หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ/การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


 

"ทางพิเศษ" หมายถึง ทาง หรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นใหม่ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และหมายความรวมถึงทางซึ่งใช้สำหรับรถรางเดียว หรือรถใต้ดิน สะพาน อุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้น-ลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อทางระบายนํ้า กำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานทางพิเศษ


ลำดับความเป็นมา
      - พ.ศ. รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง และวางแผนการจราจรทางบก

      - พ.ศ. 2512 คณะกรรมการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง และวางแผนการจราจรทางบก ได้เสนอความเห็นต่อรัฐบาล ขอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ) ประสานงานขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อส่งเชี่ยวชาญมาทำการสำรวจศึกษาและวางแผนแม่บท สำหรับการจราจรในกรุงเทพมหานคร

      - พ.ศ.2513 กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (สมัยนั้น) ได้เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทางขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่อง

      - 21 กันยายน 2514 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทางโดยมี
นายถวิล สุนทรศารทูล เป็นประธานกรรมการ


      - 20 ตุลาคม 2514 คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดรูปแบบองค์การเก็บค่าผ่านทาง

      - 17 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2515 กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเจ้าหน้าที่รวม 4 คน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายและการจัดรูปแบบองค์การฯ

      - 27 พฤศจิกายน 2515 คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทาง ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย ในขณะนั้นอยู่รัฐบาลของคณะปฏิวัติ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ยกร่างแก้ไขจากพระราชบัญญัติเป็นประกาศของคณะปฏิวัติและได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

      - พ.ศ.2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 (กทพ.) ขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นทุกวันที 27 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงนับเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ. ปัจจุบันครบรอบปีที่ 30 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ที่ผ่านมา

      - พ.ศ. 2545 รัฐบาลไทย กำหนดนโยบายการปฎิรูประบบราชการและได้ตราพระราชกฤษฏีกา จำนวน 2 ฉบับ คือ

          1. พระราชกฤษฏีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545

          2. พระราชกฤษฏีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย โอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ไปอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2545


ภายใต้การดำเนินงานตามทิศทาง และยุทธศาสตร์ กทพ. มีความมั่นใจว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่วนชุมชน ประชาชน และผู้อยู่อาศัยใกล้ทางพิเศษจะได้รับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน กทพ. ก็จะมีการให้บริการอย่างมีนวัตกรรมการบริหารกำกับดูแลองค์การที่ดี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้ กทพ. บรรลุสภาวะที่ต้องการ คือ ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาวต่อไป
 
สืบเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดได้เกิดความสูญเสีย และความสูญเปล่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ รัฐบาลจึงได้พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อศึกษารูปแบบ จัดสร้าง และบริหาร ก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขึ้นมา โดยให้ทำหน้าที่ก่อสร้าง "ทางพิเศษ" เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ให้ดำเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษ บำรุงรักษาทางพิเศษ จัดดำเนินการหรือควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับระบบการขนส่งมวลชน ตลอดจนดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการจราจร และการขนส่งเป็นพิเศษ ช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


ที่ตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย:
สํานักงานใหญ่จตุจักร 
2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-25795380-9, 0-25620044, 0-29401199ติดต่อหน่วยงาน:
http://www.eta.co.th

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 
ความคิดเห็นที่ 62 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

