หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
สำนักงบประมาณ
หน่วยงานราชการ/สำนักงบประมาณ
 สำนักงบประมาณ


สำนักงบประมาณ

ซึ่งเป็นส่วนราชการ ที่มีฐานะเทียบเท่ากรมสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณ แผ่นดิน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ในการนี้สำนักงบประมาณต้องทำหน้าที่ จัดสรรงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติ โดยจัดสรรออกมาในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ และกิจการที่จำเป็นทั้งมวล รวมทั้งจะต้องดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างประหยัดที่สุด ไม่ให้มีการรั่วไหล หรือสูญเสียไป โดยเปล่าประโยชน์ 


ประวัติความเป็นมาของสำนักงบประมาณ


เมื่อกรมพระคลังมหาสมบัติได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2433 ในรัชกาลที่ 5 ก็ได้จัดให้มีกรมที่สำคัญกรมหนึ่ง คือ กรมบัญชีกลาง ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมบัญชีกลางใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยจัดแบ่งออกเป็น 6 กอง กองหนึ่งในจำนวนนี้ คือ กองงบประมาณ โดยกำหนดงานในหน้าที่ไว้ คือ การตรวจจ่ายฎีกาเบิกค่าใช้สอยการจร และเงินพิเศษที่เบิกจ่ายในงบประมาณ รักษางบประมาณ รักษาวิธีการที่เกี่ยวกับงบประมาณ ทำงบประมาณแผ่นดิน และรักษาลายเซ็นนาม ครั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองงบประมาณมาเป็นแผนกงบประมาณสังกัดกองค่าใช้จ่าย และการจร กรมบัญชีกลาง แต่ในปีถัดมารัฐบาลได้พิจารณา เห็นความสำคัญของงานงบประมาณอีก แผนกงบประมาณจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองเช่นเดิม กองงบประมาณในครั้งนั้นได้รับมอบหน้าที่จัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีโดยตรงแต่ก็ยังเป็นลักษณะรวบรวมประมาณการรายจ่ายของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ การพิจารณาและวิเคราะห์คำของบประมาณได้ใช้วิธีการที่ไม่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบด้วย

ต่อจากนั้นกองงบประมาณก็มีบทบาทเพิ่มขึ้น มีแผนกมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมด้วยอัตรากำลังที่สูงขึ้นโดยลำดับจนถึงปี พ.ศ. 2499 สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการพร้อมกับแนะนำให้ปรับปรุงบทบาทและสถานภาพของหน่วยงานนี้ ครั้นถึงปี พ.ศ. 2501 จึงได้เลื่อนฐานะเป็นส่วนการงบประมาณ แต่ยังคงสังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเช่นเดิม 

เมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้นในเดือนตุลาคมปีนั้น คณะกรรมการฝ่ายการคลัง และงบประมาณของคณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่าการงบประมาณนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งของรัฐบาลในการที่จะบริหาร และพัฒนาประเทศ สมควรยกฐานะหน่วยงานให้สูงกว่าเดิม และควรจัดแยกการจัดทำงบประมาณออกต่างหากจากการจัดเก็บรายได้ และการเบิกจ่ายเงิน ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้น โดยมีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2502 เป็นต้นมาที่ตั้งสำนักงบประมาณ:
ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0- 2273 -9273     โทรสาร  0 -2618 -5217

ติดต่อหน่วยงาน:

