หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 
ซอฟท์แวร์/คอมพิวเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง
 

 
Twoplus Technologiesนายชาติชาย สุภัควนิช
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทในกลุ่ม ทูพลัสฯ

 


ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่


ปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ อสังหาริมทรัพย์ และตลาดหุ้น เนื่องจากมีปริมาณเม็ดเงินจำนวนมาก และอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นสินค้า (Product) ที่จะให้อสังหาริมทรัพย์นำไปขายและหากมีการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้พบว่า มีการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว จะทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นได้ทั้งระบบอย่างยั่งยืนและถาวร

 

ความจริงกลับพบว่าปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลก และในประเทศไทยนั้น มีอยู่ค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเม็ดเงินในระบบอุตสาหกรรมนี้ อันเนื่องมาจากความรู้ด้านการก่อสร้างนั้นมีความสลับซับซ้อนมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีลักษณะการทำงานที่ผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ ของโครงการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น รสนิยมของผู้อยู่อาศัย วัสดุ วิชาชีพหลายมิติ เช่น สถาปนิก วิศวกร บัญชี เป็นต้น กฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ (Design Code) มาตรฐานการก่อสร้าง ความชำนาญของช่างและผู้ออกแบบ ซึ่งทำให้การก่อสร้างนั้นเป็นงานเฉพาะตัว (Custom Made) ในแต่ละโครงการ จึงทำให้พบว่าส่วนใหญ่การก่อสร้างในประเทศไทยยังถือว่ายังล้าหลังจากประเทศอื่นอยู่มาก และหากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทยเองก็ยังพบว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย หรือแทบจะเรียกว่าส่วนใหญ่ยังคงทำงานด้วยคน (manual) หรือเป็นกระดาษกันอยู่เลย

 

 


ซึ่งมาทำเป็นกราฟเปรียบเทียบถึงต้นทุนการทำงานด้วยคนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เราพบว่า ต้นทุนการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มีต้นทุนที่ลดลงทุกๆ ปี และต้นทุนการทำงานด้วยคนกลับมีต้นทุนที่สูงขึ้นตลอดเวลาทุกปี และปัจจุบันเราได้เลยจุดคุ้มทุนมาแล้ว หากเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลดต้นทุนการทำงาน จะทำให้เรามีพื้นที่การเสียเปรียบกับคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดจะทำให้เราไม่สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้ 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในคราวเดียวกัน หากทุกคนเข้าใจหลักการนี้แล้วจะทำให้ตระหนักว่า การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยทำงานในธุรกิจก่อสร้างนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณเม็ดเงินจำนวนมาก และทำให้สามารถประหยัดเงินได้ทันที

 

หากเริ่มพูดถึงคอมพิวเตอร์ด้านก่อสร้างแล้ว ผมเองก็เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงจะรู้จักโปรแกรมประเภท CAD  (Computer Aided Design) ที่เอาไว้ช่วยสำหรับการเขียนแบบ ซึ่งระบบ CAD ก็มีการวิวัฒนาการพอแยกได้เป็น 3 ยุค ดังนี้

 

 

      -  ยุคแรก การเขียนแบบด้วยมือลงบนกระดาษ ซึ่งมีข้อจำกัดมาก ไม่สะดวกในการปรับปรุงแบบ ซึ่งเป็นการเขียนแบบ 2 มิติ คือ เป็นรูปด้าน รูปตัด แปลนอาคาร

 

      ยุคที่สอง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม CAD ยุคนี้เริ่มมาประมาณ 20 ปี แล้ว และปัจจุบันการทำงานเกือบ 100 % ในการเรียน การสอน การทำงานในวงการก่อสร้างไทยยังใช้ระบบนี้อยู่ ทำให้มีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ เนื่องจากเป็นแค่การเขียนแบบแต่อย่างเดียว และทำให้การทำงานขาดการเชื่อมต่อไปยังระบบอื่น ทำให้โปรแกรม CAD เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับพนักงานเขียนแบบอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ หรือสถาปนิกเอง จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์เท่าที่ควร


      ยุคที่สาม จำลองการออกแบบอาคารบนคอมพิวเตอร์ (Building Simulation) ทำให้สถาปนิกสามารถมองเห็นอาคารเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ขณะออกแบบ ซึ่งทุกวัตถุ (Object) บนระบบคอมพิวเตอร์จะมีราคา สี คุณสมบัติวัสดุเหมือนจริง ทำให้ทราบราคาค่าก่อสร้างทั้งอาคารได้ทุกขณะ ลดการทำงานผิดพลาดลง สามารถใช้โมเดลไปให้วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ไฟฟ้า ประปา ได้ทันที โดยไม่ต้องสร้างโมเดลใหม่ให้เสียเวลา และลดการซ้ำซ้อนทั้งระบบ สะดวกในการนำเสนองาน และการแก้ไขแบบอาคาร  หากมีการแก้ไขขยายขนาดห้องจาก 4.00 . เป็น 4.50 . ที่รูปใดรูปหนึ่ง จะทำให้รูปทั้งหมด ทั้งรูปแปลน รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย จะปรับปรุงแบบให้ใหม่ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขแบบใหม่เป็นแรมเดือนอีกต่อไป

 

และในยุคที่สามของ CAD นี้ ได้มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่างๆ ซึ่งเรียกว่า IFC (Industrial Foundation Class) ปัจจุบันมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลกได้เข้าร่วมพัฒนาและเป็นสมาชิก เช่น Graphisoft, Microsoft, Autodesk, Bentley เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยี XML เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนไฟล์กัน ทำให้โปรแกรม CAD ออกแบบสถาปัตยกรรม ประมาณราคา วิศวกรโครงสร้าง บริหารโครงการ บริหารทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งระบบบัญชี สามารถเชื่อมโยงและคุยกันได้เป็นอย่างดี 

      -  โดยการเชื่อมโยงในรูปแบบ IFC นี้จะเป็นการเชื่อมโยงได้ทั้งแบบ (Drawing) และข้อมูลประกอบ (Attribute) จากรูปแบบเดิมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แค่ Drawing ระหว่างโปรแกรมโดยใช้ไฟล์ DXF (Data Exchange Format) เป็นตัวกลาง 

      -  ไฟล์แบบก่อสร้างรุ่นใหม่ สามารถเก็บรูปแบบแปลนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบเบื้องต้นจนถึงแบบก่อสร้างจริง (As - Build Drawing) ได้ในไฟล์เดียว สามารถแยกแบบได้เป็นชุดๆ ซึ่งจากเดิมจะต้องเก็บไฟล์หลายสิบหลายร้อยไฟล์ ทำให้ยากในการค้นหา และเรียกใช้งานภายหลัง

 

 

 


การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบ IFC ทำให้ผู้ใช้งานทั้ง สถาปนิก วิศวกร เจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาโครงการ สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ลดการทำงานผิดพลาด สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทั้งระบบตั้งแต่การออกแบบ ประมาณราคา การก่อสร้าง การติดตั้ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

โดยตอนถัดๆ ไปผมจะอธิบายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ สำหรับช่วยงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง (Construction) การบริหารโครงการ (Project Management) การบริหารอาคาร (Facilities Management) ที่ช่วยทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งลดต้นทุน และทำงานได้รวดเร็ว

 