insanity workout

ugg australia

michael kors uk

coach factory outlet online

abercrombie & fitch

tory burch boots

fendi factory outlet

louis vuitton handbags

michael kors canada

retro 11

abercrombie

louis vuitton purses

louis vuitton

michael kors handbags

oakley sungl * es

christian louboutin

canada goose jackets

mulberry uk

ugg boots clearance

michael kors canada

abercrombie and fitch

coach factory outlet

oakley sungl * es

ugg for women

ugg shoes

kobe bryant shoes

ugg boots for women

louis vuitton outlet

michael kors handbags

canada goose outlet online

canada goose outlet

oakley sungl * es

coach outlet stores online

dior outlet store

michael kors handbags

adidas running shoes

true religion

michael kors outlet online sale

coach outlet

jeremy scott adidas

louis vuitton

gucci outlet

mont blanc pen

ralph lauren outlet

michael kors outlet online

coach factory outlet

ray ban eyegl * es

louis vuitton handbags

michael kors handbags

louis vuitton outlet

ugg boots sale

polo ralph lauren home

hollister

louis vuitton outlet

chanel bags

michael kors outlet online

michael kors handbags

louis vuitton

fitflop outlet

moncler jackets

abercrombie and fitch

coach outlet online

cheap oakley sungl * es

abercrombie & fitchfitch

michael kors outlet

christian louboutin outlet

michael kors

gucci outlet

ugg outlet

coach outlet store online

canada goose outlet

jordan 3 white cenment

nfl jerseys

louis vuitton handbags

tory burch outlet online

michael kors uk

polo ralph lauren online

canada goose

ray ban outlet

canada goose sale

canada goose outlet

jordan 13 retro

michael kors uk

true religion outlet

michael kors outlet online

true religion outlet

uggs for women

coach outlet

timberland pro

lululemon sale

coach factory outlet

hollister clothing store

ray ban sungl * 

michael kors

toms canada

hollister

ugg boots

coach factory

michael kors handbags

cheap rayban sungl * es

timberland boots for men

burberry outlet

polo outlet

michael kors uk

louis vuitton outlet

ray ban outlet

coach outlet store online

ugg outlet

burberry outlet

chi hair strighteners

louis vuitton handbags

louis vuitton handbags

oakley sungl * es outlet

discount oakley sungl * es

mont blanc legend

michael kors outlet online sale

ray ban eyegl * es

abercrombie outlet

coach factory outlet

michael kors watches

gucci outlet online

canada goose jacket

coach outlet

louis vuitton outlet stores

louis vuitton outlet

ray ban outlet

lululemon

ray ban sungl * es

coach outlet store online

michael kors

coach outlet

louis vuitton

michael kors outlet online

moncler jackets

coach outlet online

michael kors outlet

replica rolex watches

uggs for women

louis vuitton purses

jordan 11 concord low

oakley sungl * es

michael kors handbags

louis vuitton handbags

jordan 11

new jordans

burberry sale

replica rolex watches

coach outlet

oakley outlet

michael kors outlet online

louis vuitton handbags

replica rolex watches

timberlands

coach outlet store online

timberland canada

ugg outlet online store

true religion sale

abercrombie fitch

hermes outlet

coach outlet

michael kors handbags

michael kors purses

tory burch outlet

louis vuitton handbags

michael kors outlet online

chanel handbags

christian louboutin outlet

michael kors

ray ban aviator

canada goose sale

canada goose outlet stores

michael kors outlet

michael kors outlet

true religion outlet online

michael kors handbags

hollister clothing store

michael kors outlet online

kevin durant shoes 2014

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

coach factory store

michael kors outlet online

hollister kids

michael kors outlet

red christian louboutin

michael kors outlet online

uggs outlet

oakley sungl * es cheap

ugg boots

hollister co

chanel outlet

guess outlet

true religion

michael kors outlet online

coach outlet store online

ugg boots

ugg boots outlet

marc jacobs bags

wholesale nfl jerseys

michael kors outlet online

louis vuitton outlet

abercrombie store

michael kors

ray ban watyfarer

coach outlet

red bottoms

michael kors watches

michael kors outlet

ray ban sungl * es sale

mont blanc mountain

hollister clothing store

ray ban gl * es

ray ban aviators

true religion outlet

chanel online shop

chaenl bags

jordan shoes

canada goose

christian louboutin shoes

air jordan 11

louis vuitton

michael kors outlet

hollister clothing store

mont blanc legend

marc jacobs outlet

coach outlet store

coach outlet online

coach factory outlet

uggs for women

air jordans

coach purses

hollister jeans

ugg boots

jordan retro 8

toms wedges

tory burch flats

gucci handbags

cheap toms

ralph lauren outlet

burberry outlet store

abercrombie

louis vuitton

ralph lauren sale

michael kors outlet

abercrombie store new york

jordan 6 rings

louis vuitton handbags

ray-ban sungl * es

canada goose outlet

christian louboutin shoes

christian louboutin shoes

