หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ/การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


 

"ทางพิเศษ" หมายถึง ทาง หรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นใหม่ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และหมายความรวมถึงทางซึ่งใช้สำหรับรถรางเดียว หรือรถใต้ดิน สะพาน อุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้น-ลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อทางระบายนํ้า กำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานทางพิเศษ


ลำดับความเป็นมา
      - พ.ศ. รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง และวางแผนการจราจรทางบก

      - พ.ศ. 2512 คณะกรรมการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง และวางแผนการจราจรทางบก ได้เสนอความเห็นต่อรัฐบาล ขอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ) ประสานงานขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อส่งเชี่ยวชาญมาทำการสำรวจศึกษาและวางแผนแม่บท สำหรับการจราจรในกรุงเทพมหานคร

      - พ.ศ.2513 กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (สมัยนั้น) ได้เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทางขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่อง

      - 21 กันยายน 2514 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทางโดยมี
นายถวิล สุนทรศารทูล เป็นประธานกรรมการ


      - 20 ตุลาคม 2514 คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดรูปแบบองค์การเก็บค่าผ่านทาง

      - 17 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2515 กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเจ้าหน้าที่รวม 4 คน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายและการจัดรูปแบบองค์การฯ

      - 27 พฤศจิกายน 2515 คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทาง ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย ในขณะนั้นอยู่รัฐบาลของคณะปฏิวัติ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ยกร่างแก้ไขจากพระราชบัญญัติเป็นประกาศของคณะปฏิวัติและได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

      - พ.ศ.2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 (กทพ.) ขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นทุกวันที 27 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงนับเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ. ปัจจุบันครบรอบปีที่ 30 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ที่ผ่านมา

      - พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทย กำหนดนโยบายการปฎิรูประบบราชการและได้ตราพระราชกฤษฏีกา จำนวน 2 ฉบับ คือ

          1. พระราชกฤษฏีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545

          2. พระราชกฤษฏีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย โอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ไปอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2545


ภายใต้การดำเนินงานตามทิศทาง และยุทธศาสตร์ กทพ. มีความมั่นใจว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่วนชุมชน ประชาชน และผู้อยู่อาศัยใกล้ทางพิเศษจะได้รับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน กทพ. ก็จะมีการให้บริการอย่างมีนวัตกรรมการบริหารกำกับดูแลองค์การที่ดี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้ กทพ. บรรลุสภาวะที่ต้องการ คือ ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาวต่อไป
 
สืบเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดได้เกิดความสูญเสีย และความสูญเปล่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ รัฐบาลจึงได้พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อศึกษารูปแบบ จัดสร้าง และบริหาร ก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขึ้นมา โดยให้ทำหน้าที่ก่อสร้าง "ทางพิเศษ" เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ให้ดำเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษ บำรุงรักษาทางพิเศษ จัดดำเนินการหรือควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับระบบการขนส่งมวลชน ตลอดจนดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการจราจร และการขนส่งเป็นพิเศษ ช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


ที่ตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย:
สํานักงานใหญ่จตุจักร 
2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-25795380-9, 0-25620044, 0-29401199ติดต่อหน่วยงาน:
http://www.eta.co.th

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 60 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ได้ส่งจดหมายเรียนผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
ขอทราบรายละเอียดเส้นทางขึ้นลง และเสนอแนะ รวม ๕ ข้อ เนื่องจาก การทางพิเศษฯไม่ได้ทำประชาพิจารณ์หรือศึกษาผลกระทบ ต่อไปชาวบ้านที่อยู่ริมทางด่วน อาจประสบปัญหาความปลอดภัย นำท่วมหรือขังเอ่อเพราะร่องนำเดิมถูกถม ถูกปิดเส้นทางออกบางส่วน ฯลฯ โดยเฉพาะ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๗ ที่เคยถูกผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองและถนนเลียบทางรถไฟ มาแล้ว มีผลกระทบมาก

กรุณาติดตามจดหมายและตอบชี้แจงมาด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น  สุพิณ ปัญญามาก  [ spanyamag@gmail.com ]  วันที่ 03-01-2557 13:51:42
 