  
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 15 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Alabama und South Carolina gezogen haben und jetzt Georgia. Er wird nie in thisrate fertig zu Michael Kors purses werden http://www.prada-outlet-onlines.net . oakley outlet store "" Louis Vuitton outlet online Oh, http://www.louisvuittonstore2015.com las Michael Kors outlet store er michael kors Recht Louis Vuitton Outlet Stores Richter http://www.findcheapmichaelkorsbag.biz Parmalee Louis Vuitton Bags B��ro Louis Vuitton Outlet Online ��ber louis vuitton wallets in offical michael kors outlet clearance Fayetteville, Michael Kors store "antwortete Michael Kors Outlet Brent cheap Michael Kors bags online
Louis Vuitton />dem Louis Vuitton Store Weg, oakley outlet sungl * es General michael kors outlet online sale Beauregard Louis Vuitton Purses beschossen http://www.louisvuitton-sungl * ess.com sie Louis Vuitton Outlet Online aus Louis Vuitton outlet Fort http://www.themercyseller.com Sumter Louis Vuitton Outlet Store Tag Michael Kors Outlet Handbags vor gucci outlet gestern, Michael Kors handbags they'llhave http://www.chanelfactoryoutletstore.com.co zu michal kors purse outlet k?mpfen louis vuitton stores oder Michael Kors handbags wholesale stehen Louis vuitton outlet als louis vuitton luggage Feiglinge Louis Vuitton bags vor Michael Kors wallets der Louis Vuitton Handbags outlet ganzen michael kors outlet online sale Welt http://www.2014guccioutletonline.com gebrandmarkt. Louis Vuitton outlet online Warum new balance outlet online hat michael kors handbags die louis vuitton outlet Konf?deration Michael Kors crossbody handbags - "
Witz , und Scarlett , die nicht freiwillig ge?ffnet hatte, ein Buch seit dem Verl * en des Fayetteville Female Academy im Jahr zuvor , dachte es genauso amusingas sie taten. "Ich wei?, Michael Kors satchel bag d *  Sie
sie waren ebenso herausragend in theirnotorious Unf?higkeit, etwas zwischen den Deckeln der B��cher Michael Kors sandals enthalten Michael Kors online outlet lernen. Michael Kors outlet online sale Ihre mk bags outlet Familie michael kors crossbody bags hatte new balance factory outlet moremoney Louis Vuitton Outlet stores , Michael Kors bags on sale mehr Louis Vuitton wallets Pferde Louis Vuitton Outlet , Michael Kors wallets on sale mehr http://www.oakleyoutletsonsales.com Sklaven LV Purses als michael kors bags on sale jeder http://www.cheaplvbags-top.net andere Cheap Louis Vuitton
LV Bags />Gl��ck, Cheap Louis Vuitton Bags letzte Louis Vuitton Sale Nacht. gucci outlet online Kurz Michael Kors outlet sale bevor http://www.newbalance-factory-outlet.com wir LV handbags nach louis vuitton handbags Hause prada online outlet kamen prada outlet online , Michael Kors handbags outlet d *  Louis Vuitton Sungl * es neue chanel bags Hengst chanel outlet online Ma wholesales michael kors bags online bekam http://www.louisvuitton--outletstore.net in cheap oakley sungl * es Kentucky Louis Vuitton Bags 2015 lastmonth discount oakley sungl * es wurde http://www.louisvuittonnew-lv.com gebracht Louis Vuitton Outlet Online , Michael Kors wallets cheap und cheap Michael Kors outlet der Michael Kors bags wholesale Platz http://www.oakleysungl * es-wholesales.com war Michael Kors outlet stores in http://www.louisvuitton-bags-2015.com einem oakley sungl * es cheap Eintopf. oakley sungl * es wholesale Der http://www.louisvuitton-lvoutlet.net gro?e http://www.louisvuittonchristmas.cc Brute- Michael Kors outlet clearance er Michael Kors Outlet ist oakley store ein louis vuitton bags
http://www.michaelkors-crossbodybag.com /> Louis Vuitton Purses related links: [linlei1125]
ผู้แสดงความคิดเห็น  Michael Kors outlet  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 25-11-2557 09:03:59
 
ความคิดเห็นที่ 14 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
coach factory outlet coach outlet shop coach factory outlet coach outlet online coach outlet store online coach outlet York offer coach factory outlet online Save big at coach outlet stores coach outlet store online coach store nearest you coach outlet coach outlet on line store coach outlet online coach factory outlet fall 2014 coach factory Save big at coach outlet stores coach handbags coach handbags and other designer coach factory outlet coach factory fall 2014 coach outlet online coach outlet York offer coach outlet store online coach outlet store bags coach outlet store online coach outlet store online fall 2014 official coach factory outlet ohio state strength coach coach outlet online ohio state strength coach coach outlet coach outlet usa coach black friday coach outlet on line store coach shoes, handbags, flats, boots, flip flops coach factory outlet coach factory outlet kate spade outlet online kate spade new york handbags kate spade handbags kate spade handbags kate spade outlet online kate spade online shopping kate spade black friday kate spade black friday michael kors outlet michael kors. sign In michael kors outlet online michael kors outlet store 60 % off michael kors outlet michael kors outlet online or In-store michael kors outlet michael kors. sign In michael kors black friday michael kors black friday michael kors handbags sale now save up to 68% off michael kors outlet online michael kors apparel michael kors outlet michael kors outlet 49.00 outlet michael kors outlet online michael kors outlet online sale now save up to 68% off michael kors outlet online michael kors. sign In louis vuitton outlet louis vuitton was a french businessman louis vuitton handbags louis vuitton handbags outlet louis vuitton outlet online louis vuitton bags and purses louis vuitton outlet stores louis vuitton outlet stores louis vuitton handbags louis vuitton malletier louis vuitton black friday louis vuitton black friday louis vuitton outlet louis vuitton malletier prada outlet Prada S.p.A. is an Italian luxury prada handbags prada handbags at bluefly prada black friday prada black friday marc by marc jacobs marc jacobs handbags celine handbags celine handbags celine outlet celine outlet ray ban sungl * es shop ray ban sungl * es online oakley sungl * es cheap oakleys sungl * es outlet store USA with High Quality ray-ban sungl * es Ray-Ban is the global leader in premium eyewear ray ban sungl * es free overnight shipping & Returns ray ban sungl * es ray ban your online sungl * es store ray ban black friday ray ban black friday oakley sungl * es oakley sungl * es including holbrook oakley sungl * es oakley sungl * es outket up to oakley vault oakley creates free oakley black friday oakley black friday toms outlet toms outlet shoes hollister clothing store hollister clothing abercrombie and fitch abercrombie and fitch abercrombie and fitch abercrombie and fitch abercrombie black friday abercrombie black friday polo ralph lauren ralph lauren outlet polo ralph lauren polo ralph lauren tory burch outlet online tory burch outlet tory burch shoes tory burch shoes outlet tory burch outlet tory burch outlet online tory burch black friday tory burch black friday nike air jordan air jordan valentino valentino.com toms shoes outlet online toms outlet supra shoes supra.com true religion true religion outlet true religion black friday true religion black friday true religion jeans true religion outlet true religion jeans true religion jeans tiffany and co tiffany and co tiffany and co tiffany and co tiffany and co tiffany and co tiffany black friday tiffany black friday frey wille jewellery frey wille jewellery sac longchamp sac longchamp red bottom shoes red bottom shoes shop for and buy red bottom shoes online red bottom shoes red bottom shoes save up to 70% off timberland shoes OFF %70 outlet
ผู้แสดงความคิดเห็น  coach factory outlet  [ sda@yahoo.com ]  วันที่ 11-10-2557 13:05:39
 
ความคิดเห็นที่ 13 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Life will always be confused, no one can really predict, the future, Hermes Outlet Online, Live in the world, Ralph Lauren UK, and so we were growing up, Sac Longchamp Pairs, in the confusion, Michael Kors Outlet Online, life of all things, the same is spent also confused, Beats By Dre Outlet, confused, Michael Kors Outlet, confused world, Ralph Polo Outlet, in this world, I am a leaf, Oakley Sunglaases Factory, accompanied by wind, North Face Outlet Online, leisurely, Super Bags Market, but spent 12 years in trouble, Canada Goose Outlet, me than to know their own future, Burberry Outlet, but do not know the survival dream, because I was so small, Polo Outlet Store, wind, Michael Kors Outlet, quietly floating, Coach Factory, I stood under a tree, Gucci Shoes Outlet, watching the falling leaves, MCM Outlet, know that fall, North Clearace Outlet, at the very bottom, I perhaps these leaves, Marc Jacobs On Sale, to know fall, Monster Beats Outlet, but still could not find a direction, Nike Jordan Shoes, in the confusion.Handbags Outlet, http://www.superbagsmarket.com/ Louis Vuitton Outlet Hermes Bags Outlet Prada Outlet Online Chanel Outlet Gucci Outlet Burberry Outlet Online Celine Outlet Online Balenciaga Outlet Online Christian Bior Outlet Chloe Outlet Bvlgari Outlet Bally Outlet Online coach Outlet Online Michael Kors Outlet MCM Backpack Outlet Fendi Outlet mulberry Outlet Online Marc Jacobs Outlet Online Miu Miu Outlet Ysl Outlet Tory Burch Outlet Givenchy Outlet
ผู้แสดงความคิดเห็น  polo outlet  [ shioom@163.com ]  วันที่ 20-07-2557 14:51:39
 
