หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 
ซอฟท์แวร์/คอมพิวเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง
 

 
Twoplus Technologiesนายชาติชาย สุภัควนิช
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทในกลุ่ม ทูพลัสฯ

 


ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่


ปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ อสังหาริมทรัพย์ และตลาดหุ้น เนื่องจากมีปริมาณเม็ดเงินจำนวนมาก และอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นสินค้า (Product) ที่จะให้อสังหาริมทรัพย์นำไปขายและหากมีการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้พบว่า มีการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว จะทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นได้ทั้งระบบอย่างยั่งยืนและถาวร

 

ความจริงกลับพบว่าปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลก และในประเทศไทยนั้น มีอยู่ค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเม็ดเงินในระบบอุตสาหกรรมนี้ อันเนื่องมาจากความรู้ด้านการก่อสร้างนั้นมีความสลับซับซ้อนมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีลักษณะการทำงานที่ผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ ของโครงการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น รสนิยมของผู้อยู่อาศัย วัสดุ วิชาชีพหลายมิติ เช่น สถาปนิก วิศวกร บัญชี เป็นต้น กฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ (Design Code) มาตรฐานการก่อสร้าง ความชำนาญของช่างและผู้ออกแบบ ซึ่งทำให้การก่อสร้างนั้นเป็นงานเฉพาะตัว (Custom Made) ในแต่ละโครงการ จึงทำให้พบว่าส่วนใหญ่การก่อสร้างในประเทศไทยยังถือว่ายังล้าหลังจากประเทศอื่นอยู่มาก และหากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทยเองก็ยังพบว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย หรือแทบจะเรียกว่าส่วนใหญ่ยังคงทำงานด้วยคน (manual) หรือเป็นกระดาษกันอยู่เลย

 

 


ซึ่งมาทำเป็นกราฟเปรียบเทียบถึงต้นทุนการทำงานด้วยคนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เราพบว่า ต้นทุนการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มีต้นทุนที่ลดลงทุกๆ ปี และต้นทุนการทำงานด้วยคนกลับมีต้นทุนที่สูงขึ้นตลอดเวลาทุกปี และปัจจุบันเราได้เลยจุดคุ้มทุนมาแล้ว หากเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลดต้นทุนการทำงาน จะทำให้เรามีพื้นที่การเสียเปรียบกับคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดจะทำให้เราไม่สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้ 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในคราวเดียวกัน หากทุกคนเข้าใจหลักการนี้แล้วจะทำให้ตระหนักว่า การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยทำงานในธุรกิจก่อสร้างนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณเม็ดเงินจำนวนมาก และทำให้สามารถประหยัดเงินได้ทันที

 

หากเริ่มพูดถึงคอมพิวเตอร์ด้านก่อสร้างแล้ว ผมเองก็เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงจะรู้จักโปรแกรมประเภท CAD  (Computer Aided Design) ที่เอาไว้ช่วยสำหรับการเขียนแบบ ซึ่งระบบ CAD ก็มีการวิวัฒนาการพอแยกได้เป็น 3 ยุค ดังนี้

 

 

      -  ยุคแรก การเขียนแบบด้วยมือลงบนกระดาษ ซึ่งมีข้อจำกัดมาก ไม่สะดวกในการปรับปรุงแบบ ซึ่งเป็นการเขียนแบบ 2 มิติ คือ เป็นรูปด้าน รูปตัด แปลนอาคาร

 

      ยุคที่สอง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม CAD ยุคนี้เริ่มมาประมาณ 20 ปี แล้ว และปัจจุบันการทำงานเกือบ 100 % ในการเรียน การสอน การทำงานในวงการก่อสร้างไทยยังใช้ระบบนี้อยู่ ทำให้มีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ เนื่องจากเป็นแค่การเขียนแบบแต่อย่างเดียว และทำให้การทำงานขาดการเชื่อมต่อไปยังระบบอื่น ทำให้โปรแกรม CAD เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับพนักงานเขียนแบบอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ หรือสถาปนิกเอง จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์เท่าที่ควร


      ยุคที่สาม จำลองการออกแบบอาคารบนคอมพิวเตอร์ (Building Simulation) ทำให้สถาปนิกสามารถมองเห็นอาคารเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ขณะออกแบบ ซึ่งทุกวัตถุ (Object) บนระบบคอมพิวเตอร์จะมีราคา สี คุณสมบัติวัสดุเหมือนจริง ทำให้ทราบราคาค่าก่อสร้างทั้งอาคารได้ทุกขณะ ลดการทำงานผิดพลาดลง สามารถใช้โมเดลไปให้วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ไฟฟ้า ประปา ได้ทันที โดยไม่ต้องสร้างโมเดลใหม่ให้เสียเวลา และลดการซ้ำซ้อนทั้งระบบ สะดวกในการนำเสนองาน และการแก้ไขแบบอาคาร  หากมีการแก้ไขขยายขนาดห้องจาก 4.00 . เป็น 4.50 . ที่รูปใดรูปหนึ่ง จะทำให้รูปทั้งหมด ทั้งรูปแปลน รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย จะปรับปรุงแบบให้ใหม่ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขแบบใหม่เป็นแรมเดือนอีกต่อไป

 