red shoes

kate spade handbags

christian louboutin shoes

michael kors

tory burch handbags

toms outlet

coach outlet store

coach outlet store online

celine bags

prada handbags

ray ban sungl * 

coach factory outlet

rayban sungl * es

uggs outlet

ugg on sale

ralph lauren

canada goose sale

fitflop

louis vuitton

jordan 4

tory burch outlet

louis vuitton

gucci belts

coach factory outlet

tory burch outlet

christian louboutin outlet

tory burch outlet online

abercrombie and fitch

burberry bags

coach factory store

moncler jackets

christian louboutin sale

ugg boots

adidas shoes

rayban sungl * es

cheap toms

ralph lauren outlet

hollister clothing store

canada goose jackets

cheap nfl jerseys

ugg outlet

mulberry bags

coach outlet store online

abercrombie & fitchfitch

canada goose jackets

christian louboutin

michael kors canada

abercrombie outlet

coach factory online

christian louboutin outlet

kate spade

mont blanc pen

jordan 11

timberland canada

timberland canada

nike free run

canada goose jackets

burberry bags

cheap rayban sungl * es

oakley sungl * es

uggs outlet

uggs outlet

coach factory

ugg boots for women

michael kors outlet sale

michael kors outlet

cheap uggs

fitflops outlet

polo ralph lauren

hogan outlet

michael kors handbags

retro jordans 4

lebron james shoes 2015

the north face

louis vuitton handbags

hollister jeans

coach factory outlet

tods outlet

michael kors outlet

cheap oakleys

michael kors uk

louis vuitton outlet

canada goose outlet

ray ban canada

michael kors outlet

coach outlet store online

timberland uk

jeremy scott adidas

michael kors

burberry bags

coach outlet store online

ugg boots

abercrombie fitch

ugg boots outlet

moncler

canada goose

lululemon headbands

gucci handbags

ugg outlet

ugg australia

jordans 11

gucci handbags

mont blanc pens

louis vuitton

wholesale nfl jerseys

adidas wings

louis vuitton outlet

michael kors outlet online

copy watches

jordan 11 low

ugg boots

hollister clothing store

ugg boots uk

ray ban eyegl * es

abercrombie kids

toms.com

louis vuitton

michael kors bags

canada goose

christian louboutin outlet

nike nfl jerseys

ray ban aviators

polo ralph lauren online

coach factory outlet

cheap oakley sungl * es

red bottom shoes

louis vuitton outlet

knockoff watches

coach outlet store online

red bottom christian louboutin

true religion kids

ugg boots

louis vuitton purses

michael kors outlet online sale

kobe bryant shoes for sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet online

abercrombie

www.louisvuitton.com

north face jackets

michael kors

canada goose

belstaff outlet

timberland uk

p90x

coach factory online

discount oakley sungl * es

micahel kors outlet

michael kors outlet online sale

burberry bags

michael kors watches

burberry handbags

ugg boots outlet

burberry outlet

nike outlet

ralph lauren bedding

ray ban gl * es

ray ban clubmaster

cheap toms

burberry outlet

louis vuitton bags

coach outlet

timberland boots

ray ban sungl * es

jordans 11

coach outlet

burberry handbags

michael kors outlet

cheap toms

cheap beats by dre

supra outlet

louis vuitton outlet

cheap ray bans

louis vuitton

ugg australia

ray ban wayfarer

hollister kids

kors outlet

coach handbags

michael kors outlet

ray ban gl * es

adidas shoes

coco chanel

jordan concords

michael kors outlet online sale

coach outlet

beats headphones

hollister clothing

jordan 11

canada goose outlet

hollister clothing

michael kors watches

uggs on sale

fitflops

ผู้แสดงความคิดเห็น  guoguo  [ yan980424@126.com ]  วันที่ 02-03-2558 13:31:06

 
ความคิดเห็นที่ 61 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

Coach Outlet Online

Though the Kurdish forces have reclaimed much of the lost ground

Coach Outlet

in the past two weeks, rallied by a campaign of American airstrikes,

Coach Factory Outlet

the initial losses prompted hard questions about how the pesh merga

Coach Outlet Online

could have failed their greatest test in more than 20 years.

Coach Factory Outlet

It has also set Kurdish officials scrambling to try to overcome

Coach Outlet Store Online

years of internal political and military divisions to answer

Coach Outlet Store Online

the threat and to secure more military  * istance from the United

Coach Factory Outlet

States and Iran.“Pesh merga” means “those who face death

Coach Outlet

but in some respects, the biggest threat the pesh merga

Coach Handbags Outlet

faced in the past decade was tedium, according to a range of interviews

Coach Outlet

with Kurdish officials and security commanders. The Iraqi security forces

Coach Outlet

their bitter enemy under Saddam Hussein’s rule, nominally

Chanel Handbags

became their allies after the American invasion in 2003.

Louis Vuitton

Many of the pesh merga’s battle-hardened veterans quit to

Louis Vuitton Outlet

take advantage of new opportunities amid a wave of economic development.