ความคิดเห็นที่ 12 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Article, apart from its various merits, perhaps benefited the most from the fact that it is one of the top ten article directories in the world in the Beliebtheits The traffic is decent enough to help to raise it a Google Page Rank of 6 [update:.'s now 5] and an Alexa rating of 1,699 All of this. despite the no follow tag, which many times can be a death knell for an article directory, from the perspective of his SEO writing company. The site in its homepage even shows all the telltale signs of an audience-oriented website,. The accessible social networking links, the prominent advertising for authors and staff of the top article takes the form of enough pieces in the site, in fact, the editorial, the page is sufficient, the fact that products be greater visibility and accessibility can be found here stress. The website also makes it possible for web analytics tools, so that users can take advantage of to track the visitor traffic and to determine the popularity of their products. In fact, the tools are so extensive that the user to design the number of visitors in different time lines. This will especially be helpful for business administrators, content writers and SEO article writing services hire to keep a tab on the effectiveness and output of their services. And not to repeat ourselves, the website, the author provides a lot of options in the manner of recognition for SEO writing company to use. Since ours is a site that deals with writing and SEO content, authorship, us and our subscribers offers a lot in way of the brand and company. Article, really, if you've noticed, not just to observe and their contents and categories. There it highlights the most popular items along with its latest free articles and shines a spotlight on prominent contributors. But the site offers little in the way of advertising. the top news from each section This indiscriminate and impartiality pushing popular articles on the audience wildly different from

kate spade

other article directories that prominently advertise top articles of most categories. Since this function manages to optimize audience, it may seem like a positive sound, but the fact that contributors article can to lose viewers because some other piece in a tangentially different theme he overtook in popularity sounds a little confusing, especially for SEO writing company looking for fast results. The no follow tag is another important undoing the website. For a website that advocates wonderful author, is not a consequence of the day as a bit of a loss. Establishment of brand and identity is just not as efficient if the company is not able to acquire the necessary backlinks. The site, which due to its wide access to social media, can really help with the distribution of your products through various channels and with the participation of more audience. Because the site at least three tabs where your products can be promoted in are obliged your articles more easily noticed. This, along with the popularity of the site together to help in the dissemination of content. Given the popularity of the website, and the remarkable number of contributors, SEO writing company, no matter how lucrative their content (or business), it must deal with stiff competition to get noticed. The articles must be designed in accordance. You can choose from the existing content in the site, who really believe the administrators, in "soon" is the wort notice. The content should be written crisp, but the maximum SEO achieved in a way. Cross the invisible line into the base of the economic pyramid in emerging markets and enter a world of pitfalls. When a company embarks on an initiative that is focused exclusively on commercial profit, civil society and governments are likely to oppose it intensively when the international water company Aguas del Tunari discovered in Bolivia. If a company tries under the radar by allowing them to stay their base-of-the-pyramid small operations, the gains are likely to be lean, such as Procter & Gamble found out with its water treatment. Product in Latin America and Asia, even if you focus primarily on social impact and profits secondary consider the base of the pyramid is a risky place: Projects fail to make money is finally on Corporate Social Responsibility departments of the company are banished, as Microsoft discovered. Our research has shown a way to traverse this difficult landscape. In fact, good profits can be made at the base of the pyramid when companies link their own financial success with the will of their constituencies. In other words, how to earn money company, the communities in which they work by requiring them to benefit, for example, receipt of services or growing wealthier. This leads to more income and consumption and trigger more demand in the communities, which in turn enables companies to the company to continue to grow. A corollary of that principle is that from the beginning, scale is critical: Preliminary forays not result in success in the base of the pyramid. Business models that will call for the creation of private and public value, while striving scale gradually becoming more common. Hindustan Unilever has succeeded through training tens of thousands of sales and distribution agents. Has the Afghan mobile operator Roshan by the same managed for small retailers. the communities growing economic health increases profits and prosperity for all along the value chain. In the investigation of dozens of companies over many years, we have found that those with skill

coach outlet

tend while building public and private value to have a sophisticated understanding of their constituencies. The 4 billion people at the base of the pyramid, the output of which is a third of the world economy are not-a monolith. emulate the most effective pioneers, companies need to learn what to commit as the value of the various components of this population. The way to start is to divide the 4 billion people in three basic segments. The easiest way to analyze the base of the pyramid can be seen that the income level of $ 1 a day separates the extremely poor from all others, and that people can be about this distinction earn roughly in the $ 1 to $ 3 per day be divided and earn $ 3 to $ 5 per day. it is not the only way to categorize the level of the pyramid, but it is useful. The adults among the approximately 1.4 billion people who live on $ 3 to $ 5 per day, have a few years of secondary education and the skills needed in the rule to the labor market. Many semiregular earn income as construction workers, small traders, drivers, or low-level personnel in public and commercial facilities. they conduct their business in formal and informal markets, and they tend to be near or among the people, the next layer in the pyramid to occupy with income of just over $ 5 per day. living families in the $ 3 5-segment possess to $ oft consumer goods such as bicycles, televisions and mobile phones. as they strive for higher education and continuous, better-paid work, good housing and access to credit and health care professionals they need. Many of them have a well-founded hope of reaching that they or their children have a modestly higher standard of living. The majority of the 1.6 billion people who live on $ 1 to $ 3 a day, are poorly educated and low-skilled. Although they usually have a certain income as day laborers or temporary workers, their profits are not continuous. Many need improved hygiene, health care, and education. they can usually afford one square meal a day, but the nutrient content is often inferior. If they live in slums or shanty towns, they could work as helpers or  * istants in retail. likely to be temporary in rural areas, they are migratory agricultural workers during sowing or harvesting seasons. As consumers and producers, transactions in informal markets that bustle with activity, but are often inefficient, because they have no infrastructure and supporting institutions. Without bank accounts or access to formal credit, they lead, they turn money lenders for loans at exorbitant interest rates and are vulnerable to exploitation by middlemen. Unlikely to reach a $ 5-a-day standard of living, they still strive to improve their lives. they need employment and inexpensive items for day-to-day living. The lower 1000000000 lack basic needs: .. adequate food, clean water, adequate housing and war, civil war and natural disasters have displaced many from their homes to be forced into some transactions that are irregular even by the standards of the informal markets. live in exchange economies, others are forced laborers, women often have long stretches along unsafe routes to fetch water Poor health, lack of nutrition, financial vulnerability, poor education and a lack of marketable skills they close from the organized economy go ... the uncertainty of their daily existence includes participation in the market as consumers or producers. the lucky ones get