และในยุคที่สามของ CAD นี้ ได้มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่างๆ ซึ่งเรียกว่า IFC (Industrial Foundation Class) ปัจจุบันมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกได้เข้าร่วมพัฒนาและเป็นสมาชิก เช่น Graphisoft, Microsoft, Autodesk, Bentley เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยี XML เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนไฟล์กัน ทำให้โปรแกรม CAD ออกแบบสถาปัตยกรรม ประมาณราคา วิศวกรโครงสร้าง บริหารโครงการ บริหารทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งระบบบัญชี สามารถเชื่อมโยงและคุยกันได้เป็นอย่างดี 

      -  โดยการเชื่อมโยงในรูปแบบ IFC นี้จะเป็นการเชื่อมโยงได้ทั้งแบบ (Drawing) และข้อมูลประกอบ (Attribute) จากรูปแบบเดิมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แค่ Drawing ระหว่างโปรแกรมโดยใช้ไฟล์ DXF (Data Exchange Format) เป็นตัวกลาง 

      -  ไฟล์แบบก่อสร้างรุ่นใหม่ สามารถเก็บรูปแบบแปลนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบเบื้องต้นจนถึงแบบก่อสร้างจริง (As - Build Drawing) ได้ในไฟล์เดียว สามารถแยกแบบได้เป็นชุดๆ ซึ่งจากเดิมจะต้องเก็บไฟล์หลายสิบหลายร้อยไฟล์ ทำให้ยากในการค้นหา และเรียกใช้งานภายหลัง

 

 

 


การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบ IFC ทำให้ผู้ใช้งานทั้ง สถาปนิก วิศวกร เจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาโครงการ สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ลดการทำงานผิดพลาด สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทั้งระบบตั้งแต่การออกแบบ ประมาณราคา การก่อสร้าง การติดตั้ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

โดยตอนถัดๆ ไปผมจะอธิบายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ สำหรับช่วยงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง (Construction) การบริหารโครงการ (Project Management) การบริหารอาคาร (Facilities Management) ที่ช่วยทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งลดต้นทุน และทำงานได้รวดเร็ว

 

  
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 126 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
chentingting kate spade outlet
http://www.katespade-usa.org
louis vuitton handbags
Louis Vuitton purses
Louis Vuitton bags
Louis Vuitton Outlet
louis vuitton bags
louis vuitton outlet
new Louis Vuitton
Louis Vuitton outlet
http://www.louisvuittonoutlet--2014.com
Louis Vuitton Outlet Online
Louis Vuitton
louis vuitton bags
louis vuitton store
louis vuitton store 2015
Louis Vuitton Outlet online
Louis Vuitton Sungl * es
michael kors jet set tote
http://www.michaelkors-mk.org
michael kors bags
mk outlet online
michael kors purses
michael kors wallet
michael kors outlet
micheal kors
mk factory
http://www.mkmichaelkorsbags.net
http://www.mkmichaelkorsfactoryoutlet.com
http://www.mkmichaelkorshandbags.net
michael kors outlet online
mk bag uk
http://www.mk-outletonline.org
http://www.nikeairhuarache.net
cheap air jordan shoes
nike air max
http://www.nikeairmax1in2014.com
Air Max
nike.com
air max shoes
nike air max thea mens
http://www.nikeairmaxtheapremium.com
air max zero sale
nike free flyknit 3.0
http://www.nikefree40flyknit.net
http://www.nike-freerun50.com
nike free 5.0 trainer
nike air huarache black
nike huarache white
womens nike huarache
cheap nike shoes
Nike LunarEclipse
roshe run black
http://www.nikerosherunflyknit.com
nike roshe men
women roshe run
nike zoom shoes
nike run the one for sale
black roshe run
flyknit roshe
roshe runs
roshe run women
http://www.roshes.net
Louis Vuitton Outlet Handbags
Louis Vuitton Outlet Store
23isback release
23 is back 2015 release dates
nike air max 90 hyperfuse
http://www.airmax90-hyperfuse.com
nike air max 90
nike air max 90 ice
air max zero for sale
air max zero mens
coach bags
coach factory
coach outlet online
coach handbags
http://www.coachoutletonlineny.net
coach handbags outlet
coach purses store
http://www.curryoneshoes.org
http://www.curryoneshoes.net
harden shoes for sale
http://www.jameshardenshoes.org
http://www.kobe10sneaker.com
kyrie 1
lebron 12 shoes
michael kors bags outlet
michael kors handbags
michael kors outlet store
michael kors online
http://www.michaelkorspurses2015.net
mk purses
cheap air max 90
nike air max thea women
nike air max zero
http://www.nikeairmax-zero.com
kyrie shoes
kyrie irving 1 shoe
nike zoom run the one
http://www.nikeruntheone.com
roshes for sale
roshes shoes
coach outlet store
coach outlet store online
flyknit racer for sale
http://www.flyknitracer.net
nike flyknit lunar 3
lunar flyknit
nike flyknit lunar 1
nike stefan janoski
stefan janoski max
nike janoski max
nike flyknit racer for sale
nike flyknit racer oreo
nike waffle racer
janoski max black
stefan janoski shoes
nike lunar flyknit 3
nike flyknit lunar2
http://www.nikeflyknitlunar1.com
coach factory outlet
coach factory
coach factory outlet online
coach purses outlet
michael kors 2015
http://www.2015michaelkorsoutlet.net
Air Jordan
Nike Air Jordan 4
air jordan 5 retro
http://www.airmaxzero.net
http://www.cheap-airjordanshoesforsale.com
Cheap Louis Vuitton
Cheap Louis Vuitton Bags
LV handbags
http://www.cheapnikeairmaxltd.com
coach outlet 80% off
http://www.coachbags-onsale.net
coach bags outlet
coach bags uk
coach promo codes
coach bags usa
http://www.coach-outletcoupons.com
http://www.coachoutlet-factorystore.org
coach outlet store online
coach coupon code
http://www.coachoutletstoreinc.org
http://www.coachoutletstoreny.com
nike james harden shoes
kate spade outlet online
kate spade purses
cheap kate spade
http://www.katespadecrossbody.com
kate spade onine
kate spade outlet store
kate spade handbags
http://www.katespade-newyork.net
http://www.katespadeoutlet2015.net
kate spade outlet online
kate spade sale
kate spade sale uk
kate spade new york
http://www.katespadetotebags.com
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton  [ 1023416@qq.com ]  วันที่ 22-09-2558 16:27:02
 