ความคิดเห็นที่ 59 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ทุกวันนี้ใช้เส้นทางด่วนจากงามวงศ์วานทุกเช้าเย็น   แต่จะมีพนักงานเก็บเงิน ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุกครั้งถ้าได้เจอ  จำชื่อไม่ได้   กมลวรรณ  หรืออารายสักอย่าง  เป็นคนน่ารักมาก  พูดจาไพเราะ  จะชอบคุณรถทุกคันที่จ่ายเงิน   อยากให้ทุกช่องที่เก็บเงินค่าผ่านด่าน  เหมือนน้องคนนี้จริงๆเลยค่ะ  เห็นน้องเค้ายิ้มแล้ว  เราก็มีความสุขไปด้วย   ไม่มีครั้งไหนที่เจอน้องเค้าแล้วเค้าไม่ยิ้มเลยนะคะ   อันนี่ขอพูดความจริง  

ผู้แสดงความคิดเห็น  aum  [ rattikarnin@hotmail.com ]  วันที่ 13-05-2554 03:10:02
 
ความคิดเห็นที่ 58 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

การทางฯมีการขึ้นราคาค่าทางด่วน ช่วงเมืองทองขึ้นไป โดยไม่มีการประกาศแจ้งล่วงหน้า  ใช้วิธีเขียนใส่กระดาษติดไว้  ที่สำคัญขึ้นราคาสูงมากเกินไป (30-40%) คิดว่าเอาเปรียบผู้ใข้บริการมาก ผู้บริหาร เห็นชอบได้อย่างไร มีอะไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา   ลองทบทวนดูใหม่ดีไหมคะ    ข้อชมเชยก็มีคะ พนักงานเก็บเงินด่านงามวงค์วาน น่ารักทุกคน อัธยาศัยดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยเฉพาะ
คุณสามารถ  คนอื่นๆก็เหมือนกันคะ แต่จำชื่อไมได้ ขอให้น่ารักตลอดไปนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  ใจดี  [ srpisek@hotmail.com ]  วันที่ 18-01-2554 18:42:14
 
ความคิดเห็นที่ 57 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอขอบคุณพนักงานเก็บเงินค่าทางด่วนแจ้งวัฒนะ(ใกล้กระทรวงการคลัง) เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00 น. ขับรถยนต์ไปกระทรวงการคลังผิดทางเลี้ยวขึ้นทางด่วนติดต่อสอบถามพนักงานเก็บเงินซึ่งก็มีจิตให้บริการรีบบอกทางช่วยบริการโบกรถจนสามารถเลี้ยวกลับโดยไม่ทันกล่าวขอบคุณ ขอบุคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ณัฐธยาน์  [ Nuttaya38@hotmail.com ]  วันที่ 18-11-2553 17:32:16
 
ความคิดเห็นที่ 56 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อ่านความเห็นของหลายๆท่านแต่ไม่เห็นมีการตอบกลับหรือชี้แจงจากการทางฯ ก็แปลกดีนะคะ ไม่ทราบตกลงแสดงความคิดเห็นให้ใครฟังกันเนี่ย. แต่ก็นั่นแหละนะคะ ยังไงก็ขอพูดสักนิดแล้วกันเพราะมันอดไม่ได้ คือดิฉันไปซื้อบัตรEasy P *  ที่ด่านพระราม 2 ในนามส่วนบุคคล ซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าต้องนำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยเพราะไม่เห็นมีการแจ้งหรือประกาศไว้ที่หน้าด่าน แต่ดิฉันมีบัตรประชาชนไปด้วย ซึ่งพอไปถึง เจ้าหน้าที่เธอบอกว่าดิฉันต้องกลับไปถ่ายเอกสารบัตรฯมาก่อนจึงจะซื้อได้ ซึ่งดิฉันแปลกใจมากว่า ทำไมที่ทำการด่านฯจึงไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร!!! น่าจะมีสักเครื่อง จะเก็บเงินค่าถ่ายฯก็ไม่ว่ากัน แต่นี่ดิฉันต้องขับรถกลับไปถ่ายเอกสารแล้วจึงจะกลับมาซื้อบัตรฯได้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการทางฯทำไมไม่ช่วยโลกเลย เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องละเท่าไร แต่ทำให้สูญเสียทรัพยกรแถมยังทำให้โลกร้อนอีกต่างหาก ค่าเสียเวลาค่าน้ำมันรถ มันคุ้มกับค่าถ่ายเอกสารใบเดียวหรือไม่คะเนี่ย น่าจะคิดถึงผลลัพธ์โดยรวมมากของชาตินะคะ เจอแบบนี้แล้วเซ็งเลย.
ผู้แสดงความคิดเห็น  กัญญวรรณ  [ KanyawanE@yahoo.co.th ]  วันที่ 15-10-2553 05:41:01
 