Gucci Belts

Training became an afterthought, and there was little incentive

Gucci Belt

to unify pesh merga units that remained mostly divided along political

Coach Outlet Online

party lines. Rather than answer to a central command, units took orders

Coach Outlet

rom their party, an arrangement that in 1996 had devolved into the Kurdish civil

Coach Factory Outlet

What happened now is teaching us that we cannot be just

Coach Factory Outlet

sitting down as if we don’t have enemies,” said Fuad Hussein

Coach Outlet Store

the chief of staff to the Kurdish president, M * oud Barzani.

Coach Outlet Store Online

Still, we need this resistance culture to defend what we reached

Coach Outlet

to defend the quiet life, to defend what we are going to build.

Coach Factory Online

Otherwise they will destroy what we have,” he added.

Coach Factory Outlet

Central to that reckoning is a realignment of the pesh merga.

Coach Factory Outlet

Last Tuesday, Mr. Barzani signed an amendment to create

Coach Outlet

a more national army. Rather than having a force largely

Coach Outlet Store Online

divided between their allegiance to two major parties

Chanel Outlet Online

the Kurdistan Democratic Party and the Patriotic Union of Kurdistan

Louis Vuitton Outlet

officials will integrate the units under the banner of the

Louis Vuitton Handbags

Ministry of the Pesh Merga.Officials said consistent training

Gucci Belt

would become the focus. Young men and women, whether they join the

Gucci Belts

military or not, will be given some measure of military training, he said.

Louis Vuitton Outlet Online

During this long period of time, we failed to create a nationalized pesh merga,

Oakley Sungl * es Outlet

said Mustafa Sayid Qadir, the minister of pesh merga

Louis Vuitton Outlet Online

We are planning to create and establish a united

Oakley Sungl * es Outlet

nationalized and systematic army.

Cheap Oakley Sungl * es

Still, many remain skeptical that the political will exists

Oakley Sungl * es

to upend a decades-old power structure. Some officials believe

True Religion Jeans

that to encourage the pesh merga restructuring, there should be

Louis Vuitton Outlet

The vast bulk of the pesh merga are under the control

Louis Vuitton Outlet

of the individual political parties,” said Michael Knights

Louis Vuitton Outlet

a researcher at the Washington Institute, who has specialized

Louis Vuitton Handbags

in the Kurdish forces.Exact numbers of pesh merga fighters are

Louis Vuitton Outlet Online

a closely held secret in Kurdistan, but experts like Mr. Knights

Louis Vuitton Handbags

figure the total has swelled to about 175,000 since the ISIS

Louis Vuitton

 * ault began. Young and old have rushed to the battlefront

Louis Vuitton Handbags

dusting off old weapons to  * ist in the defense of the Kurdish enclave.

Louis Vuitton Outlet Online

But the young fighters have no battle experience.

Chanel Outlet

Many of the older pesh merga moved on, starting businesses and embracing

Chanel Outlet

the changing face of Kurdistan. And for those who remained

Chanel Outlet

the pesh merga was practically a pension — steady pay for little work.

Chanel

We all began to reconstruct our country,” said Sirwan Barzani

Oakley Sungl * es

a prominent businessman and relative of the Kurdish president, who

Oakley Sungl * es Outlet

rejoined the pesh merga to help after the ISIS encroachment.

Oakley Sungl * es

It was another way to fight — to improve your country and make it nice.

Oakley Sungl * es

Now, he lives on a base near the town of Gwer,

Oakley Sungl * es Outlet

which the pesh merga retook in the initial wave of American airstrikes.

Oakley Sungl * es Outlet

Mr. Barzani said the pesh merga had been starved of resources from

Ray Ban

Baghdad, forced to pay for their own salaries and maintenance.

Ray Ban Sungl * es

With his personal money, he has furnished the pesh merga with cars, weapons and food.