ความคิดเห็นที่ 125 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

watch The Gift online
watch The Last Witch Hunter online
watch American Ultra online
watch Crimson Peak online
watch Pan online
watch The Man from Uncle online
watch Everest online
watch Before I Wake online
watch The Hunger Games Mockingjay Part 2 online
watch The Hunger Games Mockingjay Part 2 online
watch Sinister 2 online
watch Black M *  online
watch Masterminds online
watch The Intern online
watch Legend online
watch The Walk online
watch The Peanuts Movie online
watch Transporter Refueled online
watch Dark Places online
watch Jane Got a Gun online
watch The Good Dinosaur online
watch Rings online
watch Goosebumps online
watch Victor Frankenstein online
watch Regression online
watch The Intern online
watch Rings online
watch The Last Witch Hunter online
watch Transporter Refueled online
watch Regression online
watch Spectre online
watch The Peanuts Movie online
watch Fantastic Four online
watch The Outskirts online
watch The Martian online
watch Spectre online
watch Mission Impossible 5 Rogue Nation online
watch Straight Outta Compton online
watch The Gift online
watch American Ultra online

ผู้แสดงความคิดเห็น  laura  [ fdoghiog@gmail.com ]  วันที่ 18-09-2558 02:08:36
 
ความคิดเห็นที่ 124 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
[linlei0907] coach outlet online
coach bags
coach factory outlet
http://www.2015coachoutlet.com
cheap coach purses
michael kors outlet stores
michael kors outlet
Air Jordan
Nike Air Jordan 4
air jordan 5 retro
cheap air max zero
air jordan shoes for sale
http://www.cheaplouisvuittonbagso.com
Cheap Louis Vuitton
LV handbags
air max
coach 80% off
http://www.coachbags-onsale.net
http://www.coachbagsoutletfactory.net
coach bags on sale
coach promo codes
coach outlet usa
coach outlet
coach outlet store
coach outlet store online
http://www.coachoutletpromocode.com
http://www.coachoutletstoreinc.org
http://www.coachoutletstoreny.com
james harden shoes
kate spade outlet online
kate spade bags
kate spade outlet
kate spade bag outlet
kate spade diaper bag
http://www.katespadefactory.org
http://www.katespadehandbags-outlet.net
http://www.katespade-newyork.net
http://www.katespadeoutlet2015.net
katespade
http://www.katespadepursesus.org
kate spade uk
kate spade surprise sale
http://www.katespadetotebags.com
kate spade uk outlet
kate spade usa
http://www.louisvuitton-bags-2015.com
Louis Vuitton
http://www.louisvuittonclutchs.com
http://www.louisvuitton-lv.us.com
cheap louis vuitton bags
louis vuitton bags
Louis Vuitton Handbags
Louis Vuitton outlet
louis vuitton sale
http://www.louisvuitton--outletstore.net
http://www.louisvuittonoutletyears.com
louis vuitton bag
http://www.louisvuittonstore2013.com
louis vuitton stores
Louis Vuitton Sungl * es
louis vuitton
michael kors jet set bags
michael kors handbags
http://www.michaelkorsmkbags.net
http://www.michaelkorsmkoutlet.org
michael kors sale
mk wallet outlet
michaelkors
micheal kors outlet store
http://www.mkfactoryoutlet.net
mk bags
michael kors factory outlet
mk handbags outlet
http://www.mkmichaelkorspurses.com
http://www.mkmichaelkorsuk.com
http://www.mk-outletonline.org
nike air huaraches
nike air jordan shoes store
http://www.nikeairmax1essential.com
nike air max 1
http://www.nikeairmax90cl * ic.com
nike.com
nike air max shoes store
nike air max thea womens
nike air max thea premium
air max zero
nike free 3.0 flyknit
nike 4.0 flyknit
nike free run 5.0
nike free trainer
black huarache
nike huarache white
womens nike huarache
cheap nike shoes
Nike LunarEclipse
nike roshe run black
nike roshe run flyknit
roshe run men
nike roshe women
nike zoom shoes
nike run the one
roshe run black
nike roshe flyknit
roshe runs
roshe run
nike roshes
Louis Vuitton Outlet Store
Louis Vuitton Outlet
23isback release
23 is back 2015 release dates
air max 90 hyperfuse black
nike air max 90
air max 90
air max 90 ice
http://www.airmax-zero.net
nike air max zero
http://www.coachbags2015.net
coach outlet factory
coach factory online
coach handbags online
coach outlet online store
coach handbags outlet
http://www.coachpurses2015.com
ua curry 1
curry one
harden shoes for sale
new james harden shoes
kobe 10
kyrie 1 usa
http://www.lebron13shoes.net
michael kors bags outlet
michael kors handbags outlet
michael kors online
michael kors online store
michael kors outlet online
mk outlet
cheap air max 90
nike air max thea women
http://www.nike-airmaxzero.org
air max zero mens
kyrie 1 shoes
nike kyrie 1
nike zoom run
http://www.nikeruntheone.com
roshes
roshes shoes
http://www.coachoutlet2015.net
ผู้แสดงความคิดเห็น  Michael Kors outlet  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 07-09-2558 08:14:13
 
