวันหยุดผมลองเดินขึ้นไปดูก้เห็นสุนัขอยู่  ผมไม่เข้าใจว่าทำไม่ไม่เห็น  รปภ  ว่ากล่าวตั้งเตือน  ผมเห็นตึกอื่น  เข้าวางของไว้หน้าห้องก้อไปบอกให้เข้าเก็บไว้ในบ้านแต่พอห้องเนี่ย  38/18  ผมเห็นทั้งชั้นรองเท้า  ขวดน้ำ  ถังขยะว่างไว้เต็มไปหมด  ก็ไม่เห็นใครว่าอะไรเลย  กรุณาตรวจสอบและให้ความเสมอภาพเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยด้วยนะครับ  หากเป็นไปได้ควรมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบางนะครับ  เพราะบางครั้งรถของคนห้องเนี่ยจอดก็มีรปภเดินมาเหมือนคุยอะไรกันแต่จากการสังเกตมองมาผมเห็นเขาให้เงินกัน  เพราะห้องผมยังโดนว่าเรื่องรองเท้าหน้าห้องเพราะรปภมาว่าให้เก็บให้เรียบร้อยเพราะเดียวจะมีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมาตรวจความเป็นระเบียบ  ตรวจสอบด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น  ทุกใจคนอยู่ตึกข้างๆๆๆ  [ wee@hotmail.com ]  วันที่ 13-09-2554 06:15:33
 
ความคิดเห็นที่ 93 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

เปิดเว็บของการเคหะเพื่อจะดูข้อมูลเกี่ยวกับบ้านไม่ได้รับประโยชน์เลยมีแต่โฆษณาให้บริษัทสร้งบ้านอื่น ๆ แพง

ผู้แสดงความคิดเห็น  เจ๊เร  [ mariam_run@hotmail.com ]  วันที่ 31-08-2554 22:52:23
 
ความคิดเห็นที่ 92 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เราเบื่อนิติของโครงการมาก ไม่สามารถทำอะไรให้ดีขึ้นมาได้เลย เมื่อไหร่ สกุลฐิติ จะออกจากโครงการนี้ไปซะที แม่บ้านก็ไม่ทำความสะอาด วันๆหนึ่งจับกลุ่มนั่งคุยกัน พอถึงเวลาเที่ยง ก็นั่งกินข้าว กินเสร็จก็นั่งจับกลุ่มนินทากันต่อ จ้างมาทำไม นิติเคยมาดูแลบ้างไหม เก็บแต่เงิน ทางเดินสกปรกมากๆ เคยมาสนใจบ้างไหม ขโมยก็เยอะ รถจอดล่ามโซ่อย่างดี มันยังหาทุกวิธีจะขโมยให้ได้ โดนโจรงัดแงะรถ สาม ครั้งแล้ว เบื่อมากๆเลย
ผู้แสดงความคิดเห็น  เพื่อผู้อาศัยเคหะร่มเกล้าทุกท่าน  [ suwanne_je60@hotmail.com ]  วันที่ 14-08-2554 17:02:19
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com