kate spade outlet

help from non-profit and international organizations or government  * istance programs. The Army Base Camp Integration Laboratory, or BCIL hosted its second annual "Base Camp resource and energy efficiency-day." Located on 10 acres at Fort Devens, the laboratory has two "force provider" 150-person base camp. One contains standard technologies, the other offers a glimpse into the army of the energy future. Katherine Hammack, Secretary of the Army for installations, energy and environment, and Lt. Gen. Raymond V. Mason, Army deputy chief of staff, logistics, were among the participants of the event. They became refuges, power management, energy information storage, disposal and waste-to-energy systems, alternative energy, micro-grids, energy efficient structures, rigid wall stock and fired kitchens. It's just great, the progress we make, the systems that we test, "Hammack said." The team here does a fantastic job of looking for new technologies, test them, always made ??modifications, and the determination of the elasticity of the systems before deploying them. Having our soldiers Mason said all the work to resources and fuel efficiency has been done to help soldiers focus on their missions. He used the hypothetical example of a forward base in Afghanistan, the draw with 20 tankers has up to his gate. To protect soldiers in danger that put convoy, "said Mason." Then got this 20 tankers have gotten through your front door. Each of these trucks be a potential bomb. Then got all have to save that fuel somewhere on your forward base, which means you have to build a larger [FOB] and that the fuel is a big goal for the either indirect or direct fire. Our goal is to perform this risk by reducing the amount of and reduce down fuel that is needed combat operations. " And so through better energy management, flexible energy sources, energy lightening the burden on our soldiers - all combined - we are able to redirect our staff and equipment  * ets back to the mission, "Hammack said," and that increases our agility and increased our overall efficiency. More than 12,000 service members training at Fort Devens rotate annually by the BCIL, an invaluable user input on systems that developed here, with the aim of trimming fuel and water consumption at the base camp by 50 percent. Such innovations such as micro-grids, solar shades, protective liners and shower water reuse systems have already brought this goal closer to reality. If the cuts to date, will look like in a few years, it's remarkable, "said Kevin Fahey, program executive officer with, Combat Support & Combat Service Support." And I think a lot of it is our ability to test things and users on it and get feedback quickly and [be] who can prove that this is what we want to put in the soldiers' and Marines hands on the field. " If we do not spend adequately in science and technology, research and development, we will focus on the battlefield, in a situation where our enemies to find a comparative advantage over us than the other way contrary to, "Mason said," and our soldiers are at risk in the future more. One minute before he died, Herv¨¦ le Gallou stood at the edge of a cliff at Obiou, in the French Alps, with acres of air before him the view in the morning 23 June, 2012 was breathtaking. Moonscape rock walls pocked with snow, in this way gave plateaus of the pale gr *  and ashen rock, then bottle-green pine forests in the valley and the mountains in

Louis Vuitton

the background Le Gallou wearing a wingsuit, a webbed all-in-one, the base jumping has transformed - the sport where you jump from a fixed object such as a bridge or a cliff - by too long "pilot" glissando flights in Create speeds of 100 mph or more before pulling their parachutes. Le Gallou once told me that he began Base jumping in an attempt to create a recurring childhood dream again, the "flying with my arms." Wingsuits, he said, brought him "very close" to this fantasy. Whenever he was at a starting point, the place from which you jump, was his overriding feeling is not terrorism, but a supernatural vigilance. It was the feeling of a fighter pilot instead of a human cannonball. I know exactly what I'm doing, "he said." I just go for fun. There are still some stress, some fear, because there is some risk. But I know exactly what I can do. Do I know where is my limit. " At 51, Le Gallou was jumping a veteran of thousands of base. But he had never flown from the exit point at Obiou. To perform its intended flight, he had to lead from the cliff, and then sharply to the right over a ledge. for an experienced pilot, this maneuver was relatively easy. the next period of the flight was difficult. Le Gallou would glide over a long, moderately sloping plateau. To do this, it was imperative that he pay attention to what French wingsuit pilots call la finesse: the ratio of forward to backward motion. If it slide in this part of the flight not to keep a reasonable, he had an escape. He could his parachute and land on the plateau pull this plan, as long as he would the decision to work early enough, but if he saved. too late, he would crash before his chute could fill with air, at best, would be the easiest., with "une bonne Finesse", continue to fly over the sloping plateau and the pines and finally pull his parachute above the valley floor. On the morning of 23 June, the chances for a long, bird-like flight in perfect condition seemed good. Nevertheless, dark thoughts Le Gallou may have attacked. He was tired, unhappy briefly on the practice and with his equipment. The day before, he also received the news that his mother was involved in a car accident in Paris, the last in a series of misfortunes that had plagued his family in recent months. Dave McDonnell, an English friend of Le Gallou, said that before he finished base jumping, he used three different inner voices at the exit point that he "heard Fear" as "Yes" and "No!" If you all tuned in, there is 'Yes', "he said." On mediocre days, there are two more votes. One 'fear. "Your body screams at you," Do not do that, ".. because it is dangerous, unnatural, you are here to overcome your fear But there is another voice that hangs around every now and then, and this is called something is not right you can never point the finger at them 'No' -.. could it be something in the backpack job, or the weather or the people you are jumping with, or mind-set it's just go, "away, do not jump today. "the difficulty is trying to decide between" "to recognize and" Fear No "because they both tell you the same thing." No "is your sixth sense, trying to save your

louis vuitton

life is. " Le Gallou was an unremarkable-looking man of medium height, with a slim build, short brown hair and big eyes I met him only once. In January 2009, in a restaurant in Paris A friend had told me about an amazing coup. found months previously in Dubai, Le Gallou and McDonnell went to the Burj Khalifa skyscraper, which was still under construction when engineers will be evaded security, climbed 155 floors on foot and then pounced covered from top at dusk -. becoming the first people from the tallest building in the world rely jump. I wanted to tell to me about the adventures of Le Gallou. . He was a wonderful storyteller At dinner with entertainment, he recalls how he creates a fake ID, the lackluster security of the tower deceive Read It: "Herv¨¦ Le Gallou: Technician de Base - Sp¨¦cialiste of Ascenseurs de Descente Rapide". ("Basic Technician - Trade Fast elevators moved down"). Apparently no one asked him about his unusual job title or why his identification was written in French. He also described a lively scene at the top of the Burj. Explains Le Gallou that when he was in his late 40s, he began to suffer from night blindness. Thus he drew it wait until dawn to buildings he infiltrated into the dark jump. at the exit point, he and McDonnell watched the desert turn to pink from blue as the day broke over Dubai. at this moment Le Gallou later recalled: "They believe that everything belongs to you." We also talked about his other notable coups. In 2000, he and a friend, Benoit Paquet, scaled the exterior of the 88-story Jin Mao Tower in Shanghai in the middle of the night, and jumped at dawn. By 2009 Le Gallou had from the Eiffel Tower 40 times he had jumped, he said, become the de facto "official leader" of the Paris landmark for beginners Jumper -. the one who knew how to get around the cameras and guards. These stories granted Le Gallou almost mythical status among European base jumpers (to Dubai, his friends jokingly nicknamed l'Aigle d'Arabie:. The Eagle of Arabia). For McDonnell, were Le Gallou urban adventures "the next thing you could get to a master criminal without getting into too much trouble." When you were not involved in base-jumping, but it is very unlikely that you will ever have heard of Le Gallou. In recent years, several base jumpers have won a high public profile. Jeb Corliss men like Felix Baumgartner and - the daredevils who plunged from the edge of space-sky - .. YouTube have stars, from brands such as Red Bull but Le Gallou are not backed for glory He maintained a website, but it was rudimentary, he preferred to share stories, face to face. The sport he loved began in the late 1970s when a group of American paratroopers led by Carl Boenish began jumping El Capitan, above Yosemite Valley, with regular Sky diving equipment it had been like before jumps -. For movie stunts and one-kicking - but it was Boenish and his gang to use the term BASE (for building, antenna, span, earth, four kinds of objects, from which it is possible to jump) invented. It was not until the 1980s and early 1990s that BASE began to merge into a sport. Base specialists originated in Europe and the United States share know-how when they met. Today, despite a growing interest in base jumping, there are still only a