ความคิดเห็นที่ 123 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
[url=http://www.guccihandbags-outlet.com/]Gucci Handbags[/url],[url=http://www.guccihandbags-outlet.com/]Gucci Outlet[/url],[url=http://www.guccihandbags-outlet.com/]Gucci Bags[/url],http://www.guccihandbags-outlet.com/,[url=http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/]Louis Vuitton Outlet[/url],[url=http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/]Louis Vuitton Handbags[/url],[url=http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/]Louis Vuitton Outlet Stores[/url],http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/,[url=http://www.burberryoutletforyou.com/]Burberry Outlet[/url],[url=http://www.burberryoutletforyou.com/]Burberry Outlet Online[/url],[url=http://www.burberryoutletforyou.com/]Burberry Handbags[/url],http://www.burberryoutletforyou.com/,[url=http://www.pradahandbagsoutlet.com/]Prada Handbags[/url],[url=http://www.pradahandbagsoutlet.com/]Prada Outlet[/url],[url=http://www.pradahandbagsoutlet.com/]Prada Shoes[/url],http://www.pradahandbagsoutlet.com/,[url=http://www.guccihandbagsale.com/]Gucci Handbags[/url],[url=http://www.guccihandbagsale.com/]Gucci Outlet[/url],[url=http://www.guccihandbagsale.com/]Gucci Shoes[/url],http://www.guccihandbagsale.com/,[url=http://www.louis-vuittonfactory.com/]Louis Vuitton[/url],[url=http://www.louis-vuittonfactory.com/]Louis Vuitton Outlet[/url],[url=http://www.louis-vuittonfactory.com/]Louis Vuitton Outlet Stores[/url],http://www.louis-vuittonfactory.com/,[url=http://www.celinehandbagsoutlet.com/]Celine[/url],[url=http://www.celinehandbagsoutlet.com/]Celine Handbags[/url],[url=http://www.celinehandbagsoutlet.com/]Celine Bags[/url],http://www.celinehandbagsoutlet.com/,[url=http://www.myburberryoutlet-online.com/]Burberry Outlet[/url],[url=http://www.myburberryoutlet-online.com/]Burberry Outlet Online[/url],[url=http://www.myburberryoutlet-online.com/]Burberry Handbags[/url],http://www.myburberryoutlet-online.com/,[url=http://www.louis-vuittonoutletstore.com/]Louis Vuitton[/url],[url=http://www.louis-vuittonoutletstore.com/]Louis Vuitton Outlet[/url],[url=http://www.louis-vuittonoutletstore.com/]Louis Vuitton Outlet Stores[/url],http://www.louis-vuittonoutletstore.com/,[url=http://www.nikefreerun5.us/]Free Running[/url],[url=http://www.nikefreerun5.us/]Free Run[/url],[url=http://www.nikefreerun5.us/]Nike Free 5.0[/url],http://www.nikefreerun5.us/,[url=http://www.cheapnikeairmax2015.us/]Nike Air Max[/url],[url=http://www.cheapnikeairmax2015.us/]Cheap Nike Air Max[/url],[url=http://www.cheapnikeairmax2015.us/]Nike Air Max 2015[/url],http://www.cheapnikeairmax2015.us/,[url=http://www.nikeairmax90.us/]Nike Air Max 90[/url],[url=http://www.nikeairmax90.us/]Nike Air Max[/url],[url=http://www.nikeairmax90.us/]Airmax[/url],http://www.nikeairmax90.us/,[url=http://www.nikeairmax2015.us/]Nike Air Max[/url],[url=http://www.nikeairmax2015.us/]Air Max 2015[/url],[url=http://www.nikeairmax2015.us/]Airmax[/url],http://www.nikeairmax2015.us/,[url=http://www.burberryhandbags-online.us/]Burberry Handbags[/url],[url=http://www.burberryhandbags-online.us/]Burberry Scarf[/url],[url=http://www.burberryhandbags-online.us/]Burberry Coat[/url],http://www.burberryhandbags-online.us/,[url=http://www.louisvuittonoutletforyou.com/]Louis Vuitton Outlet[/url],[url=http://www.louisvuittonoutletforyou.com/]Louis Vuitton Outlet Stores[/url],[url=http://www.louisvuittonoutletforyou.com/]Louis Vuitton Handbags[/url],http://www.louisvuittonoutletforyou.com/,[url=http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/]Louis Vuitton Outlet[/url],[url=http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/]Louis Vuitton Outlet Stores[/url],[url=http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/]Louis Vuitton Handbags[/url],http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/,[url=http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/]Burberry Outlet[/url],[url=http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/]Burberry Outlet Online[/url],[url=http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/]Burberry Handbags[/url],http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/,[url=http://www.burberryoutletonlinestore.com/]Burberry Outlet[/url],[url=http://www.burberryoutletonlinestore.com/]Burberry Outlet Online[/url],[url=http://www.burberryoutletonlinestore.com/]Burberry Handbags[/url],http://www.burberryoutletonlinestore.com/,[url=http://www.myburberryoutletonline.com/]Burberry Outlet[/url],[url=http://www.myburberryoutletonline.com/]Burberry Handbags[/url],[url=http://www.myburberryoutletonline.com/]Burberry Outlet Online[/url],http://www.myburberryoutletonline.com/,[url=http://www.burberryoutlet4you.us/]Burberry Handbags[/url],[url=http://www.burberryoutlet4you.us/]Burberry Bags[/url],[url=http://www.burberryoutlet4you.us/]Burberry Coats[/url],http://www.burberryoutlet4you.us/,[url=http://www.burberryhandbagstore.us/]Burberry Bags[/url],[url=http://www.burberryhandbagstore.us/]Burberry Sale[/url],[url=http://www.burberryhandbagstore.us/]Burberry Handbags[/url],http://www.burberryhandbagstore.us/,[url=http://www.pradahandbagsale.us/]Prada Handbags[/url],[url=http://www.pradahandbagsale.us/]Prada Bags[/url],[url=http://www.pradahandbagsale.us/]Prada Outlet[/url],http://www.pradahandbagsale.us/,[url=http://www.pradahandbagsonline.us/]Prada Handbags[/url],[url=http://www.pradahandbagsonline.us/]Prada Outlet[/url],[url=http://www.pradahandbagsonline.us/]Prada Purse[/url],http://www.pradahandbagsonline.us/,[url=http://www.pradahandbagsforyou.us/]Prada Handbags[/url],[url=http://www.pradahandbagsforyou.us/]Prada Outlet[/url],[url=http://www.pradahandbagsforyou.us/]Prada Wallet[/url],http://www.pradahandbagsforyou.us
ผู้แสดงความคิดเห็น  burberryoutlet  [ kinglu6688@gmail.com ]  วันที่ 16-08-2558 09:56:20
 