Ray Ban Sungl * es Outlet

As for the losses, Mr. Barzani echoed explanations given by other Kurdish officials

Gucci 7Belt

No one expected such a quick and decisive  * ault by ISIS
ผู้แสดงความคิดเห็น  guoguo  [ yan980424@126.com ]  วันที่ 13-09-2557 13:12:43
 
ความคิดเห็นที่ 60 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ได้ส่งจดหมายเรียนผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
ขอทราบรายละเอียดเส้นทางขึ้นลง และเสนอแนะ รวม ๕ ข้อ เนื่องจาก การทางพิเศษฯไม่ได้ทำประชาพิจารณ์หรือศึกษาผลกระทบ ต่อไปชาวบ้านที่อยู่ริมทางด่วน อาจประสบปัญหาความปลอดภัย นำท่วมหรือขังเอ่อเพราะร่องนำเดิมถูกถม ถูกปิดเส้นทางออกบางส่วน ฯลฯ โดยเฉพาะ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๗ ที่เคยถูกผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองและถนนเลียบทางรถไฟ มาแล้ว มีผลกระทบมาก

กรุณาติดตามจดหมายและตอบชี้แจงมาด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น  สุพิณ ปัญญามาก  [ spanyamag@gmail.com ]  วันที่ 03-01-2557 13:51:42
 
ความคิดเห็นที่ 59 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ทุกวันนี้ใช้เส้นทางด่วนจากงามวงศ์วานทุกเช้าเย็น   แต่จะมีพนักงานเก็บเงิน ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุกครั้งถ้าได้เจอ  จำชื่อไม่ได้   กมลวรรณ  หรืออารายสักอย่าง  เป็นคนน่ารักมาก  พูดจาไพเราะ  จะชอบคุณรถทุกคันที่จ่ายเงิน   อยากให้ทุกช่องที่เก็บเงินค่าผ่านด่าน  เหมือนน้องคนนี้จริงๆเลยค่ะ  เห็นน้องเค้ายิ้มแล้ว  เราก็มีความสุขไปด้วย   ไม่มีครั้งไหนที่เจอน้องเค้าแล้วเค้าไม่ยิ้มเลยนะคะ   อันนี่ขอพูดความจริง  

ผู้แสดงความคิดเห็น  aum  [ rattikarnin@hotmail.com ]  วันที่ 13-05-2554 03:10:02
 
ความคิดเห็นที่ 58 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

การทางฯมีการขึ้นราคาค่าทางด่วน ช่วงเมืองทองขึ้นไป โดยไม่มีการประกาศแจ้งล่วงหน้า  ใช้วิธีเขียนใส่กระดาษติดไว้  ที่สำคัญขึ้นราคาสูงมากเกินไป (30-40%) คิดว่าเอาเปรียบผู้ใข้บริการมาก ผู้บริหาร เห็นชอบได้อย่างไร มีอะไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา   ลองทบทวนดูใหม่ดีไหมคะ    ข้อชมเชยก็มีคะ พนักงานเก็บเงินด่านงามวงค์วาน น่ารักทุกคน อัธยาศัยดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยเฉพาะ
คุณสามารถ  คนอื่นๆก็เหมือนกันคะ แต่จำชื่อไมได้ ขอให้น่ารักตลอดไปนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  ใจดี  [ srpisek@hotmail.com ]  วันที่ 18-01-2554 18:42:14
 
ความคิดเห็นที่ 57 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
ขอขอบคุณพนักงานเก็บเงินค่าทางด่วนแจ้งวัฒนะ(ใกล้กระทรวงการคลัง) เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00 น. ขับรถยนต์ไปกระทรวงการคลังผิดทางเลี้ยวขึ้นทางด่วนติดต่อสอบถามพนักงานเก็บเงินซึ่งก็มีจิตให้บริการรีบบอกทางช่วยบริการโบกรถจนสามารถเลี้ยวกลับโดยไม่ทันกล่าวขอบคุณ ขอบุคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ณัฐธยาน์  [ Nuttaya38@hotmail.com ]  วันที่ 18-11-2553 17:32:16
 