ความคิดเห็นที่ 55 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากทราบว่าจะมีองค์กรไหนบ้างที่ผู้บริหารระดับสูงจะไม่เล่นพักเล่นพวก ถีบหัวคนที่อยู่แล้วไม่เอื้อประโยชน์กับตัวเอง ในการจะกินนอกกินใน คนที่ทำงานอย่างตั้งใจและปฎิบัติงานอย่างดีแต่กลับเอาเขาออกโดยที่ไม่รับรู้ความรู้สึกของเขา เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเป็นตัวเองที่ไม่ได้ขึ้นมาใหญ่ถึงระดับนี้เจอแล้วจะรู้สึกอย่างไร การเรียนไม่ได้ช่วยพัฒนาสมองและจิตใจเลย น่าเห็นใจประเทศไทยจริงๆๆๆที่ทุกองค์กรผู้บริหารเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกกว่าส่วนรวม เงินที่เอามาปรนเปร๋อความสุขของตัวเองและครอบครัวก็เป็นเงินสกปรกแต่ก็มิได้ละอายในการใช้เลยแม้แต่น้อย ประเทศไทยที่ว่ากำลังพัฒนา แต่จริงๆๆแล้วกลับยังไม่ได้พัฒนาด้วยซำ้ ขนาดคนมีการศึกษายังcorruption แล้วจะเอาอะไรกับพวกตาสีตาสา น่่าสงสารจริงๆๆที่เงินเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาของคนในประเทศนี้
ผู้แสดงความคิดเห็น  ถึงผู้บริหารระดับสูง(ผู้ว่าการทาง)  [ sprinkle@hotmail.com ]  วันที่ 24-09-2553 22:57:18
 
ความคิดเห็นที่ 54 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
การทางพิเศษจะไปดูงานที่สิงคโปร์  ดีจังทำงานที่นี่มีไปดูงานต่างประเทศด้วยอยากทำงานที่นี่จัง
ผู้แสดงความคิดเห็น  copy  [ miney_999@hotmail.co.th ]  วันที่ 21-09-2553 04:05:53
 
ความคิดเห็นที่ 53 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
บัตร easyp* ระบบยังไม่ได้มาตราฐาน บางด่านผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 11.09.53ที่ด่านวงแหวนกาญจนาผ่านฉลุย พอเลยนางนาคิดอีก 5 บาท ไม่ผ่าน ถอยก็แล้ว ไม่สงสัยทำไมไม่เป็นที่นิยมคนยอมรอรถติดจ่ายด้วยเงินสดดีกว่า ทั้งๆที่รถก็ติดฟิมล์รุ่นใหม่เขาเว้นช่องให้ไม่ได้มืดเกินไป ถ้าตัวสแกนไม่ดีอย่าเพิ่งนำมาใช้เลยสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและเสียทั้งความรู้สึก
ผู้แสดงความคิดเห็น  ผู้ใช้ทาง  [ chatchasin@email.com ]  วันที่ 14-09-2553 23:21:26
 
ความคิดเห็นที่ 52 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เห็นด้วยกับทุกท่านเรื่อง อีซี่พาส มันไม่อีซี่ สมชื่อเลยค่ะ    มีปัญหาตั้งแต่เริ่มจะซื้อก็ไม่มีให้ซื้อ ต้องจอง พอซื้อมาได้ เครื่องก็ไ่ม่อ่าน เดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นมันก็ยังไม่อ่าน สุดท้ายต้องเอาเครื่องไม่คีย์มือ พอเงินจะหมดเติมเงินก็มีปัญหาอีก ระบบขัดข้องเติมเงินไม่ได้ พอคนใช้บริการไม่สะดวกจะขอคืน คุณเอ๋ยสารพัดจะยุ่งยาก กว่าจะได้เิงินคืนเป็นเดือนแต่ตอนไปซื้อรับเงินสดๆ 1000 บาท ฟันไปเท่าไรคิดกันดูก็แล้วกัน 
           ส่วนคูปองก็ยกเลิกมันซะอย่างงั้น จะให้คนหันมาใช้easy p *  มันเรื่องของความสิ้นคิดมากๆ เอาเปรียบผู้ใช้บริการจริงๆ พอไม่ใช้easy p *  กลายเป็นต้องจ่ายเงินสดไม่ต้องเสียส่วนลดให้5% แต่ต้องรอเงินทอนรถก็ติดหน้าด่านอีก เวรกรรมจริงๆประชาชนคนไทย ช่างคิดกันได้นะเรื่องแบบนี้
ผู้แสดงความคิดเห็น  wendy  [ quandeep@yahoo.com ]  วันที่ 23-08-2553 18:24:06
 