ความคิดเห็นที่ 122 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
<a href="http://www.guccihandbags-outlet.com/">Gucci Handbags</a>,<a href="http://www.guccihandbags-outlet.com/">Gucci Outlet</a>,<a href="http://www.guccihandbags-outlet.com/">Gucci Bags</a>,http://www.guccihandbags-outlet.com/,<a href="http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/">Louis Vuitton Outlet</a>,<a href="http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/">Louis Vuitton Handbags</a>,<a href="http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/">Louis Vuitton Outlet Stores</a>,http://www.louisvuittonhandbags-outlet.com/,<a href="http://www.burberryoutletforyou.com/">Burberry Outlet</a>,<a href="http://www.burberryoutletforyou.com/">Burberry Outlet Online</a>,<a href="http://www.burberryoutletforyou.com/">Burberry Handbags</a>,http://www.burberryoutletforyou.com/,<a href="http://www.pradahandbagsoutlet.com/">Prada Handbags</a>,<a href="http://www.pradahandbagsoutlet.com/">Prada Outlet</a>,<a href="http://www.pradahandbagsoutlet.com/">Prada Shoes</a>,http://www.pradahandbagsoutlet.com/,<a href="http://www.guccihandbagsale.com/">Gucci Handbags</a>,<a href="http://www.guccihandbagsale.com/">Gucci Outlet</a>,<a href="http://www.guccihandbagsale.com/">Gucci Shoes</a>,http://www.guccihandbagsale.com/,<a href="http://www.louis-vuittonfactory.com/">Louis Vuitton</a>,<a href="http://www.louis-vuittonfactory.com/">Louis Vuitton Outlet</a>,<a href="http://www.louis-vuittonfactory.com/">Louis Vuitton Outlet Stores</a>,http://www.louis-vuittonfactory.com/,<a href="http://www.celinehandbagsoutlet.com/">Celine</a>,<a href="http://www.celinehandbagsoutlet.com/">Celine Handbags</a>,<a href="http://www.celinehandbagsoutlet.com/">Celine Bags</a>,http://www.celinehandbagsoutlet.com/,<a href="http://www.myburberryoutlet-online.com/">Burberry Outlet</a>,<a href="http://www.myburberryoutlet-online.com/">Burberry Outlet Online</a>,<a href="http://www.myburberryoutlet-online.com/">Burberry Handbags</a>,http://www.myburberryoutlet-online.com/,<a href="http://www.louis-vuittonoutletstore.com/">Louis Vuitton</a>,<a href="http://www.louis-vuittonoutletstore.com/">Louis Vuitton Outlet</a>,<a href="http://www.louis-vuittonoutletstore.com/">Louis Vuitton Outlet Stores</a>,http://www.louis-vuittonoutletstore.com/,<a href="http://www.nikefreerun5.us/">Free Running</a>,<a href="http://www.nikefreerun5.us/">Free Run</a>,<a href="http://www.nikefreerun5.us/">Nike Free 5.0</a>,http://www.nikefreerun5.us/,<a href="http://www.cheapnikeairmax2015.us/">Nike Air Max</a>,<a href="http://www.cheapnikeairmax2015.us/">Cheap Nike Air Max</a>,<a href="http://www.cheapnikeairmax2015.us/">Nike Air Max 2015</a>,http://www.cheapnikeairmax2015.us/,<a href="http://www.nikeairmax90.us/">Nike Air Max 90</a>,<a href="http://www.nikeairmax90.us/">Nike Air Max</a>,<a href="http://www.nikeairmax90.us/">Airmax</a>,http://www.nikeairmax90.us/,<a href="http://www.nikeairmax2015.us/">Nike Air Max</a>,<a href="http://www.nikeairmax2015.us/">Air Max 2015</a>,<a href="http://www.nikeairmax2015.us/">Airmax</a>,http://www.nikeairmax2015.us/,   <a href="http://www.burberryhandbags-online.us/">Burberry Handbags</a>,<a href="http://www.burberryhandbags-online.us/">Burberry Scarf</a>,<a href="http://www.burberryhandbags-online.us/">Burberry Coat</a>,http://www.burberryhandbags-online.us/,<a href="http://www.louisvuittonoutletforyou.com/">Louis Vuitton Outlet</a>,<a href="http://www.louisvuittonoutletforyou.com/">Louis Vuitton Outlet Stores</a>,<a href="http://www.louisvuittonoutletforyou.com/">Louis Vuitton Handbags</a>,http://www.louisvuittonoutletforyou.com/,<a href="http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/">Louis Vuitton Outlet</a>,<a href="http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/">Louis Vuitton Outlet Stores</a>,<a href="http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/">Louis Vuitton Handbags</a>,http://www.mylouisvuittonoutletstores.com/,<a href="http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/">Burberry Outlet</a>,<a href="http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/">Burberry Outlet Online</a>,<a href="http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/">Burberry Handbags</a>,http://www.myburberryhandbagsoutlet.com/,<a href="http://www.burberryoutletonlinestore.com/">Burberry Outlet</a>,<a href="http://www.burberryoutletonlinestore.com/">Burberry Outlet Online</a>,<a href="http://www.burberryoutletonlinestore.com/">Burberry Handbags</a>,http://www.burberryoutletonlinestore.com/,<a href="http://www.myburberryoutletonline.com/">Burberry Outlet</a>,<a href="http://www.myburberryoutletonline.com/">Burberry Handbags</a>,<a href="http://www.myburberryoutletonline.com/">Burberry Outlet Online</a>,http://www.myburberryoutletonline.com/,<a href="http://www.burberryoutlet4you.us/">Burberry Handbags</a>,<a href="http://www.burberryoutlet4you.us/">Burberry Bags</a>,<a href="http://www.burberryoutlet4you.us/">Burberry Coats</a>,http://www.burberryoutlet4you.us/,<a href="http://www.burberryhandbagstore.us/">Burberry Bags</a>,<a href="http://www.burberryhandbagstore.us/">Burberry Sale</a>,<a href="http://www.burberryhandbagstore.us/">Burberry Handbags</a>,http://www.burberryhandbagstore.us/,<a href="http://www.pradahandbagsale.us/">Prada Handbags</a>,<a href="http://www.pradahandbagsale.us/">Prada Bags</a>,<a href="http://www.pradahandbagsale.us/">Prada Outlet</a>,http://www.pradahandbagsale.us/,<a href="http://www.pradahandbagsonline.us/">Prada Handbags</a>,<a href="http://www.pradahandbagsonline.us/">Prada Outlet</a>,<a href="http://www.pradahandbagsonline.us/">Prada Purse</a>,http://www.pradahandbagsonline.us/,<a href="http://www.pradahandbagsforyou.us/">Prada Handbags</a>,<a href="http://www.pradahandbagsforyou.us/">Prada Outlet</a>,<a href="http://www.pradahandbagsforyou.us/">Prada Wallet</a>,http://www.pradahandbagsforyou.us/
ผู้แสดงความคิดเห็น  burberryoutlet  [ kinglu6688@gmail.com ]  วันที่ 16-08-2558 09:56:00
 