ความคิดเห็นที่ 56 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อ่านความเห็นของหลายๆท่านแต่ไม่เห็นมีการตอบกลับหรือชี้แจงจากการทางฯ ก็แปลกดีนะคะ ไม่ทราบตกลงแสดงความคิดเห็นให้ใครฟังกันเนี่ย. แต่ก็นั่นแหละนะคะ ยังไงก็ขอพูดสักนิดแล้วกันเพราะมันอดไม่ได้ คือดิฉันไปซื้อบัตรEasy P *  ที่ด่านพระราม 2 ในนามส่วนบุคคล ซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าต้องนำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยเพราะไม่เห็นมีการแจ้งหรือประกาศไว้ที่หน้าด่าน แต่ดิฉันมีบัตรประชาชนไปด้วย ซึ่งพอไปถึง เจ้าหน้าที่เธอบอกว่าดิฉันต้องกลับไปถ่ายเอกสารบัตรฯมาก่อนจึงจะซื้อได้ ซึ่งดิฉันแปลกใจมากว่า ทำไมที่ทำการด่านฯจึงไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร!!! น่าจะมีสักเครื่อง จะเก็บเงินค่าถ่ายฯก็ไม่ว่ากัน แต่นี่ดิฉันต้องขับรถกลับไปถ่ายเอกสารแล้วจึงจะกลับมาซื้อบัตรฯได้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการทางฯทำไมไม่ช่วยโลกเลย เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องละเท่าไร แต่ทำให้สูญเสียทรัพยกรแถมยังทำให้โลกร้อนอีกต่างหาก ค่าเสียเวลาค่าน้ำมันรถ มันคุ้มกับค่าถ่ายเอกสารใบเดียวหรือไม่คะเนี่ย น่าจะคิดถึงผลลัพธ์โดยรวมมากของชาตินะคะ เจอแบบนี้แล้วเซ็งเลย.
ผู้แสดงความคิดเห็น  กัญญวรรณ  [ KanyawanE@yahoo.co.th ]  วันที่ 15-10-2553 05:41:01
 
ความคิดเห็นที่ 55 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากทราบว่าจะมีองค์กรไหนบ้างที่ผู้บริหารระดับสูงจะไม่เล่นพักเล่นพวก ถีบหัวคนที่อยู่แล้วไม่เอื้อประโยชน์กับตัวเอง ในการจะกินนอกกินใน คนที่ทำงานอย่างตั้งใจและปฎิบัติงานอย่างดีแต่กลับเอาเขาออกโดยที่ไม่รับรู้ความรู้สึกของเขา เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเป็นตัวเองที่ไม่ได้ขึ้นมาใหญ่ถึงระดับนี้เจอแล้วจะรู้สึกอย่างไร การเรียนไม่ได้ช่วยพัฒนาสมองและจิตใจเลย น่าเห็นใจประเทศไทยจริงๆๆๆที่ทุกองค์กรผู้บริหารเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกกว่าส่วนรวม เงินที่เอามาปรนเปร๋อความสุขของตัวเองและครอบครัวก็เป็นเงินสกปรกแต่ก็มิได้ละอายในการใช้เลยแม้แต่น้อย ประเทศไทยที่ว่ากำลังพัฒนา แต่จริงๆๆแล้วกลับยังไม่ได้พัฒนาด้วยซำ้ ขนาดคนมีการศึกษายังcorruption แล้วจะเอาอะไรกับพวกตาสีตาสา น่่าสงสารจริงๆๆที่เงินเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาของคนในประเทศนี้
ผู้แสดงความคิดเห็น  ถึงผู้บริหารระดับสูง(ผู้ว่าการทาง)  [ sprinkle@hotmail.com ]  วันที่ 24-09-2553 22:57:18
 
ความคิดเห็นที่ 54 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
การทางพิเศษจะไปดูงานที่สิงคโปร์  ดีจังทำงานที่นี่มีไปดูงานต่างประเทศด้วยอยากทำงานที่นี่จัง
ผู้แสดงความคิดเห็น  copy  [ miney_999@hotmail.co.th ]  วันที่ 21-09-2553 04:05:53
 
ความคิดเห็นที่ 53 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
บัตร easyp* ระบบยังไม่ได้มาตราฐาน บางด่านผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 11.09.53ที่ด่านวงแหวนกาญจนาผ่านฉลุย พอเลยนางนาคิดอีก 5 บาท ไม่ผ่าน ถอยก็แล้ว ไม่สงสัยทำไมไม่เป็นที่นิยมคนยอมรอรถติดจ่ายด้วยเงินสดดีกว่า ทั้งๆที่รถก็ติดฟิมล์รุ่นใหม่เขาเว้นช่องให้ไม่ได้มืดเกินไป ถ้าตัวสแกนไม่ดีอย่าเพิ่งนำมาใช้เลยสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและเสียทั้งความรู้สึก
ผู้แสดงความคิดเห็น  ผู้ใช้ทาง  [ chatchasin@email.com ]  วันที่ 14-09-2553 23:21:26
 