ความคิดเห็นที่ 51 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากทราบเส้นทางไปจังหวัดตรังครับ คือเดินทางจากชลบุรีครับ อยากทราบแบบเลยครับแบบว่าไม่รู้จักเส้นทางเลยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธนวัต เชื้อวงศ์  [ tanawat@tsmec.co.th ]  วันที่ 21-08-2553 19:07:11
 
ความคิดเห็นที่ 50 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

บัตร eastp ตอนนี้ไม่มีขายต้องจองผู้ว่ามันคิดว่าประเทศไทยมีคนแค่ คนสอง คนหรือไง ถึงทำบัตรออกมาไม่พอคนต้องการ ถามคนเก็บบัตร มันก็บอกไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของมันไปถามผู้ใหญ่ ตกลงที่นี่มีแต่ บัฝฝาโร่มาทำงานหรือไง ถึงคิดอะไรแล้วคนเดือดร้อน

ผู้แสดงความคิดเห็น  ฏฏ  [ darmhu@gmail.com ]  วันที่ 17-08-2553 17:05:21
 
ความคิดเห็นที่ 49 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
การทางเมื่อไหร่จะเปลี่ยนผู้ว่าเสียทีคนนี่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยเปลืองเงินภาษีแค่ทำบัตรทางด่วนยังสร้างความป่วนให้คนไท่วไปน่าจะไปเก็บขยะดีกว่าไม่ต้องใช้สมองมาก แต่แอ๊ะ คนเก็บขยะคงใช้สมองมากกว่าผู้ว่าอีก อย่างนั้นให้ไปทำไรดีเอ่ย
ผู้แสดงความคิดเห็น  ฏฏ  [ darmhu@gmail.com ]  วันที่ 17-08-2553 16:59:07
 
ความคิดเห็นที่ 48 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรื่องการบัตร easyp *  นั้น ผมว่า ทางการทางฯ เอาเปรียบผู้ใช้ทางอยู่หลายๆเรื่องช่น

ต้องเอาเงินไปวางมัดจำ 1,000.00 บาท ถ้าผู้ใช้ทาง 100,000 ราย จะได้เงินไปหมุนเท่าไหร่ ร้อยล้านครับ  card พวกนี้ราคาไม่กี่บาท ถ้าจะขอคืน กรรมวิธืจะยุ่งยากมากๆ

ทำไมต้องมาเลิกคูปอง  ใช้สดวกดี ไม่ต้องมัดจำ และจะเข้าช่องใหนก็ได้ ทางคุณก็สดวกไม่ต้องรอเงินทอนให้วุ่นวาย 

ลองกลับไปทบทวนเรื่องนี้ดู ถ้าไม่เป็นผลจะลองร้องศาลปกครอง

เชวง
ผู้แสดงความคิดเห็น  เชวง สุวรรณรัตน์  [ chavengs@bizalignment.com ]  วันที่ 30-07-2553 20:38:03
 
ความคิดเห็นที่ 47 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ได้ยินมาว่า  จะไมมีการขายบัตรทางด่วน แล้วให้มาใช้แต่ easyp *    ไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าค่ะ
ถ้าเลิกจริงๆ จะได้เตรียมตัวทันค่ะ
รบกวนนิดนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  วงศ์พรรณ จำปา  [ namkok@pccth.com ]  วันที่ 28-07-2553 22:29:49
 
ความคิดเห็นที่ 46 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
           ใบรับค่าผ่านทางพิเศษ สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ควรเลิกใช้กระดาษเคมี เพราะกระดาษนี้เมื่อถูกแดดส่อง ถูกความร้อน หรือ เก็บไว้นาน ๆ ตัวอักษรบนกระดาษจะหายไป
           ใบรับนี้ เป็น ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แต่ไม่แสดงข้อความไว้ว่าเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ  ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ว่า ต้องแสดงข้อความไม่ใช่หรือ
           ใบรับนี้ ผู้ที่ได้รับมา ที่เป็น บจ. หจ. หส. แล้วนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย  อนาคตจะต้องเสียภาษีเพิ่มให้รัฐ เมื่อสรรพากรตรวจเอกสาร จะไม่มีข้อความใดปรากฎบนกระดาษในนี้ การทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ในธุุรกรรมต่อไป ตามที่เขียนไว้บนเอกสารไม่น่าจะนำมาใช้หักค่าใช้จ่ายได้  เพราะไม่ใช่เอกสารที่ผู้ได้รับเงินออกให้ สรรพากรจะยอมหรือ
           ควรเลิกใช้กระดาษเคมี  กระดาษ Fax ที่ใช้กระดาษแบบนี้ เลิกใช้ไปแล้ว เครื่่องที่ใช้กระดาษขนาดนี้ เป็นระบบ Dot Matrix ก็มี  ช่วยลดปัญหาให้ผู้ใช้บริการด้วย
           