ความคิดเห็นที่ 121 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

By KD 7 Shoes Kate Bush you open Coach Outlet Stores Online show the Burberry Handbags afternoon of today Cheap Ray Ban Sungl * es, "It is a woman's job." "She am Sungl * es Outlet I today, I hope True Religion Jeans," Phoebe Philo, his michael kors outlet online most recent show Burberry Outlet in the words of London 22, wearing a Burberry Factory T-shirt, he said. "The more Oakley Outlet I can not believe, this True Religion Outlet It was inspired by Coach Outlet. I could not believe how Cheap Oakley Sungl * es fragile. And Michael Kors Outlet, it is very important Coach Outlet Store Online creative part Christian Louboutin Outlet is vulnerable."

Roger Vivier Shoes Season of Philo Louis Vuitton Outlet Stores of vulnerability UGG Outlet meant to Ray Ban Sungl * es encomp *  the Michael Kors Handbags uncertainty. "As such Louis Vuitton Outlet, I was all Louis Vuitton Handbags, no preconceptions Moncler Jackets that it is open Coach Factory Outlet, I do not say rarely" Chanel Handbags fit top Cheap UGG Boots and utilitarian Cheap Oakley Sungl * es knit dress, teasing Coach Outlet Store and back Louis Vuitton Black Friday seam front, Ray Ban and dissolved in www.louisvuittonbags.us.com/ a large-scale edge Michael Kors Outlet: initial random from Louis Vuitton Outlet Online bag equipment emotions Ray Ban Outlet and feelings, we have collected most of Chanel Outlet the stream of Tiffany And Co consciousness. Louis Vuitton Handbags with clever package to Michael Kors Outlet play. This sets Coach Factory Outlet the next tone for what happens.

This jacket Moncler Outlet, tunic or insertion of Tiffany Jewellery lacquered, that by Louis Vuitton Bags transferring the paper Coach Outlet cutting is a charming appearance cloth Gucci Outlet streamers in a practical form of Roger Vivier Outlet confusion way. Shoes Coach Outlet will be fully functional, flexible, Oakley Outlet it was flat. Weighted metal UGG Boots that can next seam is also Coach Outlet Online a padlock or clock pointing mystery, UGG Black Friday a practical, I will highlight michael kors outlet a string of something. In Michael Kors Factory Store hanging pendant shape as ceramic hand, Christian Louboutin Shoes grabbed his throat to lips, Oakley Sungl * es or ceramic.