ความคิดเห็นที่ 52 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เห็นด้วยกับทุกท่านเรื่อง อีซี่พาส มันไม่อีซี่ สมชื่อเลยค่ะ    มีปัญหาตั้งแต่เริ่มจะซื้อก็ไม่มีให้ซื้อ ต้องจอง พอซื้อมาได้ เครื่องก็ไ่ม่อ่าน เดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นมันก็ยังไม่อ่าน สุดท้ายต้องเอาเครื่องไม่คีย์มือ พอเงินจะหมดเติมเงินก็มีปัญหาอีก ระบบขัดข้องเติมเงินไม่ได้ พอคนใช้บริการไม่สะดวกจะขอคืน คุณเอ๋ยสารพัดจะยุ่งยาก กว่าจะได้เิงินคืนเป็นเดือนแต่ตอนไปซื้อรับเงินสดๆ 1000 บาท ฟันไปเท่าไรคิดกันดูก็แล้วกัน 
           ส่วนคูปองก็ยกเลิกมันซะอย่างงั้น จะให้คนหันมาใช้easy p *  มันเรื่องของความสิ้นคิดมากๆ เอาเปรียบผู้ใช้บริการจริงๆ พอไม่ใช้easy p *  กลายเป็นต้องจ่ายเงินสดไม่ต้องเสียส่วนลดให้5% แต่ต้องรอเงินทอนรถก็ติดหน้าด่านอีก เวรกรรมจริงๆประชาชนคนไทย ช่างคิดกันได้นะเรื่องแบบนี้
ผู้แสดงความคิดเห็น  wendy  [ quandeep@yahoo.com ]  วันที่ 23-08-2553 18:24:06
 
ความคิดเห็นที่ 51 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
อยากทราบเส้นทางไปจังหวัดตรังครับ คือเดินทางจากชลบุรีครับ อยากทราบแบบเลยครับแบบว่าไม่รู้จักเส้นทางเลยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธนวัต เชื้อวงศ์  [ tanawat@tsmec.co.th ]  วันที่ 21-08-2553 19:07:11
 
ความคิดเห็นที่ 50 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

บัตร eastp ตอนนี้ไม่มีขายต้องจองผู้ว่ามันคิดว่าประเทศไทยมีคนแค่ คนสอง คนหรือไง ถึงทำบัตรออกมาไม่พอคนต้องการ ถามคนเก็บบัตร มันก็บอกไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของมันไปถามผู้ใหญ่ ตกลงที่นี่มีแต่ บัฝฝาโร่มาทำงานหรือไง ถึงคิดอะไรแล้วคนเดือดร้อน

ผู้แสดงความคิดเห็น  ฏฏ  [ darmhu@gmail.com ]  วันที่ 17-08-2553 17:05:21
 
ความคิดเห็นที่ 49 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
การทางเมื่อไหร่จะเปลี่ยนผู้ว่าเสียทีคนนี่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยเปลืองเงินภาษีแค่ทำบัตรทางด่วนยังสร้างความป่วนให้คนไท่วไปน่าจะไปเก็บขยะดีกว่าไม่ต้องใช้สมองมาก แต่แอ๊ะ คนเก็บขยะคงใช้สมองมากกว่าผู้ว่าอีก อย่างนั้นให้ไปทำไรดีเอ่ย
ผู้แสดงความคิดเห็น  ฏฏ  [ darmhu@gmail.com ]  วันที่ 17-08-2553 16:59:07
 
ความคิดเห็นที่ 48 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
เรื่องการบัตร easyp *  นั้น ผมว่า ทางการทางฯ เอาเปรียบผู้ใช้ทางอยู่หลายๆเรื่องช่น

ต้องเอาเงินไปวางมัดจำ 1,000.00 บาท ถ้าผู้ใช้ทาง 100,000 ราย จะได้เงินไปหมุนเท่าไหร่ ร้อยล้านครับ  card พวกนี้ราคาไม่กี่บาท ถ้าจะขอคืน กรรมวิธืจะยุ่งยากมากๆ

ทำไมต้องมาเลิกคูปอง  ใช้สดวกดี ไม่ต้องมัดจำ และจะเข้าช่องใหนก็ได้ ทางคุณก็สดวกไม่ต้องรอเงินทอนให้วุ่นวาย 

ลองกลับไปทบทวนเรื่องนี้ดู ถ้าไม่เป็นผลจะลองร้องศาลปกครอง

เชวง
ผู้แสดงความคิดเห็น  เชวง สุวรรณรัตน์  [ chavengs@bizalignment.com ]  วันที่ 30-07-2553 20:38:03
 