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
This has now changed, owing to modern computational lexicography, which allows linguists to gather statistical evidence on how frequently words and phrases are used, and in what combinations, and by whom, and in what settings. Overuse alone does not always mark a clich��. According to Orin Hargraves, a lecturer in linguistics who http://www.oakleysungl * es-saleshop.com works on computational analysis of language at the University of Colorado, ��It is often misapplication, rather than frequency of application, that leads to the perception of a phrase as a clich��.�� In It��s Been Said Before, Hargraves sets out as his criteria for clich��s that
The multiverse has, in fact, been used three times to plug a gap �C in the inflationary theory of the universe, in quantum theory and in string theory. Each time it is an attempt to explain why our universe just happens to be the way it is. But, surely, this is cheating. If, say Unger and Smolin, our theories don��t work, then we should ditch the theories, not invent imaginary and forever undetectable worlds.
The second essay in Conspiracy Theories, ��The Second Bill of Rights,�� puts these current preoccupations in crucial perspective. A distillation of a book he published a decade ago subtitled discount oakley sungl * es FDR��s Unfinished Revolution and Why We Need It More Than Ever, it reveals Sunstein in a very different mood: strongly patriotic and adamantly visionary. He writes about ��the only time a State of the Union address was also a fireside chat,�� in January 1944, when President Franklin Delano Roosevelt, only 15 months before his death, spoke to the nation by radio from the White House. To Sunstein, the address ��has a strong claim to being the greatest speech of the twentieth century.��
The greatest story of our time may also be the greatest mistake. This is the story of our universe from the Big Bang to now with its bizarre, Dickensian cast of characters �C black holes, tiny vibrating strings, the warped space-time continuum, trillions of companion universes and particles that wink in and out of existence.
He developed the concept with Richard Thaler, a professor of behavioral science oakley eyegl * es and economics at the University of Chicago. Sunstein defines nudges as ��simple, low-cost, freedom-preserving approaches, drawing directly from behavioral economics, that promise to save money, to improve people��s health, and to lengthen their lives����small pushes in the right direction, like a restaurant disclosing the calorie count of each dish so patrons are more likely to order healthy food, or a company setting up its 401(k) plan so employees are automatically enrolled in the savings program and must choose to opt out.
Likewise, on the grapefruit behind it, contours at left and right do not meet, and a yellow strip flows out between two open contours as if entering or exiting a maze. One could point to numerous instances of C��zanne��s drawing not containing his painting: The wine gl *  has only part of a contour on the far edge where it meets the curtain; contour lines dance across the top oakley sungl * es outlet store of the pitcher and into the space beyond; the left and right sides of the fruit bowl could never meet.
He has pursued these aims as a preeminent scholar in constitutional law, administrative law, and environmental law, and in related fields. He has also written about animal rights, gay rights, gun rights, the death penalty, feminist theory, labor law, securities regulation, and an almanac of other topics. The span from his microscopic focus on nudges to his panoramic interest in the constitutional system, with nudges carrying out the moral purposes of the Republic, helps explain why his standing in the legal world of ideas is, more or less, Olympian.
But while the Internet has upended a publishing model that dates to Robert Cawdrey��s 1604 A Table Alphabeticall, it also has strengthened the feeling among lexicographers that the public cares deeply about language��and that there is still a place for oakley gl * es the dictionary. For Merriam specifically, the potential of digital lexicography, a belief that people crave guidance and trust authority, and its own historical place in American letters have combined to convince it of the wisdom of rolling the dice and redoing the Third.
Imagine a visitor, from London say, strolling across the Pont des Arts to enter the Louvre. He is no stranger to Paris: A few years back, he saw the last Impressionist exhibition with Georges Seurat��s Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte. He reads the art press and is familiar with the difficulty of modern art; Oakley Outlet Store he has even visited the gallery of Ambroise Vollard, where he has seen works by ��douard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, and Vincent van Gogh. He walks into one of his favorite galleries in the Louvre and surveys the twenty-four paintings of Peter Paul Rubens��s Marie de�� Medici cycle. Perhaps he notices an upper-cl *  Parisian woman and her female companion. Across the room, a couple of pupils from one of the art academies labor over their easels. They are making copies of Old Master paintings.
The dangerous ideas that most concern him are errors in thinking akin to crippled epistemology that lead to foolish or damaging behavior. They include misfearing, ��when people are afraid of trivial risks and neglectful of serious ones,�� so public funding is misallocated to combat the former instead of the latter, and the availability heuristic, a mental shortcut in thinking about risk that is influenced by heavily publicized events (floods, forest fires) so people worry about the wrong perils.
ผู้แสดงความคิดเห็น  oakley gl * es  [ 1111111@qq.com ]  วันที่ 05-02-2558 15:06:42
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com