barbour outlet

few hundred lines of bridges in Europe and the U.S. When Le Gallou knew his first jump in 1994, only a few dozen people in France, which was base jumping. He was already an experienced diver sky. After buying a basic rig and learned from a video grab, he traveled to the Fades viaduct near Clermont-Ferrand in the south of France, braced himself and jumped alone. The experience was a revelation. When you see the ground come very quickly -. "He told me:" It's more like a suicide as a sport almost certain that I would die I was, you know, because it was so frightening And if I jumped?. I pulled. And then you have to wait for the opening of the hood. And if you wait, the feeling is ... I do not know in English, the word. impuissant? " Powerless. Gallou Le spent the rest of his life trying to take control of this stunning milliseconds. To an intermittently illegal sport in which an error can be fatal to survive, a jumper warning to countless dangers to be. For starters, you only handle a parachute, but is used as the two in the traditional parachuting. must be accurately packed properly not only your slide, it must also be taken at the right time, with enough distance between you, the object and the ground. even if the screen properly released, expect a menu of possible problems. If, for example, open "off-course", or just less than, you will find yourself speeding back towards the cliff or a building, from which you just jumped. This result is known, in the macabre argot of the sport, as an "object strike." For these reasons the sport has traditionally been seen as much control to freaks, adrenaline junkies to Many European base jumpers from Le Gallou generation are middle-aged men and women (but mostly men) appealed with solid professions. Dentistry, engineering, IT and so on. few seem to perform particularly risky life. You see the sport as a private obsession, and public relations, especially for those in high-profile jobs, should be avoided. One of the oldest Le Gallou jumping friends, Joel Gerardin, said that for Le Gallou, the thrill of the infiltration of a building, jump escape and without notice He added, "indescribable.": "I actually do not know any others in Europe, which won such an experience in the city jumps, "illegal", without sponsorship, all over the world. Not for the image of himself, only for themselves. " . On this June morning, there were four

kate spade outlet

other bridges with Le Gallou at Obiou Two were Americans who moved to France, wingsuits fly partially more time in the Alps: Ellen Brennan, a 25-year-old nurse, and her partner, Laurent Frat, a 35 - year-old news producer. The others were Raoul, a 38-year-old engineer and a friend of Le Gallou (the only his nickname declined to be named, because it is not publicly known that he base jumps). and Ludovic Woerth, a 32-year-old professional wingsuit pilots and a former employee at adrenaline base, a French-based outfitter Le Gallou wearing a wingsuit by adrenaline and base are made ??by a Croatian company, Phoenix-Fly. Raoul jumped first, and then Woerth. After completing their flights in the valley for the others waited. Le Gallou jumped third. His flight began well, according to Brennan and Frat. He banked high on the ledge and then fell out of sight. the two Americans jumped four and five. as they landed in the valley, for flights of more than a minute, about Le Gallou they asked. Neither Raoul still Woerth had seen him. Four fellow jumper Le Gallou hoped her friend had safely over the plateau pulled his parachute. The entire trajectory is not visible from either the valley or the exit point and it was possible, they believed that he landed unseen. After walking for a while to get better phone reception, they tried to call Le Gallou. Nothing. Brennan remembers the opening beers group to celebrate their successful jumps, while they waited for news. Right after like the first sip of beer maybe, we heard a helicopter comes over, "recalled Brennan." And the helicopters never fly there, unless they make a rescue or something .... The worst sound I've ever heard in my life the sound of that helicopter was coming. " A p * ing hiker saw the fallen Le Gallou and called the mountain rescue. Gallou had made the Le Plateau and died on impact, stretched out his sky behind him. In the following three jumper published accounts based web sites, detailing days, what they thought went wrong with the last flight Le Gallou is. Frat wrote that "for reasons we can only speculate, unable to plateau Outfly he was." For Joumana Seif, Le Gallou former girlfriend, but the accident not be so easily dismissed. Seif, an elegant, 36-year-old orthodontist from French and Lebanese descent, lives in Geneva. She met Le Gallou by base jumping, and beginning in 2001, she had what she describes as "intense" relationship. they split up in 2005, but remained close friends. died as Le Gallou, organized several events Seif in his memory, including a cremation in Grenoble, a Catholic M *  in Paris and a base-jumping monument to his favorite place in the Cirque d'Archiane, in the Alps. I spent two days with Seif in Paris last fall, as we talked about Le Gallou -. Seif often break when she was crying - .. She told me that two things bothered them centered on the first question of the character of Le Gallou about the accident, she said, was a conservative base-jumper. (This can be a contradiction appear in itself, but as confirmed by many of his friends recently pressed Le Gallou rarely beyond its borders. Mavericks do not survive 18 years in a sport like basis.) It seemed implausible Seif that Le Gallou would be a risky have tried to line his escape from Obiou. If he had lost good finesse, she thinks, he would have learned and lived on the plateau to jump another day. for them there was only one cause of the accident. Equipment trouble the fact that his parachute was used when he crashed indicated some sort of delay in finding the handle for his pilot chute, the little hood that the larger parachute (if found handle of the slide is known as precedes. No Pull a search.) Once Le Gallou he recognized was in trouble, he believes Seif precious fractions of seconds trying to deploy his pilot chute lost. until he did, it was too late. My second concern was Le Gallou helmet camera. It was his habit to record jumps. On the day he died, he was wearing a ContourHD camera on a rugby helmet mounted. Grief and the search for answers, Seif hunted feverishly for the device. But after the accident, the Contour camera was not found. It was not collected under the personal belongings of the police. Seif says it investigated the crash site

coach factory outlet

six times with a metal detector, but found nothing. None of the colleagues jumper Le Gallou had an explanation for what happened to the device. Seif recalled that when she asked for the camera a few days after the crash of a jumper told her it was useless to look for it. "" Maybe it's in a million pieces, "he said." Maybe it has a log '. " A few weeks after the accident, but the camera was 40 meters uphill discovered by the police from the crash site, had left near some flowers Seif. It seemed clear to her that if she can not prove that the camera had later moved or replaced. the police, the Le Gallou death ruled an accident, finally found the HD card, but said it was unreadable. Seif remained dogged in their pursuit of what happened, she says that she found a memory card recently, at the point that she believes Le Gallou is that you tried, the pictures of her it makes it "Omerta" to a Get gearbox problem .. this may have led to Le Gallou accident. When I asked her why she thinks so, a folder with the documents they have collected about the case. she also spoke of her "intuition." Le Gallou life was consumed by the escape, in both senses of the word. In the 19th arrondissement of Paris grew up, he was the youngest of three boys. He was close to his mother, but he told friends his relationship with his father, a nuclear scientist was more tense.Ein heller, aber rebellischen Teenager, Le Gallou nicht Universit?t zu besuchen."Anstatt nach seinem Vater begann er, das Gegenteil zu immer tun", erkl?rte Seif."Ich wei? nicht, warum." Nach seinem Wehrdienst arbeitete Le Gallou als Wachmann und dann als Manager eines Supermarktes. 1993 Lokf¨¹hrer auf der M¨¦tro wurde er. Der Job kam mit flexiblen Arbeitszeiten und erlaubte ihm, in seinem au?erschulischen verw?hnen . Interessen sobald er konnte, Le Gallou ¨¹bertragen Line 6, einem luftigen Route, die durch das Herz der Stadt schneidet, und d *  ihm erlaubt, den Eiffelturm zu sehen - seine Lieblings Basis-Springen Objekt -. mehrmals t?glich Basejumping , sagte McDonnell, Le Gallou aktiviert sein Potenzial zu erf¨¹llen. Der eine gro?e Sache, die mir auffiel, war: Wow, was f¨¹r ein Geist, er hat "McDonnell fortgesetzt." Es war nur undurchdringlichen Es war eine Konstante, flache Linie - ruhig, betrachtet, berechnet ... auf jeden springen Sie hatte gerade ..! dieses Gef¨¹hl, wenn Sie mit ihm waren, alles lief alles in Ordnung zu sein. nicht jeder hat, d * . ich in der Armee war. Sie k?nnen Menschen zu lehren, zu schreien und zu heulen und sei ein F¨¹hrer, aber Sie k?nnen nicht lehren, "es "- das X-Faktor, d *  Magie Gen Du bist nur mit ihm geboren hatte er es" ... Diese Eigenschaften wurden in letzten Jahr Le Gallou getestet. Im Jahr 2011 starb ein Bruder verschlechterte sich die Gesundheit seiner alten Vaters und Le Gallou wurde zunehmend von einem Fu? brach er vor Jahren gest?rt. Er verbrachte einen Gro?teil seiner Freizeit im Jahr 2011 die Unterst¨¹tzung seiner Mutter und sprang weniger oft. Viele von Le Gallou Freunde beachten Sie, d *  er auf "simplicit¨¦" in seinem Leben haben wollte. Er war auch sehr privat. Gallou Le Paquet und waren enge Freunde, aber als ich fragte, wo Le Paquet Gallou aufgewachsen, hat er nicht. Er wei?, sagte: "Es ist seltsam f¨¹r mich jetzt, weil ich merke, wir sprachen nie ¨¹ber seine Kindheit." John Halford, ein englischer Basis-Springen Freund, erinnerte, d *  "obwohl

