หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
กรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานราชการ/กรมทางหลวงชนบท
 

กรมทางหลวงชนบท


ประวัติความเป็นมา


จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการจึงได้มีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานใหม่ที่รวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 100 ปี จากกรมโยธาธิการ และอีกกว่า 30 ปี จากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมารับผิดชอบในการก่อสร้างทาง และสะพานตามนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีข้าราชการจำนวน 1,896 คน และลูกจ้างประจำจำนวน 1,973 คน รวม 3,869 คน โดยมีอธิบดีคนแรกคือ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ และคนปัจจุบัน คือ นายระพินทร์ จารุดุล สำหรับโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบทมีสำนัก/กองในส่วนกลางจำนวน 9 หน่วย และสำนัก/สำนักงานในภูมิภาคจำนวน 87 หน่วย ครอบคลุมทุกจังหวัด และทุกพื้นที่

"พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ และยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร โดยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shotcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

กรมทางหลวงชนบท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้

เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดกลยุทธ์ และแนวคิดในการบริหารจัดการ โดยทำการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก จนได้เป็นแผนกลยุทธ์ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

       - พัฒนาและเชื่อมโยงต่อโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
       - เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมอย่างมีบูรณาการ
       - บำรุงรักษาทางหลวงชนบทให้ไร้หลุมบ่อ และจุดเสี่ยงอันตราย
       - ถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
       - ให้ประชนมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน
       - พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ กระบวนการ และวิธีดำเนินการ
       - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบท รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน เส้นทางลัด-ทางเลี่ยง เป็นต้น
       - วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
       - ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน และข้อกำหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนกำกับ และตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อกำหนด
       - ดำเนินการฝึกอบรม และจัดทำคู่มือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และนอกประเทศ
       - ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เช่น โครงการพระราชดำริ โครงการสนับสนุนพัฒนาถนนผังเมือง โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics เป็นต้น


ที่ตั้งกรมทางหลวงชนบทบางบัว :
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
301 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขนกรุงเทพมหานคร10220
02-521-1416 ต่อ 1614,1627

ที่ตั้งกรมทางหลวงชนบทสามเสน :
สำนักงานเลขานุการกรม
218/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
02-299-4315