With flowers of insertion Celine Celine Handbags for the new Oakley Sungl * es bourgeoisie ruthless cool. Dangerous oakley outlet, maybe. However, the Louis Vuitton Outlet connection as Philo Coach Black Friday we have pointed out that have been more Gucci Handbags Outlet and more Ray Ban Outlet become a graphic editing Burberry Outlet Online uncertainty from Coach Outlet the equation and creativity and Michael Kors Factory Online risk. In this Michael Kors Black Friday regard, the raw material, the same Gucci Shoes dynamic Philo is a special Louis Vuitton Outlet one that was women worldwide. What is a woman's Tiffany Outlet? As the "mother, sister, friend, fashion www.louisvuittonbags.us.org designer," she said. "Many different Louis Vuitton Outlet although, if Celine Outlet all of them is true, is equally important all the people."

ผู้แสดงความคิดเห็น  UGG Boots  [ pollianyoi33@hotmail.com ]  วันที่ 03-08-2558 23:00:07
 
ความคิดเห็นที่ 120 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

oakley sungl * es

mulberry uk

oakley sungl * es

air jordan retro

coach factory outlet

hollister

christian louboutin shoes

oakley sungl * es

jordan 5

louis vuitton handbags

lululemon

ray ban sungl * es

nfl jerseys

michael kors outlet

ralph lauren sale

oakley sungl * es

hollister

adidas running shoes

christian louboutin sale

soccer shoes

michael kors bag

gucci shoes

ncaa jerseys

red timberland boots

cheap oakley sungl * es

jordan 11 snakeskin

tods outlet store

coach outlet store online

hollister clothing store

tory burch outlet

red christian louboutin

timberland boots

michael kors outlet online

tods outlet store

louis vuitton handbags

prada outlet

coach factory outlet

ray ban sungl * es

kids lebron shoes

jordan retro 11

ralph lauren outlet

gucci outlet online

jordan 13s

air max 90

louis vuitton outlet

kobe bryant shoes

jordan concords

chanel bags

gucci outlet

coco chanel

louis vuitton handbags

chanel outlet

toms outlet

prada outlet

gucci bags

michael kors handbags

gucci outlet

michael kors outlet

nike air max

cheap jerseys wholesale

michael kors outlet online sale

abercrombie

michael kors handbags

fitflops outlet

polo outlet

beats studio

louis vuitton handbags

lv outlet

cheap ray bans

christian louboutin sale

pandara jewelry

jordan 11

hollister clothing

louis vuitton

cheap jerseys

jordan 3 retro

polo outlet

jordan 6

michael kors outlet

kids lebron james shoes

toms wedges

adidas wings

abercrombie and fitch outlet

lebron 11

coach outlet

retro jordans

michael kors outlet online

coach factorty outlet

michael kors outlet

louis vuitton

juicy couture outlet

hermes birkin

fitflops

coach outlet online

michael kors handbags

tods outlet

michael kors outlet stores

louboutins

toms shoes

true religion jeans

christian louboutin shoes

hollister clothing store

polo outlet

michael kors handbags

coach canada outlet

mont blanc pens

beats by dr dre

mont blanc

chanel outlet

michael kors outlet

timberland boots

hollister clothing

retro jordans 13

burberry outlet online

michael kors bag

oakley

jordan retro 4

coach outlet online

michael kors outlet

louis vuitton outlet

burberry outlet

new jordans

michael kors outlet

louis vuitton handbags

ray ban sungalss

michael kors uk

hollister jeans

air max 95

louis vuitton outlet

concords 11

toms outlet

coach outlet store online

jordan 8s

true religion

lebron shoes

cheap jerseys

cheap jerseys

michael kors uk

cheap oakley sungl * es

ray ban gl * es

michael kors

discount christian louboutin

coach factory online

fitflop sale

louis vuitton

sac longchamp

ray ban sungl * es

fendi handbags

michael kors

michael kors outlet

michael kors outlet

burberry outlet

louis vuitton handbags

polo ralph lauren

louis vuitton

ed hardy clothing

ray ban sungl * es

retro 9

marc jacobs outlet

true religion

michael kors outlet

michael kors

p90x

christian louboutin outlet

jordan 11 columbia

ผู้แสดงความคิดเห็น  dsfdsfg  [ keyuanyuan921@163.com ]  วันที่ 14-07-2558 12:32:59