chanel outlet

ich wusste, d *  er so gut wie ich eine der Basejumper wusste, ich didn 't wissen viel ¨¹ber seinen Hintergrund. Es war ein bisschen eine dunkle Seite zu ihm. " In seiner Mitte der 40er Jahre, ¨¹berrascht Le Gallou viele, die ihn durch die Ausbildung wusste, um Friseur zu werden. Mehrere seiner weiblichen Kollegen aus der M¨¦tro sagen, er war ein wunderbarer coiffeur, der noch nie f¨¹r seine Dienste in Rechnung gestellt. Tats?chlich sagte Seif er hoffte, zu beenden die Z¨¹ge schlie?lich und ?ffnen seinen eigenen Salon. sie erkl?rte auch, d * , obwohl er immer erfolgreich mit dem anderen Geschlecht, gl¨¹cklicher zu tun mit dem, was sie opak bezeichnet war er "Frau Dinge." Sie schloss mit den Worten, d *  Lou Reeds "Walk on the wild Side "wurde in seinem Gedenkgottesdienste in Grenoble und Paris gespielt. Als er an der Austrittsstelle am Obiou stand, kann man Sorge Le Gallou genervt haben vor allen anderen:. Seine "Venom" Wingsuit In den letzten Jahren hat sich die Fl¨¹gelfl?che von Anz¨¹gen hat stark zugenommen, um den Wunsch nach einer Flugzeit gen¨¹gen ein Minute oder mehr. das Venom ist eine der gr??ten Klagen, d *  Phoenix-Fly Angebote und Le Gallou k?mpfte mit ihm von Anfang an. Er begann zun?chst mit einem Venom Ende 2011. Eine Auswahl von E-Mails zwischen ihm und seinen Freunden, von Seif vorgesehen ist, best?tigt, d *  er Schwierigkeiten haben, den Griff an der Hilfsschirm hatte. In einer E-Mail-Austausch zwischen Le Gallou und Raoulfrom December 2011, Le Gallou said he wished to sell his Venom, as he had problems with the ¡°handle on the bottom of the bag¡± containing the chute. Raoul replied, saying he had tested the Venom and had a similar issue with the handlefor the pilot chute. (Phoenix-Fly does not make the pilot chute or the container, worn on the back, in which it's enclosed; these are made by several manufacturers and are sold separately. A larger wingsuit can, however, create problems forpilots. For instance, there is a greater area of turbulence ¡ª or ¡°burble¡± ¡ª behind the flier, which can make it more difficult to deploy the parachute.) In March 2012, Le Gallou e-mailed another friend to say that he wasinterested in buying an X-Bird ¡ª a wingsuit by the rival American company, TonySuit. If Le Gallou was not happy with his equipment, he nonetheless persisted with it. Seif said that he flew two Venom suits. One was blue, and another, which he was wearing when he died, was red, black and white. Robert Pecnik, who owns Phoenix-Fly, said that Le Gallou tried out a Venom from Adrenalin Base, liked it and ¡ª on April 14, 2012 ¡ª bought his own version. With the new suit, Pecnik said, Le Gallou wore the pilot-chute container higher on his back. The adjustment did not go smoothly. Later that month, Le Gallou wrote to another friend to say that he had tested his new gear with three jumps from a plane over Dieppe. But, he complained, ¡°the problem remains the same!¡± I find the handle,¡± he wrote, ¡°but I still have the impression of having to twist like an earthworm to find it.¡± Pecnik was adamant that the Venom was not at fault for the accident. It was, he said, too simplistic to blame a No Pull Find for the crash, as by the time Le Gallou tried to pull, he seemed to be in trouble. There were always a series of problems that occurred when an experienced jumper died. Pilots who chose large wingsuits, Pecnik said, ¡°accepted

barbour jackets

the risk.¡± A year after Le Gallou¡¯s death, one thing seems certain: He was practicing a sport that was leaving him behind. By 2012, largely because of wingsuits, base jumping had become increasingly visible and accessible. Where once, novice jumpers went to extreme lengths to find mentors ¡ª or, like Le Gallou, made their first jumps alone and terrified ¡ª base schools now offered cl * es at popular jumping spots in Europe and America. The sport had also become professionalized. Last year, Red Bull sponsored the first-ever ¡°World Wingsuit League¡± in China, in which pilots raced one another for speed between two fixed points. Woerth was a contestant. This entrepreneurial spirit has come at a cost. According to a crowd-sourced database maintained by jumpers, of some 200 people who have died base jumping since 1981, nearly half have died in the last five years, after wingsuits became popular. Since Le Gallou¡¯s death last summer, 22 other base jumpers have died; 18 were wearing wingsuits. Le Gallou did not resist the changes in base jumping. Although he was not an expert pilot, the wingsuit revolution thrilled him. Yet the values he embodied ¡ª modesty, caution, patience ¡ª were being eroded by this new generation of wingsuit pilots, stimulated by speed and YouTube hits. For some experienced jumpers, the sport has become too dangerous. In December, Gerardin wrote to me, saying: ¡°It looks like this year, many old-timers retired. They gave me different reasons, but the point is that they all told me Herv¨¦¡¯s death was the bell ringing the end of the game.¡±
ผู้แสดงความคิดเห็น  coach outlet  [ 2185435@qq.om ]  วันที่ 10-07-2557 10:22:56
 
ความคิดเห็นที่ 11 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
njury Neymar." Such a statement also allow people to look in appearance really turned Neymar impossible.(Giovanni)Di Fanuo changed the history of Real Michael Kors Madrid's history, La Liga, Champions League history, he also changed the history of Barcelona. The michael kors Argentine players at Real Madrid has created a brilliant, many people are wondering if he LV Bags had to stay in Barcelona, ??then red and blue army history would be like In coach outlet 1952, Di Stefano with Colombia Millionaire Real Madrid team participated the 50th anniversary of the mylouisvuittonfashion.com construction team friendlies. Di Stefano in this game to let the Spaniard stunned superb skills, Kate Spade Outlet Online so his transfer has become a war. Di Stefano, Real Madrid
sed on Sunday showed, with Kate Spade Online Sale the help of narcotic analgesics under Neymar might be able to catch  * umes the finals. http://www.shopkatespadebags.com It is this message so that the voice call on Neymar back gradually up. In chanel outlet online this regard, the Brazilian Football Federation has repeatedly said that even if Brazil successfully defeated www.louissvuittonoutlet-bags.com Germany into the final, Neymar also no comeback possible, "the injury been any impact to Louis Vuitton USA the health of the players will have serious consequences," the words with a strong http://www.cheaplouisvuitton-bagso.net statement louisvuitton-bags-2014 The warning means.Meanwhile, the Brazilian Football Association medical team in charge Longke tough stance, said: "I was the only person entitled to make an  * essment of the i
nning July 19, will be Authentic Louis Vuitton "20 a 10 "knockout game content is involved in real estate experience tour, an evaluation coachoutletstoreonlinest report submitted by the community experience, popularity and support professionals who qualify for the high Louis Vuitton Handbags outlet score; final 10 contestants submit" trial live report "an editing program, by the experts, industry Cheap Coach outlet online and the media who voted, decide "who try to live the gold medal.""This obviously is louis vuitton super-fast men and women compete for entertainment posture ah." "Only good eating and sleeping, writing kate spade outlet skills extremely poor people in tears after." Who live in the learned trial competition process, katespadestoreonline.com many users lamented the sky will not fal
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton purses  [ fgddf@qq.com ]  วันที่ 09-07-2557 09:59:17
 