ติดต่อหน่วยงาน
http://www.dor.go.th

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Roosevelt could make his proposal, Sunstein explains, because in that era ��no one really opposes government intervention.�� (The italics are his.) The address came only a few years after the end of the Great Depression, when it was all but universally accepted that ��markets and wealth depend on government����to prevent monopolies, promote economic growth, and preserve the system of free enterprise, but also to create ��a floor below which human lives are not supposed to fall.��
Because Hargraves organizes his catalogues of clich��s by function and not subject, there is no separate outlet oakley sungl * es listing of the preponderance of clich��s in certain fields. Sports clich��s are one such field, though ��sports clich��s�� might itself be a redundancy, for, deprived of their clich��s, broadcasters and sportswriters would be out of work. Five prominent clich��s that have their origins in sports that Hargraves notes are ��game changer,�� ��on steroids,�� ��the whole nine yards,�� ��take it to the next level,�� and ��touch base.�� A sixth is ��ballpark figure,�� which Hargraves doesn��t include. ��Going forward�� is not a clich�� exclusive to sports��Hargraves cites it as ��now irresistible to politicians, business spokespersons, and even sports journalists, all of whom use it in preference to a number of plainer expressions such as now, in the future, and from now on����but athletes who have been caught doping, beating up wives or girlfriends, or wholesale oakley sungl * es toting guns all do seem to have one thing in common: the wish to put it all behind them and ��just go forward.��
At the time, the University of Chicago was eager to balance its top-heavy law faculty with some junior members and to take some risks in its hiring. The school��s then-new dean, Gerhard Casper (later president of Stanford) recently said that Sunstein ��impressed me with his subtlety and his wide range of intellectual interests, especially in public law, which was even then his great love.�� He got the job and taught at Chicago for 27 years until moving to Harvard in 2008.
The multiverse has, in fact, been used three times to plug a gap �C in the inflationary theory of the universe, in quantum theory and in string theory. Each time it is an attempt to explain why our universe just happens to be the way it is. But, surely, this is cheating. If, say Unger and Smolin, our theories don��t work, then we should ditch the theories, not invent imaginary and forever undetectable worlds.
The founder and guiding spirit of the enterprise is the author of over a dozen popular philosophy books Alain de Botton. Critical reaction to de Botton has always been divided between those who admire his ability to explain complex philosophical ideas in simple terms and those who dismiss him as a master of the bleedin�� obvious; ��nice guy but it��s not philosophy, it��s cream puff stuff��, ��the toast of the aspirational tosspot community��, oakley sungl * es outlet store ��comforting dribble��, and most damming of all, ��a cross between Oprah and Delia Smith��. However the level of criticism has ratcheted up significantly in recent times because some of his later works, notably Religion for Atheists (2010) and Art as Therapy (2013) have been much more prescriptive in tackling their respective subjects. The latter for example had the temerity to suggest that many people are underwhelmed by their visits to art galleries and that their experience might be enhanced if paintings were exhibited under general themes; love, consolation, ambition, instead of by particular artists or historical periods. The fact that the venerable Rijksmuseum commissioned him to put his ideas into practice by writing explanatory notes for an exhibition this summer has provoked apoplexy with The Spectator running an article under the heading ��Alain de Botton is a Moran��. However the sell-out Rembrandt exhibition currently on display in London��s National Gallery is presented in seven rooms under similar themes including, ��contemplation��, ��intimacy�� and ��reconciliation��.
On the first floor are business offices and company artifacts. A gl *  case down an echoey hallway contains Noah Webster��s first lexicographic effort, A Compendious Dictionary of Cheap Oakley Sungl * es the English Language, published in 1806, and his 1828 follow-up, An American Dictionary of the English Language, which, with 70,000 entries, rivaled Samuel Johnson��s great British book. The second floor is home to about 40 definers, etymologists, pronouncers, daters, and typists, plus the most comprehensive extant repository of the history of American English: 16 million 3-by-5-inch slips of paper, known as citations, crammed into alphabetized drawers in rows of chest-high, metal filing cabinets. ��The essential value of the company is inside those drawers,�� says Peter Sokolowski, a Merriam editor. ��It��s irreplaceable.�� The citation files are supposed to be fireproof. But with no sprinkler system installed��an accidental soaking would cause serious damage��no one wants to find out if they really are.
But meat and potatoes alone makes for a dull diet, and language riddled with clich��s does not stimulate us to engage with the writer or speaker. The best use of clich��s is thoughtful and sparing; they may provide a small and comfortable foundation from which we can take our readers or listeners on an interesting journey.
After its introductory chapters, It��s Been Said Before is organized into seven chapters, four oakley sungl * es cheap by grammatical function (nominal, adverbial, adjectival, and predicate clich��s) and three by semantic function (as framing devices, modifiers, and collocations). Within each of these chapters, clich��s are listed in alphabetical order, followed by a core meaning of the clich��, usually three examples of it in use, and a brief paragraph about the cost of using the clich��. A chapter of afterthoughts closes out the book, beginning with its author��s acknowledgment that it would be a peculiar kind of reader who had read all that precedes it. I, as a reviewer, am, by duty, that peculiar reader; but Hargraves��s point here is to underscore that he has produced a volume best used as a work of reference. If a writer thinks he is striding into clich�� country in his own work, he can consult this book��s index to see if a particular phrase is listed there, then turn to the appropriate page to determine why it has gained its shabby status as a clich��.
Perhaps more damagingly, the idea that the human mind, unaided except by mathematics, can encomp *  the universe has downgraded nature and deluded us into thinking we oakley eyegl * es can do anything. We can��t. Nature �C human or otherwise �C is the only standard by which we or our ideas can be tested. The rest is just chalk on a blackboard.
The second book, Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism, is about the type of policy or rule that Sunstein is especially eager to see government and other institutions use regularly: nudging in one direction, with little or no cost to those who decline nudges and go their own way. Little he did in the White House involved nudges, but his job gave him the chance to see many areas of American life where they could make a large difference.
ผู้แสดงความคิดเห็น  oakley gl * es  [ 1111111@qq.com ]  วันที่ 05-02-2558 15:40:27
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com