หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
ไม่พบข้อมูล
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2555
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2554
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2554
» ประจำเดือน  มกราคม 2554
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2553
» ประจำเดือน  กันยายน 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2553
» ประจำเดือน  มีนาคม 2553
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2553
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2552
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2552
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2552
» ประจำเดือน  เมษายน 2552
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2552
» ประจำเดือน  มกราคม 2552
» ประจำเดือน  ธันวาคม 2551
» ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2551
» ประจำเดือน  ตุลาคม 2551
» ประจำเดือน  กันยายน 2551
» ประจำเดือน  สิงหาคม 2551
» ประจำเดือน  กรกฎาคม 2551
» ประจำเดือน  มิถุนายน 2551
» ประจำเดือน  พฤษภาคม 2551
» ประจำเดือน  เมษายน 2551
» ประจำเดือน  มีนาคม 2551
» ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2551
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
กรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานราชการ/กรมทางหลวงชนบท
 

กรมทางหลวงชนบท


ประวัติความเป็นมา


จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการจึงได้มีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานใหม่ที่รวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 100 ปี จากกรมโยธาธิการ และอีกกว่า 30 ปี จากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมารับผิดชอบในการก่อสร้างทาง และสะพานตามนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีข้าราชการจำนวน 1,896 คน และลูกจ้างประจำจำนวน 1,973 คน รวม 3,869 คน โดยมีอธิบดีคนแรกคือ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ และคนปัจจุบัน คือ นายระพินทร์ จารุดุล สำหรับโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบทมีสำนัก/กองในส่วนกลางจำนวน 9 หน่วย และสำนัก/สำนักงานในภูมิภาคจำนวน 87 หน่วย ครอบคลุมทุกจังหวัด และทุกพื้นที่

"พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ และยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร โดยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shotcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

กรมทางหลวงชนบท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้

เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดกลยุทธ์ และแนวคิดในการบริหารจัดการ โดยทำการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก จนได้เป็นแผนกลยุทธ์ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

       - พัฒนาและเชื่อมโยงต่อโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ
       - เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมอย่างมีบูรณาการ
       - บำรุงรักษาทางหลวงชนบทให้ไร้หลุมบ่อ และจุดเสี่ยงอันตราย
       - ถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
       - ให้ประชนมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน
       - พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ กระบวนการ และวิธีดำเนินการ
       - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบท รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน เส้นทางลัด-ทางเลี่ยง เป็นต้น
       - วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
       - ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน และข้อกำหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนกำกับ และตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อกำหนด
       - ดำเนินการฝึกอบรม และจัดทำคู่มือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และนอกประเทศ
       - ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เช่น โครงการพระราชดำริ โครงการสนับสนุนพัฒนาถนนผังเมือง โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics เป็นต้น


ที่ตั้งกรมทางหลวงชนบทบางบัว :
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
301 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขนกรุงเทพมหานคร10220
02-521-1416 ต่อ 1614,1627

ที่ตั้งกรมทางหลวงชนบทสามเสน :
สำนักงานเลขานุการกรม
218/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
02-299-4315


ติดต่อหน่วยงาน
http://www.dor.go.th

 

  
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
 
 
 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 
แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความเห็น :*
อีเมล์ :*
ข้อความ :*
 
 
VOTE
 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างของท่านยังมีทีมช่างและกรรมกร เป็นลูกน้องประจำบริษัท อยู่หรือไม่ ?
 
 
ตัดเหมาย่อยไปหมดแล้ว
ยังมีทีมทำเองทั้งหมดอยู่
ทำเองบางส่วน ตัดเหมาบางส่วน
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com