ความคิดเห็นที่ 10 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Walking on the way home, Nike Air Jordan, suddenly a scenery touched, Ralph Outlet, stopped to savor, MCM Outlet Online, to put a camera gesture, Polo Outlet Online, to leave a shallow spring, Gucci Shoes UK, of negatives here, Michael Kors Outlet, deep in her heart extended spring scenery, Marc Jacobs Bags Outlet, etc, returned home, Canada Goose Jackets, using bamboo memo box, Ralph Lauren Outlet, to do with pen, Michael Kors USA, and ink painting, North Jackets Outlet Online, the intention to write, a sweet words, Beats By Dre, do a recall album, wait until old age, Hermes Bags Outlet, come to appreciate slowly, North Clearace Outlet Online, walked with light, Burberry Bags Outlet, footsteps walked on, the King, Monster Headphones Outlet, or the original scene, Longchamp Pairs, people are still the original person, Prada Outlet Online, just change a mood, Michael Kors Outlet Online, all plain people, Cheap Oakley Sunglaases, things, Coach Factory Shop, and it was better together. Handbags Outlet, http://www.superbagsmarket.com/ Louis Vuitton Outlet Hermes Bags Outlet Prada Outlet Online Chanel Outlet Gucci Outlet Burberry Outlet Online Celine Outlet Online Balenciaga Outlet Online Christian Bior Outlet Chloe Outlet Bvlgari Outlet Bally Outlet Online coach Outlet Online Michael Kors Outlet MCM Backpack Outlet Fendi Outlet mulberry Outlet Online Marc Jacobs Outlet Online Miu Miu Outlet Ysl Outlet Tory Burch Outlet Givenchy Outlet Ferragamo Outlet Lancel Outlet Loewe Bags Outlet Tods Outlet Paul Smith Outlet D&G Bags Outlet Alexander Wang Outlet Bottega Veneta Outlet
ผู้แสดงความคิดเห็น  Ralph Lauren Outlet  [ dsfsd@aol.com ]  วันที่ 04-07-2557 09:14:54
 
ความคิดเห็นที่ 9 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
eng I precisely because "disobedient" was canceled member qualifications.Eighteen years, along with the anti-corruption forces increased, and many kate spade outlet corrupt officials
ess, invested heavily, both is focused on the future of long-term investment products, the current lack of awareness of its barbour jackets Internet industry, if they can be made, then the lack of competitors in the market, which is one hundred billion U.S. dollars barbour outlet Baidu took the road to the root cause of the company.Google I / O conference, Google also introduced a dozen breath of louis vuitton new products, from mobile devices to wearable Louis Vuitton device networking and intel
147 pounds is the biggest fish since the reservoir was built library Bohe captured."It is understood that the big fish are then Fisheries Station at a price of 12 yuan a pound of sales to the fish market kate spade outlet in Xinyang. The acquisition of this fish Tian told reporters that he operated a fish more than 10 years, is the first coach factory time I saw such a big fish, big fish over 30 pounds in the local market are not very popular in Xinyang, Kate Spade "directly to Northeast went over there good sales. "Reporters found that access to information, may be the biggest freshwater fish caught in Coach Outlet our province, but in China, the largest herring specimen weight 218 pounds, is a 2005 Taurus lake in Liuhe District of Nanjing chanel outlet captured, 1.86 meters long and weighs 218 pounds, identified by the scales of about forty.Recently, the former Guangdong Provinci
ผู้แสดงความคิดเห็น  louis vuitton purses  [ fgddf@qq.com ]  วันที่ 03-07-2557 13:02:15
 
ความคิดเห็นที่ 8 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
DeMarcus Ware Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/DeMarcus-Ware-Jersey_c-1134.html
Ray Rice Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Ray-Rice-Jersey_c-1135.html
Andre Johnson Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Andre-Johnson-Jersey_c-1136.html
Robert Griffin III Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Robert-Griffin-III-Jersey_c-1137.html
Matt Ryan Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Matt-Ryan-Jersey_c-1138.html
Joe Flacco Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Joe-Flacco-Jersey_c-1139.html
Jamaal Charles Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Jamaal-Charles-Jersey_c-1140.html
Andrew Luck Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Andrew-Luck-Jersey_c-1141.html
Rob Gronkowski Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Rob-Gronkowski-Jersey_c-1143.html
Julio Jones Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Julio-Jones-Jersey_c-1144.html
Brandon Marshall Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Brandon-Marshall-Jersey_c-1145.html
Clay Matthews Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Clay-Matthews-Jersey_c-1146.html
Frank Gore Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Frank-Gore-Jersey_c-1147.html
Ndamukong Suh Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Ndamukong-Suh-Jersey_c-1148.html
Jason Witten Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Jason-Witten-Jersey_c-1149.html
Eli Manning Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Eli-Manning-Jersey_c-1150.html
Wes Welker Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Wes-Welker-Jersey_c-1151.html
Cam Newton Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Cam-Newton-Jersey_c-1152.html
Tony Gonzalez Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Tony-Gonzalez-Jersey_c-1153.html
Russell Wilson Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Russell-Wilson-Jersey_c-1154.html
Julius Peppers Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Julius-Peppers-Jersey_c-1155.html
Victor Cruz Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Victor-Cruz-Jersey_c-1158.html
Ben Roethlisberger Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Ben-Roethlisberger-Jersey_c-1159.html
Luke Kuechly Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Luke-Kuechly-Jersey_c-1160.html
Percy Harvin Jersey
http://www.fansfootballshop.com/TOP-Player-Jerseys/Percy-Harvin-Jersey_c-1161.html
ผู้แสดงความคิดเห็น  Discount Nike Jerseys  [ maimai19880724@gmail.com ]  วันที่ 29-04-2557 20:31:12
 
ความคิดเห็นที่ 7 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Sondern Eine notwendigkeit . Die Krankenversicherung IST Wie ein Soldat , der SIE VOR Sch¨¹tzt unvorhergesehenen problemen louis vuitton store . Nachdem gute Krankenversicherung IST Eine der Besten louis vuitton outlet ,
Brent . "Last Christmas du sicher, l * en gucci Sie ihn summen Runde youplenty . " "Ich louis vuitton outlet konnte ihm nicht helfen, brummt ", Scarlett zuckte michael kors outlet fahrl?ssig . " Ich glaube, er ist ein louis vuitton schreckliches Weichei
Die Sonne stand tief ¨¹ber den red bottom shoes neuen gepfl¨¹gten Felder und die hohen Wald ¨¹ber louis vuitton luggage den Fluss waren loomingblackly in der Silhouette . michael kors handbags Kamin Schwalben wurden schnell ¨¹ber michael kors den Hof Stechen , und H¨¹hner , Puten wurden ducksand watscheln und stolzieren und straggling von den Feldern .
Involvenzberater, sterben SIE f¨¹r Ihre Familie Machen louis vuitton outlet online Kann . Brauchen "Professional Web Design mit Personal michael kors Touch " ! Blue Whale Digital, IST Eine louis vuitton handbags bahnbrechende Web - Design- Firma - Gro ? gucci bags
Stuart wiederholte seine Anfrage.
Schulungsmaterialien lernen k ? nnen louis vuitton outlet online , ?hm Eine Karriere in der Bildung zu michael kors outlet online etablieren Haben Feld . ? Ein Meister - louis vuitton purses Abschluss von DerVry Universit t im bereich der Christian Louboutin Outlet Bildung Kann Eine Zahl voran
ผู้แสดงความคิดเห็น  cheap free runs  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 24-04-2557 14:43:58
 
ความคิดเห็นที่ 6 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
Mickey Rooney's

Coach Outlet Online

wife has agreed to drop a legal claim over her husband's remains,

Coach Outlet

according to Rooney conservator Michael Augustine.