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธาตรี สุวรรณประเสริฐ  [ Ta_tri94@hotmail.com ]  วันที่ 23-07-2553 03:45:52
 
ความคิดเห็นที่ 45 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ถีงผู้มีอำนาจในการควบคุมการจราจรทางด่วน
กระผมได้ใช้ทางด่วนจากแจ้งวัณนะมาลงทีอนุเสาวรีย์ทุกวัน แต่ไม่ทราบว่าทำไมจราจรบนทางด่วนชอบกั้นรถที่มาจากทางแจ้งวัฒนะโดยให้รถที่ขึ้นจากงามวงศ์วานวิ่งได้สะดวกขี้น ไม่ว่าผมจะออกเช้าหรือสายก็จะเจอจราจรคอยกั้นอยู่แถวนั้น ถ้าวันไหนออกเช้าก็จะติดประมาณครี่งชั่วโมงแต่ถ้าวันไหนออกสายก็เป็นชั่วโมง แต่พอเลยด่านมาก็ไม่เห็นรถจะติดอะไรมากมาย แต่วันไหนถ้าไม่มีจราจรตรงทางร่วมรถจะดูไม่ค่อยติดเพราะรถจะสลับกันไปทั้งสองทาง ( ทางด่วนมันก็ควรจะเป็นทางด่วนไม่ใช่มีจราจรคอยมากั้น )

ผู้แสดงความคิดเห็น  Chanit  [ ossobuco_99@hotmail.com ]  วันที่ 29-06-2553 18:25:08
 
ความคิดเห็นที่ 44 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอสอบถามราคาเช่าพื้นที่แจกใบปลิวค่ะ โทรทั้งวัน ไม่มีคนรับเลยค่ะ ไม่ทราบว่างานเยอะ หรือไม่มีงาน ไม่มีพนักงานกันแน่ค่ะ

รอการตอบกระทู้ คงไม่มี เพราะขนาดรับโทรศัพท์ยังไม่มีคนรับเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  โรงเรียนเอกชน  [ marketing_rais@hotmail.com ]  วันที่ 28-06-2553 20:47:42
 
ความคิดเห็นที่ 43 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
พวกเรา ถามไป ไม่เห็นมีหน้าไหนตอบเลย
ผู้แสดงความคิดเห็น  b005  [ 000@hotmail.com ]  วันที่ 29-05-2553 03:42:43
 
ความคิดเห็นที่ 42 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรียน ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในระยะนี้ผมจำเป็นต้องขับรถยนต์เองและต้องใช้บริการทางด่วน ผมสังเกตเห็นป้ายบอกทาง โดยเฉพาะ Over head sign บางแห่งน่าจะมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ป้ายบอกทางบนทางด่วนขั้นที่ ๒ ระหว่างพระรามสี่มุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะ ป้ายตรงบริเวณ อุรุพงษ์ มีลูกศรชี้บอกเลนจากซ้ายไปขวาดังนี้ ดินแดง พระราม๙ แจ้งวัฒนะ ซึ่งควรจะเป็น แจ้งวัฒนะ ดินแดง พระราม๙ เพราะคนจะไปแจ้งวัฒนะจะได้วิ่งเลนซ้ายสุด ไปตลอด แทนที่จะวิ่งขวาแล้วค่อยเบี่ยงมาซ้ายเมื่อถึงแยกต่างระดับพญาไท อีกแห่งหนึ่งคือจากพระรามสี่มุ่งหน้าบางโคล่ ลูกศรชี้บอกเลนจากซ้ายไปขวาดังนี้ บางโคล่ บางนา ดาวคะนอง ซึ่งควรจะเป็น บางนา บางโคล่ ดาวคะนอง เพราะคนไปบางนาควร วิ่งชิดซ้าย และคนไปบางโคล่ไม่ควรวิ่งชิดซ้าย ผมคิดว่าเรื่องป้ายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน คนใช้รถใช้ถนนมีเวลาพินิจน้อย ป้ายจึงต้องชัดเจน และชี้นำคนขับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอแสดงความนับถือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ๒๒ พ.ค.๕๓
ผู้แสดงความคิดเห็น  Apisit Rujikeatkamjorn  [ apisit.r@pttplc.com ]  วันที่ 23-05-2553 17:50:57
 
ความคิดเห็นที่ 41 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ไม่เอาทางด่วนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 3 สายจ้า...คัดค้าน

ผู้แสดงความคิดเห็น  kanamoo  [ kanamoo@hotmail.com ]  วันที่ 23-05-2553 07:32:56
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com