 
ความคิดเห็นที่ 119 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

oakley sungl * es

mulberry uk

oakley sungl * es

air jordan retro

coach factory outlet

hollister

christian louboutin shoes

oakley sungl * es

jordan 5

louis vuitton handbags

lululemon

ray ban sungl * es

nfl jerseys

michael kors outlet

ralph lauren sale

oakley sungl * es

hollister

adidas running shoes

christian louboutin sale

soccer shoes

michael kors bag

gucci shoes

ncaa jerseys

red timberland boots

cheap oakley sungl * es

jordan 11 snakeskin

tods outlet store

coach outlet store online

hollister clothing store

tory burch outlet

red christian louboutin

timberland boots

michael kors outlet online

tods outlet store

louis vuitton handbags

prada outlet

coach factory outlet

ray ban sungl * es

kids lebron shoes

jordan retro 11

ralph lauren outlet

gucci outlet online

jordan 13s

air max 90

louis vuitton outlet

kobe bryant shoes

jordan concords

chanel bags

gucci outlet

coco chanel

louis vuitton handbags

chanel outlet

toms outlet

prada outlet

gucci bags

michael kors handbags

gucci outlet

michael kors outlet

nike air max

cheap jerseys wholesale

michael kors outlet online sale

abercrombie

michael kors handbags

fitflops outlet

polo outlet

beats studio

louis vuitton handbags

lv outlet

cheap ray bans

christian louboutin sale

pandara jewelry

jordan 11

hollister clothing

louis vuitton

cheap jerseys

jordan 3 retro

polo outlet

jordan 6

michael kors outlet

kids lebron james shoes

toms wedges

adidas wings

abercrombie and fitch outlet

lebron 11

coach outlet

retro jordans

michael kors outlet online

coach factorty outlet

michael kors outlet

louis vuitton

juicy couture outlet

hermes birkin

fitflops

coach outlet online

michael kors handbags

tods outlet

michael kors outlet stores

louboutins

toms shoes

true religion jeans

christian louboutin shoes

hollister clothing store

polo outlet

michael kors handbags

coach canada outlet

mont blanc pens

beats by dr dre

mont blanc

chanel outlet

michael kors outlet

timberland boots

hollister clothing

retro jordans 13

burberry outlet online

michael kors bag

oakley

jordan retro 4

coach outlet online

michael kors outlet

louis vuitton outlet

burberry outlet

new jordans

michael kors outlet

louis vuitton handbags

ray ban sungalss

michael kors uk

hollister jeans

air max 95

louis vuitton outlet

concords 11

toms outlet

coach outlet store online

jordan 8s

true religion

lebron shoes

cheap jerseys

cheap jerseys

michael kors uk

cheap oakley sungl * es

ray ban gl * es

michael kors

discount christian louboutin

coach factory online

fitflop sale

louis vuitton

sac longchamp

ray ban sungl * es

fendi handbags

michael kors

michael kors outlet

michael kors outlet

burberry outlet

louis vuitton handbags

polo ralph lauren

louis vuitton

ed hardy clothing

ray ban sungl * es

retro 9

marc jacobs outlet

true religion

michael kors outlet

michael kors

p90x

christian louboutin outlet

jordan 11 columbia

ผู้แสดงความคิดเห็น  2015714yuanyuan  [ keyuanyuan921@163.com ]  วันที่ 14-07-2558 12:24:44

 
ความคิดเห็นที่ 118 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra price , cialis price , viagra dosage , cialis dosage ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  cialis_dosage  [ smithg826@gmail.com ]  วันที่ 10-07-2558 09:52:42
 
ความคิดเห็นที่ 117 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra for sale , brand name cialis , viagra for sale , brand name cialis , brand name cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  name  [ smithe88@gmail.com ]  วันที่ 10-07-2558 09:32:14
 
ความคิดเห็นที่ 116 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
How i can use viagra samples before  *  and after tak how much time we can wait for  * ? cialis generic purchase er det kommersielle navnet på et medikament som brukes for erektil dysfunksjon.
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_samples  [ smithe433@gmail.com ]  วันที่ 10-07-2558 07:55:06
 
ความคิดเห็นที่ 115 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! dosage of viagra , cialis sample , viagra online pharmacy , cialis online pharmacy , cialis price ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  of  [ smithf668@gmail.com ]  วันที่ 09-07-2558 17:47:21
 
ความคิดเห็นที่ 114 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Such as for the treatment of HIV, you should for Revatio, a viagra online pharmacy why people have them. Nothing found for Executive Buy cialis online pharmacy Online India About Welcome!
ผู้แสดงความคิดเห็น  online  [ smithd877@gmail.com ]  วันที่ 09-07-2558 17:35:50
 
ความคิดเห็นที่ 113 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! viagra online , cialis online sale , viagra online , cialis online sale ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra_online  [ smithb485@gmail.com ]  วันที่ 09-07-2558 11:33:14
 
ความคิดเห็นที่ 112 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Looking for acheter du viagra for sale without a prescription en europe? Do I need to have the prescription for buying buy cialis next day delivery Super P-Force ?
ผู้แสดงความคิดเห็น  cialis  [ smithk413@gmail.com ]  วันที่ 09-07-2558 02:39:15
 
ความคิดเห็นที่ 111 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy cialis onli ne , buy cialis onli ne , buy cialis onli ne , female viagra alternative , buy cialis onli ne ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  viagra  [ smithk553@gmail.com ]  วันที่ 07-07-2558 19:46:36
 
ความคิดเห็นที่ 110 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Are you looking for cheap Original generic viagra. The Demand for Certified Eyebrow Threading Spegeneric cialists.
ผู้แสดงความคิดเห็น  generic_viagra  [ smithf692@gmail.com ]  วันที่ 07-07-2558 00:37:41
 
ความคิดเห็นที่ 109 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! order viagra , order cialis , discount viagra , discount cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  order_viagra  [ smithd397@gmail.com ]  วันที่ 06-07-2558 18:23:33
 
ความคิดเห็นที่ 108 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! buy viagra in canada , cialis generic overnight state united , buy viagra in canada , cialis generic overnight state united ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  generic  [ smitha235@gmail.com ]  วันที่ 06-07-2558 01:33:08
 
ความคิดเห็นที่ 107 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Hello! generic cialis , cialis price , canadian cialis , viagra side effects , order cialis ,
ผู้แสดงความคิดเห็น  order_cialis  [ smithg956@gmail.com ]  วันที่ 05-07-2558 21:26:55
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com