Coach Factory Outlet

Rooney will be buried at Hollywood Forever

Coach Factory Outlet

cemetery following a private family service,

Coach Outlet Online

Augustine said, instead of another cemetery plot he bought

Coach Outlet Store Online

years ago before splitting with his wife.

Coach Outlet Store Online

Hollywood Forever is the final resting place of Rudolph Valentino, Cecil B.

Coach Factory Outlet

DeMille and a long list of show biz A-listers.A date for the funeral will be decided next week,

Coach Outlet

Augustine said. Augustine said he'll approach studio leaders about holding another memorial service the public can attend.

Coach Outlet

The agreement between Jan Rooney and Augustine,

Coach Handbags Outlet

reached just before a court hearing on the dispute Friday,

Coach Outlet

also bans Rooney's estranged stepson Chris Aber from attending the service.Rooney died Sunday of natural causes at age 93.While Rooney disinherited his children,

Coach Outlet

his wife and all but one of her children in a will he signed just weeks before his death,

Coach Outlet

court papers suggest there is not much in his estate to fight over.

Coach Outlet Online

His personal property is valued at just $18,000 despite an unmatched 90-year film career.

True Religion Outlet

Augustine had said in a court filing that he believed Rooney's estranged wife,

True Religion Jeans

Jan Rooney, and her son, Christopher Aber, would attempt to remove Rooney's body from Forest Lawn Memorial Park's mortuary.

True Religion

A Los Angeles judge signed a handwritten order Tuesday preventing anyone from removing Rooney's remains until Friday's hearing. Augustine,

Michael Kors Outlet

who is named as estate executor in the will, asked for that authority.

Michael Kors Outlet Store

Jan Rooney signed an agreement waiving all claims to her husband's estate after

Michael Kors Outlet

the couple separated in June 2012 after 34 years of marriage,

Chanel Handbags

according to a court filing.

Michael Kors Outlet Online

She will benefit from Rooney's Social

Louis Vuitton

Security and other pensions totaling $8,400 a month,

Louis Vuitton Outlet

Augustine said.
ผู้แสดงความคิดเห็น  Coach Outlet Online  [ frontierd@126.com ]  วันที่ 15-04-2557 12:51:42
 
ความคิดเห็นที่ 5 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
"Ich hoffe, d *  es morgen nicht regnet ", sagte Scarlett . "Es ist fast jeden Tag f¨¹r eine michael kors outlet Woche geregnet. There'snothing schlimmer als ein Grill verwandelte sich louis vuitton bags in eine Innen- Picknick. "
Alabama und South Carolina gezogen louis vuitton outlet online haben und jetzt Georgia. Er wird nie in thisrate gucci bags fertig zu werden . "" Oh, las er Recht louis vuitton Richter Parmalee B¨¹ro ¨¹ber in Fayetteville, "antwortete Brent
Sie louis vuitton luggage an , sie wird Boyd schlagen? " Scarlett , louis vuitton wie der Rest des County, konnte nie gew?hnen aufden red bottom shoes Weg, kleine Frau Tarleton gemobbt ihre erwachsenen S?hne und michael kors outlet legte die Reitpeitsche auf den
noch neu war und gucci outlet online nach thestandards von Augusta , Savannah und Charleston, ein louis vuitton purses wenig grob. Der ruhigere und ?ltere sectionsof S¨¹den sah louis vuitton outlet ihre Nasen an den Hochland Georgier, aber hier im louis vuitton Norden
ihr wahres Selbst schlecht verborgen. Die gr¨¹nen Augen michael kors in der sorgf?ltig Sweetface waren turbulent, eigenwillig, lustvollen Leben, michael kors handbags deutlich im Widerspruch zu ihr schicklich Benehmen. Hermanners
Obwohl Christian Louboutin der Leichtigkeit der Plantage Leben geboren , wartete auf michael kors outlet online Hand louis vuitton handbags und Fu? seit der Kindheit , die Gesichter OFTHE drei auf der Veranda waren weder locker noch weich. Sie hatten die Kraft
ผู้แสดงความคิดเห็น  cheap free runs  [ jintianshixindea@163.com ]  วันที่ 07-03-2557 14:51:38
 
ความคิดเห็นที่ 4 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
<a href="http://cocoon-bobbins.com">COCOON BOBBIN</a>!
ผู้แสดงความคิดเห็น  cocoon bobbin  [ red.cocoons@gmail.com ]  วันที่ 05-03-2557 18:10:17
 
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
The Gucci handbags authentic , cheap Gucci bag tag leather specification of a clear serial numbers are included therein Related articlePeople will not be able to find artificial ingredients of any in the bag of GucciAnd how , you can tell the difference between replica Gucci bag , the bag of GucciDesign and Flora , has been printed on the bag of Gucci manyAn excellent site of many you can use Gucci bags , Prada handbags , offers a deeply discounted priceGucci Hobo

Christian Louboutin online

bag widely known is the black one hose bit hobo bag usually If Kosovo does not blow , the former Yugoslavia upto happened now in the territory of all things will be like a game of children It begins with the language of the country of its origin , Italy Of late , it seems to be carrying a lunch box no matter I go to someone
Embroidery paillette decoration and leather in color and feminine , are combined to make

Christian Louboutin Outlet

this powerful collection , many of them , for example , the solid frame design and delicate completely on top of the bag that comes with the feminine empowerment company Quiz , get a quiz app Click to create a quiz creator application To show off designer handbags fantastic !Discount Gucci bagMost women want to wear a bag when they took part in the large image and celebrations Gucci handbags such as Gucci messenger bag such , draw the recognition arm ,

gucci outlet online

of people healthy heavy bust common to women in the form of apple it away , extra , and a central portion , a large extra , making it ideal for heavy apple shape
at times , have been spelled GUCI the spelling of Gucci There is no same thing chocolate of any two , and both of which are luxury goods from a distance S The hobo , it has a lot of interior space , it's stylish In particular

gucci outlet online

, it is possible to get one of these colors is very important if you are trying to use the handbag for work it
In particular , you should not miss the most important detail , the body type of your friend , she is looking for a bag that emphasizes the beauty and her cl *  if it is a sister of your future in-law ! Looking for the best that it will be to make her more beautiful you not only when you

gucci purses

buy the man for your lover , as a she !I bought a bag that will focus on the waist for her , there are useful some ideas for mom friends and pear shape , but if you use them normally , to be able to carry or tuck There is a bag of Gucci who are A few years later , striped webbing of a characteristic red of the brand , has become one of the more prominent features Brown leather

christian louboutin shoes outlet

trim , is all reinforced leather corner and double handle on top of the fabric of the diamond nd Bottega Veneta you is rare , not able to provide a good shopping for fashion handbags she In the case of a summer type of person , this collector's item is available

red bottom shoes

in stores in Hong Kong and China only , she is perfect for her Gucci Crocodile Hysteria bag
compared to bag Gutchitagu , replica Gucci , this card will be used for internal management for the bag maker all the a Let's take a look at some of the gift ideas of female friends the best If it is made you also feel , it is good, in high-quality leather , you can hold a briefcase However , they also cost will realize that it is possible to take a toll budget fashion 1 The bag of Gucci cheap fake , road , in a shop or sidewalk , it must be discerning very purchase of

gucci bags

Gucci handbags , or you will be wasting dollars , around the world you
ผู้แสดงความคิดเห็น  Christian Louboutin online  [ a580888@126.com ]  วันที่ 29-12-2556 07:54:56
 
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
ผู้แสดงความคิดเห็น  xiaopy  [ 154214274@qq.com ]  วันที่ 28-02-2555 21:45:35
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ข้อมูล สุดยอก ผ่านเลย เต็ม10 ได้10 คับ  ขอบคุน น่ะคับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น  มัธยมดุสิตาราม  [ llrut_hot03@hotmail.com ]  วันที่ 29-06-2554 18:21:08
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com