ความคิดเห็นที่ 47 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ได้ยินมาว่า  จะไมมีการขายบัตรทางด่วน แล้วให้มาใช้แต่ easyp *    ไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าค่ะ
ถ้าเลิกจริงๆ จะได้เตรียมตัวทันค่ะ
รบกวนนิดนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  วงศ์พรรณ จำปา  [ namkok@pccth.com ]  วันที่ 28-07-2553 22:29:49
 
ความคิดเห็นที่ 46 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
           ใบรับค่าผ่านทางพิเศษ สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ควรเลิกใช้กระดาษเคมี เพราะกระดาษนี้เมื่อถูกแดดส่อง ถูกความร้อน หรือ เก็บไว้นาน ๆ ตัวอักษรบนกระดาษจะหายไป
           ใบรับนี้ เป็น ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แต่ไม่แสดงข้อความไว้ว่าเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ  ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ว่า ต้องแสดงข้อความไม่ใช่หรือ
           ใบรับนี้ ผู้ที่ได้รับมา ที่เป็น บจ. หจ. หส. แล้วนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย  อนาคตจะต้องเสียภาษีเพิ่มให้รัฐ เมื่อสรรพากรตรวจเอกสาร จะไม่มีข้อความใดปรากฎบนกระดาษในนี้ การทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ในธุุรกรรมต่อไป ตามที่เขียนไว้บนเอกสารไม่น่าจะนำมาใช้หักค่าใช้จ่ายได้  เพราะไม่ใช่เอกสารที่ผู้ได้รับเงินออกให้ สรรพากรจะยอมหรือ
           ควรเลิกใช้กระดาษเคมี  กระดาษ Fax ที่ใช้กระดาษแบบนี้ เลิกใช้ไปแล้ว เครื่่องที่ใช้กระดาษขนาดนี้ เป็นระบบ Dot Matrix ก็มี  ช่วยลดปัญหาให้ผู้ใช้บริการด้วย
           
ผู้แสดงความคิดเห็น  ธาตรี สุวรรณประเสริฐ  [ Ta_tri94@hotmail.com ]  วันที่ 23-07-2553 03:45:52
 
ความคิดเห็นที่ 45 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ถีงผู้มีอำนาจในการควบคุมการจราจรทางด่วน
กระผมได้ใช้ทางด่วนจากแจ้งวัณนะมาลงทีอนุเสาวรีย์ทุกวัน แต่ไม่ทราบว่าทำไมจราจรบนทางด่วนชอบกั้นรถที่มาจากทางแจ้งวัฒนะโดยให้รถที่ขึ้นจากงามวงศ์วานวิ่งได้สะดวกขี้น ไม่ว่าผมจะออกเช้าหรือสายก็จะเจอจราจรคอยกั้นอยู่แถวนั้น ถ้าวันไหนออกเช้าก็จะติดประมาณครี่งชั่วโมงแต่ถ้าวันไหนออกสายก็เป็นชั่วโมง แต่พอเลยด่านมาก็ไม่เห็นรถจะติดอะไรมากมาย แต่วันไหนถ้าไม่มีจราจรตรงทางร่วมรถจะดูไม่ค่อยติดเพราะรถจะสลับกันไปทั้งสองทาง ( ทางด่วนมันก็ควรจะเป็นทางด่วนไม่ใช่มีจราจรคอยมากั้น )

ผู้แสดงความคิดเห็น  Chanit  [ ossobuco_99@hotmail.com ]  วันที่ 29-06-2553 18:25:08
 
ความคิดเห็นที่ 44 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้

ขอสอบถามราคาเช่าพื้นที่แจกใบปลิวค่ะ โทรทั้งวัน ไม่มีคนรับเลยค่ะ ไม่ทราบว่างานเยอะ หรือไม่มีงาน ไม่มีพนักงานกันแน่ค่ะ

รอการตอบกระทู้ คงไม่มี เพราะขนาดรับโทรศัพท์ยังไม่มีคนรับเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น  โรงเรียนเอกชน  [ marketing_rais@hotmail.com ]  วันที่ 28-06-2553 20:47:42
 
ความคิดเห็นที่ 43 แจ้งลบข้อคิดเห็นนี้
พวกเรา ถามไป ไม่เห็นมีหน้าไหนตอบเลย
ผู้แสดงความคิดเห็น  b005  [ 000@hotmail.com ]  วันที่ 29-05-2553 03:42:43
 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com